Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 3 >> 

1Eh, urang Israil, darengekeun ieu pangandika ti PANGERAN perkara maraneh, sakumna bangsa anu ku Mantenna enggeus dijait ti Mesir. Kieu pangandika-Na,

2"Ti sakumna bangsa sajagat, ngan maraneh anu ku Kami diperhatikeun jeung diurus. Eta sababna dosa maraneh teh pohara, sarta eta sababna dosa maraneh ku Kami bakal dihukum."

3Naha bisa dua jalma indit babarengan lamun teu badami heula?

4Ari singa di leuweung naha osok ngagaur lamun tacan manggih mangsa? Ari singa ngora naha osok ngagerem dina guhana lamun tacan beubeunangan?

5Ari manuk naha beunang kaleugeut lamun henteu dibibitaan heula ku eupan? Ari senteg naha sok ngajeplak lamun taya nu narajang?

6Lamun tarompet perang geus disadakeun, naha lain matak ngadegdeg pangeusi kota? Naha balahi bisa tumiba ka hiji kota lamun lain kersaning PANGERAN?

7PANGERAN Nu Maha Agung moal waka midamel naon-naon samemeh ngawahyukeun heula rarancang Mantenna ka para abdi-Na, nya eta nabi-nabi.

8Lamun singa ngagaur saha anu teu ngarasa gimir? Lamun PANGERAN Nu Maha Agung geus ngandika, saha anu bisa nyegah sangkan ulah aya anu ngembarkeun?

9Umumkeun ka nu caricing di karaton Mesir jeung karaton Asdod, kieu: "Geura kumpul di pasir-pasir nu ngalingkung Samaria. Tenjo kumaha poharana kakusutan jeung kajahatan di dinya."

10Dawuhan PANGERAN, "Eta jalma-jalma ngareusian gedong-gedongna anu galede ku barang-barang hasil kajahatan jeung katelengesan. Maranehna malah nepi ka teu nyarahoeun sangkan jujur teh kudu kumaha.

11Ku sabab kitu nagrina bakal dikepung ku musuh, pertahananana bakal tumpur, gedong-gedongna ahu galede bakal dirayah."

12Dawuhan PANGERAN, "Saperti domba anu dihakan singa, anu beunang deui ku nu ngangonna ngan sukuna sapasang atawa ngan ceulina sabeulah, urang Samaria oge, anu ayeuna keur senang-senang ngaredeng dina katil nu aralus, engke ngan kari saeutik.

13Ayeuna darengekeun, sarta turunan Yakub bere nyaho," timbalan PANGERAN Nu Maha Agung jeung Maha Kawasa.

14"Dina poean Kami ngahukum urang Israil, altar-altar di Betel ku Kami baris digempur, tungtung-tungtung juruna rek dipotong-potongkeun sina ragragan kana taneuh.

15Imah-imahna paragi musim tiis jeung musim panas rek diancur-ancurkeun. Imah-imah anu dihias ku gading rek diburak-barik. Imah-imah galede kabeh rek digempur."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran