Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 16 >> 

1Sené ai maniuta si Pebe. Kuobá nuagai kam nia. Nia néné, iaté sara sipasirorop'aké paamian Kengkrea.

2Oto siló kam nia, siripot puooninia sara paamian Taikamanua. Kisedda poí galainia simatonem baga ka tubut Taikamanua, buítá parauma sia katubu pasasambadda. Ké itiddou paroman ka tubumui, rop'akémuian nia, aipoí nia ka sia néné, amaigingan sia airop'aké; beri aku kaku léu et, airop'akéan aku.

3Segéaké kam salamku ka tubut Priska sambat ka tubut Akuila, saaleiku mugalai galajet Jesus Kristus.

4Bulat aian lé goisó ramamatei kalulut rarop'aké aku. Oto bulat surá lé kukua ka tubudda; iageti tá sarat aku masikukua surá ka tubudda, tápoi beri leú et sia taú sipuoni tai Jahudi, arakua leú surá ka tubudda.

5Samba segéaké leú kam salamku ka tubudda sapaamian siparururú ka lalepra. Segé salamku ka tubut Epenetus simanuntut bagakku. Nia té néné simatonem baga siboikí ka tubut Kristus ka Asia.

6Segé leú salamku kai Maria. Bulat aimomongan tubunia ipasikeli kam.

7Iageti paniddogatku, bulé nusegéaké kam salamku ka tubut Andronikus, sambat ka tubut Junias. Sangabangsa lé kai, samba makeré atupenjaraaké kai. Einangan tá matotonem bagakku kaku ka tubut Kristus, amuboikían sia kaku. Bulat maerú katuareman pagalaiat tubudda ka talagadda tai apostel.

8Segé leú et salamku ka tubut Ampiliatus, simanuntut bagakku, kalulut makeré akupatabbra kai ka tubut Tuhan.

9Segéaké kam hormatku ka tubut Urbanus, aleita mugalai ka galajet Kristus. Iageti segé leú salamku ka tubut Stakis, simanuntut bagakku.

10Segé leú salamku ka tubut Apeles. Bulat amatoiláan putotopitnia ka tubut Kristus. Salamku leú et ka sia ka tai Aristobulus sangalalepra sambat kai Herodion.

11Sisangabangsa kai ruamai. Iageti segé leú et salamku ka tubudda sasarainamai sangalalepra tai Narkisus sikeré tonem baga ka tubut Jesus.

12Oto segé leú salamku ka tubut Tripena sambat ka tubut Triposa, sipasimomomoaké tubunia, masipuukú galajet Tuhan, samba leú et ka tubut Persis Simanuntut bagakku. Beri leú et ka sia aimomoakéan leú et tubunia mugalai galajet Tuhan.

13Salam leú ka tubut Rupus sambat ka tubut inania, siaddeakenenku bulat tubut inangkungan lé. Si Rupus néné, iaté sara sipiliy Tuhan, umun'akenen kalulut sigalainia.

14Segéaké leú kam salamku ka tubut Asinkritus, kai Pelegon, kai Hermes, kai Patrobas, kai Hermas, samba leú et ka tubudda sangamberi saaleira sedda sabagei sikeré tonem baga ka tubut Tuhan Jesus.

15Iageti segé leú salamku ka tubut Pilologus sambat kai Julia; kai Nereus sambat ka maniunia; ka tubut Olimpas samba ka tubudda ka sia sangamberi saaleira sedda sikeré tonem baga ka tubut Tuhan Jesus.

16Bulat kau nuparoro kam pasasambamui sibara ka ngelei bagamui, siripot simateú ka pusarainaatda sipu-Kakariten. Iageti sia leú sangamberi sapaamian Kristus ka Korintus segé leú et salamra ka tubumui.

17Ale kam Sasarainamai! Bulat paniddogatku sabeu ka tubumui: Kau nujago kam tubumui ka tubudda sibaraaké karaganan paamian, elé sipakataí putotonem bagadda sirimanua ka tubut Tuhanta. Néné poí, tá paaakkup nia ka singantruakenen ka tubumui. Oto bá palelegre kam tubumui ka tubudda.

18Aipoí ka sia sipasigagalaiaké kelé néné, tá mugalai galajet Tuhanta Jesus Kristus ragagalai, tápoi masisegé'aké bagadda mugalai siobára lé. Rakau tiboiet simananam, ranáná sia, bulé ialá bagadda ka sikuadda, ioi rapataju sia sitaiagai apa pá.

19Araagaian sangamberidda sirimanua, riu-riunia nuomet'aké kam sangamberi sigelaiakenen ka tubumui, pagalaiat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. Oto bulat maangká bagakku kuarep pagalaiat tubumui néné. Iageti kutiddou ka tubumui, bulé masiku paatuatmui ka simaerú, tápoi mabodo ka pagalaiat sikataí.

20Bulé Taikamanua sipasibubujai sirimanua, masiaké ka kam gege, bulé ioi nukalaaké kam, elé nupakataí kam geget Setan. Bulé mariu-riu ipanukani kam Tuhanta Jesus Kristus!

21Beri leú et ka sia si Timoteus aleiku ka galajet, segé leú et salamnia ka tubumui. Kisedda leú et ka sia si Lukius sambat si Jason sambat si Sosipater sisangabangsa kai, segé leú salamra ka tubumui.

22Aku lé sipuoni si Tertius amasigalai surat néné. Segé salam pusarainaatku ka tubumui ale kam Sasarainamai.

23Iaké leú salamnia ka sia si Gayus ka tubumui. Ka lalepnia lé kukukuddu, beri pumengguiatmai leú et, ka lalepnia lé. Beri leú si Erastus, segé salamnia ka tubumui. Kisedda leú et sarainanta si Kuartus.

24[Bulé Tuhanta Jesus Kristus masipanukani kam sangamberimui. Amen.]

25Tuumun'aké lé Taikamanua! Kalulut kababarat gege ka tubunia masirop'aké tonem bagamui siripot Katuareman Simaerú sisegéakenenku ka tubumui, iaté pagalaiat Jesus Kristus. Siripot sipinatoilat Taikamanua ka tubukku lé kaku kupakakakra Katuareman Simaerú néné, iaté pagalaiat sipinaatut Taikamanua, sitaiaagaietda sirimanua, barania ka siburú peilé, ka piga ngarura pá burúnia situsasabau.

26Tápoi kineneiget geti, kalulut parentat Taikamanua sipuririmanua teret buru-burú, bailiu sipinaatut Taikamanua néné tupatoilá elé tupaagai ka tubudda sangamberi bangsa iaté ka sinurat'akenenda tai nabi, bule ramatonem baga samba ramareddet ka tubut Taikamanua.

27Sarat nia lé Taikamanua. Samba simasiku paatuat lé nia. Bulé tuabeuaké oninia, teret buru-burú, ka onin Jesus Kristus! Amen. Sibara ka kai, Paulus, pagugulet Jesus Kristus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran