Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

Anak Jimbal Agu Ro’éngN

1Itu kali itan laku Anak Jimbal hesé éta golo Sion. Ata hesé cama laing agu Hia, dod ceratus patmpulu pat sebu. Oné néténg sa’i galad, manga tulis ngasang Diha agu ngasang de EmaN.

2Dengé laku reweng éta-mai awang, cama kaut ngorong de waé cunca agu mpirang de genggus. Reweng hitu, dengé laku cama kéta ného runing de kecapi.

3Ata situt ceratus patmpulu pat sebu, téti ca déré weru bolo-mai seriga ata léok le patd kaka agu sanggéd tu’a. Toé kéta manga ata banan ata baén déré weru hitu, hanang isét ceratus patmpulu pat sebu ata poli célad oné-mai lino.

4Isé situ, ngong ata siot nggélok kid moséd, ného ata reba ata toe di neki agu iné-wai. Isé lut nggere-nia kaut wan lakon Anak Jimbal hitu. Oné-mai sanggéd manusia, isé situ ata poli sambéd ného takung laring cain latang te Mori Keraéng agu latang te Anak Jimbal.

5Isé situ toé dé’it manga nggopétd agu toé manga cela moséd.

Beté-Bicar

6Itug kali itan laku cengata malékat bana lélap éta awangy. Malékat hitu wéwa Keréba Di’a tédéng lén latangt sanggén ata oné lino, ngong te sanggén wa’u, uku, tana agu curup.

7Hia curup agu reweng mésén, “Hiang ga agu bong Mori Keraéng, ai ho’og leson te toto beté-bicarN. Mai ga, te io agu suju Hia ata poli dédék tanan wa agu béangn éta, tacik agu sanggéd ulu waé.”

8Malékat te suan, lut hiay agu mai taén, “Polig rencon! Béndar mésé Babél polig rencon! Béndar hitu ata pandé langu sanggéd wa’u le anggorn, ngong belek da’at kudut loma.”

9Malékat te telun, lut kolé iséy agu mai taén, “Émé cengata io kaka agu patungn hitu, agu tiba palas oné sa’i galan ko oné limén,

10hia te inung anggor ata toé manga halokn, ngong rabo mésé de Mori Keraéng ata poli légén oné piala. Ata nenggitu te wahéng ali api agu mburé bolo-mai ranga de sanggéd malékat nggeluk agu de Anak Jimbal.

11Nus api hitut wahéng isé, toé ké’ét kembusn nggere-éta caing tédéng lén. Wié-lesod isé tiba wahéngs, ngong isét io kaka agu patungn hitu, agu céing kaut ata poli tiba palas ngasang de kaka hitu.”

12Ata sékékn ho’o ga, alus-nai de sanggéd weki serani ata lorong perénta de Mori Keraéng agu imbi oné hi Yésus Kristus.

13Poli hitu dengé laku reweng éta-mai Surga, “Tulis ga: Pu’ung ho’o muing, mosé di’a sanggéd atat mata neki ca agu Mori Keraéng.” “Tu’ung, toé cela,” walé de Nai Nggeluk, “kudut isé te gel oné-mai gori wuli-mpoatd, ai cir sanggéd keturu disé, loréng iséy.”

Lino Te Akoy

14Itug kali itan laku, manga rewung bakok. Bétan lonto cengata ného Anak Manusia ata tesong ca songkok emas agu cau kandong harat.

15Cengata malékat bana, pé’ang oné-mai Mbaru Nggeluk, agu getas kéta rewengn oné Hia hitut lonto bétan rewung: “Ako ga, arep le kandong hitu, ho’og cekengn ako, ai lino ho’o té’é gi!”

16Itu kali Hiat lonto bétan rewung, tiap kandongN agu arép lino ho’o.

17Poli hitu cengata malékat bana pé’ang oné-mai Mbaru Nggeluk éta Surga. Hia kolé cau ca kandong harat.

18Cengata malékat bana kole mai oné-mai compangn. Hia manga kuasan latang te api, agu getas curupn oné malékat hitut cau kandong harat, “Tiap kandong haratm hitu, keteks anggor oné lino, ai té’é kéta taungs ga!”

19Itu kali malékat hitu tiap kandongn nggere-wa lino te ketek wua anggor situ agu peké te kéco oné watu pénang mésé, ngong rabo de Mori Keraéng.

20Sanggéd wua anggor situ kéco pé’ang-mai béndar agu oné-mai watu pénang mésé hitu wa’a dara, langkasn caing rapa jarang, agu léwén telu ratus kilo métér.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel