Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 3 >> 

1Oto ké kisedda baí nia, apangan lé onia uktukta ibailiu sita tai Jahudi? Apangan lé katukaunannia tutut'aké surukat musunat?

2Kirénangan tedda maigi katukaunannia! Siboikí, kalulut ka tubudda tai Jahudi lé poí, aisegéaké tiboietnia Taikamanua.

3Tápoi kipa pá, ké ai bai sia sangarubeiat tai Jahudi sitaimatopit ka tubut Taikamanua? Elé kalulut nenda, taimatopitnangan pá ka sia Taikamanua?

4Bulatnia tá kisedda! Aipoí bulat mariuriu lé puroipoat Taikamanua, kenanen sangamberi sirimanua maboko. Ka bagat Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, "Buítá matoilá roipom ka sangamberi titiboatnu, samba mamanang ekeu ka tetret tuhakimi ekeu."

5Oto ké amakopéan toilá nia puroipoat bagat Taikamanua, kalulut taimaroipo nia sigalaita ka sita, oto apangan lé onia takukua kam ka sita? Elé takukua pá kam taimaroipo nia Taikamanua ké iukum'aké sita? (Bulatnia takukua tedda kam kelé néné, siripot sipinaatutta ka sita sirimanua).

6Tápoi bulatnia tá kisedda! Aipoí kipa te iooi iadili polak néné Taikamanua, ké tá maroipo baí nia?

7Tápoi ké kalulut galajet sitaipasesese, bailiu memei makokopé imatoilá puroipoat Taikamanua pat umun'ake oninia, angoi peilé ituseseleaké sia sirimanua sikataí paraboat kelé sara sirimanua sijo?

8Tá koí momoi takukua kam kisé, "Kauan tagalai kam sikataí, bulé ibara puerukat?" Kirénangan tedda ai sia sipaloloi aku, arakua, akukua kelé néné. Oto sia kelé néné bulat mateúan iukum'aké sia Taikamanua.

9Oto kipa, sita peilé pá maerú tiboi tubu sipuoni tai Jahudi, ka tubudda sabangsa bagei? Bulat sibulatnia tá! Akukuangan, tai Jahudi pá nia, elé sabangsa bagei, sangamberidda aian sia ka kupkumen jo.

10Kele sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, "Bulat beri sia sara sirimanua simaroipo ka matat Taikamanua,

11beri sia sara simakolou ka baga, samba beri sia sipaniddogi Taikamanua.

12Araareuakéan tubudda sangamberidda ka tubut Taikamanua amapepengan sia sangamberidda. Beri sia sara sigalaiaké simaroipo; bulat mandé sara!

13Totolonlolokkatda, bulat kéan lé ratei situngangá-ngá. Amugorok'an patajuat ka jalaira, amubuggrangan ka bibodda pakataikat nga-nga, kelé lagat ulou.

14Asut'an ka ngu-ngunda pateleiat sambat tiboiet palotokat.

15Bulat pababalawan sia raei masipaorei, elé masimateiaké sirimanua.

16Arapakarap'an kasubuat sambat pugejaat baga.

17Mapeset lé pupaatuananda ka enungan paabanan,

18samba tá rasusurú Taikamanua."

19Oto kineneiget amakolouan ka sita, sangamberinia sitususurat ka surukat aratda tai Jahudi néné, sarat ka tubudda sikukuddu ka kupkumen surukat nenda lé. Kalulut néné beringan sia sara sipasikakaróaké tubuna rakua apa pá, samba momoian ituntut sia Taikamanua sangamberi taikapolak.

20Aipoí bulat beri sia sara momoi paerú mitsá ka tubut Taikamanua kalulut pasigagalaiakéra surukat arat. Sarat masipatoilá jodda sirimanua lé poí, ka sia igagalai surukat néné.

21Tápoi kineneiget geti, aikauan enungan Taikamanua ka tubudda sirimanua, kipa rapaeerú, bulé ioi rapaerú mitsá ka tubut Taikamanua. Enungan siaket Taikamanua néné, tá anai pasakkunannia ka surukat aratda tai Jahudi. Bulat tubut Bukot Mose samba bukodda tai nabingan aipatoilá nia néné,

22sarat kalulut tonem bagadda siriamanua ka tubut Jesus Kristus lé, iooi ipaerú mitsá Taikamanua patabbaratda sirimanua ka tubunia. Tápoi sarat ka sia simatonem baga ka tubut Jesus Kristus lé, aigalai nia Taikamanua; tá poí anai pabaggeiatnia.

23Aipoí sangamberi sirimanua atuareuan sia ka tubut Taikamanua siarauaké sia.

24Oto sarat kalulut panguruat katet bagat Taikamanuangan lé siakénia sitá saki, aimaerú mitsá patabbaratda sirimanua ka tubut Taikamanua; enung nia aigalai iaté: itebui sia Jesus Kristus, taikapolak néné.

25Ibuluaké Jesus Kristus, Taikamanua, bulé kamamateinia néné, kolou tetebuina sia Taikamanua ka jodda, ké matonem baí bagadda ka tubunia. Aigalaiaké geti kelé néné Taikamanua, bulé imatoilá ka sita roipot bagania. Aipoí baranangan ka siburú peilé, aipaom'an bagania Taikamanua ka jodda sirimanua, iaté lulunia tá aiukum'aké sia.

26Tápoi kineneiget geti, táan iooreaké Taikamanua jodda sirimanua, masipatoilá roipot bagania ka tubudda. Ka enungan néné te ipatotoilá roiponia Taikamanua. Oto sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus, amaerúan mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua.

27Oto táan anai atsiakenenta, bulé ioi taumun'aké kam tubutta. Angoi poi aibara kelé néné? Kalulut pasigagalaiakéta pá siripot surukat aratda tai Jahudi? Tá nia. Sarat kalulut tonem bagatta lé.

28Oto momoi takua: Tá kalulut pasigagalaiakéra sangamberi sikuat surukat aratda tai Jahudi, imaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagadda lé, ka tubut Jesus Kristus.

29Elé kipa, sarat Taikamanuanda lé poi tai Jahudi Taikamanua néné? Tá poi Taikamanuanda ka sia sabangsa bagei? Oo, kirénangan tedda Taikamanuanda leú et ka sia sabangsa bagei Taikamanua néné!

30Aipoí sara lé Taikamanua. Oto kalulunia lé aioi aimaerú mitsá patabbaratda tai Jahudi ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagadda. Oto beri leú et ka sia sabangsa bagei, kalulunia leú te aimaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagadda leú et ka sia.

31Taleú kisé lé, atakatonemingan poí kam nia Kristus, putatátangan nia surukat aratda tai Jahudi? Tá kisedda! Tápoi kalulut putotonem bagatta néné, maabeunangan ka paatuatta surukat néné.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran