Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 25 : 25 >> 

TB: Tetapi ternyata kepadaku, bahwa ia tidak berbuat sesuatupun yang setimpal dengan hukuman mati dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar.


AYT: Akan tetapi, aku menemukan bahwa ia tidak melakukan apa pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan, ketika ia naik banding kepada Yang Mulia, aku memutuskan untuk mengirimnya kepada Kaisar.

TL: Tetapi tampak kepada patik ini, bahwa suatu pun tiada perbuatannya itu yang berpadan dengan hukum bunuh. Dan sebab ia sendiri memanjat pengadilan baginda Kaisar itu, maka patik sudah menentukan akan menyuruhkan dia.

MILT: Namun aku, setelah mempelajarinya, dia tidak melakukan apa pun yang layak untuk hukuman mati, dan juga karena dia ini telah mengajukan banding kepada Kaisar Agustus, maka aku memutuskan untuk mengirimkan dia.

Shellabear 2010: Akan tetapi, aku berpendapat bahwa ia tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati, dan karena ia sendiri minta supaya perkaranya diadili oleh Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar.

KS (Revisi Shellabear 2011): Akan tetapi, aku berpendapat bahwa ia tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati, dan karena ia sendiri minta supaya perkaranya diadili oleh Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar.

Shellabear 2000: Akan tetapi, aku berpendapat bahwa ia tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati, dan karena ia sendiri sudah minta supaya perkaranya diadili oleh Kaisar, maka aku sudah memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar.

KSZI: Tetapi pada pandangan aku, dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang patut dijatuhkan hukuman mati. Oleh sebab dia sendiri hendak mengadukan halnya kepada yang maha mulia Kaisar, aku telah memutuskan akan menghantarnya kepada Kaisar.

KSKK: Tetapi aku yakin bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang patut dihukum mati. Dan karena ia telah minta dihadapkan kepada Kaisar, maka aku memutuskan untuk menyuruh dia ke sana.

WBTC Draft: Ketika aku mengadilinya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Aku tidak menemukan alasan untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Dan dia meminta untuk diadili oleh Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.

VMD: Ketika aku mengadilinya, aku tidak menemukan sesuatu yang salah. Aku tidak menemukan alasan untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Dan dia meminta untuk diadili oleh Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.

AMD: Tetapi, aku tidak mendapati suatu kejahatan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi, karena ia minta naik banding kepada Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirimnya ke kota Roma.

TSI: Tetapi waktu saya memeriksa masalahnya, saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang membuat dia pantas dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh raja agung kita, maka saya memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.

TSI3: Tetapi waktu saya memeriksa perkaranya, saya tidak menemukan satu kesalahan pun yang membuat dia pantas dihukum mati. Jadi ketika dia minta supaya masalahnya diadili oleh baginda raja, saya pun memutuskan untuk mengirim dia ke Roma.

BIS: Tetapi saya tidak menemukan sesuatu pun yang sudah dilakukannya yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Dan oleh sebab ia sendiri sudah minta perkaranya diadili pada pengadilan Kaisar, saya sudah memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar.

TMV: Tetapi patik tidak mendapatkan kesalahan apa pun yang dilakukannya, yang layak dihukum dengan hukuman mati. Kerana dia sudah mengajukan rayuan supaya diadili oleh Kaisar, patik sudah mengambil keputusan untuk menghantar dia kepada Kaisar.

BSD: Tetapi setelah diperiksa, saya mendapati bahwa ia tidak melakukan satu kesalahan pun yang patut dihukum dengan hukuman mati. Dan orang ini sendiri minta supaya perkaranya diadili oleh raja di Roma. Oleh karena itu, saya sudah memutuskan untuk mengirim dia ke Roma. Nah, untuk itu saya perlu menulis sesuatu keterangan yang tepat mengenai orang itu untuk dibawa kepada raja di Roma.

FAYH: Tetapi pada hemat saya tidak ada kesalahannya yang dapat dikenakan hukuman mati. Namun, ia minta naik banding kepada Kaisar, sehingga mau tidak mau saya harus mengirimkannya kepada Kaisar.

ENDE: Pada hal saja tahu, bahwa tidak ada sesuatupun perbuatannja, jang patut disiksa dengan hukuman mati. Tetapi dia sendiri minta naik apel kepada Agustus dan sajapun sudah menetapkan mengirimnja menghadap beliau.

Shellabear 1912: Tetapi pada pendapatan hamba satu pun tiada diperbuatnya yang patut ia dibunuh: dan sebab ia sendiri hendak mengadukan halnya kepada raja yang maha mulia, maka hamba sudah menentukan akan menyuruhkan dia.

Klinkert 1879: Tetapi sebab pada pendapat beta soeatoepon tidak diboewatnja, jang patoet ija mati diboenoeh, dan lagi sebab ija sendiri pon memandjat pengadilan kaisar, tentoelah soedah beta soeroeh hantarkan dia! djoega.

Klinkert 1863: Tetapi akoe soedah mendapet dia itoe {Kis 23:9; 26:31} tiada patoet dihoekoem akan mati diboenoh, dan lagi dia sendiri djoega soedah minta bitjara sama kaisar, maka sebab itoe soedah tantoe akoe nanti soeroehken dia.

Melayu Baba: Ttapi bila sahya sudah dapat tahu yang dia t'ada buat apa-apa yang dia patut kna mati, dan bila dia sndiri sudah minta mngadu sama yang maha-mulia itu, sahya tntukan mau hantarkan dia pergi.

Ambon Draft: Tetapi sudah ku-dapat, jang ija tijada sudah bowat sabarang apa, akan jang mana saharosnja ija mati debunoh; dan sedang ija sendiri minta berhadap pada Jang tertinggi mulija, bagitu djuga b/eta su-dah putus kirim dija.

Keasberry 1853: Tutapi aku tulah mundapat iya itu tiada patut dihukumkan mati dan lagi iya sundiripun tulah muminta kapada Augustus, maka subab itu tuntulah aku handak mungirimkan dia.

Keasberry 1866: Tŭtapi apabila aku tŭlah mŭndapat iya itu tiada patut dihukumkan mati, dan lagi iya sŭndiri pun tŭlah mŭminta bichara kapada Augustus, maka aku tŭlah tŭntukan handak mŭngirimkan dia.

Leydekker Draft: Tetapi 'aku 'ini sudah mendapat, bahuwa sudah tijada 'ija meng`ardjakan barang jang mustahhakh pada mawt, dan sedang 'ija sendirij lagi sudah 'istighatz kapada duli hhadleret jang maha mulija, maka 'aku sudah berkira menjuroh dija pergi.

AVB: Tetapi pada pandangan aku, dia tidak melakukan apa-apa kesalahan yang patut dijatuhi hukuman mati. Oleh sebab dia sendiri hendak mengadukan halnya kepada yang maha mulia Kaisar, aku telah memutuskan akan menghantarnya kepada Kaisar.

Iban: Tang aku nadai nemu iya bisi udah ngereja utai ti tau ngasuh iya diukum bunuh. Lalu lebuh iya ngapil ngagai Raja Besai, aku lalu mutuska runding deka ngirumka iya.


TB ITL: Tetapi <1161> ternyata <2638> kepadaku <1473>, bahwa ia <846> tidak <3367> berbuat <4238> sesuatupun yang setimpal <514> dengan hukuman mati <2288> dan karena <1161> ia naik banding <1941> kepada Kaisar <4575>, aku memutuskan <2919> untuk mengirim <3992> dia menghadap Kaisar. [<846> <5127>]


Jawa: Nanging tumrap kula sampun cetha, bilih piyambakipun boten nglampahi ingkang kenging ing paukuman pejah sarta sarehning tiyang punika nyuwun minggah ing pangadilanipun Sang Nata Agung, mila kula lajeng mutus badhe kula sowanaken ing ngarsanipun Sang Nata Agung.

Jawa 2006: Nanging tumrap kula sampun cetha, bilih tiyang punika mboten nglampahi prekawis ingkang kénging kaukum pejah sarta sarèhning tiyang punika nyuwun minggah bandhing dhateng Kaisar, mila kula lajeng mutus badhé nyowanaken ing ngarsanipun Kaisar.

Jawa 1994: Nanging kula mboten manggihaken kalepatan menapa-menapa, ingkang pantes kaukum mawi ukuman pejah. Lan sarèhné piyambakipun piyambak nyuwun prekawisipun kainggahaken dhateng pengadilanipun Kaisar Rum, kula inggih lajeng badhé ngintun piyambakipun dhateng kitha Rum.

Jawa-Suriname: Nanging aku ora nemu salah apa-apa sing marakké wong iki kudu dipatèni. Lan jalaran dèkné déwé njaluk supaya prekarané digawa nang krutoné ratuné Rum, aku ya arep ngongkon nggawa dèkné nang kuta Rum.

Sunda: Nanging pamendak sim kuring ieu jalmi teu pisan milampah anu manjing kana hukum pati. Malah ku margi jinisna hayangeun naek banding ka Prabu, ku jisim kuring bade dideuheuskeun.

Sunda Formal: Ku simkuring parantos dipariksa. Nanging nya kitu, teu aya kalepatanana anu manjing hukum pati. Ku margi manehna nyuhunkeun naek banding, ku simkuring bade diiangkeun ka sang Prabu.

Madura: Namong abdidalem ta’ manggi kasala’an pa-ponapa se elakone oreng ka’dhinto’ se ekenneng okom sareng okoman mate. Ban sarrena oreng ka’dhinto’ dibi’ nyo’on sopaja parkarana eadili e pangadilanna Kaisar, daddi abdidalem motossagi oreng ka’dhinto’ ekerema ka Kaisar.

Bauzi: Lahana eho uloome aiha fai bak modehe vabna eho gagu otem biehe bak. Labihadamnàme ame da nibe aho eba neha, ‘Em fa Kaisarleheda labe aho azi im meedam num debu Roma laba le ahamo eba uloome, “Ame im aieo,” laham bak modelo mozo,’ lahame eba labi gagu vàhàdehemu eho uledi ame baket ab modelo modemam bak. Eho ame da nim Roma laba abo Kaisarleheda laba olum bak ab ozoham bak.

Bali: Nanging tiang tan wenten ngeniang pamarginipune sane iwang, sane patut ngawinang ipun ngemasin padem. Nanging santukan ipun mapinunas mangda katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu, punika awinane tiang raris ngaturang ipun ring ajeng Ida Sang Nata Ratu.

Ngaju: Tapi ije mahin jaton aku sondau taloh gawie je mawi ie tau ihukum matei. Tuntang basa ie kabuat jari balaku perkarae inyidang hong pangadilan Kaisar, aku jari mamutus uka mangirim ie akan Kaisar.

Sasak: Laguq tiang ndẽq ndait sopoq juaq kesalaqan saq sampun ie piaq saq bau tehukum siq hukuman matẽ. Dait lantaran ie mẽsaq sampun tunas adẽq pelekarene teadilin lẽq pengadilan Kaisar, tiang sampun mutusang gen ngirim ie ojok Kaisar.

Bugis: Iyakiya dé’gaga ulolongeng muwi séuwa iya puraé napogau’ iya weddingngé rihukkung sibawa pahukkungeng maté. Sibawa nasaba aléna pura méllauwi parakarana riadéléki ri pengadilanna Kaisar, purani upettui untu’ kiringngi lao ri Kaisar.

Makasar: Mingka tena kugappa manna sirupa panggaukang sala le’ba’ nagaukang anne taua, sa’genna siratang nihukkung mate. Na lanri kammana, le’ba’mi napala’ kalenna, sollanna anjoreng ri pangadelanna Karaenga niadeli parkarana. Jari le’ba’mi kutappuki sollanna nikiring anne taua mae ri Karaenga ri Roma.

Toraja: Apa manassa lako kaleku, kumua tae’ bang ia misa’ penggauranna tu sipato’na la dinii umpatei. Sia belanna ia kalena la umpa’petimbangampi lako datu kapua To kabarrealloan, kupopa’ga’tarammi la umpesuanni lao ussolanni.

Duri: Apa te'da bangpa panggaukanna sala to sipato' la dinii mbunoi. Kusuai la mpangpebawanni lako Tomaraja Roma, nasaba' ia una mangka mpeta'dai nadibicara jio olona Tomaraja Roma to kara-karana.

Gorontalo: Bo watiya lohihilawo dila lo'otapu wolo-wolo to oliyo u patuti hukumaniyola mate. Tiyo lohihilawo lohile mota adiliyo li kayisar. Sababu uwito, watiya lomutusani molawo oliyo ode oli kayisar.

Gorontalo 2006: Bo watia diila loo̒dungga penu boli tuwau mao̒ u pilohutulio u mowali pohukuu-maniyola olio wolo hukuumani mate. Wau masababu tio lohihilao malohile palakalalio butoo̒la to bubutoo̒ li Kaisari, yi watia malolantu u molao mola olio odeli Kaisari.

Balantak: Kasee ka' i yaku' sian nantausi upa-upa men ia wawaumo men sintutu' ukumkonon pate na ko'ona. Ka' i ia suungna nama'ase'mo kada' parakalana ukumionna i Kaisar. Ya'a mbali' i yaku' nongotoongmo noa se' i ia tio wawaon mae' ni Kaisar.

Bambam: Sapo' tä' punala deem kulambi' pa'pogausanna la napolalam la mala dipatei. Anna iam umpelaui la dihotto' dio olona tomahaja Roma, dadi kukattu mandam kuua: 'La dipalulakoko tomahaja Roma.'

Kaili Da'a: Tapi naopu aku nomparesa i'a, da'a naria kamba sangaya salana nirataku to masipato i'a rasuku mamate. Kaopuna i'a mboto nekitangara ri ngayo Magau Roma. Sabana etu nipakatantukumo i'a kana rakeni mpaka ri ja'i Magau Roma etu.

Mongondow: Ta'e diaíbií kino'uliíanku in sia kon taḷaí tobatuímai inta mota'auku baliíon dodoyonan pohukuman ko'inia modapot im matoi. Bo siabií tontanií in nopo'igum simbaí porkaranya tatua tantuíondon kom pongadilan i Kaisar, daí tuamai sinantuíkudon kon sia in diaandon ko'i Kaisar.

Aralle: Ampo' daliu aha kulambi' pembabena suhunna la mala dipatei. Anna dia toboe' mampalau ke la dihohto'i di olona Kaisar, dahi kuoaminte supu, 'La dipalupanoo di Kaisar.'

Napu: Nauri nodo, bara ara salana au kuhumba au hintoto rapapatea. Agayana Paulu merapi mpuu bona kara-karana rapahawe i Kaisar i kota Roma, ido hai kupakanotomi bona rapakatu i Datu Mahile Kaisar.

Sangir: Kaiso iạ e tawe nakasilo měnsang piạ apa nikoạ e kụ makakahukung i sie ringangu hukumangu papate. Dingangu ual᷊ingu i sie sẹ̌sane nẹ̌dorong tadeạu pěrkarane pakighuta su pěnggaghutaěngu kaisarẹ̌, kụ iạ e seng němutusu mědeạu měndoloh'i sie sol᷊ong anun kaisarẹ̌.

Taa: Pei tempo aku mangabotus ia seore, aku taa mangarata sabanya to masipato darapopateka yau ia. Pei roo see ia semo to mamporapi danabotus i makole nto Roma, wali aku mansongka damampokatu ia resi makole etu.

Rote: Tehu au ta hapu hataholi ia tao salak hata esa boen fo nandaa huku nisa fan. Ma hu ka nde noke aon fo Kese la mana maketu-mala'di nala nde laketu dede'a na de aketu basa, haituan leo Kese la neu.

Galela: Duma ngohi tamakewa una manena o dorou moi lo waaka sidago una bilasu iwitooma. Sababu una masirete wogolo ngohika la towisidingo ma Kaisar Romaka la una asa iwitailako, so komagena ngohi tositatapuka asa una wotagi.

Yali, Angguruk: Ari uruk latusa angge famen alem ubam embelug il hiraho fusuk ane eleg latisimu at inggarehen Kaisar ambeg lahuk irisimu anden Kaisar ambeg lahun ulug nele emberikik.

Tabaru: Ma 'okia naga wadiaiokau gee, ka moi ma kotodamakewa wi sala gee 'idadi powihukumu powiso-songene. De sababu 'una ma sirete woga'asokokau 'awi hali ge'ena ya'urusu ma Kaisaroka, so ngoi taputusokau dua towisidingoto 'unaka 'o Romaka.

Karo: Tapi la lit kudat salahna si sue ras ukumen mate. Janah perbahan ipindokenna gelah Kaisar si mutusken perkarana e, emaka kutetapken ngirim ia man Kaisar.

Simalungun: Tapi torang do hubotoh na so adong do salahni mambahen patut marutang hosah ia. Halani naik apel do ia bani Kesar huputuskon ma marsuruhsi hu bamu.

Toba: Alai tangkas do huboto, na so adong diula na tama mambahen ibana marutang hosa; alai ala digoar ibana na marmulia i pangondianna, huuhumi nama, suruon ibana tusi.

Dairi: Tapi kubettoh ngo oda lot iulaken kalak èn siso hukum, memmaing patut ia merrutang kessah. Tapi kumarna ia sendiri mengido asa perkarana èn irungguken i kerungguun Kèsar, enggo kuputusken, asa pasulaken mo ia laus mi sidi.

Minangkabau: Tapi, indak ciyek juwo doh ambo manamukan kasalahannyo, nan patuik inyo di ukun jo ukunan mati. Dek karano itu, inyo sandiri lah mamintak, supayo parkaronyo disidangkan dipangadielan Kaisar, ambo lah mamutuihkan untuak ka mangirin inyo kabake Kaisar.

Nias: Ba hiza ma'ifu lõ nisõndragu nilaunia si tobali danedane wame'e huku famunu. Bõrõ da'õ, ya'ia samõsa zi no mangandrõ ena'õ ta'etu'õ huku khõnia ba rafe zanguhuku khõ Kaizaro.

Mentawai: Tápoi beri sara tá akusese sigalaiakenennia sikau imateú ituukum'aké nia simateiakenen. Sambat kalulut bulat tubunangan poí amasitiddou bulé ka pengadilan Kaisar'an lé ituaadili nia, oto teúakékungan kukau nia ka tubut Kaisar.

Lampung: Kidang nyak mak ngehalu sai hal pun sai radu dilakukoni sai dapok dihukum jama hukuman mati. Rik ulih sebab ia tenggalan radu ngilu perkarani diadili di pengadilan Kaisar, nyak radu mutusko untuk ngirim ia jama Kaisar.

Aceh: Teuma di ulôn hana lôn teumé mubacut pin nyang ka jipeubuet keu jeuet teucok keudasai huköm keu teupeu rhot huköman maté. Ngon sabab nyan jihnyoe keudroe ka jilakée keu teupeusidang ubak peungadelan Kaisar, ulôn ka lôn cok keuputosan keu lôn kirém jihnyoe ubak Kaisar.

Mamasa: Sapo' tae' dengan kukabuttui pa'palakona la dipolalan umpabambanni sangka' dipatei. Sapo napelau la dibisara dio olona tomaraya Roma, dadi la kupalulakomi Roma.

Berik: Jengga angtane aaiserem kapka aa jes eyebilirim afa ajam domolbayan afa ajam saribeyen, jega samfer jei jem temawer gase tere. Ane angtane aaiserem jei jener mes gununt, 'Ula amnaiserem Kaisar jener se sarbisini.' Ane aiba mesam gunu, ai angtane aaiserem Kaisarminibe ajam baftawife.

Manggarai: Maik baé laku, te hia toé manga pandé can sala ata henan te wahéng mata muingy agu ai hia mboték nggere-oné ranga de Kaisér aku poli wérét kudut jera hia cumang agu Kaisér.

Sabu: Tapulara ngadde dho ri ya hahhi hala he do tao ri ddau do tao ri ddau do nadhe do nara ta wole no ri lua wolo made. Jhe ri do mina harre ke, ri no lema alla ke peami mita ie ne kewallu no dhe ta la happo pa kato era happo kewallu ngati Kehe we.

Kupang: Andia ko beta pareksa sang dia, ma beta sonde dapa dia pung sala yang pas deng hukum mati. Ma tagal dia sandiri su minta nae banding pi pusat, andia ko mau tar mau, beta musti kirim sang dia pi Roma sa.

Abun: Sarewo an yo ben suk yo siri kadit ye Roma bi sukduno-i tepsu ji syogat ye gu an kwop yo mo nde. Sarewo an kiwa Kaisar dakai kibot an bi sukdu-i, sane ji nai sukjimnut do, bere men top an mu mo Kaisar mo kota Roma.

Meyah: Tina didif dinek mar egema tein ongga ofa ontunggom ongga erek oska fogora agos rot jinaga guri. Tina ofa esinsa oisa rot oida didif dubk ofa skoita raja Kaisar ojgomu. Jefeda didif disejah nou dumobk ofa jah suma.

Uma: Hiaa' aku', uma-kuwo ria kuruai' ba sala' napa to nababehi to natao rahuku' mate-ki. Hiaa' oti toe wo'o, merapi'-i bona kara–kara-na rabua' hi Kaisar. Toe wo'o-mi-kuwo pai' kupomonoa'-mi mpopakatu-i hilou hi Kaisar.

Yawa: Weramu rinanto irati apa ana po raveti ngkakaije inta raije ramu. Weti wamo mangke raugaje ai indamu kakai weamo mamaisye ramu. Muno taune po apa ayaowe ranajo pare beker seo tet no wama Akarijo Titi Munijo Roma amun indamu webo po ayao mamaisye rapatimugo ai. Maisyare omai ti, syo ayao rapatimu to syare syo Paulus atutir to no munijo Roma.


NETBible: But I found that he had done nothing that deserved death, and when he appealed to His Majesty the Emperor, I decided to send him.

NASB: "But I found that he had committed nothing worthy of death; and since he himself appealed to the Emperor, I decided to send him.

HCSB: Now I realized that he had not done anything deserving of death, but when he himself appealed to the Emperor, I decided to send him.

LEB: But I understood [that] he had done nothing deserving death himself, and [when] this man appealed to His Majesty the Emperor, I decided to send [him].

NIV: I found he had done nothing deserving of death, but because he made his appeal to the Emperor I decided to send him to Rome.

ESV: But I found that he had done nothing deserving death. And as he himself appealed to the emperor, I decided to go ahead and send him.

NRSV: But I found that he had done nothing deserving death; and when he appealed to his Imperial Majesty, I decided to send him.

REB: It was clear to me, however, that he had committed no capital crime, and when he himself appealed to his imperial majesty, I decided to send him.

NKJV: "But when I found that he had committed nothing deserving of death, and that he himself had appealed to Augustus, I decided to send him.

KJV: But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.

AMP: But I found nothing that he had done deserving of death. Still, as he himself appealed to the emperor, I determined to send him to Rome.

NLT: But in my opinion he has done nothing worthy of death. However, he appealed his case to the emperor, and I decided to send him.

GNB: But I could not find that he had done anything for which he deserved the death sentence. And since he himself made an appeal to the Emperor, I have decided to send him.

ERV: When I judged him, I did not find him guilty of any crime worthy of death. But he asked to be judged by Caesar, so I decided to send him to Rome.

EVD: When I judged him, I could find nothing wrong. I found no reason to order his death. But he asked to be judged by Caesar. So I decided to send him {to Rome}.

BBE: But, in my opinion, there is no cause of death in him, and as he himself has made a request to be judged by Caesar, I have said that I would send him.

MSG: I looked into it and decided that he had committed no crime. He requested a trial before Caesar and I agreed to send him to Rome.

Phillips NT: but I for my part discovered nothing that he has done which deserves the death penalty. And since he has appealed to Caesar, I have decided to send him to Rome.

DEIBLER: But when I asked them to tell me what he had done, and they told me, I found out that he had not done anything for which he should be executed{anyone should execute him}. However, he has asked that our emperor should judge his case, so I have decided to send him to Rome.

GULLAH: Bot A ain find nottin dat e done fa mek um kill um. An e say e wahn fa go fo de rula, so A done cide fa sen um dey.

CEV: I have not found him guilty of any crime deserving death. But because he has asked to be judged by the Emperor, I have decided to send him to Rome.

CEVUK: I have not found him guilty of any crime deserving death. But because he has asked to be judged by the Emperor, I have decided to send him to Rome.

GWV: However, I don’t think that he has done anything to deserve the death penalty. But since he made an appeal to His Majesty the Emperor, I have decided to send him to Rome.


NET [draft] ITL: But <1161> I <1473> found <2638> that he <846> had done <4238> nothing <3367> that deserved <514> death <2288>, and <1161> when <1941> he appealed <1941> to His Majesty the Emperor <4575>, I decided <2919> to send <3992> him.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 25 : 25 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran