Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

1Hi olo' topetuku' Yesus to hi Antiokhia, ria ba hangkuja dua nabi pai' guru to mpokeni Lolita Pue', hanga'-ra: Barnabas; Simeon to ra'atu Nto'eta; Lukius to ngkai ngata Kirene; Menahem to rapokakama dohe Magau' Herodes Antipas; pai' Saulus.

2Hangkani, bula-ra mepue' hi Pue' Ala pai' mopuasa', Inoha' Tomoroli' mpololitai-ra hewa tohe'i: "Barnabas pai' Saulus toe, kupelihi-ra jadi' topobago-ku. Jadi', patani'-ramo, bona hilou-ra mpobabehi bago to kupopokoloi-raka."

3Jadi', ka'oti-ra mopuasa' pai' mosampaya, rajama-ramo Barnabas pai' Saulus, pai' raposampayai. Oti toe, rapope'ongko' mpu'u-ramo hilou mpokeni Kareba Lompe'.

4Jadi', apa' Inoha' Tomoroli' mpahawa'-ra mpopalele Kareba Lompe', mako'-ramo hilou hi ngata Seleukia to hi wiwi' tahi'. Ngkai ree, mpohawi' kapal-ramo hilou hi lewuto' Siprus.

5Karata-ra hi ree hi ngata Salamis, raparata-mi Lolita Alata'ala hi tomi posampayaa to Yahudi. Yohanes Markus mpongawa'-ra hi rala bago-ra toe.

6Modao'-ra hobo' hi lewuto' toe, duu'-ra rata hi ngata Pafos. Hi ria-ra mpohirua'-ki hadua to Yahudi, hanga'-na Baryesus. Hi rala basa Yunani hanga'-na Elimas. Elimas toei, hadua topobali'mata to wori' inca-na, pai' na'uli' wo'o kahi'a-na nabi Alata'ala. Hi'a toei bale-na gubernur to hi lewuto' toe, Sergius Paulus hanga'-na. Gubernur toei, tauna to pante. Nakio'-ra Barnabas pai' Saulus tumai mpohirua'-ki, apa' doko' na'epe-hawo Lolita Alata'ala. Aga Elimas topobali'mata toei, mpobaro lolita-ra, apa' doko' nalawa' bona neo' mpai' gubernur mepangala' hi Yesus.

7(13:6)

8(13:6)

9Tapi' Saulus--to rahanga' wo'o Paulus--nakuasai Inoha' Tomoroli'-i. Mpomonaa-i Elimas, na'uli'-ki:

10"Ee topebagiu ngkaraka'! Iko bali' hawe'ea to monoa'! Hewa Magau' Anudaa'-hana kehi-nu tetu-e! Napa pai' uma nubahakai oa' mpohala'weo tudui' Pue' to monoa'?

11Wae lau, hilo pe'! Pue' mpohuku'-ko! Ngkai wae lau wero-ko, uma-poko pehilo ba hangkuja eo kahae-na!" Hinto'u toe, Elimas mporasai ria to mo'eta hewa rangahu mpoleru mata-na, alaa-na mogao'–gao'-i-damo mpopali' tauna mpotete'-i.

12Kanahilo-na Gubernur napa to jadi' tohe'e, mepangala'-imi hi Pue' Yesus, apa' konce-i mpo'epe tudui' Pue'.

13Ngkai Pafos, Paulus pai' doo-na mpohawi' kapal hilou hi ngata Perga hi tana' Pamfilia. Hi ngata toe, Yohanes Markus mpalahii-ra pai' nculii' hilou hi Yerusalem.

14Ngkai Perga, rapokaliliu pomako'-ra rata hi ngata Antiokhia hi tana' Pisidia. Hi Eo Sabat (eo pepuea'-ra to Yahudi), hilou-ramo mohura hi tomi posampayaa to Yahudi.

15Hi porumpua toe, ria to mpobasa Atura Musa pai' sura nabi–nabi. Oti toe, pangkeni tomi posampayaa toe mpohubui tauna hilou mepekune' hi Paulus pai' Barnabas, ra'uli'-raka: "Ompi', ane ria lolita-ni doko' mpotudui'-kai, hewa toe lau kipalogai-koi mololita."

16Kamokore-nami Paulus, mohuka' bona molino-ra, pai' na'uli': "Ompi'–ompi'-ku to Israel, pai' koi' wo'o to bela-koi to Israel aga to mepue'-mokoi hi Alata'ala: Epe-ka-kuwo lolita-ku.

17Alata'ala to tapue' kita' to Israel mpopelihi-mi ntu'a-ta owi, pai' napopomuli-ra alaa-na wori' lia-ramo bula-ra mesowo' hi tana' Mesir. Ngkai ree, napopohiloi-ra kuasa-na to bohe nto'u kanatete'-ra malai ngkai Mesir.

18Oti toe, opo' mpulu' mpae kahae-na, napengkatarii mpohilo pesapuaka-ra bula-ra hi tana' to wao'.

19Pitu magau' hante ntodea-ra hi tana' Kanaan nadagi bona tana'-ra nabagi–bagi-raka to Israel bona hira'-mi pue'-na.

20Kajadia' hawe'ea tohe'i we'i, kira–kira opo' atu lima mpulu' mpae kahae-na. "Oti toe, Pue' Ala mpowai'-ra tadulako–tadulako to jadi' pangkeni-ra, duu' rata hi nabi Samuel.

21Nto'u toe, merapi'-ra bona Pue' Ala mpowai'-ra magau'. Jadi', Alata'ala mpowai'-ra magau', Saul hanga'-na, ana'-na Kis muli Benyamin. Saul toe-mi to jadi' magau' to Israel opo' mpulu' mpae kahae-na.

22Aga ka'omea-na Pue' Ala mpopohu-i ngkai huraa-na, pai'-i mpo'ongko' Daud jadi' magau' to Israel. Toi-mi to na'uli' Alata'ala mpotompo'wiwi Daud: 'Daud ana' Isai toei, tauna to mpokagoe' nono-ku pai' to mpobabehi konoa-ku.'

23"Ompi'–ompi', ngkai muli Daud toe-mi, Alata'ala mpo'ongko'-taka kita' to Israel hadua Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko'-ta, ntuku' pojanci-na owi. Magau' toei, Yesus hanga'-na.

24Kako'ia-na Yesus mpotepu'u bago-na, Yohanes Topeniu' mpo'uli'-raka hawe'ea to Israel bona medea-ra ngkai jeko'-ra pai'-ra raniu'.

25Neo' hudu-mi pobago-na Yohanes, na'uli'-raka ntodea: 'Ntuku' pomporataa-ni, hema-a aku' toi-e? Bela-kuwo aku' Magau' to nipopea. Rata moto-i mpai' ane oti-pi bago-ku. Bangku' jadi' pahawaa'-na to mpobongka koloro sapatu'-na, uma-a-kuwo natao.'

26"Ompi'–ompi'-ku muli Abraham, pai' koi' wo'o to bela-koi to Yahudi aga to mepue'-mi hi Alata'ala: Hi kita' toi-mi raparata kareba toe, to mpo'uli' ohea bona tebahaka-ta ngkai huku' jeko'-ta.

27Ompi'-ta to mo'oha' hi Yerusalem hante pangkeni-ra, uma ra'incai kaYesus-na Magau' Topetolo' toei. Uma ra'incai batua-na lolita nabi to rabasa butu Eo Sabat. Toe pai' rahuku' mate-i-hana Yesus. Ntaa' hante babehia-ra tohe'e, te'ihii' lau-mi to ralowa nabi owi.

28Nau' uma raratai to toto-na rahuku' mate-ki, aga raperapi' oa' hi Pilatus bona rapatehi-i.

29Hudu-mi rababehi hawe'ea to te'uki' owi to mpolowa-i, rapopana'u woto-na ngkai kaju parika'-na pai'-i ratana.

30Aga Alata'ala mpotuwu'-i nculii'.

31Oti toe, wori' mengi-i-pidi mpopehuwu woto-na hi tauna to mpotuku'-i ngkai Galilea hilou hi Yerusalem. Hira' toe-mi to jadi' sabi'-na hi kita' to Yahudi, kaHi'a-na mpu'u-mi Magau' Topetolo'.

32"Jadi' ompi'–ompi', hewa toe lau, kai'-mi to mparata-kokoi Kareba Lompe' tohe'i. Napa to najanci Alata'ala owi hi ntu'a-ta, napadupa' hi kita' muli-ra tempo toi-e hi kanapotuwu'-na nculii' Yesus ngkai kamatea. Hewa to te'uki' hi rala Rona' Daud karomeha'-na: 'Iko-mi Ana'-ku. Eo toe lau kupo'Ana'-moko.'

33(13:32)

34Yesus tohe'e, napotuwu' mpu'u-imi Alata'ala, pai' bate uma-ipi mate nculii' ba jadi' pope hi rala daeo'. Toe-mile batua lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli' hewa toi-e: 'Napa to kujanci-ki Magau' Daud owi, bate moroli' pai' monoa' kadupa'-na. Napa to kujanci toe, bate kupadupa' hi koi'.'

35"Toe wo'o-mi batua lolita Daud hi rala posampaya-na, na'uli' hewa toi: 'Woto-ku uma nupelele' hi rala daeo' duu'-na pope, apa' Aku' batua-nu to nupelihi.'

36Ompi'–ompi', bela woto-na Daud moto to natoa' lolita toe we'i. Apa' Daud mpobabehi hawe'ea to nahubui-ki Alata'ala, pai' kahudu tuwu'-na hi dunia' toi, mate-imi. Woto-na ratana hi ncori daeo' ntu'a-na pai' bate jadi' pope-mi.

37Aga Yesus, to napotuwu' nculii' Alata'ala-e, uma-i-hana jadi' pope hi rala daeo'.

38Jadi', ompi'–ompi', toe pai' kuparata-kokoi kareba toi: hante napa to jadi' hi Yesus toe, jeko'-ni ma'ala ra'ampungi.

39Uma-ta bisa tebahaka ngkai huku' jeko'-ta hi kampotuku'-ta Atura Musa. Aga hema–hema to mepangala' hi Yesus, tebahaka mpu'u-ra ngkai hawe'ea jeko'-ra, duu'-na jadi' monoa' mpu'u-ramo hi poncilo Alata'ala.

40"Aga kana tapelompehi, bona neo' mpai' jadi' hi kita' hewa to na'uli' Alata'ala hante wiwi nabi owi. Na'uli':

41'Pelompehi-e', koi' to meruge'. Konce-koi mpai' mpohilo babehia-ku, ka'omea-na rahuku' mate-koi. Apa' tempo toi kubabehi anu to mobaraka' lia. Hiaa' oja'-ko-koina mpopangala', nau' ria to mponotohi-kokoi.' "

42Kamalai-ra Paulus pai' Barnabas ngkai tomi posampayaa toe, tauna to morumpu hi ree mpo'uli'-raka: "Kiperapi' bona Eo Sabat to rata, tumai wo'o-koi mpai' mpakanoto tena-kakai tudui' toe-e we'i."

43Oti toe, pagaa'–gaa'-ramo ngkai tomi posampayaa toe. Wori' to Yahudi mpotuku' Paulus pai' Barnabas. Pai' wori' wo'o tauna to bela-ra to Yahudi aga to mesua'-mi hi agama Yahudi, metuku' wo'o-ra-rawo mpotuku' Paulus pai' Barnabas. Suro Pue' Yesus toera mpo'apui nono-ra bona tida-ra mepangala' hi Alata'ala to mpowai'-ta kalompea' ngkai kabula rala-na.

44Jadi', mingku boko' hi Eo Sabat wo'o-mi, neo' hawe'ea pue' ngata morumpu doko' mpo'epe Lolita Alata'ala.

45Tapi' karahilo-na to Yahudi kawori' tauna to morumpu, mohingi'-ramo. Toe pai' raruge'-i Paulus pai' rabaro hawe'ea to na'uli'.

46Tapi' hangkedi' kabia'-ra Paulus pai' Barnabas mololita. Ra'uli' mpo'uli'-raka to Yahudi: "Taoa-na, Lolita Alata'ala kana raparata mperi'ulu hi koi' to Yahudi. Tapi', bo uma-ko-koina dota ntarima, koi' moto-mi-koiwo to mpakanoa' ka'uma-nakoi natao mporata katuwua' to duu' kahae–hae-na. Wae-pi, kipalahii-mokoi, hilou mpokeni Lolita Alata'ala hi tauna to bela-ra to Yahudi!

47Apa' toi-mi hawa' Pue' Ala hi kai'. Na'uli': 'Kupelihi-moko jadi' baja to mpobajahi nono tauna to bela-ra to Yahudi, bona Iko mpoparata kalompea' hi tauna humalili' dunia'.' "

48Kara'epe-na-rawo tauna to bela-ra to Yahudi lolita toe, goe'-ramo, pai'-ra mpo'une' Lolita Pue'. Pai' hema–hema to napelihi ami'-mi Alata'ala bona mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na, mepangala'-ramo hi Pue' Yesus.

49Jadi', Lolita Pue' molele hobo' hi tana' toe.

50Tapi' to Yahudi mpo'ukei' totu'a–totu'a ngata pai' tobine–tobine to mo'ua' to mengkoru hi Alata'ala, alaa-na Paulus pai' Barnabas rabalinai' pai' rapopalai ngkai ngata Antiokhia.

51Toe pai' Paulus hante Barnabas mpotonta awu to hi witi'-ra, tanda kabela-napi-rawo hira' to mpotangku ane Alata'ala mpohuku' pue' ngata toe. Oti toe hilou-ramo hi ngata Ikonium.

52Topetuku' Pue' Yesus hi Antiokhia, nakuasai-ramo Inoha' Tomoroli' pai' goe' lia nono-ra. <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran