Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 2 >> 

1Oto kalulut néné, ribbaiaké kam ka tubumui sangamberinia sikataí. Buían nupabokoí kam, buí imapatajuat tubumui. Buí imaoro matamui, samba buí nupaloloi kam sirimanua.

2Buítá kelé tatoga sigoisó sipututútú mata sibau kam néné, sarat irepdem bagania muló suat tot-tot puketsanan simamurni. Kalulut néné puuraumuian samba silómuian puaragat.

3Ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Bulat tubumuian amasipuuktungi bulat kopet pueerúnia si Tuhan."

4Oto kalulut néné, kenan kam nutaget'aké kam nia si Tuhan. Kelé bukkú sipuririmanua lé nia, iaté bukkú siribbaiakenenda sirimanua, kalulut tá anai kaura nia; tápoi sipiliy Taikamanua lé nia, kelé bukkú simakeppu saki.

5Kam leú et ka kam, kelé bukkú sipuririmanua leú et. Oto kauan obáan kam ipakei kam si Tuhan masirióaké uman Taikamanua siripot ka puketsanan. Oto bailiu kam néné imam-imam, sipuririmanua simakokoi ka matat Taikamanua, samba ka onin Jesus Kristus, nubuluaké kam ka tubut Taikamanua, buluat puketsanan sipasesese ka bagat Taikamanua.

6Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Akupiliyan sara bukkú simakeppu saki, galak'akenenku ka Sion, sibailiu bukkú bongan inan arigi; tá tupabubuji bagadda simatonem baga ka tubunia."

7Bulat makopé kepput sakinia bukkú néné ka tubumui simatonem baga. Tápoi ka sia geti sitaimatonem baga, oraknangan kelé ka sikuania ka ruang Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Bukkú taipapakeietda tai tukang aibailiu nia bukkú bongan inan arigi."

8Samba "Iaté nenda bukkú, sisok-sok reredda sirimanua, sikau rabelé." Ratusosok-sok geti, kalulut taimatonem bagadda lé ka tiboiet Taikamanua. Oto kiseddangan té siteúakenen Taikamanua pagalaiat tubudda ka sia néné.

9Tápoi kam geti ka kam, bangsa sipiliy Taikamanua lé kam, imam-imam sipuukú tai rimata, bangsa sipunenan, sikokoiakenen ka Taikamanua, paamian bakkat Taikamanua. Aipiliy kam Taikamanua samba aisogai kam, nubela kam ka pugep-geman, nutugurú kam ka bagat toronia simalatsat, bulé nupaarep kam katuareman pagalaiat sigalaiakenennia bulat kiseiet sabeu.

10Siburú, kam néné, tá sikauman Taikamanua. Tápoi kineneiget geti aibailiuan kam sikauman Taikamanua. Siburú tá makaté bagania Taikamanua ka tubumui; tápoi kineneiget geti, anusilóan kam panguruat katet bagania.

11Ale kam Sasarainamai simanuntut bagamai! Taitoi sambat sipueekpak lé kam ka polak néné. Oto kalulut néné kutiddou simaron ka tubumui, bulé tá nutut'aké kam pubobot-bot akkulára sirimanua, sitaitatakkí pasaggak masilawan ketsat.

12Buítá bulat maerú paraboatmui ka talagadda sirimanua sitaiagai si Tuhan, baleú iipó rapaloloi kam rakua kam sirimanua sikataí, kalepakatnia seseakérangan leú et sigalaiakenenmui simaerú, pat umunrangan leú et Taikamanua ka tetret kaoijanannia.

13Ka onin Tuhan, kau numareddet kam nga-nganda pamarenta siutéaké sirimanua; elé ka tubut Kaisar uté sabeu,

14elé ka tubut gubernur sipauddet Kaisar sipasiuukum'aké sirimanua sijo sambat sipasihohormati sirimanua sigalaiaké simaerú.

15Aipoí siobat bagania ka sia Taikamanua, bulé kalulut sigalaiakenenmui simaerú, bailiu pet-petmuian ngu-ngunda sipaninibo sitaipaatuet.

16Kau puririmanuamui néné siripot puririmanuanda sipuuja, samba buí nupakei kam puujaatmui néné masitabbó kataímui, tápoi kau lé nupuparaboat kam siripot puparaboananda sapagugulet Taikamanua.

17Kau nuhargai kam sangamberi sirimanua, samba kau imanuntu bagamui ka tubudda sasarainamui pasasambamui tai Kariten. Kau nukalotóaké kam Taikamanua, samba kau nuhormati kam si Kaisar.

18Ale kam Sasaraina sipuoni pagugulet, kau numareddet kam ka nga-nganda tai majikanmui, bulat sibara ka hormatmui simasut; tá sarat ka tubudda tai majikan simaerú baga, elé simaleppe baga, numahohormat kam, tápoi sambat ka tubudda leú et tai majikan sikataí pugegege.

19Isusukat'ake kam Taikamanua, ké kalulut agaimui kolounia siobat bagat Taikamanua, om'akémuian masiorik sigalaiakenenda sitaimaadil ka tubumui.

20Aipoí aponia uktukmui ké nuom'aké kam masiorik ukuman, tápoi mateú nusiló kam ukuman nenda, kalulut sele sigalaimui? Tápoi ké nuom'aké kam masiorik ukuman siorak'akenen ka tubumui kalulut gagalaiakémui simaroipo, panukaninangan kam Taikamanua.

21Iaté lulunia aisogai kam Taikamanua. Aipoí amangorik'an Kristus kalulumui, oto ka enungan nenda akénangan ka kam uluiet, bulé nutut kam sienungi nia.

22Bulat beri aigalai jo, samba beri sia sipasiaarep aipaboko.

23Ka tetret airapakukuaji nia, bulat beri pulagajina sia ka sia. Ai nia mangongorik, beri pugegenia; tápoi sarat ka tubut Taikamanua lé aisegéaké sangamberi pakaronia, kelé Hakim simaadil.

24Tubunia lé Kristus aibairat jotta ka loiná siliktenga, bulé tabela kam ka kup-kumen jo, tapuparaboat kam siripot obaket bagat Taikamanua. Maujut Kristus lé aialeaké kam.

25Kam néné siburú, kelé biri-biri simapepepe lé kam, tápoi kineneiget geti aitoiliakéan kam mitsá, bulé nutut kam Sipasijajago samba Sipasikeli ketsatmui.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel