Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

Mori Yésus Téing Hang Pat Sebu Ata (Mat 15:32-39)

1Du hitu manga kolé ata lawa do kéta nitu, agu ali isé toé manga hangd, Mori Yésus bénta ata nungkun agu mai taén:

2“Mohas kéta nai Daku ita ata do so’o. Telu lesog musi main isé lut Akus, agu isé toég manga bokongd.

3Agu émé jera kolé mbaru isé Laku déméng daremd, aram te boats oné salang, ai manga ata mai déu maid.”

4Mai walé data nungku Diha: “Co’o kéta téi hangd ata do so’o wiga becurd oné osang ho’ot lingi-lengot?”

5Mori Yésus réi agu isé: “Pisa mongkot roti de méu?” Mai walé disé: “Pitud.”

6Itu kali Hia jera ata do situ lonto wa tanas. Poli hitu Hia emi roti pitu mongko situ, ngaji wali di’ay, pu’ils agu téing oné ata nungku Diha latang te patis agu téing lisé oné lawa do.

7Isé kolé manga pisa mongkod ikang, agu du poli berkakd, jera kolé Liha kudut pati taungs ikang situ.

8Agu isé hang wiga becurd. Poli hitu ligots lisé roti situt récid pitu rotod.

9Isé situ am manga pat sebu atas. Og kali jera koléd le Mori Yésus.

10Hia lampuk tuké nggere-éta wangka agu ata nungkun agu lajar nggere-oné tana Dalmanuta.

Ata Parisi Tegi Tanda (Mat 16:1-4)

11Os kali maid ata Parisi agu sina-cé’é kétas curupd agu Mori Yésus. Kudut damang Hia, isé tegi oné mai Hia ca tanda éta mai Surga.

12Itug kali gesar oné nain Hia agu curup: “Co’o tara tegi tandad ata uwa so’o? Aku taé agu méu, moro matan, latang te ata uwa so’o toé kéta téing tandas.”

13Hia legong isé nitu; Hia léti kolé wangkay agu ngo besinay.

Latang Te Ragi Data Parisi Agu Ragi di Hérodés (Mat 16:5-12)

14Musi main po baé te ata nungku de Mori Yésus hémong te ba rotis, hanang ca kanang ata manga oné isén, oné wangka.

15Og kali Mori Yésus jér isé, mai taén: “Néka témo agu jerék latang te ragi data Parisi agu ragi di Hérodés.”

16Ngasang kenanu lisé, agu mai curup cama taud: “Tara nenggitun curup Diha, ai ité toé manga rotid.”

17Agu du pecing le Mori Yésus apa hitut curup disé cama taud, mai taé Diha: “Co’o tara curup laing le méu toé manga roti? Toé tara ita oné nais ko? Ko ata tingul méu?

18Méu manga matas, toé ita le méu, agu méu manga tilus, toé kin dengé le méu ko? Toé nuk kolé le méu,

19du pu’ild Laku lima mongkod roti latang te lima sebu ata du hitu, pisa rotod penong ata récid?” Mai walé disé: “Campulu sua rotod.”

20Réi kolé le Mori Yésus: “Agu du pitu mongkod roti te cakong pat sebu ata du hitu, pisa rotod ligot le méu situt récid?” Mai walé disé: “Pitu rotod.”

21Og kali mai taé Diha ngong isé: “Toé kéta tara tingo le méu oné nais?”

Mori Yésus Pandé Ina Cengata Ata Beti Oné Bétsaida

22Poli hitu cai Mori Yésus agu ata nungkun oné Bétsaida. Nitu dadé lata nggere-oné Mori Yésus cengata ata buta kudut cadi koé Liha.

23Mori Yésus cau limé data buta hitu agu dadé hia pé’ang mai béo. Og kali Hia iso mata data hitu agu témba limén lobo ata hitu agu réi Liha: “Poli itad le hau cao-ca?”

24Ata hitu lélo nggere-oloy, mai taén: “Aku ita atak, ai ita isé lari lakod, maik itad ného pu’u hajus.”

25Mori Yésus entep kolé limén oné mata data hitu, itu kali ata hitu ita tu’ung kétay agu poli inan, wiga hia ngancéng ita si’ang kétas sanggén cao-ca.

26Poli hitu Mori Yésus jera hia kolé mbarun agu pedén: “Asi di kolé béom!”

Tura Di Pétrus (Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Poli hitu Mori Yésus agu ata nungkun ngo néténg béos oné tana Kaisaréa Filipi. Rémé lakod, mai réi Diha agu ata nungkun: “Taé data, céik léng Aku ho’o?”

28Mai walé dise: “Manga ata caro ité: hi Yohanés Cebong, manga kolé ata caro: hi Élia, manga kolé ata caro: cengata oné mai sanggéd nabi.”

29Hia réi agu isé: “Maik co’o de méun, céik léng Aku ho’o?” Og kali walén li Pétrus: “Ité hi Mésias!”

30Itu kali Mori Yésus ré’ing tu’ung kétas isé, kudut néka kéta tombo oné céi-céing kaut latang te Hia.

Toi Te Laring Cain Latang Te Susa De Mori Yésus Agu Co’o-co’o Lut Hia (Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Poli hitu pu’ungn Mori Yésus toing isé, te Anak Manusia paka cukung susa doy agu te dungkang le tu’a do, le imam kepala agu le ata pecing Taurat, cemoln te ala latay agu to’o koléy oné leso te telun.

32Curup ho’o tombo Liha si’ang kétay. Maik hi Pétrus ndol Mori Yésus nggere-pé’ang lupi salang agu rengkes Hiay.

33Og kali holésn Mori Yésus, cang agu lélo ata nungkun, Hia rabo agu hi Pétrus, mai taé Diha: “Pé’ang hau poti, ai hau toé nuk apa ata nuk de Mori Keraéng, maik apa ata nuk de manusia.”

34Itu kali Mori Yésus bénta ata do agu ata nungku Diha, mai taén ngong isé: “Céing kaut ata ngoéng lut Aku hia paka pali weki run, pola panggoln agu lut Aku.

35Ai céing kaut ata ngoéng te mo’eng mosén, hia te mora mosén; maik céing kaut ata mora mosén landing Aku agu Injil, hia te mo’eng mosén.

36Apa betuan hiat cengata delék sanggéd wéang de lino, maik hia mora mosén?

37Ai apa ata ngancéng téing liha te paluk mosén?

38Ai céing kaut ata ritak landing Aku agu landing sanggéd curup Daku, oné bahi-réha uwa weru so’o ata toé junggu agu ndékok so’o, Anak Manusia kolé te ritaky landing ata situ émé Hia mai koléy tai déméng agu néra de Eman cama laing agu sanggéd malékat nggeluk.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran