Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Uma mahae ngkai ree, wori' wo'o-mi tauna morumpu dohe Yesus. Apa' uma-hawo ria pongkoni'-ra, nakio'-ra ana'guru-na pai' na'uli'-raka:

2"Tuna-kuna nono-ku mpohilo tauna to wori' toera lau. Tolu eo-ramo dohe-ku, uma ria pongkoni'-ra.

3Hiaa' ane kuhubui-ra nculii' hilou hi tomi-ra ntali oro'-ra, meka' molinga'-ra mpai' hi ohea. Apa' ria-ra to ngkai kalaa-na."

4Ra'uli' ana'guru-na: "Ngkaiapa-tana mpai' tarata pongkoni' tapokoni'-raka, bo wao'-hana hi rehe'i lau?"

5Napekune'-ra: "Hangkuja roti to ria hi koi'-e?" Ra'uli'-ki: "Pitu meha'."

6Ngkai ree, nahubui-ramo tauna to wori' mohura hi tana'. Na'ala'-mi roti pai'-i mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala. Oti toe, napihe–pihe-mi pai' nawai'-raka ana'guru-na mpobagi–bagi-raka tauna to wori'.

7Ria wo'o-raka bau' uru to kedi' ba hangkuja ma'a. Naposampayai wo'o pai' nahubui ana'guru-na mpobagi hi ntodea.

8Ngkoni'-ramo duu'-ra bohu. Kawori'-ra to ngkoni' nto'u toe, ba opo' ncobu. Ka'oti-ra ngkoni', rarumpu-mi toro-na, pitu luncu-pi. Oti toe, Yesus mpohubui-ra nculii' hilou hi tomi-ra,

9(8:8)

10pai' Hi'a hante ana'guru-na mohawi' sakaya hilou hi ngata Dalmanuta.

11Ba hangkuja dua to Parisi rata hi Yesus, pai' ratepu'u-mi mpomehono'-ki doko' mposori-i. Ra'uli'-ki: "Babehi-mi anu mekoncehi bona monoto ki'inca kangkai Alata'ala-na mpu'u-ko."

12Kana'epe-na Yesus lolita-ra, na'osu'-mi inoha'-na pai' na'uli': "Napa-di pai' tauna to tuwu' tempo toi merapi' tanda mekoncehi-e? Uma-a dota! Mpu'u ku'uli'-kokoi: uma-koi kupopohiloi tanda mekoncehi hewa to niperapi'."

13Kanapalahii-rami, mehawi'-imi hi sakaya hilou hi dipo rano.

14Hi pomako'-ra tohe'e, ana'guru-na Yesus uma mpokiwoi ngkeni boku, muntu' hameha' roti to ria hi rala sakaya.

15Yesus mpololitai-ra hante hanyala walatu, na'uli': "Pelompehi-koi, mo'inga'–inga' hi ragi-ra to Parisi pai' ragi Magau' Herodes!"

16Aga uma ra'incai batua-na walatu toe, helee momepololitai moto-ramo, ra'uli': "Pai' na'uli' hewa toe-le, apa' uma ria roti-ta."

17Ntaa' na'inca-di Yesus napa to ra'uli' ana'guru-nae, toe pai' na'uli'-raka: "Napa pai' ntora mpololita ka'uma-na ria roti-nie? Ko'ia oa'-tano nipaha-e? Ha uma oa' monoto nono-ni, jau-mi ni'epe tudui'-ku, jau nihilo kabaraka'-ku? Mataa pai' tilingaa moto-koi, hiaa' uma oa' nipaha napa to nihilo pai' to ni'epe? Ha uma nikiwoi,

18(8:17)

19roti to lima meha' kupihe–pihe kupokoni'-raka tauna to lima ncobu? Hangkuja luncu-pi toro-na to nirumpu?" Ra'uli' ana'guru-na: "Hampulu' roluncu."

20Napekune' tena Yesus: "Pai' roti to pitu meha' kupokoni'-raka to opo' ncobu, hangkuja luncu wo'o-pi toro-na to nirumpu?" Ra'uli': "Pitu luncu-pi."

21Na'uli' tena-raka: "Hiaa' uma oa' nipaha toe?"

22Ngkai ree, rata-ramo hi ngata Betsaida. Hi ngata toe, ria to ngkeni hadua towero hi Yesus. Merapi'-ra bona najama-i-hawo.

23Yesus mpokamu pale-na, pai' natete'-i hilou hi mali bola'. Na'uelikui mata-na pai' naganga. Oti toe, napekune'-i: "Ria to nuhilo ba napa–napa?"

24Towero toe menaa–naa pai' na'uli': "Kuhilo tauna, mokao' hewa kaju to mako' hilou tumai."

25Oti toe, naganga tena mata-na, pai' nahubui-i menaa. Mo'uri' mpu'u-miki mata-na. Hawe'ea to nahilo, monoto-mi.

26Oti toe, Yesus mpohubui-i nculii' hilou hi tomi-na, na'uli'-ki: "Nculii'-moko hilou hi tomi-nu, aga neo'-ko mesua' hi rala ngata mpo'uli'-raka pue' ngata napa to jadi' toi."

27Yesus hante ana'guru-na hilou hi ngata to mohu' Kaisarea Filipi. Hi lengko ohea, napekune'-ra, na'uli': "Ntuku' ponguli' ntodea, hema-a Aku' toi-e?"

28Ra'uli'-ki: "Ria to mpo'uli' Yohanes Topeniu'-ko tuwu' nculii'. Ria wo'o to mpo'uli' nabi Elia-ko. Ria wo'o-ra to mpo'uli' Iko hadua nabi to owi tuwu' nculii'."

29Napekune' tena-ra, na'uli': "Hiaa' koi'-koiwo mpo'uli' hema-a Aku' toi-e?" Natompoi' Petrus: "Iko-mi Magau' Topetolo'!"

30Ngkai ree, Yesus mpo'uli'-raka: "Neo' ulu ni'uli' hi hema–hema ka'Aku'-na Magau' Topetolo'."

31Oti toe, natepu'u-mi Yesus mpotudui' ana'guru-na napa to kana jadi' hi woto-na. Na'uli'-raka: "Aku' Ana' Manusia' kana mporata wori' kaparia. Rasapuaka-a mpai' totu'a ngata, imam pangkeni hante guru agama. Rapatehi-a mpai', aga tolu eo oti toe, tuwu' nculii' moto-a."

32Hawe'ea toe napolonto' mpo'uli'-raka. Aga Petrus mpo'ai'-i hi ncori-na pai' nakorai'-i.

33Yesus me'ili' pai' mponaa ana'guru-na, pai'-i ngkaroe Petrus, na'uli'-ki: "Palai-ko topesori! Pekiri-nu tetu-le pekiri manusia', bela pekiri Alata'ala."

34Oti toe, Yesus mpokio' tauna to wori' bona morumpu hangkaa–ngkania hante Hi'a pai' ana'guru-na. Na'uli'-raka: "Hema to doko' mpotuku'-a kana mpobahaka konoa-na moto, pai' kana napaha'a kaju parika'-na--batua-na: kana natuku' hawa'-ku nau' napomate-ki. Oti toe-di pai' lako' ma'ala-i mpotuku'-a.

35Hema to mpentaei konoa-na moto, uma-i mpai' mporatai katuwua' to lompe'. Aga hema to mpobahaka konoa-na moto sabana petuku'-na hi Aku' pai' sabana Kareba Lompe', nau' napomate-ki, hi'a mpai' to mporata katuwua' to lompe'.

36Napa kalaua-na tarumpu hawe'ea ka'uaa' dunia', ane uma taratai katuwua' to lompe' hi eo mpeno-na.

37Apa' uma ria napa–napa to ma'ala tasula'-ki katuwua' to lompe' toe.

38"Mo'oha'-koi hi laintongo' tauna to dada'a pai' to uma mpotuku'-a. Aga hema to me'ea' mpangaku' petuku'-na hi Aku' pai' mpoka'ea' tudui'-ku, Aku' wo'o mpai' me'ea' mpangaku' kahi'a-na topetuku'-ku ane rata-apa mpai' ngkai suruga. Nto'u toe mpai', Aku' Ana' Manusia' mana'u tumai hante mala'eka–mala'eka to moroli', mehini-a hante baraka'-na Tuama-ku."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran