Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 >> 

1Ale kam Sasaraina! Anuagaian kam taipusisiboboinia kaooimai masibalou kam.

2Kelé siagaimui, ainangan tá kubabalou kai kam, ka Tessalonika, arapaoreian elé arapaloloian kai, ka laggai Pilippi. Tápoi kenanen kipa igidda sipasisasaggangi kai, mariu-riu lé iaké ka kai Taikamanua, gege, masipaarep Katuareman Simaerú, sibara ka tubunia.

3Aipoí panánakatmai ka tubumui, tá sara puseleat, elé ai paatuatmai sitaimaerú ka tubumui, elé masipataju kam.

4Bulat tá te nia sinaatumai! Aipoí tiboietmai néné, tá masiangkáaké bagadda sirimanua, tápoi masiangkáaké bagat Taikamanua lé, siagai masiuji bagat pupaatuananmai. Taikamanua lé poí aipateú kai masipakakra Katuareman Simaerú néné.

5Ai lé nuaagai kam tatat pupaatuananmai munanam titiboat, elé paalakat baga, masipakelé puaalau bagamai. Ai Taikamanua kelé saksi!

6Ialeú et, tá aikubebesíaké kai raumun kai sirimanua, elé nuumun kam kai, ka kam, elé sibara ka sabagei. Siripokatnia ka puoonimai apostel Kristus, momoi kutuntut kai apa pá, ka tubumui.

7Tápoi bulat ka leppet baga lé, ka tetret ai peilé kai ka talagamui, bulat kéan lé saina rapasikeli tatogadda, akugalai kai.

8Kalulut katet bagamai ka tubumui, bailiu tá sarat Katuareman Simaerú akuaké leú kai ka kam, tápoi beri leú et purimanuaiatmai, akuaké kai ka kam. Kalulut kopet nuntut bagamai ka tubumui!

9Kirénangan ai lé nurerepdem kam, kumomoaké kai tubumai, mugalai, sinágó samba sinoibó, bulé buí ibara beri sara ka talagamui, sipageja mai baga, ka tetret ai peilé kai masipakakakra Katuareman Simaerú, sibara ka Taikamanua, ka tubumui.

10Maliná paraboatmai, maroipo bagamai, samba bulat beri kuat tubumai ka sikataí, ka tubumui saalei, simatonem baga ka tubut Kristus. Kam lé saksimai, samba leú et Taikamanua.

11Samba siagaimui lé, kipa kupaeerú kai ka tubumui senemui, iaté bulat kéan lé galaiakenen sara ukkui ka tubut togania.

12Kupangantru kai kam, samba kupatubbuji kai kam, kuron'aké kai kunáná kai kam, bulé imakolou paraboatmui, imangká bagat Taikamanua ka tubumui. Aisogaian poí kam Taikamanua, bailiu tatogat Laggai Taikamanua Sibau, bulé nunanam kam pulatsanannia.

13Iageti ai peilé mitsá sara galai tubumui, aitutu bagamai masikua surá simariu-riu ka tubut Taikamanua, iaté ka tetret akuoi kai, masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, ka tubumui, anuarepi samba anusiló kam katuareman néné, tá sibara ka sirimanua, tápoi Katuareman Simaerú bulat tubut sibara ka tubut Taikamanua. Nia lé amugalai ka bagat paatuatmui, kam simatonem baga ka tubut Kristus.

14Ale kam Sasarainamai, kelé siorikmui ka kam néné, araorik'an leú te ka sia sapaamian Taikamanua ka laggai Judea, sipuoni bakkat Jesus Kristus. Pangoringan siorikmui néné, sibara ka muntogatmui leú et; kelé siorikra ka sia sapaamian Taikamanua ka Judea, sibara ka tai Jahudi.

15Sia té amasimateiaké Tuhan Jesus sambat tai nabi, samba leú et amasipaorei kai ka kai. Sangamberi sirimanua rasaggangi. Oto bulat beri angkat bagat Taikamanua ka tubudda.

16Samba mitsá, bulat rapasasailaji lé kai, kupakakra kai Katuareman Simaerú ka tubudda, bangsa sipuoni taú tai Jahudi, sibailiu katuaragatda sangamberi bangsa-bangsa néné. Oto kalulut néné, memei iuurau jodda tai Jahudi néné, pat segé iginia. Kalepakatnia kineneiget oraknangan sia golut Taikamanua!

17Iageti ale kam Sasarainamai, lepá atapasara kam goisó, iaté pasara ka siripot putubuat, tápoi ka paatuat geti, tá apasara sita. Bulat memei lé makokopé kurepdem kai kam, samba bulat aian kurerepdem kai mitsá moi, kubalou kai kam!

18Bulat akuisiakéan kai moi kubalou kai kam. Rua ngamitsáan akusibo moi, tápoi ai lé ikekeraaké kai Sanitu.

19Bulatnia kam lé karonietmai baga samba siangkáaké bagamai. Aipoí ké moi nia mitsá Tuhan Jesus, parurútangan ka matania; bulat kam lé abeuakenenmai ka bagat paatuatmai!

20Bulatnia kam lé abeuakenenmai ka bagat paatuatmai samba siangkáaké bagamai!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran