Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 : 12 >> 

NETBible: Now if their transgression means riches for the world and their defeat means riches for the Gentiles, how much more will their full restoration bring?


AYT: Jika pelanggaran mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan jika kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, betapa lebih lagi arti kepenuhan mereka!

TB: Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.

TL: Jikalau jatuhnya itu menjadi kekayaan isi dunia, dan kerusakannya itu menjadi kekayaan orang kafir, maka terlebih pula jikalau bilangannya menjadi genap.

MILT: Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka.

Shellabear 2010: Jika pelanggaran mereka membuat seisi dunia menjadi kaya dan kegagalan mereka membuat orang-orang lain menjadi kaya, maka terlebih lagi ketaatan mereka!

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika pelanggaran mereka membuat seisi dunia menjadi kaya dan kegagalan mereka membuat orang-orang lain menjadi kaya, maka terlebih lagi ketaatan mereka!

Shellabear 2000: Jika pelanggaran mereka membuat seisi dunia menjadi kaya dan kegagalan mereka membuat suku-suku bangsa lain menjadi kaya, maka terlebih lagi ketaatan mereka!

KSZI: Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan bani Israel, betapa bergandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka!

KSKK: Jika kekurangan Israel telah membuat dunia menjadi kaya, jika bangsa-bangsa kafir menjadi kaya karena Israel kehilangan, betapa lebih lagi apabila Israel dipulihkan?

WBTC Draft: Kesalahan bangsa Yahudi membawa berkat yang luar biasa bagi dunia. Kekalahan orang Yahudi membawa berkat bagi bangsa yang bukan Yahudi. Apabila cukup banyak orang Yahudi yang kembali kepada Allah, pastilah dunia ini akan semakin banyak menerima berkat.

VMD: Kesalahan bangsa Yahudi membawa berkat yang luar biasa bagi dunia. Kekalahan orang Yahudi membawa berkat bagi bangsa yang bukan Yahudi. Apabila cukup banyak orang Yahudi yang kembali kepada Allah, pastilah dunia ini akan semakin banyak menerima berkat.

AMD: Sekarang, jika pelanggaran mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan jika kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, betapa lebih melimpah lagi jika mereka seluruhnya kembali kepada Tuhan.

TSI: Bangsa Yahudi bersalah karena kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan menjadi terbuka kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi coba pikirkan betapa lebih luar biasa lagi berkat kepada seluruh dunia ketika Allah memanggil bangsa Yahudi kembali, dan mereka juga mengikuti jalan keselamatan.

TSI3: Bangsa Yahudi bersalah karena kekerasan hati mereka, sehingga kesempatan menjadi terbuka bagi bangsa-bangsa lain untuk menerima berkat yang luar biasa. Tetapi coba pikirkan betapa lebih luar biasa lagi berkat bagi seluruh dunia ketika Allah memanggil bangsa Yahudi kembali, dan ketika mereka juga mengikuti jalan keselamatan.

BIS: Karena bangsa Yahudi bersalah dan tidak menuruti kemauan Allah, maka bangsa-bangsa lain diberkati oleh Allah. Apalagi kalau hubungan bangsa Yahudi dengan Allah menjadi baik kembali; tentu lebih besar lagi berkat yang akan diberikan oleh Allah!

TMV: Kerana orang Yahudi berdosa, dunia mendapat berkat yang berlimpah-limpah, dan kerana kemiskinan rohani orang Yahudi, orang bukan Yahudi mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Jika demikian halnya, lebih besar lagi berkat yang akan dikurniakan oleh Allah, apabila semua orang Yahudi diselamatkan!

BSD: Tetapi, karena mereka berdosa, bangsa lain malah diselamatkan oleh Allah. Hal itu menyebabkan orang Yahudi iri hati terhadap bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi berbuat salah, maka bangsa-bangsa lain di dunia mengalami banyak hal-hal yang baik. Dan karena orang Yahudi tidak menuruti kemauan Allah, bangsa-bangsa lain sangat diberkati oleh Allah. Nah, apalagi kalau semua orang Yahudi sudah diterima kembali oleh Allah menjadi sahabat-Nya; tentu berkat yang diberikan oleh Allah akan lebih besar lagi!

FAYH: Jika keselamatan yang ditawarkan Allah membuat dunia menjadi kaya, sedangkan bagi orang Yahudi merupakan batu sandungan dan mereka menolaknya, bayangkan betapa lebih besarnya berkat-berkat yang akan dinikmati dunia kelak, apabila orang Yahudi juga datang kepada Kristus!

ENDE: Akan tetapi, kalau salah langkah mereka itu telah mendatangkan kekajaan bagi dunia, dan susutnja djumlah mereka itu telah mendjadi kelimpahan bagi kaum penjembah dewa-dewa, apakah dapat dipeliharakan bila djumlah mereka utuh kelak?

Shellabear 1912: Tetapi jikalau terantuknya itu mendatangkan kekayaan kepada isi dunia, dan kerusakannya mendatangkan kekayaan kepada bangsa asing, maka terlebih pula kalau dipulihkan dengan secukupnya.

Klinkert 1879: Maka kalau djatohnja mendjadi kakajaan bagai doenia dan kakoerangannja telah mendjadi kakajaan bagai orang kapir, istimewa poela kagenapan mareka-itoe.

Klinkert 1863: Maka kaloe djatohnja itoe orang djadi kakajaan doenia, dan kaloe kakoerangannja itoe orang djadi kakajaan orang kafir, lebih lagi kagenepannja!

Melayu Baba: Ttapi jikalau dia-orang punya ksalahan mnjadi isi dunia punya kkaya'an, dan dia-orang punya krugian mnjadi bangsa-asing punya kkaya'an; apa lagi bila dia-orang di-btulkan s-mula?

Ambon Draft: Dan djikalaw kadjatoh-annja ada kakaja; an dunja, dan dija awrang punja rugi kakaja; an bagi awrang-awrang chalajik; barapa lebeh kapu-nohannja akan ada itu!

Keasberry 1853: jikalau kiranya kujatohan marika itu munjadi kakayaan bagie dunia, dan jikalau kakurang marika itu munjadi kakayaan bagie orang susat; maka estimewa pula kabanyakkannya.

Keasberry 1866: Jikalau kiranya kŭjatohan marika itu mŭnjadi kŭkayaan bagie dunia, dan jikalau kŭkorangan marika itu mŭnjadi kŭkayaan bagie orang sŭsat, maka istimewa pula banyaknya.

Leydekker Draft: Dan djikalaw kadjatohannja 'itu kakaja`an 'awrang 'isij dunja, dan kakurangannja 'itu kakaja`an CHalajikh, barapa lebeh kaganapannja?

AVB: Tetapi jika pelanggaran Israel bermakna kekayaan bagi dunia, dan kerugian mereka bermakna kekayaan bagi orang bukan orang Israel, betapa bergandanya lagi kekayaan yang akan dibawa oleh ketaatan mereka!

Iban: Enti penyalah orang Israel udah mai berekat ti besai ngagai dunya, lalu penyeranta sida dalam roh, udah mai berekat ti besai ngagai orang bansa bukai, tentu besai agi ga berekat deka datai lebuh semua orang Israel dibai magang ngagai Tuhan!


TB ITL: Sebab <1161> jika <1487> pelanggaran <3900> mereka <846> berarti kekayaan <4149> bagi dunia <2889>, dan <2532> kekurangan <2275> mereka <846> kekayaan <4149> bagi bangsa-bangsa lain <1484>, terlebih-lebih <4214> lagi <3123> kesempurnaan <4138> mereka <846>.


Jawa: Awit manawa panerak mau njalari kasugihaning jagad, lan kakurangane dadi kasugihane bangsa-bangsa liya mendahane maneh mungguh ing kasampurnane.

Jawa 2006: Awit menawa panerak mau ateges kasugihan tumraping jagat, lan kagagalané dadi kasugihané bangsa-bangsa liya, méndahané manèh kasampurnané.

Jawa 1994: Yèn dosa lan paneraké wong Yahudi kuwi njalari bangsa-bangsa sajagad kalubèran berkahé Gusti Allah, saiba saya gedhéné berkah mau, saupama wong Yahudi kabèh padha kapitulungan slamet!

Jawa-Suriname: Dadiné salahé bangsa Israèl malah nekakké kabetyikan kanggo bangsa liya-liyané. Lah nèk tibané bangsa Israèl waé wis bisa nekakké kabetyikan, lah sepira gedéné kabetyikané Gusti Allah marang bangsa liya-liyané mbésuk, nèk bangsa Israèl kabèh bakal ditangèkké?

Sunda: Dosa urang Yahudi ngalantarankeun dunya meunang rahmat sakitu poharana; miskinna rohani urang Yahudi ngalantarankeun bangsa-bangsa sejen meunang kurnia sakitu jembarna. Komo lamun sakabeh urang Yahudi diarangken ku Allah, nugraha anu bakal katarima bakal leuwih ti kitu.

Sunda Formal: Kagagalan maranehna, geus matak jadi bagja ka saalam dunya sarta kakuranganana, matak jembar ka bangsa-bangsa sejen; geus komo deui lamun maranehna satia mah.

Madura: Polana bangsa Yahudi ta’ atoro’ ka kasokanna Allah, sa-bangsa laen eberkadi sareng Allah. Ponapa pole manabi hubunganna bangsa Yahudi sareng Allah ampon sae pole; tanto araja’an pole berkat se eparengngagi Allah.

Bauzi: Neham labe labihaha bak. Yahudi dam dua totbaho labe Kristus bake tu vuzehem moudume Alam damalehe vabamu Alat Aho vedi fa Yahudi damat modem vab dam lam abo bak mei bak meime ahebu esdam dam laba ilabdi im neà bak duana meedaha bak. Labihàmu iho vi ozom, Alat labihameam làhà Yahudi dam iho Kristus bake mu bohu vuusdameilahit ba abobo tu vuzehe ladam labe Alat amu Yahudi damat modem vab dam laba ilabdi meedam bak laba vafozi dam bakda ahebu im neà bak duana modi esum di am bak.

Bali: Dosan bangsa Yahudine punika ngrauhang merta sane akeh pabuat jagate miwah kakirangan rohaninipune ngrauhang merta sane ageng ring bangsane sane boya Yahudi. Duaning punika, tan kadi-kadi ageng mertane sane pacang karauhang, yen watek bangsa Yahudine molih karahayuan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Awi bangsa oloh Yehudi basala tuntang dia manumon kahandak Hatalla, maka kare bangsa beken imberkat Hatalla. Indahang tinai amon hubungan bangsa Yehudi dengan Hatalla manjadi bahalap haluli; batantu labih hai tinai berkat je handak inenga Hatalla!

Sasak: Lantaran pelanggaran ie pade berarti kesugihan umaq dunie, dait kegagalan ie pade berarti kesugihan umaq bangse-bangse lain; pasti belẽqan malik kesempurnean ie pade.

Bugis: Nasaba pasalai bangsa Yahudié sibawa dé’ naturusiwi élona Allataala, naribarakkaki bangsa-bangsa laingngé ri Allataala. Apalagi rékko assisumpungenna bangsa Yahudié sibawa Allataala madécéngngi paimeng; tentu lebbi battowa pasi barakka iya maéloé nabbéréyang Allataala!

Makasar: Lanri salana siagang tenana manannuruki bansa Yahudia mae ri ero’Na Allata’ala, nanibarakkakimo bansa-bansa maraenga ri Allata’ala. Jari la’biangampa pole punna a’jari baji’mo ammotere’ passisambunganna bansa Yahudia siagang Allata’ala; tantu lala’bi lompoangangi pole barakka’ laNapassareanga Allata’ala!

Toraja: Iake naposugi’i issinna lino tu katobanganna sia naposugi’ to kapere’ tu kapu’duranna, ondong pissanpi tu kala’bianna.

Duri: Ia ke nnampa'i barakka' to bangsa tangngia to-Yahudi jio mai Puang Allataala, nasaba' kasalanna na katangmenturusanna to to-Yahudi, manglokkon to barakka' naampa' bangsa tangngia to-Yahudi, ke mengkatoba'i na dipasalama' too to to-Yahudi!

Gorontalo: Dusa lo bangusa lo Israel boyito ma lowali sababu duniya iluntungi. Wawu timongoliyo dila ilohasililiyo lowali sababu bangusa wuwewo ma lololimo barakati. Tantu lebe mao barakati u ma motoduwo lo duniya wonu bangusa lo Israel ta'ati to kohondaki lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Sababu bangusa lo Yahudi ototala wau diila lodudua̒ otohilaa lo Allahu Taa̒ala, yi babaa-ngusawalo wewo bilalakatia lo Allahu Taa̒ala. Tidiyolo mao̒ wonu wumbuta bangusa lo Yahudi wolo Allahu Taa̒ala muli mowali mopiohe; tantu lebe udaa̒ poli balakati u mawohi lo Allahu Taa̒ala.

Balantak: Gause lipu' Israel nangawawau sala' ka' sianmo nongololoikon pingkira'na Alaata'ala, mbaka' Alaata'ala nambarakaatimo lipu' sambana. Upa mune' kalu sampamo a saa'na lipu' Israel men mangka'amat Alaata'ala. Kalu koiya'a, mbaka' sabole biai' soosoodo a barakaat men rookononna Alaata'ala na giigii' lipu'.

Bambam: Dadi, indopa duka' umpogau' kasalaam to Yahudi sola moka untuhu'i pa'elo'na Puang Allataala, nasuhum lu lako taianna to Yahudi pa'tamba'na, iya senga'um tia kasallena pa'tamba'na Puang Allataala lako hupatau ke mengkatoba'i to Yahudi!

Kaili Da'a: Nggari silaka tau-tau to Israel etu, tau-tau ntanina ri dunia nombarata rasi nadea. Pade nggari kanawu ira, tau-tau da'a to Yahudi nombarata belo. Jadi ane iwetu to najadi sabana tau-tau to Israel da'a nomparasaya, natantumo neliu nggadea rasi nggari ja'i Alatala ane ira pura-pura majea bo momparasaya.

Mongondow: Lantaran intau Yahudi kotaḷaí bo doií dumudui kong ko'ibog i Allah, daí intau mita ibanea binarakatan i Allah. Apa doman hubungan bangusa Yahudi bo i Allah motompiadon bui; tantuí lebebií moḷoben im barakat ogoi i Allah ko'i monia!

Aralle: Handang mai'di to Yahudi dai untuhu'i Puang Alataala, lambi' mai'di tau ang tadia to Yahudi di umba-umba naongei di lino untahimbo mai'di behe yaho mai di Puang Alataala. Londonang ke la mengkatoba'mi to Yahudi dai' di Puang Alataala, ya' la londo puhaete' behe ang la mebea Puang Alataala.

Napu: Kabosanda to Yahudi mesapuaka hai barahe molambi pewati mahile hangko i Pue Ala. Hai hangko indo, bosami tauna au barahe to Yahudi i humalele dunia molambi pewati mahile hangko i Pue Ala. Mewali, ina melumbu mpuu rasina tauna i dunia ane to Yahudi menoso hai mesulehe i Pue Ala!

Sangir: Ual᷊ingu tau Yahudi e němpẹ̌sal᷊a kụ tawe tumatuhụ kapulun Mawu Ruata, ute manga wansa wal᷊ine nial᷊amateng u Ruata. Něngalembo kate pẹ̌kakauhu taumatan Yahudi ringangu Mawu e saụbe nakoạ mapia, nal᷊ahẹu al᷊amat'u Mawu e sarung ipẹ̌dal᷊embo.

Taa: Wali yako ri dosa nto Israel etu see naka to lino to yusa mangarata kasugi. Pasi apa saba to Israel nangi see naka tau to si’a to Yahudi mangarata kasugi. Wali ane to lino mangarata kasugi tempo to Israel mampiyaika i Pue, bae wo’u kasugi nto lino ane samparia to Israel damangandolika muni tangonya resi i Pue.

Rote: Hu ka nde leoina Yahudi la lasala-lasingo ma ala ta tunga Manetualain hihii-nanaun fa, de Manetualain fe baba'e-papalan neu leoina fe'e kala. Lena-lenak metema leoina Yahudi la tututi-nanaton lo Manetualai na, malole falik; tao leo beeo Manetualain fes baba'e -papalak ba'ulena seluk bai!

Galela: O Yahudika ma nyawa, sababu manga dorou de manga rugi so o dunia ma nyawa ma binuka lo, ena gena o Yahudika ma nyawa yasowo lo, o Gikimoi Awi laha ifoloi asa ona magena yamake. Komagena so ona asa yamake o laha moi foloisi ilamo kali, done ma orasi o Yahudika ma nyawa manga dala o Gikimoi wahihirika gena yangodu ma Kristus iwipiricayaka.

Yali, Angguruk: It Yahudi inap kinangma ying atusa ane ariyen ap obog toho arimano tung inap atusa. It apma atusa ane ariyen o pumbuk winon palimu atusama Yahudi inap in atuk lit wene holuhup halug o pumbuk winon arimano obog toho mondabi palimu amuhup.

Tabaru: Sababu 'o Yahudi ma nyawa yosowonokau de koyodomotekuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau, so 'o nyawa 'iregu-regu 'o duniaka ma Jo'oungu ma Dutu wakisibarakati. De nako 'o Yahudi ma nyawa de ma Jo'oungu ma Dutu yomarimoioli, ma raiokau 'o co-catu 'ifoloiosi 'iamoko ma Jo'oungu ma Dutuno.

Karo: Bangsa Jahudi la patuh man Dibata janah la setia man BaNa. Si enda maba pasu-pasu man kerina bangsa-bangsa si deban i doni enda. Apai denga ka adi hubungen bangsa Jahudi ras Dibata jadi mehuli mulihken, tentu beliden ka pasu-pasu si ibereken Dibata.

Simalungun: Tapi, anggo panlanggaron ni sidea gabe habayakon ni dunia on, anjaha hahurangan ni sidea ai gabe habayakon ni sipajuh begu-begu, ai lang lobih ni ai ma, anggo masuk sidea haganup?

Toba: Alai molo pangalaosionnasida manjadihon parsaulian ni portibi on, jala hahurangannasida manjadihon hamoraon ni parbegu, lam beha ma habobongot ni nasida sudena!

Dairi: Mula kemulihken pengelausiin kalak Jahudi ngo gabè dapetten pasu-pasu Dèbata bangsa sidèban, makinsa nola mo mula mengolihi mendè hubungen kalak Jahudi dekket Dèbata, tentu makin mertinèncukna mo pasu-pasu berrènken Dèbata!

Minangkabau: Dek karano banso Yahudi basalah, inyo indak namuah mamatuahi kahandak Allah, mako banso-banso lain dibarakaik-i dek Allah. Apo lai, jikok ubuangan banso Yahudi jo Allah lah elok baliak; tantu labiah gadang lai barakaik, nan ka dibarikan dek Allah kabake inyo!

Nias: Bõrõ me mosala niha Yahudi ba lõ la'o'õ zomasi Lowalangi, andrõ wa Ifahowu'õ soi bõ'õ Lowalangi. Mendrua manõ sa'ae na ifuli sõkhi mangawuli gamakhaita niha Yahudi khõ Lowalangi; tatu abõlõ ebua nasa howuhowu nibe'e Lowalangi khõra.

Mentawai: Kalulut sele sigalaira tai Jahudi, elé taimareddetda ka teú bagat Taikamanua, bailiu panukaninangan sia Taikamanua sabangsa bagei. Sarapeite ké amaerúan mitsá patabbaratda tai Jahudi ka tubut Taikamanua, tá isoppi iaké mitsá ka tubudda Taikamanua panukanan simakopé igi!

Lampung: Mani bangsa Yahudi besalah rik mak nutuk kehaga-Ni Allah, maka bangsa-bangsa bareh diberkati ulih-Ni Allah. Apilagi kik hubungan bangsa Yahudi jama Allah jadi betik luot; tantu lebih balak lagi berkat sai haga dikeniko ulih-Ni Allah!

Aceh: Sabab bansa Yahudi meusalah dan hana jitem seutôt peurintah Allah, teuma bansa-bansa laén geubri beureukat lé Allah. Peue teuklom meunyoe hubongan bansa Yahudi ngon Allah jeuet keu gét lom teuma; teuntée leubeh rayeuk lom beureukat nyang geubri lé Allah!

Mamasa: Dadi, ianna ura'nara kasalaanna to Yahudi anna katapalambisanna napolalan untamba' tau senga' Puang Allata'alla, la ondongpia kela mengkatoba' asanni to Yahudi, manassa anna la marru kamaipa tamba'na lako rupa tau.

Berik: Angtane Israelmana jei etam-etama kapkaiserem jam gane eyebilirim enggame, jei Kristus jam ne tebayan. Jega jem temawer angtane nafsiserem jei ga waakena Uwa Sanbagirmanaiserem ga gane taabili. Angtane Israelmana galap jei seyafter aa jep ge waraubisirim Uwa Sanbagirminibe, angtane ogirip seyafter gemerserem jei ga waakena Uwa Sanbagirmanaiserem bunarsusfer ga sene taabisi unggwanfer.

Manggarai: Ai émé lagé disé, ciri bora latang té lino, agu genggel disé ciri bora latang te wa’u bana, céwén kolé besik disé.

Sabu: Taga tari do Yahudi do nga hala jhe do dho pedute ne lua ddhei Deo, moko ddau rai do wala he ne do nara lua tarro ie nga menyarro mangngi ngati Deo. Mina mii ri ko kita do ie bhale wari ke ne lua pedu do Yahudi he nga Deo; do bhara tatu ke ta do rihi ae ri ko ne lua tarro ie nga menyarro mangngi do medae ta wie ri Deo!

Kupang: Su jalás bilang, orang Yahudi dong langgar apa yang batúl. Andia ko orang laen dari anteru dunya bisa rasa Tuhan pung hati bae. Jadi orang Yahudi dong, rugi bésar. Ma itu bekin orang bukan Yahudi dong ontong bésar. Naa. Lama-lama, kalo samua orang Yahudi ju babae kambali deng Tuhan, itu lebe bae lai!

Abun: Sarewo ye Yahudi bariwa Yefun Allah, án ben sukibit, án yo sok mo Yefun bi rus-i nde anato Yefun fro os wa yewis yi sok mo An bi rus-i. Sane bere ye Yahudi do satu ma jammo Yefun Allah bi os-i it yo, bere Yefun os yetu mo yewis yi mwa wai o waii sok mo Yefun bi rus-i o re, subere yewis yi mwa ne dom kem ndo to kapyo mato kapyo.

Meyah: Noba jeska rusnok Yahudi rukoja Allah oga fob, jefeda rusnok enjgineg bera rinsma oufamofa eteb jeska Allah fob. Noba mar ongga oufamofa ongga enseiseifa jeska rua bera orofij rusnok ongga Yahudi guru jeskaseda rua risma oufamofa eteb jeska Allah. Jefeda gij mona ongga rusnok Yahudi ruroru Allah oga rot tenten fob, beda rua rimesma oufamofa jeska Allah ongga erek eteb ekirsa tein.

Uma: Kaworia' to Yahudi mesapuaka pai' uma-ra napobagia Alata'ala. Pai' ngkai ree wori' tauna to bela-ra to Yahudi hi humalili' dunia' mporata rasi' bohe ngkai Alata'ala. Jadi', peliu–liu-nami mpai' kamarasi'-na ihi' dunia' ane to Yahudi medea pai' nculii' hi Alata'ala!

Yawa: Maisyare omaisy, arono vatano Yahudi wo Kristus awatambe, weamo mo Amisye apa kove raugavo vatano Yahudi jewene mansai. Wakoe! Ranivara vatano Yahudi taune usakinav ti wanave Kristus ai, wea indati Amisye apa kove nseo ti manakoe rave!


NASB: Now if their transgression is riches for the world and their failure is riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be!

HCSB: Now if their stumbling brings riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more will their full number bring!

LEB: And if their trespass [means] riches for the world and their loss [means] riches for the Gentiles, how much more [will] their fullness [mean]?

NIV: But if their transgression means riches for the world, and their loss means riches for the Gentiles, how much greater riches will their fulness bring!

ESV: Now if their trespass means riches for the world, and if their failure means riches for the Gentiles, how much more will their full inclusion mean!

NRSV: Now if their stumbling means riches for the world, and if their defeat means riches for Gentiles, how much more will their full inclusion mean!

REB: If their false step means the enrichment of the world, if their falling short means the enrichment of the Gentiles, how much more will their coming to full strength mean!

NKJV: Now if their fall is riches for the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness!

KJV: Now if the fall of them [be] the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?

AMP: Now if their stumbling (their lapse, their transgression) has so enriched the world [at large], and if [Israel's] failure means such riches for the Gentiles, think what an enrichment {and} greater advantage will follow their full reinstatement!

NLT: Now if the Gentiles were enriched because the Jews turned down God’s offer of salvation, think how much greater a blessing the world will share when the Jews finally accept it.

GNB: The sin of the Jews brought rich blessings to the world, and their spiritual poverty brought rich blessings to the Gentiles. Then, how much greater the blessings will be when the complete number of Jews is included!

ERV: Their mistake brought rich blessings to the world. And what they lost brought rich blessings to the non-Jewish people. So surely the world will get much richer blessings when enough Jews become the kind of people God wants.

EVD: The Jews’ mistake brought rich blessings for the world. And what the Jews lost brought rich blessings for the non-Jewish people. So surely the world will get much richer blessings when enough Jews become the kind of people God wants.

BBE: Now, if their fall is the wealth of the world, and their loss the wealth of the Gentiles, how much greater will be the glory when they are made full?

MSG: Now, if their leaving triggered this worldwide coming of non-Jewish outsiders to God's kingdom, just imagine the effect of their coming back! What a homecoming!

Phillips NT: For if their failure has so enriched the world, and their defection proved such a benefit to the gentiles, think what tremendous advantages their fulfilling of God's plan could mean!

DEIBLER: When the Jews sinned (OR, rejected Christ), the result was that God abundantly blessed the other people in [MTY] the world by offering them the opportunity to believe. And when the Jews failed spiritually, the result was that God abundantly blessed the non-Jews. Since that is true, think how wonderful it will be when the complete number of the Jews whom God has chosen will believe in Christ [RHQ]!

GULLAH: De sin ob de Jew dem been bring big blessin ta de wol. Dey loss out wen dey ain wahn fa do wa God wahn um fa do, an dat bring big blessin ta de people wa ain Jew. Bot de blessin gwine come tommuch wen all de Jew people come back ta God!

CEV: But if the rest of the world's people were helped so much by Israel's sin and loss, they will be helped even more by their full return.

CEVUK: But if the rest of the world's people were helped so much by Israel's sin and loss, they will be helped even more by their full return.

GWV: The fall of the Jewish people made the world spiritually rich. Their failure made people who are not Jewish spiritually rich. So the inclusion of Jewish people will make the world even richer.


NET [draft] ITL: Now <1161> if <1487> their <846> transgression <3900> means riches <4149> for the world <2889> and <2532> their <846> defeat <2275> means riches <4149> for the Gentiles <1484>, how much <4214> more <3123> will their <846> full restoration <4138> bring?


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 11 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran