Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Ka sara gogoi, amei Jesus maniddou ka sara kudduat. Lepána lé aipaniddou, kuanangan nia sara ka talagat sipasiuluinia ka matat Jesus, "Gelaiaké peité kai ka kai maniddou, Tuhan, kelé igelaiaké sia ka sia sipasiuluinia si Johannes."

2Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké maniddou kam, néné lé nukukua kam, 'Oi Ukkui, Taikamanua sisasara lé ekeu. Bulé tupaniddogi samba tuabeuaké onim.

3Aké ka kai senen gogoi kanmai siripot igit perluakenenmai.

4Appéaké jomai, kelé kuappéaké kai ka kai jodda sangamberi sirimanua sigalai sele ka tubumai. Buí nuobáaké itatá tonem bagamai ka tubum ka tetret ioi pasisiboat ka tubumai.'"

5Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Ké ai baí sia ka talagamui sieei tengamoi ka lalep suruaknia masijiu-jiu nia, masikua ka matania, "Ale suruak, aké pei boikí kubale rotim telu ngaaggro.

6Aipoí segéna peí ka lalep, aleiku sieei mugejek ka sareunan. Tápoi tá anai tat-tat'akenenku kannia!

7Oto ké kisé baí ikua alei nu ka tubum, ai nia ka bagat lalepnia, 'Bá gegejaaké bagakku! Aipoí aian lé kakukuksingan lalep, paobánangan pei bagei, amerep'an kai tatogakku. Oto tá momoi kutusuru kuaké apa pá ka tubum.'"

8Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Oto kipangan lé?" "Aku masikua ka matamui, oo bulatnia! Aipoí kenanen ai kam pasusuruak, apanannia te tusuru iaké apa pá ka tubum. Tápoi kalulut taimailam mei samba taipuaari nia nupaniddogi nia, tusurunangan leú et, iaké kiddiyet bagam.

9Oto nia té kukukua nia ka matamui: Tiddou kam, tuaaké ka kam; gaba kam, nusesese kam; luu-luu kam, itububukáaké ka kam matatbaliu.

10Aipoí kasei masitiddou, bara, samba kasei masigaba, sese, iageti kasei masiluu-luu bukáaké ka sia matatbaliu.

11Kipa poi, taleú ai sia ka talagamui saukkui, sipasikakau ulou ka tubut togam, ké itiddou baí ibania?

12Elé sipasikakau telenga-ngá, ké itiddou baí attelu?

13Oto kenanen baí tuoniaké kam sirimanua sikataí paraboat, tápoi nuagai kam masikau simaerú ka tubudda tatogamui. Bulat sarapeite ka sia Ukkuimui sikuddu ka manua! Tá isoppi iaké Ketsatnia ka tubudda sipaniddogi nia!"

14Ka sara gogoi, ai aiusiaké ketsat sikataí, Jesus ka tubut sara simaoú-oú. Kelé aibela ketsat sikataí ka tubunia, oi aipanibo. Oto maigi sia simakisei ka baga.

15Tápoi ai leú sia sabagei sipasikukua, "Ka geget Belsebul utéra paketsa-ketsat sikataí lé, iooi ipasiusiaké ketsat sikataí."

16Iageti ai leú et sia sabagei siobá masigaba selet tubut Jesus, bulé ioi rajoaké nia. Oto tiddourangan bulé igalai kiseiet, imatonem bagadda kababarana ka Taikamanua.

17Tápoi ai lé iaagai sipinaatudda Jesus. Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ké ai baí sara purimataat simararagat sitá anai pusaraat ka bagania, tápoi sarat paaggra lé ragagalai, tá te matotom purimataat nenda. Kisedda leú et, ké ai sia sangalalep, tá anai pusaraat, sarat pagolú lé baí ragagalai, makakataí lé pulalalepra.

18Oto kisedda leú te purimataat Sanitu; ké paaggra sia mungkuat sara ka mungkuat sara mitsá, tá leú te matotom purimataatnia. Anukua kam, kalulut geget Belsebul siakéna ka tubukku lé, aioi akuusiaké ketsat sikataí.

19Oto ké kisedda baí galainia, kasei ka gegengan lé rapasiusiaké ketsat sikataí, ka sia sipasiuluimui? Aipoí sipasiuluimui lé amasipoiliat kababara nia selemui!

20Tápoi kaku geti, ka geget Taikamanua lé, iooi kuusiaké ketsat sikataí, kelé sara toggaiat, tataddaakéna nia Taikamanua murimata ka talagamui.

21Ké ai baí sara simaron tubu, sibara sene ngamata pamatei masijago lalepnia, tá malilimai bibiletnia.

22Tápoi ké moi sara sisaliu ron tubunia ilabá nia, samba ipaalaki pamatei karóakenenenia sibakkat lalep néné, kala nia; oto oi irau-rau bibiletnia, lepá parubeinangan sangamberi bibiletnia ka sabagei.

23Kasei sitaipaalei aku, sipasisasaggangi aku lé te nia, samba leú et, kasei sitaiobá masirop'aké aku, sipakataí galajetku lé te nia!"

24"Ké bela ketsat sikataí ka tubut sara sirimanua, ei nia mugejek ka simagarak, masigaba kudduat pasiariatnia tubunia. Tápoi tá isesese. Kalulut néné, kuanangan, 'Kusosok-sok'an lé mitsá ka lalep sikaddiuakenenku siboikí!'

25Oto kelé aisegé sedda, itsónangan lalep sikaddiuakenennia, maliná samba malelek kuddut bibilet ka bagania.

26Iageti tui nia. Lepá abbitnangan mitsá pitu sia ketsat sikataí, sisaliu peilé kopet kataí nia ka sia, tugurúrangan mitsá ka tubut sirimanua nenda, iageti kuddu sia sedda. Kalepakatnia, bulat kopé kataínia paraboat sirimanua néné, belé peilé ka siboikí."

27Kelé ailepáaké ipanibo Jesus, oinangan leú et sara sinanalep masikua ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Bulat mauktuk te nia sinanalep sipasitotottoni ekeu!"

28Tápoi aikua lé ka matania Jesus, "Tápoi bulat simakopé uktuk geti, iaté sipasiaarep tiboiet Taikamanua samba sipasigagalaiaké sikuania!"

29Airapupurut nia sirimanua simigi Jesus, aikukua ka matadda, "Bulat makopé kataínia paraboatda sirimanua kineneiget. Ranáná bulé kugalai kiseiet itsoketda, ibara ramatonem baga ka tubukku. Tápoi bulat tátugagalai beri sara kiseiet itsoketda, sarat kiseiet Nabi Jona lé, lepá.

30Kelé aibailiu nia ka sia si Jona kiseiet ka tai Ninipe, kisedda leú te ka sia Togat Manusia néné, bailiu nia kiseiet ka tubudda sirimanua kineneiget.

31Tususuru te ka gogoi sialu, Rimata Sinanalep sibara ka Kayaman sambadda reddenan néné, iageti joakénangan sia. Aipoí kalulut obána masiarep sikut paatuat Salomo ka sia Rimata Sinanalep néné, besíakénangan musila barania ka tut-tut polak. Tápoi sené kineneiget, ai nia sisaliu beunan tiboi tubut Salomo!

32Tususuru te ka gogoi sialu tai Ninipe sambadda sirimanua reddenan néné, iageti joakérangan sia, kalulut ka sia tai Ninipe, arabauaké paatuatda ka tetret aipangantoman sia si Jona. Tápoi sené kineneiget, ai nia sisaliu beunan tiboi tubut Jona!"

33Beri poí sia sara lepá itunam alito koiríakénangannia, elé tabbónangan nia bulukbuk. Tápoi ka katusaggaat alito leú et rasasaggaaké nia, bulé raitsó toronia sangamberi situgugurú ka bagat lalep.

34Mata iaté alitot tubu. Oto ké malatsat matam, matoronangan sangaliot tubum. Tápoi ké geti maramun matam, magep-gepnangan leú et sangaliot tubum.

35Oto bulat jago kam, buí ipé pató sikukuddu ka tubum.

36Aipoí ké mapató sangaliot tubum, pat beringan simagep-gepnia, bailiu mapatónangan sangaliot tubum kelé sitoroat alito."

37Lepá aipungantoman Jesus, sogainangan nia sara tai Parise iei mukom ka lalepnia. Oto einangan leú et sedda Jesus.

38Tápoi bulat kisei lé ka bagadda tai Parise raitsó ipukom taipuririggo, kalulut masitut ka sikuat surukat.

39Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan galai tubumui ka kam tai Parise sarat tei-tei pulokat samba mangkó lé nububui kam, tápoi ka bagat paatuatmui geti asut'an obat mugege samba pukakataí.

40Bulat sitaiagai paatuat lé kam néné! Tápoi Taikamanua amasigalai tei-tei elé bagat pulokat samba mangkó?

41Siripokatnia sikukuddu ka bagat pulokat samba mangkó nenda lé nupangunguruat'aké kam ka tubudda simagebá. Oto kaenungan néné, bailiu liná sangamberinia kekeu.

42Mateimuian te kam tai Parise! Aipoí pasare-sarei, kelé raro, laigá samba leú et pagule-gulei nukakau kam panguruatmui sepersepulu ka Taikamanua. Tápoi masigalaiaké puroipoat samba masipununtuki baga Taikamanua geti, bulat tá maletsei ka bagamui. Oto bulat nenda peité galaiakenen, kenanen tá tujajajak'aké leú tugalai pabage-bagei.

43Mateimuian te kam tai Parise! Aipoí ka kudduatda siabeu tiboi tubu lé, nueei kam muuddet ka uma paniddogat, samba bulat maangká bagamui rahormati kam ka pasar.

44Mateimuian tedda! Aipoí kam néné, kelé ratei sitá bukkú oni, elé nisan, sarat rapaperaki lé nia sirimanua taiagaira puraratei nia."

45Lepá ei sara guru paamian ka tubut Jesus masikua ka matania, "Kuarep kai tiboietnu Guru, beri kai leú et ai nupalololoi kai!"

46Iageti kuanangan ka matania ka sia, "Mateimuian leú te ka kam tai guru paamian! Aipoí surukat simabesí tugalaiaké lé nutitiddou kam ragalaiaké sirimanua, tápoi bulat beri goisó tá nurorop'aké kam sia, bulé ioi ragalaiaké nia.

47Mateimuian te ka kam! Aipó kei nugagalai kam rateira tai nabi, tápoi taikebbukatmui lé amasimateiaké sia.

48Oto sené amatoiláan sesesena ka bagamui sigalaiakenenda taikebbukatmui; aipoí kirénangan sia lé aimateiaké tai nabi. Tápoi kam'an ka kam, galaimuian rateira.

49Iaté lulunia aibela tiboiet Taikamanua ka sikut paatuatnia masikua, 'Kukokoiniaké te tai nabi samba sapakoinietku; tápoi ai sabagei ramateiaké, ai leú et sabagei rapaoreji!'

50Oto aigalaiaké kelé néné geti Taikamanua, bulé itupaukumi sia reddenan néné, kalulut katumamateiakéra sangamberi tai nabi, barania ka panandaat polak peilé.

51Iaté, barania aitumateiaké si Abel, pat aili pasimateiatda si Sakarias, sipuaaili ka paoggangan kudduat pasibuluat samba Uman Taikamanua. Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné. Bulat tá isoppi ratuukum reddenan néné, kalulut sangamberinia sipuaaili néné.

52Mateimuian te ka kam tai guru paamian! Aipoí aian nia ka kabeimui aituaké panguksik pasibukat matatbaliu pasiagai obaket bagat Taikamanua; tápoi kam ka kam, tá nuobá kam tugurú ka bagania, masigaba puaagai néné. Iageti mitsá anukeraaké lé kam sia sibesíaké tuguru ka bagania!"

53Kelé aitui-tui Jesus sedda, taddaakérangan nia tai guru paamian sambat tai Parise mungoí-ngoí baga ka tubut Jesus. Taddaakérangan rapaiseki nia, rakiddiy bulé maigi itiboi apa pá ka matadda.

54Oto taikoddangan nia sipulelelek, ragaba tiboietnia simasele.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran