Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Punen Roti Simaleu oniakenen Paska, amalegrengan.

2Iageti gabaddangan enungan ka sia tai Imam sabeu sambat tai guru paamian, bulé ioi ramateiaké Jesus sipinakele, kalulut lotóra ka tubudda sirimanua simigi.

3Iageti gurukinangan nia Sanitu ka sia si Judas, iaté sipuoni si Iskariot, sara ka talagat sipulurua sipasiului Jesus.

4Iaté lulunia aiei si Judas, patibo ka tubudda tai imam sambat ka tubudda sipasijajago Uman Taikamanua, bulé ragaba enungan, kipa ipaeerú si Judas isegéaké Jesus, ka kabeira.

5Oto bulat simakopet angkat bagadda lé, pat tanéakérangan ka matania rakau bulagatnia.

6Ka sia leú et si Judas apasesengan ka bagania. Iageti gabanangan sara oggak simaerú, iei masisegéaké Jesus ka tubudda sipinakele.

7Iageti ailinangan tetrenia ka Punen Roti Simaleu, itujájá biri-biri komen ka Paska.

8Oto koiniakénangan sia Jesus, si Petrus sambat si Johannes, pelé nga-ngania, "Kenan kam nutarek'aké kam komen Paska ka sita."

9Kuadda lé ka matania, "Kaipa poi siobánu kupatatarek kai nia?"

10Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Segémui lé ka laggai, paseseakémuian sara simanteu sipasibebeilá lalaisú. Oto tutmuian nia kaipa lalep iguruki, gurú kam,

11samba kuamuian ka matat sibakkat lalep: Aikua si Guru, 'Kaipa kupukokom kai Paska sambamai sipasiuluiku?'

12Iageti saú-saúnangan ka tubumui, sibakkat lalep, sara bilik simalio ka lappra, amatarek'an sedda sangamberinia pakeiet. Oto patarekmuian nia sedda."

13Iageti eirangan leú et tai Petrus sambat tai Johannes, ailiddangan leú et sangamberinia, kelé sikuat Jesus ka matadda. Oto patarekrangan leú et nia, komen Paska.

14Iageti kelé aiaili tetrenia Pukoman Paska, uddet nia Jesus sambat sipasiuluinia ka pukoman Sipunenan.

15Kuanangan ka matadda, "Bulat aikubebesíaké mukom komen Paska sambatta, kei iaili tetrenia kuorik pangoringan!

16Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: táan te kukokom mitsá komen néné, teret itupatoilá mitsá katukolobat pukoman néné ka Laggai Taikamanua Sibau."

17Lepá akkat'akénangan pulokat anggur, Jesus, paniddounangan leú ka Taikamanua masikua surá, iageti kuanangan, "Alá kam néné, nuparubei kam nia;

18aipoí, bulé nuagai kam nia: barania kineneiget, táan te kuloló mitsá anggur néné, teret oi nia Purimataat Taikamanua."

19Lepá mitsá, alánangan roti. Oto lepána lé aikua surá ka tubut Taikamanua, paabbónangan leú et nia, iageti kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia, kuanangan, "Tubukku te néné [sinegéakenen lulumui. Galaiaké kam néné, pasirepdemmui aku."

20Kisedda leú et lepat koman, kaunangan pulokat ka tubudda, kuanangan, "Pulokat néné, iaté, pakerekat bagat Taikamanua sibau, sisah'akenen ka logauku, iaté logau sipiliakenen lulumui]."

21"Itsó kam! Ai nia sené ipaalei aku ka sia sipajo aku!

22Kirénangan tedda mamatei nia ka sia Togat Manusia, kelé ka siteúakenen Taikamanua; tápoi mateinangan te ka sia sipajo aku!"

23Iageti taddaakérangan paisé pasasambadda, masikua kasei ka talagadda masigagalaiaké kelé néné.

24Iageti bara pajoggolat ka talagat sipasiului Jesus, kalulut rapaukeli, kasei ka talagadda simakopé beunan tiboi tubu.

25Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tai Rimata ka sara bangsa, sitaiagai Taikamanua, sarat masipaorei tai rayatda lé ragagalai, samba sia sauté, iaté oniakenen, 'Sipasikeli tai Rayat'.

26Tápoi kam geti ka kam, tá momoi nugalaiaké kam kelé nenda. Siabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia kelé sigoisó tiboi tubu, samba sauté buítá ibailiu sia kelé pagugulet.

27Kasei poi, oniakenen siabeu tiboi tubu: sipuuuddet mukom ka meja, elé sia sipuukú nia? Sipuuuddet mukom ka meja lé. Tápoi ai aku ka talagamui kelé sara pagugulet.

28Sarat ai lé kam ka sangamberinia pangoringanku.

29Kelé aakéna kaku gege murimata Ukkui, kisedda leú te kaku, kuaké gege ka tubumui.

30Oto bailiu keré tapuangká kam baga ka tetret iaili tetrenia kupurimata. Iageti puuddetmuian ka kam ka sipulurua uddenan purimataat masiutéaké sipulurua suku ka bangsa Israel."

31"Simon, Simon, arep'aké peité! Atuobáakéan nia Sanitu bulé isibo kam; kelé tupasaraaké gandum ka kulitnia, bailiu simaerú tupasaraaké nia ka sikataí.

32Tápoi akutiddouakéan ekeu ka Ukkui, Simon, bulé tá imalebbei tonem bagam. Samba ké atoilingan ekeu kekeu ka tubukku, buítá nuparon leú et tonem bagadda ka sia saaleinu."

33Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Matarek lé aku Tuhan, tugurú ka bagat penjara. Samba beri tamatei ruatta, Tuhan, bulat matarek aku!"

34Tápoi kuana lé nia Jesus, ka matat Petrus, "Einangan tá mutotokki goú-goú, gogoi néné, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá."

35Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Ka tetret akukoiniaké kam siburú, tá akuobáaké nuabbit kam dompet, suppit sambat lanjau elé sipatu, aponia simagulai ka kam?" Iageti alegiddangan nia, "Tá anai!"

36Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Tápoi kineneiget geti, kasei sibara dompet elé suppit, kau raabbit nia; samba kasei sitá lanjau, buítá rasakiaké saraubára masisaki lanjaura.

37Aipoí kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, ai ruang ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, 'Arakau lé nia kelé sirimanua sijo,' oto buítá muaili ka tubukku. Aipoí aian muaaili kineneiget sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan."

38Iageti kuaddangan ka tubut Jesus, sipasiuluinia, "Aian sené rua akutarek'aké kai lanjau." Kuanangan ka matadda Jesus, "Páan, metnangan!"

39Iageti kaddiuakénangan laggai, Jesus, einangan leú et ka eijatnia simarei-rei iaté ka Leleu Zaitun. Oto beri leú ka sia sipasiuluinia, amei leú et sia ka sia masipaaleiaké nia.

40Oto kelé aisegé sedda Jesus, kuanangan ka matadda, "Paniddou kam, bulé buí ibara jomui ké ikerek kam pasisiboat."

41Iageti reunan'akénangan tubunia goisó ka tubudda Jesus, kelé reunan nia turibbaiaké bukkú.

42Oto purekkuknangan leú et Jesus maniddou, pelé nga-ngania, "Ale, Ukkui, moi baí nia, areuaké ka tubukku pangoringan akenen ka tubukku néné. Tápoi buí ka teú bagakku Ukkui, ka teú bagam lé."

43[Iageti oi sara malaika masikau ron ka tubunia.

44Bulat makopé sou bagania Jesus, kalulut néné paniddounangan leú et bulat sibara ka paatuatnia sipulelelek. Pat pubaí-baínangan attinangnia kelé logau, ka polak.]

45Lepá aipaniddou Jesus, toili nia ka tubudda sipasiuluinia. Oto ailinangan sia, ai sia memerep, kalulut reu-reu bagadda.

46Iageti kuanangan nia ka tubudda, "Angoi nupeperep kam? Suru kam, samba paniddou kam, bulé tá ikerek kam pasisiboat."

47Talagat paninibo nia Jesus, lotsit-aratulotsit ka sia sangamungkuat sirimanua. Amasiabbit sia, iaté si Judas; sara ka talagat sipasiului Jesus. Iageti einangan leú et ka tubut Jesus, rirriu-riu, sigguknangan leú et nia.

48Tápoi kuana lé nia Jesus ka matania, "Ale Judas, kipa, pasiggungan lé anugalai masipajo Togat Manusia?"

49Oto kelé araitsó nia sipasiului Jesus sibabara néné, kuaddangan nia ka matat Jesus, "Kipa, Tuhan, kupasaggrijingan kai sia lanjau!

50Iageti tétéakénangan lanjau nia ka sia sara ka talagat sipasiuluinia, ka tubut sara pagugulet imam sabeu, pat belé talingania kai kattoet.

51Kuana lé ka matania Jesus, "Páan!" Lepá rapenangan talingan pagugulet imam sabeu néné, Jesus, aleakénangan leú et nia.

52Iageti kuanangan ka matadda tai imam sabeu samba ka matadda tai perwira sipasijajago Uman Taikamanua, samba leú et tai bajára tai Jahudi, sieei masilabá nia sedda, "Sipananaé pá aku né nukukua kam, pat koí oi kam sibara lanjau sambat bobó-bó, nulabá kam aku?

53Bulat senen gogoian lé koí kukuddu ka talagamui ka Uman Taikamanua, tá koí anulabá kam aku? Niangan né tetrenia nugalaiaké kam nia, ka tetret ai gagalaiaké galajetnia ka sia geget pugepgeman."

54Iageti labárangan nia Jesus, abbitrangan nia ka lalep imam sabeu. Ka sia kai Petrus, aitutut Jesus, tápoi makareunan.

55Ka talagat gerat lalep, ai ararusui obengan. Oto ei nia ka sia si Petrus ka bet-bet api ipaaleiaké sia sabagei sipuraraka sedda.

56Oto lepá itsónangan nia sara pagugulet, si Petrus, ai nia muraraka ka bet-bet obengan, iageti lelek'akénangan putubuat Petrus, lepá kuanangan nia, "Nia ka sia néné, alei Jesus!"

57Iageti pakelenangan againa Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Bulat tá te kuagai nia sirimanua nenda!"

58Tápoi tá amauju, itsórangan nia si Petrus sabagei; oto kuanangan nia ka matat Petrus, "Ekeu leú té néné sara ka talagadda!" Oto kuanangan ka matania si Petrus, "Bulatnia tá aku!"

59Iageti ai pá sangajam burúnia, oi sia sara mitsá masikua sigereiakenen, "Kirénangan tedda nia néné, sipasiului Jesus, aipoí nia ka sia néné, tai Galilea leú et!"

60Kuana lé nia si Petrus ka matania, "Aponia baí. Bulat tá te kuagai nia!" Oto talagat paninibonia si Petrus ipakele againa Jesus, putokkinangan leú et goú-goú.

61Iageti matainangan si Petrus, Jesus, kinerenangan nia. Iapeité repdemnangan nia sikuat Tuhan ka matania, "Tápei amutokki goú-goú gogoi néné, anupakelengan againu aku telu ngamitsá."

62Iageti bela nia si Petrus sedda, pusounangan leú et, pat pasikúnangan nia.

63Iageti paguileakérangan Jesus, lepá mitsá pabóbokiddangan nia, sipasijajago.

64Tabbórangan matania, lepá nou-nourangan nia, pelé nga-nganda, "Kua peité ka tubumai, kasonia aibóbó ekeu?"

65Oto maigi peilé bagei paloloiat arakua ka tubunia.

66Iageti matsepnia lé, parurúrangan leú et tai bajára tai Jahudi, tai imam sabeu, samba tai guru paamian. Oto abbitrangan leú et Jesus ka matat Mahkama Puarananda.

67Kuaddangan ka matania, "Kua pei ka matamai, Rimata Sipaarau leú ekeu néné?" Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kenanen leú kukua ka matamui, tá leú et matotonem bagamui.

68Iageti kenanen leú kunou-nou kam, tá leú et nuaalegi kam.

69Tápoi barania kineneiget, muuuddet te Togat Manusia kai kattoet Taikamanua Sipulubeunan."

70Iageti kuaddangan ka matania, "Oto ké kisedda baí nia, Togat Taikamanua lé ekeu néné, elé?" Kuanangan ka matadda Jesus, "Kisedda tedda, kelé sikuam."

71Oto kuadda lé nia ka sia, apananta peilé tagagaba kam sipasimumuneng! Aipoí bulat tubut sibara ka ngu-ngunangan ataarep kam nia!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel