Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Oti toe, Pilatus mpohubui tantara-na mpoweba' Yesus.

2Tantara toera mpobabehi hameha' songko ngkai walaa to morui, to hewa songko magau', pai' rasongkoi-ki Yesus. Oti toe, raheai-i hante baju to mperelei hewa baju magau', rapotingkuai'-i pai' ra'uli'-ki: "Wori' tabe, Magau' to Yahudi!" Pai'-i rahopo'.

3(19:2)

4Oti toe, mehupa' wo'o-imi Pilatus lou hi mali-na, pai' na'uli'-raka to Yahudi: "Hilo, kukeni-imi tumai hi koi', bona ni'inca ka'uma-na kuruai' nau' hanyalaa kasalaa'-na."

5Ngkai ree, rakeni mpu'u-imi Yesus hi mali-na, mosongkoi rui pai' mobajui hante baju to hewa baju magau'. Na'uli' Pilatus: "Hilo, etu-imi!"

6Nto'u imam pangkeni pai' topojaga mpohilo Yesus, kamejeu'-rami ra'uli': "Parika'-imi! Parika'-imi!" Na'uli' Pilatus: "Ane doko' niparika'-i, ala'-imi, niparika' moto-imi-koiwo, apa' aku', uma-kuna kuruai' kasalaa'-na."

7Ra'uli' to Yahudi: "Ane kai'-le, ntuku'-ki atura agama-kai, kana rahuku' mate-i, apa' na'uli'-hana Hi'a Ana' Alata'ala."

8Kana'epe-na Pilatus toe, hangkedi' kame'eka'-na.

9Mesua' nculii'-imi hi rala tomi, pai' mpekune' tena Yesus: "Ha to apa mpu'u-ko-kowo Iko-e?" Tapi' Yesus, uma-i winihi.

10Na'uli' wo'o-mi Pilatus: "Oja'-ko mpotompoi'-ae? Ha uma nu'incai, aku' toi, ria kuasa-ku mpobahaka-ko ba mpoparika'-ko!"

11Na'uli' Yesus: "Ane Alata'ala uma mpowai'-ko kuasa tetu, uma ria hangkedia' kuasa-nu hi Aku'. Jadi', tauna to mpotonu-a hi iko, meliu kabohe jeko'-ra ngkai iko."

12Kana'epe-na Pilatus lolita toe, napali' ohea-na bona mpobahaka Yesus. Aga mejeu' wo'o-ramo to Yahudi, ra'uli': "Ane nubahaka-i-kona, bela-ko ema'-na Kaisar! Yesus tetui mpo'uli' kaHi'a-na magau'. Jadi', mpo'ewa Kaisar-i-hana!"

13Kana'epe-na Pilatus lolita-ra toe, nakeni-imi Yesus hi mali-na, pai'-i mohura hi pohuraa pobotuhia to rahanga' Ila' Watu. (Hi rala basa Yahudi hanga'-na Gabata.)

14Nto'u toe, neo' tebua'-mi eo-na, eo pomporodoa nto'u posusa' Paskah. Pilatus mpo'uli'-raka to Yahudi: "Etu-imi magau'-ni!"

15Mogora-ramo mejeu', ra'uli': "Patehi-i! Patehi-i! Parika'-i!" Na'uli' Pilatus: "Beiwa? Niperapi' kuparika' magau'-nie?" Hampetompoi' imam pangkeni: "Kaisar-wadi-kaina magau'-kai."

16Ka'omea-na Pilatus mpotonu Yesus hi hira' bona raparika'. Ngkai ree, tantara mpo'ala' Yesus, pai'-i rakeni hilou bona raparika'.

17Yesus mpaha'a parika'-na hilou hi mali ngata, pai'-i rakeni hilou hi po'ohaa' to rahanga' Bulu' Banga'woo'. (Hi rala basa Yahudi hanga'-na Golgota.)

18Hi rehe'e-imi raparika'. Ria wo'o rodua tau ntani'-na to raparika' dohe-na. Hadua hi mali ngki'ii-na, hadua hi mali ngka'ana-na, pai' Yesus hi laintongo'.

19Pilatus mpohubui tantara-na mpotaka' hameha' papan hi parika'-na Yesus. Hi papan toe te'uki': YESUS TO NAZARET, MAGAU' TO YAHUDI.

20Ukia' toe ra'uki' hi rala tolu nyala basa: basa Yahudi, basa Latin, pai' basa Yunani. Wori' to Yahudi mpobasa ukia' toe, apa' poparikaa'-na Yesus mohu' ngata.

21Jadi', imam pangkeni mpo'uli'-ki Pilatus: "Neo' ra'uki': Magau' to Yahudi! Agina ra'uki': 'Tauna toi mpo'uli' kaHi'a-na magau' to Yahudi.' "

22Na'uli' Pilatus: "Napa to ku'uki', bate-nami!"

23Kahudu-na tantara mpoparika' Yesus, ra'ala'-mi pohea-na pai' rabagi opo' bagia, hore–hore habagia-ra. Aga baju-na-hawo, uma ria daua-na, apa' ratanu' hantau lau.

24Toe pai' mohawa'-ramo tantara, ra'uli': "Neo' raheu' baju toi. Agina ntene' undi-ta, ba hema-ta to mporata." Tohe'i majadi' bona madupa' napa to te'uki' owi hi rala Buku Tomoroli', to mpo'uli': "Ra'ala' pohea-ku rabagi–bagi, pai' baju-ku rapompenoai'." Jadi', napa to rababehi tantara toe, bate hewa to te'uki' owi.

25Mohu' kaju parika' Yesus, mokore tina-na pai' hadua ompi' tina-na, tobine wo'o-wadi. Ria wo'o Maria tobine-na Klopas, pai' Maria Magdalena.

26Kanahilo-na Yesus tina-na mokore hi ree hi ncori ana'guru-na to nape'ahi', na'uli'-miki tina-na: "Ina', etu-imi mai ana'-nu."

27Pai' na'uli' wo'o-miki ana'guru-na toei: "Etu-imi tina-nu." Ngkai ree, ana'guru toei mpewili' tina-na Yesus hi rala tomi-na.

28Na'inca Yesus hudu-mi omea. Jadi', bona madupa' napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli', na'uli': "Ngkamara-a."

29Hi ree, ria hamanga' ue anggur to mo'onco. Ra'ala' hampuhu' wunga to hewa lomo', ralolo' hi rala anggur toe, ratu'u hi wuntu ra'a kaju hisop, pai' rapopoju'ui-ki wiwi Yesus bona na'inu.

30Kanapemita-na Yesus, na'uli': "Hudu-mi!" Oti toe, ntungka'-imi, pai' modupe'-mi inoha'-na.

31Eo karaparika'-na Yesus toe, eo pomporodoa (batua-na, eo kako'ia-na Eo Sabat), pai' ntuku' palia to Yahudi uma ma'ala ria tomate tetoe hi kaju parika' nto'u Eo Sabat. Peliu–liu-nami apa' Eo Sabat tohe'e meliu kabohe-na ngkai to lalau. Toe pai' topoparenta to Yahudi merapi' hi Pilatus bona tauna to raparika' toera rapui' witi'-ra, bona sohi'-ra mate pai' woto-ra rapopana'u.

32Jadi', hilou mpu'u-ramo tantara mpopui' witi'-ra to rodua to raparika' dohe Yesus.

33Aga karata-ra hi Yesus, rahilo-rawo mpolia' mate-imi. Uma-pi oko rapui' witi'-na.

34Aga hadua tantara mpojalo lumpeha-na hante ponci'-na. Karajalo-na tohe'e, mo'ili-mi tumai raa' pai' ue.

35Tauna to mpohilo kajadia' toe, hi'a-mi to mpo'uli' napa to nahilo, bona mepangala' wo'o-moko-koiwo. Makono lolita-na, pai' na'inca mpu'u kamakono-na.

36Tohe'i jadi' bona madupa' napa to te'uki' owi hi rala Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Uma mpai' hamehaa' wuku-na to rapui'."

37Ria wo'o lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': "Hira' mpongoa'-i mpai' to rajalo owi."

38Oti toe, ria hadua tauna to rahanga' Yusuf, ngkai ngata Arimatea. Mepangala' bongo-i hi Yesus, apa' mpoka'eka'-i topoparenta to Yahudi. Kamate-na Yesus toe, Yusuf hilou hi Pilatus, pai'-i mperapi' woto-na bona ratana. Pilatus mpiliu moto-i. Jadi', hilou mpu'u-imi Yusuf mpo'ala' woto-na Yesus.

39Dohe Yusuf, ria wo'o Nikodemus, to ria-imi hangkani mpencuai' Yesus ngkabengia. Nikodemus toei ngkeni anu mohonga to rahanga' mur pai' gaharu, kira–kira tolu mpulu' kilo katomo-na.

40To rodua toera mpo'ala' woto Yesus, raputu' hante kain to bula, pai' ragelai' hante anu mohonga toe, ntuku' ada popatana to Yahudi.

41Mohu' poparikaa'-na Yesus, ria pampa, pai' hi rala pampa toe, ria wulou' hi panapa bulu' to raporodo hewa daeo'. Daeo' toe bo'u-pidi, ko'ia rapotanai.

42Jadi', apa' daeo' toe mohu', pai' neo' ntepu'u wo'o-mi eo pepuea', toe pai' rapesahui-mi mpotu'u woto Yesus hi rala daeo' toe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran