Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

1Ka tetret nenda, kaunangan parenta si Kaisar Agustus, bulé sangamberidda tatogat Purimataat Roma mei masisurat'aké oni, bulé ituadde nuntutda.

2Pasiaddeat nuntut sirimanua siboikí néné, aitugalaiaké iaté ka tetret ai nia mugugubernur si Kirenius ka Siria.

3Iageti ka tetret nenda eirangan leú et sangamberi rasurat'aké oninda ka senen laggaira.

4Oto ka sia si Josep, amei leú et nia ka sia barania ka Natsaret iaté ka propinsi Galilea, iailiaké laggai Betlehem ka propinsi Judea, iaté ka laggai putútukat matat Rimata Dapid; punuteteu Dapid leú poí nia ka sia si Josep néné.

5Iageti surat'akénangan oninia si Josep sambat tunangannia si Maria sibara suruket.

6Oto ai sia ka Betlehem, aili-aiaili laggónia si Maria.

7Tú-túakénangan matat sara toga simanteu, iaté togania sikebbukat. Iageti tabutnangan nia komang, perep'akénangan nia ka pukoman tarimeu, sibara singitinan gandum, tá poí mememet sia ka lalep pugogoiat.

8Oto soibónia nenda leú, ai sia ka sia sedda ka sú-sú simaturu-turu, sipasijajago tarimeu, rajago biri-biridda.

9Iageti sinulut patoilánangan tubunia malaikat Tuhan ka tubudda; oto toronangan sia pulatsanan Tuhan, malotórangan leú et simakopé.

10Tápoi kuanangan ka matadda malaika, "Bá malolotó kam! Aipoí kaooiku néné ka kam, masisegéaké katuareman simaerú lé, iaté siangkáaké bagadda simakopé, sangamberi taikapolak.

11Amutútúan poí kineneiget, matat Sipaarau kam, iaté Kristus si Tuhan, ka laggai Dapid.

12Néné te patuaggaiatnia ka kam: Nusesese te kam sara sikolik sinabut komang, sipeperep ka pukoman tarimeu."

13Iageti tulut mitsá lotsit-aratulotsit samalaika sabagei simigi, masipaaleiaké samalaika néné, masiumun Taikamanua. Pelé nga-nganda,

14"Tuumun'aké lé Taikamanua ka manua ka pata! samba ka polak, paabanan ka tubudda sirimanua kilibet bagania!"

15Oto kurukra samalaika ratoili ka manua, patiboddangan pasasambadda sipasijajago tarimeu, pelé nga-nganda, "Sita kam ka Betlehem, taitsó kam sibabara, sipoiliat Tuhan ka matatta."

16Iageti olaakérangan nia raei, ailiddangan si Maria sambat si Josep, samba leú et sikolik, sipeperep ka pukoman tarimeu.

17Kelé araitsó nia sikolik néné, pungu-nguan'akérangan sangamberinia sikuat malaika ka tubudda, pagalaiat tubut sikolik néné.

18Oto kisei lé ka bagadda sangamberidda sipasiaarep tiboiet sisegéakenenda sipasijajago tarimeu néné.

19Tápoi ka sia geti si Maria, aisiddoni samba aipatup-tup lé ka bagania sangamberinia néné.

20Lepá sok-sokrangan nia mitsá sipasijajago tarimeu ka sú-sú simaturu-turu, ai sia masiuumun Taikamanua, kalulut sangamberinia siarepra samba siitsóra, bulat tá aijulut kelé ka sikuat malaika ka matadda.

21Kelé aiaili balu ngagogoi burúnia sikolik néné, sunatrangan nia. Kaurangan oninia Jesus, siripot sipinatonet malaika ka matadda, einangan tá isusuruket'aké nia inania.

22Kelé aiaili tetrenia ka tai Josep sambat ka tai Maria raenung'aké siripot arat, pasimagirat siripot ka surukat Mose, abbitrangan sikolik ka Jerusalem rasegéaké nia ka tubut Tuhan.

23Aipoí ka surukat Taikamanua, ai atusurat'aké kisé, "Sangamberi tatoga simanteu sikebbukat, buítá tusegéaké sia kai Tuhan."

24Ai leú rapaatu masibuluaké buluakenen, iaté rua ngamuneng umá limendeu, elé rua ngamuneng marpati simanosa, kelé siripot ka sikuat Surukat Taikamanua.

25Ka tetret nenda, ai ka Jerusalem sipuoni si Simeon. Simatopit samba simasurú ka arat lé nia. Ai lé ingengenaaké tubunia iaili tetrenia ipaarau sia bangsa Israel, Taikamanua. Ai lé ipaaalei nia Ketsat Sipunenan.

26Oto aikuangan ka matania Ketsat Sipunenan tailalangóna nia, teret itsóna boikí, matat Sipaarau, sitonéakenen Taikamanua.

27Iageti tubbuinangan bagat Simeon Ketsat Sipunenan, bulé itugurú ka Uman Taikamanua. Ka tetret nenda aiipó pasiabbinanda Jesus tai Josep samba tai Maria, ka tetret ai peilé nia magogoisó, bulé ragalaiaké ka tubunia punen kelé ka sikuat surukat.

28Iageti alánangan sikolik si Simeon, kup-kupnangan nia, iageti taddaakénangan masiumun Taikamanua, pelé nga-ngania,

29"Bulatnia Tuhan, kineneiget amuailingan palelengannu ka tubukku. Oto obáakéan lé ilangó paguguletnu néné, ka aban baga.

30Aipoí bulat matakkungan amasiitsó Sipaarau sibara kekeu.

31Anupatarek'an sipaarau néné sibailiu puuktunganda sangamberi bangsa:

32kelé pató masitoroji enunganda sabangsa bagei, siooi ka tubum; iaté pató sibaraaké pulatsananda sapaamiannu tai Israel."

33Bulat kisei lé ka bagadda saukkui sambat sainan kolik, raarep ipusibla si Simeon, inunuaké pagalaiat tubut togadda.

34Iageti sukat'akénangan sia. Lepá kuanangan ka matat Maria, inan toga, si Simeon, "Aipiliyan nia Taikamanua sikolik néné, masisubuaké elé masiarauaké simigi ka bangsa Israel. Bailiu nia sara patuaggaiat sibara ka Taikamanua, saggangietda sirimanua simigi.

35Tápoi seddangan té imatotoilá, bagat pupaatuananda. Itetegli te paatuatnu pureuregat baga, kelé palittei simalauru."

36Sedda leú, ai sara nabi sinanalep simakopé bajá. Iaté sipuoni si Hanna, togat Panuel, sibara ka muntogat Aser. Pitu ngarura lé burúnia aipulalep,

37pulumangnangan leú et. Oto kineneiget aian balu ngapulu epat ngarurangan nia. Bulat beri pei kaddiuakéna Uman Taikamanua. Sinágó sambat sinoibó sarat masipuukú galajet Taikamanua. Maniddou sambat mupuaso lé igagalai.

38Apaipó gogoi nenda leú et, amoi nia ka sia ka Uman Taikamanua. Oto pasiumunnangan Taikamanua, itiboi pagalaiat tubut kolik ka tubudda sipasingengenaaké tubudda, ioi Taikamanua masiujaaké Jerusalem.

39Kelé aralettuaké sangamberinia siripot Surukat Tuhan, tai Josep sambat tai Maria, toili sia ka Natsaret, iaté ka propinsi Galilea.

40Oto ka sia toga aian nia maabeu samba tubunia maron. Masiku paatuatnia. Bulat makiliu bagat Taikamanua ka tubunia.

41Senen rura lé, raei saepput Jesus Mupunen Paska ka Jerusalem.

42Oto kelé aiaili pulu rua ngarura beunannia Jesus, ei sia ka punen, kelé simatukle ragalaiaké.

43Laibina lé arapupunen, toili sia. Tápoi ka sia geti Jesus, togadda, ai peilé nia mukukuddu ka Jerusalem, taiaagaietda saukkui, elé sainania.

44Ka bagadda te, aitut'an sirimanua simigi, Jesus. Kelé aiaili sangagogoi burúnia arapuenung, iapeité agairangan taibabara nia. Oto ei sia masipaisé ka tubudda saeppu samba saaleira.

45Tápoi tá arasese nia. Kalulut néné, toili sia mitsá ka Jerusalem, ragaba nia sedda.

46Telu ngagogoi burúnia arapasigaba, iapeité seseddangan nia, ai nia mukukuddu ka Uman Taikamanua. Ai nia masiaarep'aké tiboietda tai guru paamian, samba ka sia leú et aipaiiseki sia.

47Oto bulat kisei lé ka bagadda ka tubunia sangamberidda, kalulut sikut paatuatnia masialegi.

48Beri ka sia saeppunia leú et, makisei ka bagadda, raitsó nia. Iageti kuanangan inania ka tubunia, "Ale sirou, nugagalaiaké kodda kelé néné, ka tubumai? Bulat reu-reu lé te bagamai ukkuinu, sambat aku sipuoni inam, kugaba kai ekeu!"

49Tápoi kuana lé nia ka sia Jesus, ka matadda saeppunia, "Nugagaba kodda kam aku ukkui, ina? Tápei poi nuagai kam, aku kaku néné, buítá mei aku mukuddu ka uman Ukkuiku?"

50Tápoi tá isasak-sak ka bagadda, sikuat Jesus ka matadda.

51Iageti toili nia Jesus, itut sia ka Natsaret, samba riu-riu lé ireddet nga-nganda. Tápoi ka sia inania geti, isiddoni lé sangamberinia néné, ka bagat paatuatnia.

52Iageti ka sia Jesus, memei muurau tubunia, memei leú et itutuppai sikut paatuatnia. Makiliu bagat Taikamanua ka tubunia, samba raobá nia sirimanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel