Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Yohanes 1 >> 

1Sibara kaku sipuoni panei-nei paamian, bulat simanuntu baga ka tubumui te surat néné, kuaké nia ka tubum Ina sipilit Taikamanua, samba leú et ka tubudda tatogam Ina. Iageti tá sarakku manuntu baga ka tubumui, tápoi beri leú et sia siagai katuareman bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua leú et, manuntu bagadda ka tubumui.

2Aipoí ka sia Taikamanua, ai lé nia mukukuddu ka bagat paatuatta, samba mariu-riu lé ikuddu ka talagatta teret buru-burú.

3Bulé isukat'aké samba ipanguruani sita katet baga samba ibujai sita Ukkui Taikamanua samba Jesus Kristus Togat Ukkui. Bulé ka linat paatuat samba ka nuntut baga tabakkati kam sangamberinia néné.

4Bulat seget kopet angkat bagakku akuagai kababaradda tatogam Ina sipupaparaboat siripot ngantoman Taikamanua, kelé ka sikuat Ukkui Taikamanua ka tubutta.

5Oto kalulut néné Ina, bulat paniddogatku ka tubumui, bulé pakaté kam sita baga pasasambatta. Sikuakku ka tubum néné Ina, tá surukat sibau, tápoi amaburúan aituaké ka tubutta ka panandaat atamatonem kam baga peilé.

6Pakaté baga iaté, muparaboat siripot obaket bagat Taikamanua. Ialeú et surukat siarepmui ka panandaatnia, iaté masikua, bulé nupakaté kam baga pasasambamui.

7Atusalúan polak putebakatda sipatataju. Sia néné tá ramumuneng'aké ka bagadda kaooi Jesus Kristus ka polak néné bailiu sirimanua. Oto sia néné te oniakenen sipatataju sambat Saggak Kristus.

8Oto bulat jago kam, buí imapepe sigalaiakenenmai sibailiu puuktunganmui. Bulat besíaké kam bulé nusiló kam sangamberinia upamui sibara ka Taikamanua.

9Kasei sitaiomet'aké nganturat Kristus, tápoi bagei lé ragagalaiaké, tá kelé singantruakenen Kristus, tá anai sia mubabakkat ka tubut Taikamanua. Tápoi sia geti simariu-riu masiomet'aké nganturat Kristus, ai sia mubabakkat ka tubut Ukkui, samba leú ka tubut Toga.

10Oto ké ai sia siooi masingantruaké nganturat bagei, tá kelé singantruakenen Kristus, bá sisiló kam sia ka lalepmui; samba bá kakau kam salam ka tubunia.

11Aipoí sia sipasikakau salam ka tubut sirimanua kelé néné, aratut'aké leú te sia masigalaiaké sikataí.

12Siripokatnia maigi peilé kuanenku ka matamui; tápoi kelé tá masegé bagakku kutiboi nia ka surat. Bulat aikukakaroni baga ioi kuoi kubalou kam, bulé bulat imagora bagatta.

13Oto beri sia leú samomoínu Ina sipiliy Taikamanua leú et, segé salamra ka tubum Ina.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran