Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 14 >> 

1Ro'eo-damo rata-mi Eo Paskah pai' Posusa' Roti to uma Raragii. Imam pangkeni pai' guru agama bula-ra mpali' akala-ra mpolede Yesus bona rapatehi bongo-i.

2Ra'uli': "Aga neo' ulu tababehi nto'u eo bohe, nee–neo' mpai' bara' ntodea."

3Nto'u Yesus hi ngata Betania, hilou-i hi tomi hadua tauna to rahanga' Simon topohaki' poko'. Bula-na hi ree, rata hadua tobine ngkeni hameha' butolo' ihia' lana honga to masuli' lia oli-na, to rababehi ngkai rali' kaju to mohonga. Bula-na Yesus ngkoni', tobine toei mpopengka butolo' toe pai' natua hi woo' Yesus bona mpobila'-i.

4Ba hangkuja dua to hi ree, moroe-ra mpohilo napa to nababehi tobine toei. Momepololitai-ramo ra'uli': "Napa-mi-hawo kalaua-na lana honga rakerei mara hewa toe!

5Ke agina lau-pi-hawo rapobalu' nte oli tolu atu labi doi pera', pai' doi oli-na rawai'-raka tokabu." Toe pai' moroe-ra mpokaroe tobine toei.

6Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Pelele' moto-i-hana. Napa pai' nipedahi nono-na? To nababehi hi Aku' toe-le, lompe'.

7Apa' tokabu-hana, ria oa'-ra dohe-ni. Ane dota-koi ntulungi-ra, ria oa' loga-ni. Aga Aku', uma-a mpai' ria oa' dohe-ni.

8Tobine toei mpobabehi napa to nakule' mpobabehi. Natuai-a hante lana honga mporodo ami'-mi woto-ku hi karatana-ku mpai', kako'ia-na rata tempo-na.

9Mpu'u ku'uli'-kokoi: hi humalili' dunia', hiapa–apa Kareba Lompe' rapalele, napa to nababehi tobine toei bate ralolita, uma mpai' ralipo'–lipo'."

10Nto'u toe, hadua ngkai ana'guru-na to hampulu' rodua, to rahanga' Yudas Iskariot, hilou hi imam pangkeni, mpo'uli'-raka patuju-na mpobalu' Yesus hi hira'.

11Goe'-ramo mpo'epe patuju-na toe, pai' rajanci-ki rawai'-i doi. Ngkai ree, Yudas mpopali' loga to lompe' mpobalu' Yesus hi bali'-na.

12Rata-mi eo to lomo'-na hi Posusa' Roti to Uma Raragii, nto'u bima Paskah rasumale'. Nto'u toe, ana'guru-na Yesus mpo'uli'-ki: "Hiapa-kai mporodo pongkoni' Paskah to takoni'-e mpai'? Hiapa konoa-nu?"

13Yesus mpohubui rodua ana'guru-na, na'uli'-raka: "Hilou-mokoi hi rala ngata. Ria mpai' to mpohirua'-kokoi hadua tomane to ngkeni pontomua'-na oti ntomu'. Tuku'-imi.

14Ane mesua'-i hi rala tomi, uli'-ki pue' tomi: 'Na'uli' Guru: Hiapa-kuwo pobabehia-ku Posusa' Paskah hante ana'guru-ku?'

15Pue' tomi toe mpai' mpotudo'-kokoi hameha' kamar to hi lolo-na to bohe. Kamar toe teporodo ami'-mi, hono'-mi rewa-na. Hi retu-mokoi mpai' mporodo-taka pongkoni' Paskah-ta."

16Hilou mpu'u-ramo ana'guru-na to rodua toera mesua' rala ngata. Rarata mpu'u-mi hewa to na'uli'-raka, pai'-ra mporodo-mi pongkoni' Paskah.

17Mobengi-mi, rata-imi Yesus hante ana'guru-na to hampulu' rodua.

18Bula-na mohura ngkoni', na'uli'-mi: "Pe'epei-koi: Ria hadua ngkai koi', to ngkoni' hante Aku' toe lau, to mpobalu'-a mpai' hi bali'-ku."

19Mpo'epe tohe'e, kapeda'-nami nono-ra ana'guru-na, pai' mepekune'-ramo hadua bo hadua hi Yesus, ra'uli': "Bela-hawo aku' to nutoa'-e Pue'?"

20Na'uli' Yesus: "To mpobalu'-ale, hadua ngkai koi' to hampulu' rodua tohe'i-e, to mpodulu'-ka.

21Makono mpu'u, Aku' Ana' Manusia' bate mate hewa to ralowa hi rala Buku Tomoroli'-e. Aga mpe'ahii' tauna to mpobalu'-a tetui. Ke lompe' lau-pi ane uma-i na'ote tina-na."

22Bula-ra ngkoni', na'ala'-mi Yesus roti pai' naposampayai, mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala. Oti toe, napihe–pihe pai' natonu-raka, na'uli': "Ala'-mi, koni'-mi. Toi-mi woto-ku."

23Oti toe na'ala' wo'o sangkiri' to ihia' anggur, na'uli' tarima kasi hi Alata'ala pai' natonu-raka. Nginu omea-ramo ngkai sangkiri' toe.

24Na'uli'-raka: "Toi-mi raa'-ku to rabowo ane mate-a mpai' bona mpotolo' wori' tauna. Raa'-ku toi mporohoi pojanci to mpoposidai' Alata'ala hante manusia'.

25Mpu'u ku'uli'-kokoi: ntepu'u ngkai wae lau, uma-apa nginu anggur duu'-na rata tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'. Nto'u toe-damo mpai', pai' lako' ku'inu anggur to bo'u hi rala Kamagaua'-na."

26Oti toe, morona'-ramo hanyala rona' pe'une'. Kahudu-ra morona', malai-ramo ngkai ngata hilou hi Bulu' Zaitun.

27Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Hawe'ea-ni mpai', molengo pepangala'-ni hi Aku', apa' ria te'uki' Lolita Alata'ala to mpo'uli' hewa toi: 'Kupatehi topo'ewu toei, alaa-na bima-na pagaa'–gaa'-ramo.'

28Aga ane tuwu' nculii'-apa mpai', meri'ulu-a hilou hi tana' Galilea, bona hirua' hi ria-ta-damo mpai'."

29Na'uli' Petrus: "Nau' hawe'ea tauna molengo pepangala'-ra hi Iko Pue', aku' uma!"

30Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli'-koko: Bengi toe mpai' lau, kako'ia-na turua' manu' karongkani-na, mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku."

31Aga hangkedi' kanaperohoi-na Petrus lolita-na, na'uli': "Nau'-a mate hangkaa–ngkania dohe-nu, uma mpu'u kusapu kaku'inca-nu!" Wae wo'o-rawo lolita-ra ana'guru-na to ntani'-na.

32Rata-ramo hi pampa to rahanga' Getsemani. Hi ree na'uli' Yesus mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Koi', mohura hi rei-mokoi mpopea-a, bula-ku hilou mosampaya."

33Aga Petrus, Yakobus pai' Yohanes nabawai hilou dohe-na. Nto'u toe pepa-mi na'epe pai' mokaratu-mi nono-na.

34Na'uli'-raka: "Susa' lia nono-ku, hewa to neo' mate-ama ku'epe. Rehe'i-mokoi ulu mojaga."

35Oti toe, hilou-imi molaa hangkedi', pai'-i motumpa hi tana' mosampaya. Rala posampaya-na merapi'-i bona ane ma'ala uma-i-hawo mporata kaparia toe.

36Na'uli': "Tuama-ku! Uma ria to uma majadi' ane Iko Mama mpo'uli'. Wi'iha-ka-kuwo kaparia to neo' mporumpa'-a toi. Aga bela konoa-ku Aku' to jadi', agina konoa-nu Iko moto."

37Oti toe, nculii'-imi hi ana'guru-na to tolu, narata-ra bula-ra leta' moto. Na'uli' mpo'uli'-ki Petrus: "Simon! Ba leta'-dako-konae! Hajaa-wadi uma nudadahi mojaga?

38Mojaga pai' mosampaya-mokoi, bona neo'-koi mporata pesori. Hi rala nono-ni dota moto-koi mpobabehi to makono, aga uma nidadahi apa' manusia' bate lente."

39Ngkai ree, hilou wo'o-imi mosampaya. Posampaya-na toe hibalia hante posampaya-na to lomo'-na.

40Oti toe, nculii' wo'o-imi mporata ana'guru-na, leta' wo'o-ra-wadi apa' mopoke' rahi mata-ra. Nakehele-ra, aga uma-ra winihi apa' uma ra'incai ba napa to ra'uli'-ki.

41Hilou wo'o-imi mosampaya katolu ngkani-na, pai' oti toe, nculii' wo'o-imi hi ana'guru-na, na'uli'-raka: "Turu pai' leta' oa'-pada-koi? Naporae'-mi! Rata-mi tempo-na Aku' Ana' Manusia' rapobalu' pai' ratonu hi tauna to dada'a.

42Memata-mokoi! Hilo, etu-imi tumai to mpobalu'-a. Kita-mi lou."

43Bula-na Yesus mololita-pidi, rata mpu'u-imi Yudas, hadua ngkai ana'guru-na to hampulu' rodua. Pai' dohe-na wori' wo'o tau ntani'-na to ngkeni piho' pai' sumampu. Hira' toe rapahawa' imam pangkeni, guru agama pai' totu'a to Yahudi.

44Yudas mpo'uli' ami'-miraka tanda bona ra'inca kato'uma-nai Yesus, na'uli': "Hema mpai' to ku'eki, Hi'a-mi. Hoko'-imi, keni-i hilou, jaga lompe'-i."

45Jadi', karata-ra hi ree, kahilou-nami Yudas mpohirua'-ki Yesus, na'uli': "Guru!" pai'-i na'eki ntuku' ada-ra to Yahudi.

46Katumai-rami tauna to wori' mpohoko' Yesus.

47Ngkai ree, hadua tauna to mokore mohu' Yesus mpowute' piho'-na natime-ki batua Imam Bohe, bela mpoholu tilinga-na.

48Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka tauna to mpohoko'-i: "Ha toperampaki-a toi-e, pai' mingki' tumai-koi ntali piho' pai' sumampu mpohoko'-ae!

49Butu eo-na ria moto-a dohe-ni hi Tomi Alata'ala metudui', napa pai' uma-a nihoko' nto'u toe? Aga tohe'i kana jadi', bona madupa'-mi to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'."

50Ngkai ree, metibo'-ramo hawe'ea ana'guru-na mpalahii-i.

51Ria wo'o hadua kabilasa mpotuku' Yesus nto'u toe, motapui'-i-wadi hante abe' to bula. Ria-ra to doko' mpohoko'-i,

52toe pai' naroncu-mi abe'-na, pai'-i metibo' molawa.

53Ngkai ree, Yesus rakeni hilou hi tomi Imam Bohe. Hi ria, morumpu-ramo hawe'ea imam pangkeni, guru agama pai' totu'a to Yahudi to ntani'-na.

54Petrus metuku' ngkawao-wadi, duu'-na rata hi berewe tomi Imam Bohe. Hi ria mohura-i moneru dohe topojaga.

55Nto'u toe, imam pangkeni pai' hawe'ea topohura agama mpali' sabi' to mpakilu Yesus, bona ngalai' rahuku' mate-i. Aga uma raruai' sala'-na.

56Wori' moto sabi' to mpopakilu-i, aga uma hibalia lolita-ra.

57Ria ba hangkuja dua to mokore pai' to mosabi' boa', ra'uli':

58"Tauna toii, ki'epe-i-kaina mpo'uli' hewa toi: 'Kugero Tomi Alata'ala to nawangu manusia', pai' rala-na tolu eo kuwangu to ntani'-na, to bela manusia' mpowangu.' "

59Hiaa' posabi'-ra toe, uma wo'o-wadi hibalia.

60Kamokore-nami Imam Bohe hi nyanyoa hawe'ea topohura, pai' na'uli'-ki Yesus: "Ha uma nutompoi'-ra to mpakilu-ko toe-e?"

61Aga Yesus, uma-i winihi, uma-i metompoi' nau' hamelaa. Hangkani-pi Imam Bohe mpekune'-i: "Ha Iko mpu'u-mi Magau' Topetolo', Ana' Alata'ala to Moroli'?"

62Na'uli' Yesus: "Aku'-mi, pai' nihilo moto-a mpai', Aku' Ana' Manusia', mohura pai' moparenta hi mali ka'ana Alata'ala to Mobaraka', pai' nihilo wo'o-a mana'u tumai ngkai suruga hi rala limu'."

63Mpo'epe toe we'i, Imam Bohe mpoheu' baju-na ngkai kamoroe-na, pai' na'uli': "Uma-pi mingki' ria sabi'!

64Ni'epe moto-mi-koiwo lolita-na mpokedi' Alata'ala. Beiwa-mi-koiwo kabotu'-ni?" Hibalia-mi kabotu'-ra omea, ra'uli': "Bate masala'-imile, kana rahuku' mate-i!"

65Ngkai ree, ria-ra to mpo'uelikui-i, ria wo'o to mpopo'ore'-i: rakaramuai lio-na, raweba'-i, pai' ra'uli'-ki: "Ee nabi! Pe'uli' pe' ba hema to mpoweba'-koe!" Topojaga wo'o-hawo, mehopo' wo'o-ramo-rawo.

66Nto'u toe, Petrus hi berewe-pidi. Bula-na hi berewe toe, tumai hadua tobine topobago hi tomi Imam Bohe.

67Kampohilo-na Petrus moneru, nanaa-i pai' na'uli'-ki: "Ba iko wo'o-di hadua doo-na Yesus to Nazaret toei-e mai?"

68Aga nasapu Petrus, na'uli': "Uma ku'incai-i, pai' uma kupaha ba napa to nu'uli'!" Ngkai ree moderu'-imi hilou mohu' hi wobo' wala. Turua'-mi manu'.

69Pehilo wo'o-imi tobine toei, na'uli'-raka tauna to hi ree: "Hi'a tetu wo'o-di doo-na Yesus toei-e mai."

70Aga nasapu mperii wo'o-wadi Petrus. Uma mahae ngkai ree, tauna to mokore hi ree mpo'uli' wo'o-miki: "Iko mpu'u-di doo-nae! Apa' to Galilea wo'o-ko-kowo."

71Kamosumpa-nami Petrus mpotuna' woto-na, na'uli': "Uma mpu'u ku'incai tauna to ni'uli' tetui!"

72Nto'u toe, turua'-mi manu' karongkani-na. Nakiwoi-mi Petrus lolita-na Yesus ngone to mpo'uli'-ki: "Kako'ia-na turua' manu' karongkani-na, mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku." Kageo'-nami Petrus kaka'utu–utu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran