Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 2 : 8 >> 

TB: --karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat.


AYT: Sebab, Ia yang telah bekerja melalui Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang bekerja melalui aku untuk menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi.

TL: (karena Tuhan, yang melakukan kuasa-Nya di dalam Petrus atas jawatan rasul bagi orang yang bersunat, Ialah juga melakukan kuasanya di dalam aku kepada orang kafir);

MILT: Sebab, Dia yang telah bekerja di dalam Petrus untuk kerasulan orang-orang bersunat, Dia juga telah bekerja di dalam aku bagi bangsa-bangsa lain.

Shellabear 2010: (karena Tuhan yang telah bekerja di dalam Petrus dan menjadikannya rasul bagi mereka yang berkhitan, Ia pulalah yang telah bekerja di dalam aku bagi orang-orang yang tidak termasuk bani Israil),

KS (Revisi Shellabear 2011): (karena Tuhan yang telah bekerja di dalam Petrus dan menjadikannya rasul bagi mereka yang berkhitan, Ia pulalah yang telah bekerja di dalam aku bagi orang-orang yang tidak termasuk bani Israil),

Shellabear 2000: (karena Tuhan yang telah bekerja di dalam Petrus dan menjadikannya rasul bagi mereka yang berkhitan, Ia pulalah yang telah bekerja di dalam aku bagi suku-suku bangsa yang tidak termasuk bani Israil),

KSZI: Kerana Dia yang telah bekerja dengan berkesan dalam Petrus bagi pengutusan kepada orang yang bersunat, telah bekerja dengan berkesan juga dalamku bagi pengutusan kepada orang yang tidak bersunat.

KSKK: Seperti tugas rasul untuk orang Yahudi telah diserahkan Allah kepada Petrus, demikian Ia telah menjadikan aku rasul bangsa-bangsa kafir.

WBTC Draft: Ia memberikan kuasa kepada Petrus untuk bekerja sebagai rasul untuk orang Yahudi. Ia juga memberikan kuasa kepadaku sebagai rasul untuk orang yang bukan Yahudi.

VMD: Ia memberikan kuasa kepada Petrus untuk bekerja sebagai rasul untuk orang Yahudi. Ia juga memberikan kuasa kepadaku sebagai rasul untuk orang yang bukan Yahudi.

AMD: Allah memberikan kuasa kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang Yahudi. Dia juga memberiku kuasa untuk menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi.

TSI: Sebab kami semua menyadari bahwa Allah yang sudah memberikan kemampuan khusus kepada Petrus sebagai rasul bagi orang Yahudi, ternyata juga sudah memberikan kemampuan yang sama kepada saya sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi.

TSI3: Karena Allah, yang sudah memberikan kemampuan rohani kepada Petrus sebagai rasul bagi orang Yahudi, ternyata juga sudah memberikan kemampuan yang sama kepada saya, yaitu menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi.

BIS: Sebab Allah yang memberikan kepada Petrus kemampuan untuk menjadi rasul orang Yahudi, memberikan juga kepada saya kemampuan untuk menjadi rasul orang bukan Yahudi.

TMV: Allah menjadikan aku rasul kepada orang bukan Yahudi, sebagaimana Allah menjadikan Petrus rasul kepada orang Yahudi.

BSD: Saya diberi kuasa oleh Allah untuk memberitakan kabar itu kepada orang-orang bukan Yahudi, dan Petrus diberi kuasa untuk memberitakan kabar itu kepada orang-orang Yahudi.

FAYH: (2-7)

ENDE: Sebab Dia jang telah memberi kuasaNja untuk pekerdjaan kerasulan diantara orang-orang Jahudi kepada Petrus, telah memberikan jang sama kepadaku bagi kaum penjembah dewa-dewa.

Shellabear 1912: (karena Tuhan yang sudah bekerja dalam Peterus akan jawatan rasul bagi orang yang bersunat, maka ia pun sudah bekerja dalam aku bagi orang bangsa asing);

Klinkert 1879: (Karena Ija, jang melakoekan koewasanja dalam Peteroes atas djawatan rasoel bagai orang jang bersoenat, Ija djoega melakoekan koewasanja dalam akoe pon di-antara segala orang kapir).

Klinkert 1863: (Karna Dia, jang menoendjoek koewasanja dalem Petroes atas djawatan rasoel sama orang jang bersoenat, {Gal 1:16; Kis 9:15; 13:2; 22:21; Efe 3:8} maka Dia djoega menoendjoek koewasanja dalem akoe di-antara segala orang kafir;)

Melayu Baba: (kerna dia yang sudah bkerja di dalam Petrus mnjadikan dia rasul k-pada orang yang bersunat, dia juga yang bkerja di dalam sahya pula kerna orang bangsa-asing);

Ambon Draft: (Karana Dija itu, jang sudah tongkat Petrus dengan kowat di dalam pangkat rasul antara awrang-awrang jan tersunat, Ija djuga sudah tongkat b/eta dengan kowat antara awrang-awrang chalajik;)

Keasberry 1853: (Kurna iya yang tulah mulakukan dungan tuntunya dalam hati Petros atas jawatan rasul kapada orang yang bursunat, maka dumkianlah juga iya tulah mulakukan dungan sangat kuasa dalam hatiku pun kapada orang susat:)

Keasberry 1866: Kŭrna Tuhan yang tŭlah mŭlakukan dŭngan tŭntunya dalam hati Petros atas jawatan rasul kapada orang yang bŭrsunat, maka dŭmkianlah juga Tuhan tŭlah mŭlakukan dŭngan sangat kwasa dalam hatiku pun kapada orang sŭsat.

Leydekker Draft: (Karana Tuhan jang bakardjalah didalam Petrus 'akan melakukan 'Irsal kapada 'awrang jang punja chitanet, 'ija lagi sudah bakardja didalam 'aku di`antara segala CHalajikh.)

AVB: Kerana Dia yang telah bekerja dengan berkesan dalam Petrus bagi pengutusan kepada orang yang bersunat, telah bekerja dengan berkesan juga dalamku bagi pengutusan kepada orang yang tidak bersunat.

Iban: (laban Allah Taala, ke ngasuh Peter bekereja nyadi rasul ba orang Judah, mega ngasuh aku bekereja nyadi rasul ba orang bansa bukai),


TB ITL: -- karena <1063> Ia yang telah memberikan kekuatan <1754> kepada Petrus <4074> untuk menjadi <1519> rasul <651> bagi orang-orang bersunat <4061>, Ia <1754> <0> juga <2532> yang telah memberikan kekuatan <0> <1754> kepadaku <1698> untuk <1519> orang-orang yang tidak bersunat <1484>.


Jawa: -- awit Panjenengane kang wus maringi kakuwatan marang Petrus minangka rasul tumrap wong-wong kang tetak, -- Panjenengane uga kang wus maringi kakuwatan marang aku kanggo wong-wong kang ora tetak.

Jawa 2006: -- awit Panjenengané kang wis maringi kakuwatan marang Pétrus dadi rasul tumrap wong-wong kang tetak, -- Panjenengané uga kang wis maringi kakuwatan marang aku kanggo wong-wong kang ora tetak.

Jawa 1994: Sebab aku didadèkaké rasul déning pangwasané Gusti Allah kanggo wong-wong sing padha durung wanuh karo Gusti Allah mau, kaya déné Rasul Pétrus didadèkaké rasul kanggo wong Yahudi.

Jawa-Suriname: Gusti Allah sing mréntah lan ngekèki kekuwatan marang rasul Pétrus kanggo nggelarké kabar kabungahan marang bangsa Ju, Gusti Allah uga sing mréntah lan ngekèki kekuwatan marang aku kanggo nggelarké kabar kabungahan iki marang liya-liya bangsa.

Sunda: Sabab Roh Allah ka sim kuring maparin kamampuh nginjilan bangsa nu lain Yahudi, ka Petrus maparin kamampuh nginjilan urang Yahudi. Ari geus ngalartoseun mah yen kawajiban sim kuring ti Allah teh memang kitu,

Sunda Formal: Sabab sakumaha Petrus, ku Allah, dikawasakeun nginjilan bangsa Yahudi; simkuring ge, geus dikawasakeun ku Mantenna teh jadi rasul anu baris nginjilan bangsa-bangsa sejen.

Madura: Sabab Allah marenge jugan ka kaula kamampowan daddi rasul ka reng-oreng se banne Yahudi, akadi se marenge Petrus kamampowan daddi rasul ka oreng Yahudi.

Bauzi: Abo Alat amu Petrus bake modi vizi teudehe labe Yesusat gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dateli ame Im Neàna lam Yahudi dam ahebu iudu iumti iudu iumti laham dam laba vou vameatedaha bak lam ame dam eeda labe amu vi ozobohudi ahu vàmadi vi tau gagoho bak lamti uloholi neo Alat eba modi vizi teudehe labe eho neo Yesusat gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dateli Am Im Neàna lam uba Yahudi damat modem vab dam bake le vou vameatedaha bak lam laha etei neo vi ozobohudi ahu vàmadi neo vi tau gagodam bak.

Bali: Santukan malantaran kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang kadegang dados utusan pabuat bangsa-bangsa sane boya Yahudi, tan bina sakadi Dane Petrus kadegang dadosa utusan pabuat bangsa Yahudi.

Ngaju: Basa Hatalla je manenga kaolih akan Petrus mangat tau manjadi rasul akan oloh Yehudi, manenga kea kaolih akangku mangat tau manjadi rasul akan oloh je dia Yehudi.

Sasak: Sẽngaq Allah saq ngicanin Petrus kemampuan jari rasul umaq dengan-dengan saq besunat, ngicanin ẽndah lẽq tiang kemampuan jari rasul tipaq dengan-dengan saq ndẽq besunat.

Bugis: Saba’ Allataala mabbéréyangngi lao ri Pétrus amampungeng untu’ mancaji rasulna sining tau Yahudié, mpéréng tokka amampungeng untu’ mancaji rasulna sining tau tenniyaé Yahudi.

Makasar: Nasaba’ Allata’ala assarei pakkulle Petrus a’jari tunisuroNa mange ri bansa Yahudia. Iatommi assarea’ pakkulle a’jari tunisuro mange ri bansa-bansa maraenga.

Toraja: – belanna Puang tu umpalao kuasanNa dio Petrus lan toean rasulu’ lako to disunna’. Ia dukamo umpalao kuasanNa dio kaleku lako to kaperes-

Duri: nasaba' Puang Allataala mbenna' kuasan-Na menjaji rasulu' lako bangsa tangngia to-Yahudi, na Ia too mpangben kuasan-Na lako Petrus la menjaji rasulu' lako to-Yahudi.

Gorontalo: Timongoliyo olo lopobanari deu Allahuta'ala ta ma longohi kawasa ode le Petrus lowali rasul ode ta hetunawa. Tiyo olo ta ma longohi kawasa ode olau lowali rasul ode tawu-tawuwala ta dila Yahudi.

Gorontalo 2006: Sababu Allahu Taa̒ala talopo mambo olei Petrus lowali rasulu taulo Yahudi, lopomambo mai olaatia olo lowali rasulu totaa diila Yahudi.

Balantak: Gause Alaata'ala balimang na waka ni Petrus minsidakon i ia sida poposuu' bona lipu' Yahudi, ka' Alaata'ala uga' balimang na wakangku minsidakon i yaku' sida poposuu' bona mian na lipu' sambana men taasi' Yahudi.

Bambam: Aka Puang Allataala umbeem kamatohoam Petrus mendadi suhona Puang Yesus lako to Yahudi, anna kao-kao nabeennä' kamatohoam mendadi suhona Puang Yesus lako taianna to Yahudi.

Kaili Da'a: Sabana Alatala nombawai pompakule ka Petrus majadi topanggeni Kareba Belo ka tau to Yahudi, pade I'a wo'u nombawai pompakule ka aku majadi topanggeni Kareba Belo ka tau da'a to Yahudi.

Mongondow: Sing ki Allah inta nobogoi ko'i Petrus in ropot baí mobalií rasul kon sigad in intau mita Yahudi, Siabií doman tua inta nobogoi in ropot ko'inakoí simbaí mobalií rasul kon yuaí-yuaík in intau de'eman Yahudi.

Aralle: Aka' Puang Alataala umbea kamatohoang pano di Petrus mendahi rasulna Puang Yesus pano di to Yahudi, anna kodi'-kodi' nabeaä' kamatohoang mendahi rasulna Puang Yesus pano di tau ang tadia to Yahudi.

Napu: Lawi Pue Ala mowei karoho i Peturu bona mewali surona Pue Yesu i to Yahudi. Hai Pue Ala moweina karoho bona mewalina suroNa i tauna au barahe to Yahudi.

Sangir: Watụ u Ruata e nangonggọ u toghasẹ̌ si Petrus baugu makoạ darolohang baugu tau Yahudi, ringangu měngonggọ u toghasẹ̌ l᷊ai si siạ makoạ darolohang baugu wal᷊ine tau Yahudi.

Taa: Apa yako kuasa i mPue Allah semo naka pei i Petrus mawali pomakau i mPue Yesu resi to Yahudi. Pasi ewa see seja yako kuasa i mPue Allah naka pei aku mawali pomakau i mPue Yesu resi tau to si’a to Yahudi.

Rote: Nanahu Manetualain nde fe Petrus be'i-balakaik fo ana da'di Lamatua ka hataholi nadedenun soaneu hataholi Yahudi la, leondiak boe, Ana fe au be'i-balakaik fo au da'di Lamatua ka hataholi nadedenun soaneu hataholi ta Yahudi la boe.

Galela: Gena ma ngale o Gikimoi o Petrus wiaso, so o Petrus gena maro Awi sosulo moi ma ngale wotagi Awi habari wosihabari o Yahudi ma nyawaka. Komagena lo o Gikimoi woiaso ngohi maro to Una Awi sosulo moi ma ngale totagi Awi habari tosihabari ona magena o nyawa o Yahudika yasowo.

Yali, Angguruk: Allahn Petrus fam enembilahap paleg inap enembeg yonggo laruk laruhun ulug ineyap tirisi hag toho an oho enembilahap paleg eleg inap enembeg yonggo laruk laruhun ulug nineyap naptisi.

Tabaru: Sababu ma Jo'oungu ma Dutu wokulakau 'o guata so 'o Petrus wodadi ma Jou wi su-suloko wakileleani 'o Yahudioka, koge'enali mita ma Jou woikulakau 'o guata ngoino sigado todadi 'o su-suloko takileleani ko 'o Yahudiwa ma nyawa.

Karo: Sabap alu kuasa Dibata aku nggo jadi rasul nandangi kalak si labo Jahudi, bali ras Petrus nggo jadi rasul nandangi kalak Jahudi.

Simalungun: Ai Ia, na pabangkitkon si Petrus gabe apostel bani halak na tarsunat, lanjar Ia do pabangkitkon ahu bani halak na so marsunat.

Toba: Ai na mangulahon di si Petrus haapostelon tu angka Jahudi, laos Ibana do mangulahonsa di bagasan ahu tu angka parbegu.

Dairi: Kerna Dèbata sienggo merrèken ulaan i bai si Petrus imo ulaan kerasulen mendahi kalak Jahudi, Dèbata ma ngo merrèken bangku ulaan kerasulen mendahi kalak siso Jahudi.

Minangkabau: Dek karano, Allah nan mambarikan kamampuan kabake si Petrus, untuak manjadi rasul urang Yahudi, Allah mambarikan pulo kabake ambo kamampuan, untuak manjadi rasul urang nan indak urang Yahudi.

Nias: Lowalangi zi no mame'e fa'abõlõ khõ Wetero ba halõw̃õ tobali sinenge andrõ ba niha Yahudi, da'õ gõi zame'e khõgu fa'abõlõ ba halõw̃õ tobali sinenge ba niha baero.

Mentawai: Aipoí aikauan Taikamanua ka tubut Petrus puaagai, bulé ibaliu nia apostelda tai Jahudi, oto nia leú te amasiaké ka tubukku kaku puaagai bailiu apostelda taú sipuoni tai Jahudi.

Lampung: Mani Allah sai ngeniko jama Petrus kemampuan untuk jadi rasul untuk jelma Yahudi, ngeni juga jama nyak kemampuan untuk jadi rasul jelma lain Yahudi.

Aceh: Sabab Allah nyang bri ubak Petrus keusanggopan beujeuet keu rasui ureuëng Yahudi, meunan cit geubri teuma ubak ulôn keujeuet keurasui ubak ureuëng nyang kon Yahudi.

Mamasa: Annu Puang Allata'alla duka' ummangka'na' mendadi rasul lako tau senga' salinanna to Yahudi susi Petrus naangka' mendadi rasul lako to Yahudi.

Berik: Bunarsusfer ga enggam, Uwa Sanbagiri Jei baabeta ap as mes gulbana enggalfe ai Rasulf gwefe, ane ai angtane Yahudimanyanaiserem jei agam towas-towastababif. Ane Uwa Sanbagiri Jeime Petrusfe baabeta mesam gulbana enggalfe jei angtane Yahudimana gam towas-towastababif.

Manggarai: Ai Mori Keraéng ata poli téing mberes oné hi Pétrus kudut ciri rasul latang te ata lut wintuk sunat, Mori Keraéng kolé ata poli téing mberes oné aku kudut ciri rasul latang te ata toé lut wintuk sunat.

Sabu: Rowi do alle ke pewie ri Deo pa Petrus ne lua rui nga kedi ta jadhi rasul tu do Yahudi, mina harre lema pa ya do wie ne lua rui nga kedi ta jadhi rasul tu ddau do adho do Yahudi.

Kupang: Te Tuhan Allah su kasi kuasa sang Petrus ko jadi utusan kasi orang Yahudi. Bagitu ju Dia kasi kuasa sang beta ko jadi utusan kasi orang bukan Yahudi.

Abun: Sane Yefun Allah syo suktinggi nai Petrus, subere Petrus mu ki An bi sukdu nai ye Yahudi. Yefun Allah bes an gum yerasul wa ye Yahudi. Sane dom, Yefun Allah waii syo suktinggi nai ji, subere ji mu ki An bi sukdu nai yewis yi neya. Yefun Allah bes ji gum yerasul wa yewis yi.

Meyah: Koma bera, Allah eita owesa efek gu Petrus jeskaseda eja erek efen rasul egens nou rusnok ongga Yahudi. Noba Ofa eita owesa efek gu didif tein jeskaseda dija erek efen rasul egens nou rusnok ongga erek Yahudi guru.

Uma: (Apa' Alata'ala mpowai' karohoa hi Petrus jadi' suro Pue' Yesus hi to Yahudi. Pai' Alata'ala wo'o-wadi-kuwo to mpowai'-a karohoa jadi' suro-na hi tauna to bela-ra to Yahudi.)

Yawa: Weye Amisy wepi po vambunine raugaje Petrus ai muno Po atutir indamu po Apa ayao raura vatano Yahudi mansai, muno Wepi po vambunine raugaje rinai muno Po inatutir indamu syo Apa ayao raura vatano Yahudi jewene mansai.


NETBible: (for he who empowered Peter for his apostleship to the circumcised also empowered me for my apostleship to the Gentiles)

NASB: (for He who effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised effectually worked for me also to the Gentiles),

HCSB: For He who was at work with Peter in the apostleship to the circumcised was also at work with me among the Gentiles.

LEB: (for the one who was at work through Peter for [his] apostleship to the circumcision was at work also through me for the Gentiles),

NIV: For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles.

ESV: (for he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised worked also through me for mine to the Gentiles),

NRSV: (for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles),

REB: for the same God who was at work in Peter's mission to the Jews was also at work in mine to the Gentiles.

NKJV: (for He who worked effectively in Peter for the apostleship to the circumcised also worked effectively in me toward the Gentiles),

KJV: (For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles:)

AMP: For He Who motivated {and} fitted Peter {and} worked effectively through him for the mission to the circumcised, motivated {and} fitted me {and} worked through me also for [the mission to] the Gentiles.

NLT: For the same God who worked through Peter for the benefit of the Jews worked through me for the benefit of the Gentiles.

GNB: For by God's power I was made an apostle to the Gentiles, just as Peter was made an apostle to the Jews.

ERV: God gave Peter the power to work as an apostle for the Jewish people. God gave me the power to work as an apostle too, but for those who are not Jews.

EVD: God gave Peter the power to work as an apostle. Peter is an apostle for the Jewish people. God gave me the power to work as an apostle too. But I am an apostle for the people who are not Jews.

BBE: (Because he who was working in Peter as the Apostle of the circumcision was working no less in me among the Gentiles);

Phillips NT: For the God who had done such great work in Peter's ministry for the Jews was plainly doing the same in my ministry for the gentiles.

DEIBLER: That is, just like God had empowered/authorized Peter in order that he might be an apostle to bring God’s message to the Jews [MTY], he also had empowered/authorized me in order that I might be an apostle to bring his message to the non-Jews.

GULLAH: Cause God powa beena wok een me fa sen me fa go tell de Good Nyews ta de people dat ain Jew, jes like God powa beena wok een Peter fa sen um fa go tell de Jew people.

CEV: God, who had sent Peter on a mission to the Jews, was now using me to preach to the Gentiles.

CEVUK: God, who had sent Peter on a mission to the Jews, was now using me to preach to the Gentiles.

GWV: The one who made Peter an apostle to Jewish people also made me an apostle to people who are not Jewish.


NET [draft] ITL: (for <1063> he who empowered <1754> Peter <4074> for <1519> his apostleship <651> to the circumcised <4061> also <2532> empowered <1754> me <1698> for my apostleship to <1519> the Gentiles <1484>)


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 2 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran