Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 15 : 1 >> 

NETBible: Now some men came down from Judea and began to teach the brothers, “Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.”


AYT: Kemudian, beberapa orang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara seiman, “Jika kamu tidak disunat sesuai dengan adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.”

TB: Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ: "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."

TL: Maka tibalah beberapa orang dari Yudea, lalu mengajar saudara-saudara itu, katanya, "Jikalau tiada kamu disunatkan menurut adat Musa, tiada boleh kamu dapat selamat."

MILT: Dan ada beberapa orang yang turun dari Yudea, mereka mengajar saudara-saudara itu, "Jika kamu tidak disunat menurut adat-istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan."

Shellabear 2010: Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajar saudara-saudara di kota itu, katanya, "Kalau kamu tidak dikhitan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Nabi Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."

KS (Revisi Shellabear 2011): Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajar saudara-saudara di kota itu, katanya, "Kalau kamu tidak dikhitan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Nabi Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."

Shellabear 2000: Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajar saudara-saudara di kota itu, katanya, “Kalau kamu tidak dikhitan menurut ajaran yang terdapat di dalam Kitab Suci Taurat yang disampaikan melalui Nabi Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.”

KSZI: Kemudian, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar pengikut Isa di Antiokhia, &lsquo;Jika kamu tidak disunat menurut adat Musa, kamu tidak akan mendapat penyelamatan.&rsquo;

KSKK: Datanglah ke Antiokia beberapa orang dari Yudea; mereka menganjurkan kepada saudara-saudara di situ, "Kalau kamu tidak disunat menurut hukum Musa, kamu tidak dapat diselamatkan."

WBTC Draft: Beberapa orang telah datang dari Yudea ke Antiokhia. Mereka mulai mengajar saudara-saudara bukan Yahudi, katanya, "Kamu tidak dapat diselamatkan jika kamu tidak disunat. Musa telah mengajarkan kami untuk melakukan itu."

VMD: Beberapa orang telah datang dari Yudea ke Antiokhia. Mereka mulai mengajar saudara-saudara bukan Yahudi, katanya, “Kamu tidak dapat diselamatkan jika kamu tidak disunat. Musa telah mengajarkan kami untuk melakukan itu.”

AMD: Beberapa orang datang dari wilayah Yudea ke kota Antiokhia. Mereka mulai mengajar orang-orang percaya di kota Antiokhia dengan berkata, "Kamu tidak bisa diselamatkan kalau tidak disunat menurut tradisi yang diajarkan Musa."

TSI: Pada hari-hari itu, beberapa orang dari provinsi Yudea datang ke Antiokia dan mengajarkan kepada saudara-saudari pengikut Yesus, “Kalau kalian yang bukan Yahudi tidak mengikuti adat sunat yang diajarkan Musa, kalian tidak akan selamat.”

BIS: Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mengajar orang-orang percaya di Antiokhia itu bahwa kalau mereka tidak disunat menurut hukum Musa, mereka tidak bisa diselamatkan.

TMV: Beberapa orang dari Yudea datang ke Antiokhia dan mula mengajar pengikut Yesus di situ, "Kamu tidak dapat diselamatkan jika kamu tidak disunat menurut Taurat Musa."

BSD: Di jemaat Antiokhia, ada orang-orang yang berasal dari Yudea. Orang-orang itu mengajarkan kepada orang Kristen di Antiokhia bahwa mereka harus disunat seperti yang tertulis dalam Hukum Musa. Orang-orang dari Yudea itu berkata, “Meskipun kalian sudah percaya kepada Yesus, tetapi kalau kalian belum disunat, kalian tidak bisa diselamatkan.”

FAYH: WAKTU Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia, beberapa orang datang dari Yudea dan mulai mengajar umat Kristen bahwa apabila mereka tidak dikhitan menurut adat istiadat Yahudi, mereka tidak dapat diselamatkan.

ENDE: Pada masa itu tibalah di Antiochia beberapa orang dari Judea, jang mengandjurkan kepada saudara-saudara: Kalau kamu tidak bersunat menurut adat Moses, tak dapat kamu diselamatkan.

Shellabear 1912: Maka datanglah beberapa orang dari Yahudia, lalu mengajar saudara-saudara itu katanya, Jikalau tiada kamu disunatkan menurut 'adat Musa, tiada boleh kamu dapat selamat."

Klinkert 1879: SABERMOELA, maka datanglah beberapa orang dari tanah Joedea, di-adjarnja segala saoedara itoe, katanja: Kalau tidak kamoe disoenatkan, satoeroet adat Moesa, tabolih kamoe salamat.

Klinkert 1863: Maka ada bebrapa orang dateng dari tanah Joedea, jang mengadjar segala soedara itoe, katanja: {Gal 5:2} Kaloe kamoe tiada disoenatken {Kej 17:10; Ima 12:3} toeroet parentah nabi Moesa, kamoe tidak bolih mendapet slamat.

Melayu Baba: Ada orang datang deri Yahudiah yang mngajar sudara-sudara itu, kata-nya, "Jikalau kamu t'ada di-sunatkan sperti adat Musa, ta'boleh-lah kamu dapat slamat."

Ambon Draft: Adapawn berdatanglah barang awrang deri Jehuda dan beradjar-adjarlah pada su-dara-sudara itu: Djikalaw tija-da kamu berikan diri kamu depersunatkan, menurut istia-det Musa, tijada kamu baw-leh dapat depaliharakan.

Keasberry 1853: SUBARMULA maka adalah bubrapa orang datang deri tanah Yahuda, surta mungajar sagala saudara itu, katanya, Bahwa jikalau tiada kamu disunatkan munurut adat Musa, maka tiadalah kamu akan mundapat slamat kukal.

Keasberry 1866: SŬBARMULA maka adalah bŭbrapa orang datang deri tanah Yahuda, sŭrta mŭngajar sagala saudara itu, katanya, Bahwa jikalau tiada kamu disunatkan mŭnurot adat Musa, maka tiadalah kamu akan bŭrulih slamat.

Leydekker Draft: Sabermula maka barang 'awrang, jang sudahlah turon deri pada tanah Jehuda, 'itu meng`adjarlah segala sudara laki 2, 'udjarnja: bahuwa, djikalaw tijada kamu dechatankan turut xadet Musaj, tijada kamu sampat dechalatskan.

AVB: Kemudian, beberapa orang datang dari Yudea dan mengajar murid Yesus di Antiokhia, “Jika kamu tidak disunatkan menurut adat Musa, kamu tidak akan mendapat penyelamatan.”

Iban: Tang sekeda orang datai ari Judea lalu ngajar bala menyadi, ku sida, "Enti kita enda ditutus nitihka adat asal Moses, kita enda ulih diselamatka."


TB ITL: Beberapa orang <5100> datang <2718> dari <575> Yudea <2449> ke Antiokhia dan mengajarkan <1321> kepada saudara-saudara <80> di situ: "Jikalau <1437> kamu <4059> <0> tidak <3361> disunat <0> <4059> menurut adat istiadat <1485> yang diwariskan oleh Musa <3475>, kamu <1410> <0> tidak <3756> dapat <0> <1410> diselamatkan <4982>." [<2532> <3754>]


Jawa: Tumuli ana wong sawatara saka ing tanah Yudea teka ing Antiokhia, kang padha mulang marang para sadulur ing kono mangkene: “Manawi panjenengan sadaya boten sami nglampahi supit manut adat-tata-cara ingkang dipun warisaken dening Nabi Musa, panjenengan boten badhe saged manggih karahayon.”

Jawa 2006: Tumuli ana wong sawatara saka Yudéa teka ing Antiokhia, kang padha mulang marang para sadulur tunggal pracaya ing kono, mangkéné, "Manawi panjenengan sadaya mboten sami nglampahi tetak manut adat-tata-cara ingkang dipun warisaken déning Musa, panjenengan mboten badhé saged kawilujengaken."

Jawa 1994: Ana wong Yudéa sawetara sing padha teka ing kutha Antiokia. Wong-wong mau padha memulang marang sedulur-sedulur Kristen ing kutha Antiokia kono, yèn ora bakal bisa slamet, menawa ora padha ditetaki miturut Torèté Nabi Musa.

Jawa-Suriname: Terus ènèng wong Ju siji-loro sangka Yudéa teka nang kuta Antioki. Wong-wong iki mulang marang sedulur-sedulur Kristen nang Antioki kono, nèk ora bisa slamet nèk ora disunati miturut wèt-wèté nabi Moses.

Sunda: Aya urang Yudea anu daratang ka Antioki, ngajar kieu ka nu geus palercaya, "Lamun aranjeun teu disarunatan nurutkeun parentah dina Hukum Musa, aranjeun moal bisa disalametkeun."

Sunda Formal: Hiji mangsa, jamaah di Antioki kadatangan dulur-dulur ti jamaah Yudea, anu nerangkeun yen jamaah Antioki kudu disarunat nyumponan adat istiadat warisan ti Musa; sabab mun teu kitu, hamo bisa salamet.

Madura: Badha reng-oreng dhari Yudea se entar ka Antiyokhiya, laju ngajar reng-oreng se parcaja e jadhiya ja’ mon reng-oreng jareya ta’ asonnat noro’ hokomma Mosa, ta’ kera epasalamet.

Bauzi: Labi ame di labe Yahudi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho abo Yudea bak labe fa Siria bak nibe am num debu Antiokia niba li iho vou lehe im lam fa Yahudi damat modem vab dam abo Yesus bake tu vuzehi meedam dam niba nehi ab faasi vahokedamam. “Uho dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu im abo dam badate vou vahoke usehe Im Feàna lam, ‘Laso aubehà sokba ukbole,’ laham bak lam uho uledi meedam vabameam làhà uho faina meedàmu Alat uba beodalo meedam bak lam Aho fa mu uba soat vausu fa vei neàdedam vabak,” lahame ab li vahokedaham.

Bali: Duk punika wenten makudang-kudang anak rauh saking wewengkon Yudea ka kota Antiokia, raris ngurukang ring semeton pasamuane irika, sapuniki: “Yening semeton nenten kasunat manut tata cara sane kamanggehang olih Pidabdab Torat Dane Musa, semeton tan pacang polih rahayu.”

Ngaju: Pire-pire oloh Yuda dumah akan Antiokhia tuntang majar kare oloh percaya hong Antiokhia te, koae, amon ewen dia inyunat manumon hukum Moses, ewen dia tau inyalamat.

Sasak: Pire dengan lẽman Yudea dateng ojok Antiokia dait ngajahang dengan-dengan percaye lẽq Antiokia nike bahwe lamun ie pade ndẽq tesunat maraq aturan hukum Musa, ie pade ndẽq bau teselametang.

Bugis: Siyagangngaré tau polé ri Yudéa lao ri Antiokhia sibawa paggurui sining tau mateppe’é ri Antiokhiaro kuwammengngi rékko dé’ mennang narisunna’ situru parénta-paréntana Allataala iya nappagguruwangngé Musa, dé’ nawedding mennang ripassalama’.

Makasar: Nia’mo siapa are tu battu ri Yudea mange ri Antiokhia. Naajara’mi tau tappaka ri Antiokhia angkanaya takkulleai salama’ ke’nanga, punna tena nanisunnaki ke’nanga situru’ Napassuroanga Allata’ala, le’baka napangngajarrang Musa.

Toraja: Saemi ba’tu pira-pira tau dio mai Yudea, naada’i tu mai to menturu’, nakua: Iake tae’i midisunna’ unturu’ atoranna Musa, tae’ mikabu’tui kamakarimmanan.

Duri: Ba'tu pira-pira tau ratu jio mai tana Yudea male lako kota Antiokhia nnajahhi tomatappa' nakua, "Te'da mikullei dipasalama', ke te'dai midisunna' situru' to ada' nabenki' Nabi Musa."

Gorontalo: Lapatao woluwo ngololota tawu lo Yahudi ta paracaya ode oli Isa lonao mayi lonto lipu lo Yudeya ode kota lo Antiyokiya wawu longajari mongowutata ta paracaya ode oli Isa teto odiye, ”Wonu timongoli dila tunaliyo moturuti mao adati u yilohi mayi li nabi Musa, timongoli dila mowali salamati.”

Gorontalo 2006: Dengolo lota talonto Yudea lonao̒ mai ode Antiokhia wau helo ngaajali tau-tauwalo tapalacaya to Antiokhia boito deu̒ wonu timongolio diila tunaalo modudua̒ butoe̒e Musa, timongolio diila mowali moaahu.

Balantak: Toro pii mian na tano' Yudea notaka ka' nimisiso'kon mian men parasaya na Antiokhia se' kalu i raaya'a sian sunaton koi taena ukum Torat Musa, raaya'a sian salamat.

Bambam: Iya sulem dio Antiokhia sanaka-naka to Yahudi to matappa'um lako Puang Yesus yabo mai Yudea anna ma'pa'guhui lako tau taianna to Yahudi to ungkatappa'i duka' Puang Yesus naua: “Maka' tä'koa' disunna' situhu' kabiasaam napaondom Musa, inna tä' siakoa' la mala dipasalama'.”

Kaili Da'a: Tempo Paulus bo i Barnabas naria ri ngata Antiokhia naratamo bara sakuya mba'a tau to Yahudi nggari Bagia Yudea. Ira nompamula nompatuduki ka topomparasaya-topomparasaya i Pue Yesus ri setu iwe'i: "Ane komi da'a rasuna nantuki Atura-atura to nipatuduki i Musa, da'a mamala komi rapakasalama."

Mongondow: Tongonumai intau nongkon Yudea namangoi in Antiokhia bo notunduí kon intau mita inta mopirisaya ko'i Yesus. Mosia noguman kon aka mosia bo diaí sunaton naí inta pinarentah kon hukum i Musa, yo diaíbií mosaḷamat.

Aralle: Ya' suleng di hao di Antiokhia sangngaka-sangngaka to Yahudi yaho mai di Yudea ang sika mampetahpa'mi dai' di Puang Yesus. Mampakuhung pano di tau ang tadia to Yahudi ang umpetahpa' toe' Puang Yesus naoatee, "Ke dakoa' ditille situhu' kabiasaang Atohanna Musa, inang dasiamokoa' la mala dipasalama'."

Napu: Hambela tempo, bahangkia to Yahudi hangko i Yudea au mepoinalai i Pue Yesu laohe i kota Antiokia. To Yahudi iti mopaturohe to Sarani i Antiokia, rauliangaahe: "Ane barakau ratile moula atura au naweike Musa, batena barakau ina tekabaha hangko i huku dosami!"

Sangir: Pirang katau taumata wọu Yudea narěnta su Antiokia kụ němpaněntiro taumata mạngimang su Antiokia ene, u kamagengu i sire tawe sunateng tumuhụ torat'i Musa, i sire tawe masal᷊amatẹ̌.

Taa: Wali re’e seore rata bara sawei mba’a tau yako nda’a propinsi Yudea, rata ri kota Antiokhia. Tau etu mamula mampotundeka tau to mangaya i Yesu nja’u ria, sira manganto’o, “Ane komi taa rasui ruyu, mangalulu porenta i Musa, komi taa darapalaes.”

Rote: Hataholi Yudea de'ubee leme Yudea leo Antiokia leu de lanoli hataholi kamahehelek manai Antiokia la lae, metema ta suna tasa tunga Musa hoholo-lalanen fa soona, ala ta hapu so'da ka fa.

Galela: Duma ma orasi magena o Yahudika ma nyawa, o Yesus iwipipiricaya, yamuruo naga o Yudea ma daerakaka de ikahika o Antiokhiaka imasidiado, de o bi dodiao o Yahudika ma nyawa yasowo de ipipiricayaka kagena yadoto, so itemo, "O dodiao nipipiricaya, bilasu ngini manena nimasuna kasi, imamote de o Gikimoi Awi bobita o Musa wosilelefoka, la ngini aku nisalamati."

Yali, Angguruk: Welatfagma wene holtuk inap winon o Yudean o Antiokhia libareg it Antiokhia inap wene holtukon arimano hiyag isaruk lit, "Musan haharoho imbibahon hikit toho ambilahap pal henebuhup fug halug Allahn fanowap henebuhu fug," ulug hiyag isibag.

Tabaru: 'O Yudea ma nyawa yamuruo naga 'o Antiokhiaka yauku, de yosidotoko 'o nyawa yongaku-ngakuka yongose bari nako koyomasunawa moteke 'o Musa 'awi do-dotoko ge'ena koyakisilahawa.

Karo: Lit piga-piga kalak reh i Judea nari ku Antiokia janah iajarina kalak si nggo tek man Jesus nina, "Labo kam terkelin ibahan Dibata adi la kin kam isunatken bagi iaturken Undang-undang Musa."

Simalungun: Tuad ma piga-piga halak hun Judea, na mangajarhon bani sanina-sanina ai, “Anggo lang tarsunat nasiam mangihutkon aturan, na binahen ni si Musa, seng boi nasiam maluah.”

Toba: (I.) Jadi adong ma na tuat sian luat Judea; songon on do dipodahon tu angka dongan i: Molo so tarsunat hamu mangihuthon agama ni si Musa, ndang tarbahen hamu gabe malua.

Dairi: Lot mo roh barang piga-piga kalak i Judèa nai mi Antiokhia, memmeddahken bagèen, "Ukum oda mertakkil kènè mengèkutken pati-patiin Dèbata bagè nidokken taba si Musa, oda ndorok maluah kènè."

Minangkabau: Babarapo urang dari Yudea bi tibo ka Antiokhia, inyo mambari pangajaran nan bakcando iko, kabake urang-urang ba iman nan di Antiokhia tu, jikok inyo indak disunaikkan manuruik paratuaran Nabi Musa, mako inyo indak dapek doh disalamaikkan.

Nias: So õsa niha Yudea si mõi ba Gandriokhia ba lafahaõ zamati ba Gandriokhia andrõ wanguma'õ wa na lõ laboto ira molo'õ oroisa Lowalangi nifahaõ Moze, ba tebai te'orifi ira.

Mentawai: Iageti ai sia piga pá sibabara ka Judea amei ka Antiokia masipangantoman simatonem baga ka Antiokia, masikua, ké tá tusunat sia siripot surukat Mose, tá tupaaarau sia.

Lampung: Pira-pira ulun jak Yudea ratong mik Antiokhia rik ngajar ulun-ulun percaya di Antiokhia udi bahwa kik tian mak disunat menurut hukum Musa, tian mak dapok diselamatko.

Aceh: Na meupadub droe ureuëng nyang teuka nibak Yudea jijak u Antiokhia dan jipeurunoe ureuëng-ureuëng meuiman di Antiokhia nyan bahwa meunyoe awaknyan hana meusunat lagée nyang teutuléh lam kitab huköm Nabi Musa, awaknyan hana hase teupeuseulamat.

Mamasa: Saemi dio Antiokhia pira-pira to Yahudi to mangngoreammo lako Puang Yesus lu dio mai Yudea, anna ma'pa'guru lako tau senga' salianna to Yahudi to mangngoreammo duka', nakua: “Ianna tae'koa' disunna' situru' kabeasaan napa'pa'guruan Musa, tae'koa' mala dipasalama'.”

Berik: Angtane afwer jei ona Yudeyawer ge jalbili, jamer kota Antyokyayo aa ge forobitye, ane jei angtane Kristen jepmanaiserem ga aane towas-towastababili enggame, "Afa aamei ijama sunattweyanaye Hukumu Nabi Musamanaiserem jep aa gam tulistaabilim, gam jega Yesus Jei aamei is jam waakentababisiyen."

Manggarai: Manga pisa taus ata mai oné mai Yudéa nggere-oné Antiokhia, toing asé-ka’é ca imbi nitu, mai taéd: “Émé méu toé sunatm lorong adak mbaté di Musa, méu toé ngancéng selamakm.”

Sabu: Ta dakka ke do parri ddau ngati Yudea la Antiokhia jhe la ajha ne ddau no pa Antiokhia he ta do kiadho ro do dara ngutu pedutu nga lii do dare ri Musa, moko nara dho ne lua helama tona ie ne.

Kupang: Itu waktu, barapa orang Yahudi Kristen datang jao-jao dari propinsi Yudea pi Antiokia. Sampe di situ, dong ajar Tuhan Yesus pung orang dong bilang, “Bosong su parcaya sang Yesus. Itu ju bae. Ma itu balóm cukup. Kalo bosong mau batúl-batúl salamat, na, bosong ju musti sunat, iko botong pung adat, yang Tuhan sandiri su kasi lewat baꞌi Musa.”

Abun: Ye Yahudi ge bok yo gato onyar kem mo Yefun Yesus ma kadit bur Yudea, án ma mo kota Antiokhia. Yé bok ne duno ye gato onyar kem mo Yefun Yesus mone, án ki do, "Ye bisunat nin tepsu Musa ki ne yo, bere Yefun Allah nai nin gum sok mo An bi rus-i wé kadit bot gesyos, wo ye yo bisunat nin nde yo, bere nin yo kem gesyos nde re."

Meyah: Rusnok Yahudi rineya ongga ruroru Yesus fob bera rin jeska monuh Yudea jah kota Antiokhia. Beda rua ruftuftu rusnok ongga ruroru Yesus gij kota Antiokhia oida rua tein rucosu rot riris rufom mareij ofos jeska jeni hukum Musa anggot rot ojgomu. Erek rua rineita mar erek koma guru, beda rua rinesma eiteij ah ongga efeinah guru.

Uma: Ria ba hangkuja dua to Yahudi ngkai Yudea to mepangala'-mi hi Pue' Yesus, hilou hi ngata Antiokhia. To Yahudi toera mpotudui' topetuku' Yesus hi Antiokhia, ra'uli'-raka: "Ane uma-koi ratini' ntuku' ada to hi rala Atura Musa, bate uma-koi mpai' tebahaka ngkai huku' jeko'-ni!"

Yawa: Vatano Yahudi wanave Yesus aije inta una no Yudea ude no munijo Antiokia. Wo vatano Yahudi jewen nanawirati wanave Yesus ai to manyao ware, “Ananyao Musa mo wasatutir indamu wabe sunative! Are pirati tavondi ananyao sunat raije jewen, opamo indati Amisye po apaya apa ayao kakaije raije ramu.”


NASB: Some men came down from Judea and began teaching the brethren, "Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved."

HCSB: Some men came down from Judea and began to teach the brothers: "Unless you are circumcised according to the custom prescribed by Moses, you cannot be saved!"

LEB: And some men came down from Judea [and] began teaching the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom [prescribed] by Moses, you cannot be saved.

NIV: Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers: "Unless you are circumcised, according to the custom taught by Moses, you cannot be saved."

ESV: But some men came down from Judea and were teaching the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved."

NRSV: Then certain individuals came down from Judea and were teaching the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved."

REB: SOME people who had come down from Judaea began to teach the brotherhood that those who were not circumcised in accordance with Mosaic practice could not be saved.

NKJV: And certain men came down from Judea and taught the brethren, "Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved."

KJV: And certain men which came down from Judaea taught the brethren, [and said], Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.

AMP: BUT SOME men came down from Judea and were instructing the brethren, Unless you are circumcised in accordance with the Mosaic custom, you cannot be saved.

NLT: While Paul and Barnabas were at Antioch of Syria, some men from Judea arrived and began to teach the Christians: "Unless you keep the ancient Jewish custom of circumcision taught by Moses, you cannot be saved."

GNB: Some men came from Judea to Antioch and started teaching the believers, “You cannot be saved unless you are circumcised as the Law of Moses requires.”

ERV: Then some men from Judea came to Antioch and began teaching the family of believers there: “You cannot be saved if you are not circumcised as Moses taught us.”

EVD: Then some men came {to Antioch} from Judea. They began teaching the non-Jewish brothers: “You cannot be saved if you are not circumcised. Moses taught us to do this.”

BBE: Now certain men came down from Judaea, teaching the brothers and saying that without circumcision, after the rule of Moses, there is no salvation.

MSG: It wasn't long before some Jews showed up from Judea insisting that everyone be circumcised: "If you're not circumcised in the Mosaic fashion, you can't be saved."

Phillips NT: THEN some men came down from Judaea and began to teach the brothers, saying, "unless you are circumcised according to the custom of Moses you cannot be saved".

DEIBLER: Then some Jewish believers went down from Judea province to Antioch. They started teaching the non-Jewish believers there, and said, “You …must be circumcised/must have God's mark put on you† to indicate you belong to God, as Moses commanded in the laws that he received from God. If you do not do that, you will not be saved {God will not save you}.”

GULLAH: Some man dem come down fom Judea ta Antioch. Dey staat fa laan de Christian bredren, say, “God ain gwine sabe oona ef oona ain circumcise same like de law dat God gii Moses say.”

CEV: Some people came from Judea and started teaching the Lord's followers that they could not be saved, unless they were circumcised as Moses had taught.

CEVUK: Some people came from Judea and started teaching the Lord's followers that they could not be saved, unless they were circumcised as Moses had taught.

GWV: Some men came from Judea and started to teach believers that people can’t be saved unless they are circumcised as Moses’ Teachings require.


NET [draft] ITL: Now <2532> some men <5100> came down <2718> from <575> Judea <2449> and began to teach <1321> the brothers <80>, “Unless <1437> <3361> you are circumcised <4059> according to the custom <1485> of Moses <3475>, you cannot <1410> cannot <3756> be saved <4982>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 15 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel