Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 6 >> 

1PANGERAN ngandika ka Musa, "Tenjokeun ku maneh rek dikumahakeun eta raja teh ku Kami. Saenya-enyana, ku Kami rek dipaksa nepi ka manehna kapaksa ngaluarkeun umat Kami ti nagarana."

2Allah ngandika ka Musa, dawuhana-Na, "Kami teh PANGERAN.

3Kami nembongan ka Ibrahim, ka Ishak, jeung ka Yakub teh sok nyebut diri Kami Allah Nu Maha Kawasa, tara mere nyaho jenengan Kami anu suci, nya eta PANGERAN.

4Jeung deui Kami geus ngadamel perjangjian jeung maranehna, jangji yen maranehna ku Kami rek dibere tanah Kanaan, nya eta tanah urut maranehna ngumbara.

5Ayeuna urang Israil tinggarerung lantaran diperbudak ku urang Mesir. Jumeritna ku Kami geus kadangu, sarta Kami inget kana eta perjangjian.

6Mana bejakeun ka urang Israil, kieu kituh timbalan Kami, ‘Kami teh PANGERAN. Maraneh ku Kami bakal dijait, dibebaskeun tina siksaan urang Mesir. Kami rek metakeun panangan Kami anu digjaya. Urang Mesir ku Kami rek dihukum ku siksaan-siksaan anu kacida beuratna, sarta maraneh tangtu dirahayukeun ku Kami.

7Maraneh rek dijadikeun umat Kami pribadi, sarta Kami bakal jadi Allah maraneh. Engke ku maraneh kanyahoan lamun geus leupas tina genggeman urang Mesir, yen Kami teh PANGERAN Allah maraneh.

8Maraneh ku Kami rek dibawa ka tanah anu ku Kami geus diikrarkeun rek dibikeun ka Ibrahim, Ishak, jeung Yakub, jeung pikeun maraneh, jadi tanah milik maraneh. Ieu Kami teh PANGERAN.’"

9Eta timbalan ku Musa dicarioskeun ka urang Israil, tapi ku maranehna teu didarenge lantaran geus paregat harepan, ku beurat-beuratna nandangan paneungteuinganan.

10Demi timbalan PANGERAN ka Musa,

11"Datangan deui raja, idinan kituh umat Kami ninggalkeun nagarana."

12Piunjuk Musa, "Pisanggem abdi teh ku urang Israil ge parantos henteu dipalire, komo ku raja, da teu tiasa nganggit-nganggit carios."

13Timbalan PANGERAN ka Musa jeung Harun, "Bejakeun ka raja, kitu deui ka urang Israil, yen maraneh diparentah ku Kami mingpin urang Israil budal ti Mesir."

14Rubin putra cikal Yakub tea puputra opat: Hanok, Palu, Hesron, jeung Karmi, jaradi karuhun warga-warga anu marake ngaran eta.

15Simon puputra genep: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, jeung Saul putra ti hiji wanita urang Kanaan, jaradi karuhun warga-warga anu marake ngaran eta.

16Lewi puputra tilu: Gerson, Kahat, jeung Merari, jaradi karuhun warga-warga anu marake ngaran eta. Lewi yuswana 137 taun.

17Gerson puputra dua: Libni jeung Simei, turunanana loba.

18Kahat puputra opat: Amram, Yishar, Hebron, jeung Usiel. Yuswa Kahat 133 taun.

19Merari puputra dua: Mahli jeung Musi. Eta warga-warga Lewi katut turunan-turunanana.

20Amram nikah ka Yokebed, embina, ari putrana nya eta Harun jeung Musa. Yuswa Amram 137 taun.

21Yishar puputra tilu: Korah, Nepeg, jeung Sihri.

22Usiel oge puputra tilu: Misael, Elsapan, jeung Sitri.

23Harun geureuhaan ka Elisaba saderekna Nahson, putra Aminadab. Putra-putrana nya eta: Nadab, Abihu, Elasar, jeung Itamar.

24Korah puputra tilu: Asir, Elkana, jeung Abiasap, jaradi karuhun bangsa-bangsa Korah.

25Elasar putra Harun nikah ka binti Putiel, ari putrana nya eta Pinehas. Eta kabeh jaradi lulugu ahli karuhun kaom Lewi sabangsana-sabangsana.

26Anu ku PANGERAN ditimbalan mingpin urang Israil budal ti Mesir teh nya Musa jeung Harun.

27Nya aranjeunna anu arunjukan ka raja Mesir, anu mundut supaya urang Israil dibebaskeun.

28Basa PANGERAN nimbalan ka Musa di tanah Mesir,

29kieu dawuhana-Na, "Kami teh PANGERAN. Bejakeun ka raja sakur anu ku Kami rek diandikakeun ka maneh."

30Tapi piunjuk Musa, "Gusti langkung tingali abdi teh sanes jalmi anu pinter nganggit carios, pimanaeun raja ngagugu ka abdi?"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran