Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

1Mepupulo ngkii, hawe'ea topohura agama nte imam pangkeni pai' guru agama pai' totu'a to Yahudi to ntani'-na, mohawa' wo'o-ramo. Rahoo'-imi Yesus, rakeni hilou rabua' hi Gubernur Pilatus.

2Mepekune'-i Pilatus: "Ha Iko mpu'u-mi Magau' to Yahudi-e?" Na'uli' Yesus: "Wae mpu'u, hewa to nu'uli' tetu."

3Wori' nyala pepakilu to raparata imam pangkeni hi Pilatus.

4Toe pai' mepekune' wo'o-i-pidi: "Uma-ko dota metompoi'-e? Wori' nyala-mi to raparata kehi-nu."

5Aga Yesus bate uma-pi winihi, alaa-na napokakonce mpu'u Pilatus.

6Butu eo bohe Paskah, Pilatus biasa-na mpobahaka hadua tauna to ratarungku', ba hema to raperapi' ntodea.

7Hi mpae toe, ria hi rala tarungku' hadua to me'ewa hi topoparenta, to rahanga' Barabas. Barabas pai' doo-na, ria-ramo mpopatehi tauna rala pe'ewa-ra hi topoparenta.

8Jadi', morumpu-ramo ntodea, raperapi' hi Pilatus bona nabahaka hadua to ratarungku' hewa to biasa nababehi butu mpae-na.

9Napekune'-ra: "Beiwa, dota-koi ane kubahaka-kokoi Magau' to Yahudi toii?"

10Pilatus mpo'uli' hewa toe, apa' na'inca ka'uma-na-hawo masala'-i Yesus; imam pangkeni mpotonu Yesus hi hi'a ngkai kamohingi'-ra-wadi.

11Aga imam pangkeni mpo'ukei' ntodea, ra'uli'-raka: "Perapi'-koi bona nabahaka-taka Barabas!" Merapi' Barabas mpu'u-ramo.

12Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi Pilatus mpo'uli'-raka ntodea: "Ane rapa'-na Barabas to kubahaka-kokoi, kupopai-imi tauna to ni'uli' magau'-ni to Yahudi-e?"

13Pejeu'-rami ntodea, ra'uli': "Parika'-i!"

14Napekune' Pilatus: "Hiaa' napa sala'-na?" Rapesukui lau-mi mejeu': "Parika'-imi!"

15Pilatus doko' ngala' nono ntodea, toe pai' nabahaka-miraka Barabas. Oti toe, nahubui-mi tantara-na mpoweba' Yesus pai' natonu-miraka bona raparika'.

16Oti toe, tantara mpokeni Yesus hilou hi po'ohaa'-ra to hi rala tomi Gubernur, pai'-ra mpokio' hawe'ea doo-ra tumai.

17Ra'uncoi'-imi hante baju to mperelei to hewa baju magau'. Rababehi hameha' songko ngkai walaa to morui to hewa songko magau', pai' rasongkoi-ki.

18Oti toe, pai'-i rapopo'ore', ra'uli'-ki: "Wori' tabe, Magau' to Yahudi!"

19Woo'-na rapao' hante lua', ra'uelikui-i, pai' motingkua'-ra ntani' hewa to mpobila'-i.

20Ka'oti-na rapopo'ore' hewa toe, raroncu-mi baju to mperelei-e we'i, pai' ra'uncoi' nculii'-imi pohea-na ami'. Oti toe, rakeni-imi hilou hi mali ngata bona raparika'.

21Hi lengko ohea, hirua'-ra hante hadua tauna to lako' rata hi ngata, pai' rapewuku-ki hi'a-mi mpopaha'a kaju parika'-na Yesus. Hanga'-na Simon to Kirene, tuama-ra hira' Aleksander pai' Rufus.

22Ko'ia mahae, rata-ramo hi po'ohaa' to rahanga' Golgota, batua-na Bulu' Banga'woo'.

23Hi ree, Yesus rapopo'inui anggur to ragalo pokuli' to rahanga' mur, aga uma-i dota mpo'inu.

24Oti toe, tantara mpoparika'-i, pai'-ra mpobagi–bagi pohea-na hante mpotene' undi hewa pompenoa'-ra, ba hema-ra to mporata.

25Nto'u karaparika'-na toe, jaa sio mepulo.

26Hi kaju parika'-na hi ntoto woo'-na, ria ukia' to mpo'uli' napa to rapakilu-ki, hewa toi moni-na: MAGAU' TO YAHUDI.

27Ria wo'o rodua toperampaki raparika' dohe-na, hadua mali ka'ana-na hadua mali ki'ii-na. ((

28Jadi', napa to rababehi toe, madupa'-mi lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Magau' Topetolo' rapohewa tauna to dada'a."))

29Tauna to liu hi ree, ngkololi-ra mpopo'ore'-i, ra'uli': "Hahi!! Nu'uli'-kona mpogero-ko Tomi Alata'ala pai' nuwangu nculii' rala-na tolu eo!

30Ane wae-di, tulungi moto-mi woto-nu! Mana'u-moko ngkai kaju parika' tetu!"

31Wae wo'o imam pangkeni hante guru agama ntora mpopo'ore'-i. Momepololitai-ramo ra'uli': "Tau ntani'-na natulungi-ramo. Woto-na moto-pi uma nakulei' ntulungi.

32Hiaa' bo ra'uli' Hi'a Magau' Topetolo', Magau' to Israel! Ane tahilo mpu'u-i mana'u ngkai kaju parika'-na toe mai, lako' tapangala'-idi." Ntahawe' tauna to raparika' dohe-na, meruge' wo'o-ra-rawo.

33Tebua'-mi eo, muu–mule' mobengi hobo' hi ngata toe rala-na tolu jaa.

34Jaa tolu ncimonou', mekio'-imi Yesus napasimuku mpo'uli': "Alata'ala-ku, Alata'ala-ku! Napa pai' nupalahii-a?" Hi rala basa Yahudi hewa toi moni-na: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?"

35Ba hangkuja dua to mokore mohu' hi kaju parika'-na mpo'epe pe'au-na toe, ra'uli': "Epe-dile! Mpokio' nabi Elia-i."

36Hadua mokeno hilou mpo'ala' hampu'u wunga to hewa lomo', nabangkahi hi rala ue anggur to mo'onco, natu'u hi wuntu hompea pai' napopoju'ui-ki Yesus bona na'inu. Na'uli': "Popea, tahilo ba tumai mpu'u-i Elia mpopana'u-i ngkai kaju parika'!"

37Ngkai ree, kame'au-nami Yesus napesukui, pai' modupe'-mi inoha'-na.

38Nto'u toe, kain porini–olo' to tetoe hi rala Tomi Alata'ala mobika' ntongo' ngkai lolo-na rata hi une'-na.

39Tadulako tantara to mokore mponyanyohi kaju parika' toe mpohilo beiwa kamate-na Yesus. Na'uli': "Ana' Alata'ala mpu'u-i-tawo'!"

40Ria wo'o hi ree ba hangkuja dua tobine to menaa ngkawao. Hanga'-na to hadua, Maria Magdalena. To hadua wo'o, Maria tina-ra Yakobus to tu'ai pai' Yoses. Pai' hadua wo'o, Salome.

41Tobine toe-ramo to mpotuku' pai' mpotulungi Yesus bula-na hi tana' Galilea. Pai' wori' wo'o-pidi tobine to ntani'-na to mpotuku' Yesus tumai ngkai Galilea rata hi Yerusalem.

42Eo karaparika'-na Yesus toe, eo pomporodoa, batua-na, eo kako'ia-na eo pepuea', pai' ntuku' ada to Yahudi ntepu'u ncimonou' toe, rapalii'-mi mobago. Jadi', neo' limpa-mi eo,

43tumai-mi hadua tauna to rahanga' Yusuf to Arimatea. Yusuf toei, hadua topohura agama Yahudi to rabila', mahae moto-imi-hana mpopea tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'. Yusuf mpedahoi' hilou hi Pilatus mperapi' woto-na Yesus.

44Konce-i Pilatus mpo'epe kasohi'-na mate Yesus. Toe pai' nakio'-mi tadulako tantara napompekunei' ba mahae-imi Yesus mate.

45Kana'epe-na Pilatus lolita tadulako tohe'e, napiliu-imi Yusuf mpo'ala' woto Yesus.

46Yusuf mpo'oli kain to bula bona nahompui'-ki. Napopana'u-mi woto-na ngkai kaju parika' pai' naputu' hante kain toe. Oti toe natu'u hi rala daeo' to ralonga' hi panapa bulu' watu, pai' naluli' hameha' watu na'unca-ki wobo' daeo' toe.

47Maria Magdalena pai' Maria tina-na Yoses mpetonoi kahiapa-na woto-na Yesus ratu'u.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel