Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Sanggeus diputus yen rek diiangkeun ka Itali, Paulus jeung sawatara sakitan sejenna diserenkeun ka hiji perwira jenengan Yulius ti pasukan Rum, anu disebutna "Resimen Prabu".

2Kaula sarerea diunggahkeun kana kapal ti Adramiti anu rek mapay palabuan-palabuan tanah Asia. Aristarkus urang Makedoni ti Tesalonika tea milu.

3Poe isukna nepi ka Sidon. Yulius someah pisan ka Paulus, ngidinan nepangan sobat-sobatna supaya marekelan.

4Ti Sidon balayar teh malipid ka Siprus, sabab angin mapag,

5tuluy ngambah laut hareupeun Kilikia jeung Pampilia nepi ka palabuan Mira di Likia.

6Di dinya aya kapal anu tas ti Aleksandria rek ka Itali, kaula sarerea dipindahkeun kana eta kapal.

7Meunang sababaraha poe balayar kacida kendorna, seuseut nepi ka kota Kenidos. Ku sabab kapapag ku angin, kapal teh balayarna mipir-mipir pulo Kreta, nepi ka liwat Tanjung Salmone.

8Sanggeus eta tanjung kaliwatan reujeung susah payah, kapal nepi ka hiji tempat anu ngaranna Palabuan Sari, deukeut kota Lasea.

9Di dinya kapal eureun lila pisan, nepi ka liwat mangsa Poe Pertobat urang Yahudi, jadi geus mimiti usum loba bahaya ka anu balayar. Ku sabab kitu Paulus mepelingan ka sarerea, saurna,

10"Dulur-dulur! Lamun urang neruskeun balayar ayeuna, ku paningal sim kuring gede pisan bahyana, matak rugi kapal, rugi barang, rugi nyawa."

11Tapi perwirana anggur ngagugu ka jurumudi jeung nangkoda ti batan ka Paulus.

12Ongkoh eta palabuan teh henteu hade dipake eureun dina musim tiris. Nu matak ceuk pirempug nu loba mending maju deui, sugan bisa nepi ka Penik ngarah eureun di ditu sapanjang musim tiris. Penik hiji palabuan di pulo Kreta, pernahna nyanghareup ka beulah kidul-kulon jeung ka kaler-kulon.

13Pareng angin leutik ngahiliwir ti kidul, disangka bakal piluluseun pikeun neruskeun balayar. Seug tarik jangkar tuluy maju, balayarna malipid basisir pulo Kreta.

14Tapi teu kungsi lila datang angin gede, anu disebut "Topan Eroklidon", ngagelebug ti darat, ti kaler-wetan.

15Kapal geus taya petana bisa ngalawan angin, tungtungna diantep nurutkeun angin.

16Seug kapalidkeun ka kiduleun hiji pulo leutik, pulo Kauda, sarta rada kahalangan tina angin. Kitu ge hese pisan nyalametkeun sakoci kapal.

17Sanggeus sakoci ditaekkeun, kapal tuluy dibakutet ku tambang sakurilingna. Ku sabab salempang sieun kapal kandas kana dasar keusik Sirtis anu deet, layar digulung, kapal diantep sina sakaparan-paran.

18Topan ngamuk terus. Poe isukna muatan kapal sawareh dipiceunan ka laut.

19Poe isukna deui parabot-parabot kapal oge kapaksa dipiceunan ka laut.

20Geus sababaraha poe panonpoe teu tembong-tembong, sumawonna bentang-bentang, ari topan ngagelebug keneh bae. Tungtungna sarerea geus teu ngarepkeun salamet.

21Jalma-jalma geus lila henteu dalahar. Ti dinya Paulus ngadeg di hareupeun maranehna tuluy ngalahir, "Lamun dulur-dulur kamari ieu narurut mah kana pamanggih kaula ulah waka ninggalkeun pulo Kreta, moal nyorang balahi kieu, jeung moal rugi kawas ayeuna.

22Tapi najan kaayaan siga kieu oge ulah laleutik hate, saurang ge moal aya anu tiwas, ngan kapal moal katulungan.

23Sabab tadi peuting kaula kasumpingan ku malaikat, piwarangan Allah anu ku kaula disembah jeung anu kagungan jiwa raga kaula.

24Dawuhanana, ‘Ulah salempang, Paulus! Maneh pasti bakal ngadeuheus ka Prabu. Malah babaturan maneh sakapal oge bakal saralamet ku karana sih piwelas Allah.’

25Ku sabab eta sing tarabah! Kaula estu percaya ka Allah, anu didawuhkeuna-Na tangtu bukti.

26Ngan urang engke bakal kandas di hiji pulo."

27Dina peuting kaopat belas, kapal teh kadorong ku angin ka Laut Adria. Kira-kira tengah peuting ku urang kapal karasa yen keur nyampeurkeun daratan.

28Tuluy nyemplungkeun batu pangjugjug, katangen jerona laut opat puluh meter. Maju deui saeutik, dijugjugan deui, jerona tinggal tilu puluh meter.

29Urang kapal salempang sieun kapal kandasna kana karang, ku sabab eta tuluy labuh jangkar ti tukangeun kapal, bari ngarep-ngarep geura isuk.

30Tapi kalasi-kalasi rek kalabur ti kapal, nurunkeun sakoci pura-pura rek nurunkeun jangkar ti hareupeun kapal.

31Paulus gancang nguninga ka perwira jeung serdadu-serdadu, saurna, "Lamun kalasi-kalasi diantep naringgalkeun kapal, aranjeun geus taya harepan salamet!"

32Tambang sakoci geuwat disabet ku serdadu, sakocina ragrag ka laut.

33Barang geus rek bray beurang, Paulus mepelingan ka sarerea supaya dadaharan. "Geus opat welas poe aranjeun henteu kararaban naon-naon balas ngarep-ngarep salamet.

34Geura dadaharan supaya tetep harirup. Aranjeun kabeh bakal saralamet, moal kungsi murag buuk-buuk acan."

35Kitu saurna bari nyandak roti jeung muji sukur kasaksian ku sarerea, geus kitu nyontoan tuang.

36Geus dicontoan mah sarerea teteg hatena tuluy dadaharan.

37Pangeusi kapal kabehna aya dua ratus tujuh puluh genep urang.

38Sanggeus kabeh cukup dadaharan, muatan gandum kabeh dipiceun ka laut supaya kapal hampang.

39Bray beurang, breh tembong basisir jeung aya telukna, duka daratan pulo naon, urang kapal teu nyarahoeun. Lamun bisa kapal rek dibawa ka dinya.

40Tali jangkar ditilas, jangkar-jangkarna diantep ka dasar laut. Tali kamudi diudar, layar hareup dibeberkeun sangkan kapal katebak angin ka basisir.

41Tapi sabot kitu kapal teh ujug-ujug ngageduk teu bisa laju, beulah hareupna nyeblok kana dasar laut anu munjul, pageuh henteu obah-obah, beulah tukangna diteumbrag ku ombak anu kacida gedena nepi ka amburadul.

42Sakitan-sakitan ku serdadu-serdadu rek diparaehan, bisi ngarojay ka darat terus kalabur.

43Tapi opsirna ku sabab hayangeun nyalametkeun Paulus, ngahalangan kana karep serdadu-serdaduna. Malah tuluy marentah supaya anu barisa ngojay kudu ti heula ngarajleng ka laut muru ka darat,

44anu salian ti eta kudu tarumpak papan-papan atawa bebejadan kapal. Gancangna sarerea geus saralamet nepi ka darat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran