Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 1 >> 

1Siburú ka tetretda taikebbukatta, marei-rei isegéaké tiboietnia Taikamanua ka tubudda, tápoi tai nabi ikakau manibo, samba galai pasisesegéakéra leú et, maigi enungnia.

2Tápoi ka gogoi kalepakat néné, ipanibo Taikamanua ka sita iaté ka simatotoilá ka tubut Togania. Oto sibara ka Togania néné te, aibaraaké manua sambat polak Taikamanua. Samba leú et aiteúakéan Taikamanua, ikua, Togania néné te berhak masibakkati sangamberinia.

3Nia té masitotoroaké pulatsanan Taikamanua sipululatsat; samba nia te tularat tubut Taikamanua simatotoilá. Samba nia leú et masijajago puroron manua sambat polak néné sibara ka tiboietnia sipulugege. Lepá aibelaaké sirimanua ka jodda, puuddetnangan ka uddenan purimataat ka manua sambat Taikamanua, Bulat Uté sabeu.

4Ka sia Toga néné mabuak tiboi tubunia, elé bulat areu kopet buaknia ka tubudda samalaika, sambat oni sikaunia ka tubut Toga néné leú et, bulat areu kopet hormatnia ka oninda ka sia samalaika.

5Aipoí bulat beri pei kuana nia Taikamanua ka matat sara malaika, "Ekeu té néné Togakku; gogoi néné bailiu aku Ukkuinu." Samba leú et, bulat beri pei kuana kisé Taikamanua, ka tubudda kasei pá sipuoni malaika, "Ibabailiu te aku Ukkuinia, samba nia bailiu Togakku."

6Tápoi ka tetret aikoiniaké Togania sikebbukat ka polak néné, kuanangan Taikamanua kisé, "Sangamberidda samalaikat Taikamanua, buítá rapaniddogi Toga néné."

7Pagalaiat sia samalaika geti aikua Taikamanua kisé, "Aibailiuakéan sia rusa, Taikamanua, samalaika néné, samba sapaguguletnia, bailiu juluu api."

8Aikua geti ka sia ka tubut Toga, kisé, "Uddenan purimataatnu, ale Taikamanua, riu-riu lé teret buru-burú! Puririmatam leú et, puririmata simaadil.

9Nuobá simaadil, tápoi malagá bagam ka pukoilunan; kalulut néné te aipiliy ekeu Taikamanua, pu-Taikamanuaetnu, samba aiaké ka tubum kehormatan sibaraaké pugoraat baga, saliu peilé ka saaleinu sabagei."

10Samba aikua leú Taikamanua, "Siboikí ale Tuhan, anubaraaké polak, samba bulat tubum amasibaraaké manua.

11Tápoi sangamberinia tatatá lé, mabuburú lé kelé leppei; tápoi ekeu geti kekeu tá isisiliy.

12Nupaleleúleki lé polak samba manua néné, kelé leppei, samba nuaaké silinia bagei. Tápoi ekeu geti kekeu bulat beri siliyna tubum, samba puririmanuam leú et tá anai kalepakatnia."

13Beri kuana nia Taikamanua kisé, ka tubut sara malaika, "Uddet'aké ekeu kai kattoetku, teret kalaakéku sia tai saggaknu."

14Oto ké kisedda baí nia, aponia lé sibulatnia samalaika néné? Sia néné iaté, paketsa-ketsat sipuukú Taikamanua, samba koiniakenen Taikamanua masirop'aké sia sisiló puaragat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran