Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BSD]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 16 : 1 >> 

BSD: Lalu saya mendengar suara dari dalam Rumah Tuhan berseru keras-keras kepada ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tuangkanlah isi ketujuh wadah kemarahan Allah ke atas bumi!”


AYT: Lalu, aku mendengar sebuah suara yang keras dari dalam Bait Allah yang berkata kepada ketujuh malaikat, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke bumi.”

TB: Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu: "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi."

TL: Maka aku dengar pula suatu suara besar dari dalam Rumah Allah itu berkata kepada ketujuh malaekat itu, "Pergilah kamu dan curahkan ketujuh bokor murka Allah itu ke bumi."

MILT: Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari tempat kudus, yang berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah cawan-cawan amarah Allah (Elohim - 2316) ke bumi!"

Shellabear 2010: Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Allah berbicara kepada ketujuh malaikat itu, katanya, "Pergilah dan tumpahkanlah isi ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi."

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Allah berbicara kepada ketujuh malaikat itu, katanya, "Pergilah dan tumpahkanlah isi ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi."

Shellabear 2000: Kemudian aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait Allah berbicara kepada ketujuh malaikat itu, katanya, “Pergilah dan tumpahkanlah isi ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi.”

KSZI: Kemudian aku mendengar suara lantang dari dalam rumah ibadat Allah, berkata kepada tujuh malaikat itu, &lsquo;Pergi tuangkan kemurkaan Allah di dalam mangkuk itu ke bumi.&rsquo;

KSKK: Aku mendengar suatu suara nyaring dari Bait Suci yang memanggil kepada ketujuh malaikat, "Pergilah dan tumpahkanlah ke atas bumi ketujuh cawan amarah Allah."

WBTC Draft: Kemudian aku mendengar suara kuat dari Bait. Suara itu berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang berisi murka Allah itu ke atas bumi."

VMD: Kemudian aku mendengar suara kuat dari Bait, yang berkata kepada ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang berisi murka Allah itu ke atas bumi.”

AMD: Kemudian, aku mendengar sebuah suara yang keras dari dalam Bait Allah. Suara itu berkata kepada ketujuh malaikat, “Pergi dan tumpahkan tujuh mangkuk yang berisi murka Allah itu ke bumi.”

TSI: Kemudian saya mendengar suara dari kemah Allah yang berseru kepada ketujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh mangkuk yang berisi air anggur kemarahan Allah itu ke atas bumi.”

TSI3: Kemudian saya mendengar suara dari kemah Allah berseru kepada tujuh malaikat itu, “Pergilah dan tumpahkan ketujuh mangkuk yang berisi air anggur murka Allah ke atas bumi.”

BIS: Lalu saya mendengar suara besar dari dalam Rumah Allah berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tuanglah isi ketujuh wadah amarah Allah itu ke atas bumi!"

TMV: Kemudian aku mendengar suara lantang dari Rumah Allah berkata kepada tujuh malaikat itu, "Pergilah dan tuanglah isi tujuh mangkuk kemurkaan Allah itu ke atas bumi!"

FAYH: LALU saya mendengar suatu suara yang nyaring berseru dari Bait Allah kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan curahkan ketujuh cawan kemurkaan Allah ke atas bumi."

ENDE: Dan aku mendengar suatu suara njaring dari dalam kenisah berseru kepada tudjuh malaekat itu, katanja: "pergilah, dan tumpahkanlah ketudjuh pinggan berisi murka Allah itu keatas muka bumi!"

Shellabear 1912: Maka kudengar pula suatu suara yang nyaring dari dalam ka'bah itu, yang mengatakan kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah kamu tumpahkan ketujuh batil murka Allah itu kebumi."

Klinkert 1879: Maka koedengarlah soeatoe boenji soewara jang besar kaloewar dari dalam bait itoe, katanja kapada katoedjoeh orang malaikat itoe: Pergilah kamoe, tjoerahkanlah isi segala piala, jang penoeh dengan moerka Allah itoe, kapada boemi.

Klinkert 1863: Maka akoe dengar satoe soeara jang besar kloewar dari dalem kabah, katanja sama itoe toedjoeh malaikat: Pergilah kamoe, toewangken isi segala pialanja marah Allah itoe di-atas boemi.

Melayu Baba: Dan sahya dngar satu suara yang bsar kluar deri tmpat kudus, yang kata sama itu tujoh mla'ikat, "Pergi-lah, tumpahkan itu tujoh mangkok marah Allah di bumi."

Ambon Draft: Maka dengarlah aku sa-watu sawara besar deri dalam Kaba, jang bersabdalah ka-pada katudjoh mela

Keasberry 1853: BURMULA maka kudungarlah suatu suara yang busar kluar deri dalam kaabah itu, katanya kapada tujoh orang muleikat itu, Purgilah kamu, tuangkanlah sagala piala yang punuh dungan morka Allah itu kaatas bumi.

Keasberry 1866: BŬRMULA maka kudŭngarlah suatu swara yang bŭsar kluar deri dalam ka’abah itu, katanya kapada tujoh orang mŭliekat itu, Pŭrgilah kamu, tuangkanlah sagala piala yang pŭnoh dŭngan morka Allah itu ka’atas bumi.

Leydekker Draft: Sabermula maka sudah kudengar sawatu sawara njaring deri dalam Kaxbah, meng`atakan pada katudjoh Mela`ikat 'itu: pergilah kamu, lalu tuwanglah segala pijala jang punoh dengan morka 'Allah 'itu ka`atas bumi.

AVB: Kemudian aku mendengar suara lantang dari dalam Bait Suci Allah, berkata kepada tujuh malaikat itu, “Pergi tuangkan kemurkaan Allah di dalam tujuh mangkuk itu ke bumi.”

Iban: Udah nya aku ninga nyawa ti inggar bejaku ari Rumah Sembiang nya ngagai melikat ke tujuh iku nya, "Mupuk meh kita lalu tuang tujuh igi mangkuk pengeringat Allah Taala nya ngagai dunya!"


TB ITL: Dan <2532> aku mendengar <191> suara <5456> yang nyaring <3173> dari dalam <1537> Bait Suci <3485> berkata <3004> kepada ketujuh <2033> malaikat <32> itu: "Pergilah <5217> dan <2532> tumpahkanlah <1632> ketujuh <2033> cawan <5357> murka <2372> Allah <2316> itu ke atas <1519> bumi <1093>."


Jawa: Aku tumuli krungu swara seru saka ing Padaleman Suci dhawuh marang malaekat pitu mau mangkene: “Padha lungaa, bokor pitu kang isi bebenduning Allah iku padha suntakana ing bumi.”

Jawa 2006: Aku tumuli krungu swara sora saka Padaleman Suci dhawuh marang malaékat pitu mau mangkéné, "Padha lungaa, bokor pitu kang isi bebenduning Allah iku padha suntakana ing bumi."

Jawa 1994: Aku nuli krungu swara seru saka Pedalemané Allah dhawuh marang malaékat pitu mau mengkéné: "Padha mangkata, bokor sing isi bebenduning Allah kuwi padha suntaken ing bumi!"

Jawa-Suriname: Aku terus krungu swara banter sangka omahé Gusti Allah ngomong marang mulékat pitu mau ngéné: “Pada budala! Mangkok pitu isiné nesuné Gusti Allah pada suntaken nang bumi!”

Sunda: Ti Bait Allah aya gentra handaruan nimbalan ka malaikat nu tujuh, "Geura indit, tamplokkeun eusi pinggan bebendu Allah ka bumi!"

Sunda Formal: Ti jero Bait Suci aya Nu ngagentra, handaruan; nimbalan ka malaikat anu tujuh tea: “Geura bral! Eusi tujuh pinggan bebendu Allah teh, tamplokkeun ka bumi!”

Madura: Kaula pas mereng sowara se raja dhari Padalemman Socce ka malaekat se kapetto ka’issa’, "Kassa’ totta’ essena baddhana dadukanna Allah rowa ka attas bume!"

Bauzi: Labihadam bak lam eho aasdam labe vi aiha ame Fihasi Ala bake Vou Baedam Num Asum Ahobada iube dae buduana ame Alat Am im gagu vou usem dam tujuh ehe dam laba nehame buddam bak eho ab vi aiham. “Uho nasi nibet le bak adba iuba, ‘Damat Ala bake fakemoholehe dam laba Alat bisi faki feà bak fusi dam bake vabidume vàhàdem bak ehete,’ lahame ozomna zi fi hiba laba vahehena lam nasi vou le bak adba iuba nom veomodale,” lahame butehena eho ab vi aiham.

Bali: Tumuli tiang miragi suara saking tengah Perhyangan Agunge mabaos ring malaekate pepitu punika sapuniki: “Kema jani breokang bokore makapepitu ane misi bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa ka gumine.”

Ngaju: Palus aku mahining auh hai bara Human Hatalla hamauh dengan uju malekat te, "Lius tuntang tusoh uju sarangan kalait Hatalla te akan hunjun petak!"

Sasak: Terus tiang dengah suare saq belẽq lẽman dalem Gedẽng Suci Allah bemanik tipaq kepituq malaẽkat nike, "Silaq lumbar dait tumpahang isi kepituq cawan murke Allah nike ojok gumi!"

Bugis: Nainappa méngkalingaka sadda loppo polé ri laleng Bolana Allataala makkeda lao ri iya pitu malaéka’éro, "Laono sibawa tiri’i lise’na iya pitu onrong caina Allataalaro ri yasé’na linoé!"

Makasar: Nampa nia’ kulangngere’ sa’ra lompo battu lalang ri Balla’Na Allata’ala angkana mae ri anjo tujua malaeka’ angkana, "A’lampako nanutumpa bonena anjo pammoneang kalarroanNa Allata’ala naung ri buttaya!"

Toraja: Kurangi poleomi misa’ gamara kapua lan mai banuanNa Puang Matua ma’kada lako malaeka’ sola pitui nakua: Malekomi sia bolloanni tu pitu gori-gori kasengkeanNa Puang Matua tama lino.

Duri: Ssa'ding pole' omo' gamara matonggo lan mai Bola Puang Allataala ngkuanni joo pitu malaeka' nakua, "Male kamu' miballuanni issinna to pitu isotan kamabirisan-Na Puang Allataala tama lino."

Gorontalo: Lapatao wau lo'odungohe suwara u uda'a lonto bele lo Eya loloiya mayi ode malaikati pitulota boyito odiye, ”Ponaolo wawu popa'a mao tuwango manggo lo muruka lo Allahuta'ala boyito ode duniya!”

Gorontalo 2006: Lapatao̒ watia loo̒dungohe suala daa̒ lonto delomo Bele lo Allahu Taa̒ala lotahuda ode opitu malai̒kati boito, "Ponao̒lo wau tuwatalo mola tuango lo opitu tapahula muluka lo Allahu Taa̒ala boito ode yitaato dunia!"

Balantak: Ka' yaku' nongorongor wurung men lansoongan na lalomna Laiganna Alaata'ala morobu na malaa'ikat pipitu' iya'a taena, “Rae' ka' wuwuskon na tano' balaki' a maso'na Alaata'ala men isian na mangko' pipitu' iya'a.”

Bambam: Puhai ia too, kuhingngi pole oom kamaha metamba buttu illaam mai Banua Debata ma'kada lako indo pitu malaika' naua: "Laongkoa' anna umpentolloanni tama lino itim tubum naongei aha' kasallena Puang Allataala."

Kaili Da'a: Naopu etu aku nangepe suara nggariara Sapo Mpepue to namangga mpu'u nanguli ka pitumba'a malaeka etu, "Kalaumo komi, tubarakamo isi tubu-tubu to naponu ante rau rara nu Alatala etu riara dunia."

Mongondow: Bo aku'oi nokodongog kon singog moḷoben nongkon bonu im baḷoi Allah noguman kom malaekat pitu tatua, "Bayakdon bo pobutakdon bonu im pitu palo toruk i Allah tanion kon tudu im butaí!"

Aralle: Mane unghingngi bouä' kamaha käyyäng yaling mai di Dasang Ada'na Puang Alataala ma'kara pano di pitu malaeka' naoatee, "Laoo do umpentolloing yato pitu kahti kakeaha'anna Puang Alataala naung di lino!"

Napu: Kuhadi mbulimi hambua wotu au mololita masisimbuku hangko i lalu Souna Pue Ala i malaeka au pitu, nauli: "Laomokau nibumbuha ihi pambolia karumpuna Pue Ala i wongko dunia!"

Sangir: Mase iạ nakaringihe tingihẹ̌ maihạ bọu ral᷊ungu Wal᷊en Duata e měbẹ̌bera su Malạekatẹ̌ pitu e, "Dakọe ringangu wosọ e ral᷊ohon bokoru ral᷊angehu Mawu Ruata e, su dunia!"

Taa: Wali yako etu aku mangandonge loo to maroso magombo yako ri raya Banua i mPue Allah. Loo etu manganto’oka pomakau i mPue Allah to pitu etu, “Inta pei wubu yau ri lino huku yako resi i Pue Allah to ri raya yama to pitu etu.”

Rote: Boema au amanene hala matuaina esa neme Manetualain Uman dale mai de nafa'da ata nusa so'da kahituk sila la nae, "Meu leona, fo po'a Manetualain ngalaa nasa-melun kahitun sila la isi na leo daebafa ka neu!"

Galela: Kagena de ngohi toise o Gikimoi Awi Suba ma Dadaru ma rabano o ili ilalamo moi itemo o malaikat yatumudingika, "He! Hika nitagi la kiaka o Gikimoi Awi doosa o udo-udo tumudingi ma rabaka magena niakopola kugena o duniaku."

Yali, Angguruk: Anden hol harukmen Allah ibamen ele hi roho malaikat sabiren arimano hiyag isaruk lit, "Kubag sabiren Allah olok peruk ane elma pilabehon kinangma hilil isa lalihip," urukmu hol harikik.

Tabaru: Ge'enaka de to'isene 'o 'ilingi 'iamo-amokie 'o Woano gee ma Jo'oungu ma Dutu wodo-doboano doka 'ingose 'o mala'ekati ngai tumudiingika gee, "Niotagi de niapoa 'o hukumani ma Jo'oungu ma Dutuno 'o rupa tumudiingi ge'ena 'o duniaku!"

Karo: Jenari kubegi sora megang i bas Rumah Pertoton e nari ngerana man malekat si pitu ndai nina, "Laweslah, tungtungken ku doni pituna mangkuk pernembeh ate Dibata e!"

Simalungun: Dob ai hubogei ma sora na maling hun rumah panumbahan ai hubani malekat na pitu ai, “Misir ma nasiam, useihon nasiam ma batil na pitu in, ianan ni ringis ni Naibata, hubani tanoh in.”

Toba: (I.) Dung i hubege ma soara na gogo sian joro i, na mandok tu surusuruan na pitu i: Borhat ma hamu, usehon hamu ma saoan na pitu i, inganan ni rimas ni Debata, tu tano i!

Dairi: Nai kudengkoh mo sora nggang kalohoon i Bages Dèbata idi mendokken taba malaèkat sipitu i, "Berkat mo kènè, orèken kènè mo isi caban sipitu sienggo dom pungur Dèbata i mi tanoh!"

Minangkabau: Sudah tu ambo mandanga suwaro nan gadang dari dalam Rumah Allah, bakato kabake katujuah malekaik tu, "Payilah, tuwangkanlah isi katujuah cawan bangih Allah tu, ka muko bumi!"

Nias: Ba urongo li sebua moroi ba Nomo Lowalangi sanguma'õ ba mala'ika andrõ si dafitu, "Mi'ae ba mifaduwa nõsi mako wõnu Lowalangi andrõ si fitu ba gulidanõ!"

Mentawai: Lepá arepkungan nga-nga sabeu ka Uman Taikamanua sipasikukua ka matadda samalaika sipitu, "Kenan kam, nupiliaké kam bagat pulokat sipitu oloi golut Taikamanua néné, ka polak!"

Lampung: Raduni nyak ngedengi suara keras jak delom Lamban Ibadah cawa jama kepitu malaikat udi, "Mikdo rik nuangko isi kepitu cumbung butong-Ni Allah udi mik atas bumi!"

Aceh: Laju lôn deungoe su nyang teuga that lam Baét Allah jipeugah bak ban tujoh malaikat nyan, "Jak kheueh laju dan tasintong kheueh ban tujoh boh wadah beungéh Allah nyan u ateueh bumoe!"

Mamasa: Mangkai too, kurangngi pole omi kamara illalan mai angngenan randan masero illaan Banua Ada'na Puang Allata'alla, metamba lako inde pitu malaeka'e nakua: “Laomokoa' umbolloan tama lino itin ara'na Puang Allata'alla dio pitu kolakko.”

Berik: Jepga taterisi ol dagam ga ai sarbili Uwa Sanbagirem Jenawer. Taterisi jeiserem malaikata tuju ga jes balbabili enggame, "Gasa sofwe, ane asayunu tuju kakala Uwa Sanbagirmana jeiserem ogir sagap ga isa sutobaabisini ogiri gam kabwaktaf. Gasa eyebi enggam gamserem angtane fo kakal gemer gam suwulsinirim jili gol jam kabwakulf."

Manggarai: Itug kali dengén laku reweng ata getas kétay oné-mai Mbaru Nggeluk, curup agu pitu malékat situ, “Ngom ga agu cok icid pitu piala rabo de Mori Keraéng hitu nggere-oné lino.”

Sabu: Moko ta rangnge ke ri ya ne lipedai do maddu ngati dhara Ammu Deo ne, do lii pa do pidu ddau naju Deo do na harre, "Kako we, la dhute we ne ihi ngati hari pidu bhue paho lua kete bubu dhara Deo la danni raiwawa!"

Kupang: Ais beta dengar ada satu suara karás kaluar dari Ruma Sambayang ko parenta sang itu tuju ana bua dong bilang, “Pi su! Angka bawa itu bokor dong ko poꞌa buang Tuhan pung mara pi bumi su.”

Abun: Orete ji jam ye mo Yefun Allah bi nu mo gu saiye nai malaikat ge mufit sare do, "Nin gwat mbem mufit gato ses su Yefun Allah bi sukmaskwa ne mu, nin sye mo nje mo bur ne et."

Meyah: Erek koma beda didif dig oga egens orogna jeska mer efesi ongga angh deismos gij Allah efen mod insa koma. Oga egens insa koma agot gu malaikat-malaikat cinja erfeka insa koma oida, "Iwa ija noba itkinaja yeyin mongkei mos cinja erfeka ongga ebera rot Allah efen mar okum keingg rusnok mebif ojgomu."

Uma: Ku'epe wo'o-mi, ria to mololita ngkai rala Tomi Pepuea' napesukui mpo'uli'-raka mala'eka to pitu toera: "Hilou-mokoi, bowo-mi ihi' batili roe Alata'ala tetu hi wongko dunia'!"

Yawa: Naije idanito syo anamoto akoe inta ranaun no Yavaro Amisye rai, mayao to irati naito Amisy kaururume mansai mare, “Wata wapo parijo mangke Amisy namirati ntuna wapa kapije kaururume rai raugav, wapo rauvarasya no mine waraya!”


NETBible: Then I heard a loud voice from the temple declaring to the seven angels: “Go and pour out on the earth the seven bowls containing God’s wrath.”

NASB: Then I heard a loud voice from the temple, saying to the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God."

HCSB: Then I heard a loud voice from the sanctuary saying to the seven angels, "Go and pour out the seven bowls of God's wrath on the earth."

LEB: And I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God.

NIV: Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, "Go, pour out the seven bowls of God’s wrath on the earth."

ESV: Then I heard a loud voice from the temple telling the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God."

NRSV: Then I heard a loud voice from the temple telling the seven angels, "Go and pour out on the earth the seven bowls of the wrath of God."

REB: I heard a loud voice from the sanctuary say to the seven angels, “Go and pour out the seven bowls of God's wrath on the earth.”

NKJV: Then I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, "Go and pour out the bowls of the wrath of God on the earth."

KJV: And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.

AMP: THEN I heard a mighty voice from the temple sanctuary saying to the seven angels, Go and empty out on the earth the seven bowls of God's wrath {and} indignation.

NLT: Then I heard a mighty voice shouting from the Temple to the seven angels, "Now go your ways and empty out the seven bowls of God’s wrath on the earth."

GNB: Then I heard a loud voice speaking from the temple to the seven angels: “Go and pour out the seven bowls of God's anger on the earth!”

ERV: Then I heard a loud voice from the temple. It said to the seven angels, “Go and pour out the seven bowls of God’s anger on the earth.”

EVD: Then I heard a loud voice from the temple. The voice said to the seven angels, “Go and pour out the seven bowls of God’s anger on the earth.”

BBE: And a great voice out of the house of God came to my ears, saying to the seven angels, Go, and let that which is in the seven vessels of the wrath of God come down on the earth.

MSG: I heard a shout of command from the Temple to the Seven Angels: "Begin! Pour out the seven bowls of God's wrath on earth!"

Phillips NT: THEN I heard a loud voice from the Sanctuary saying to the seven angels, "Go and pour out upon the earth the seven bowls of the wrath of God!"

DEIBLER: In the vision I heard someone in the temple speak in a loud voice to the angels who had the seven bowls. He said, “Go from here and pour out on the earth the wine/liquid in [MTY] the seven bowls. This will show that God is angry with rebellious people and will punish them.”

GULLAH: Atta dat, A yeh boice eenside God House da taak loud ta de seben angel say, “Oona mus go tek dem seben bowl wa full op wid de bex wa God bex, an empty dem bowl out pon de wol!”

CEV: From the temple I heard a voice shout to the seven angels, "Go and empty the seven bowls of God's anger on the earth."

CEVUK: From the temple I heard a voice shout to the seven angels, “Go and empty the seven bowls of God's anger on the earth.”

GWV: I heard a loud voice from the temple saying to the seven angels, "Pour the seven bowls of God’s anger over the earth."


NET [draft] ITL: Then <2532> I heard <191> a loud <3173> voice <5456> from <1537> the temple <3485> declaring <3004> to the seven <2033> angels <32>: “Go <5217> and <2532> pour out <1632> on <1519> the earth <1093> the seven <2033> bowls <5357> containing God’s <2316> wrath <2372>.” <<  Wahyu 16 : 1 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran