Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 11 >> 

1Kaula nyo’ona edi atengka’a abak budhu sakone’. Kengeng, ta’ enggi?

2Kaula ce’ terrona se tapanggiya sareng sampeyan, akadi Allah se ce’ terrona tapanggiya jugan sareng sampeyan. Sampeyan akadi paraban se gi’ socce se bi’ kaula ampon ejanjiyagi eneka’agiya ka lakena, enggi paneka Almasih.

3Nangeng kaula kobater tako’ sampeyan tagudha ban ta’ esto ka Almasih, akadi Hawa se lamba’ tagudha sareng olar.

4Sabab ropana sampeyan senneng narema oreng se entar ka sampeyan ban ngajarragi parkara Almasih se laen — banne Isa se bi’ kaula ekennallagi ka sampeyan. Ban sampeyan kasokan jugan narema erroh sarta "kabar bagus" se banneyan parana sareng Errohna Allah sarta Kabar Bagus se oneng etarema sampeyan dhari kaula sadaja.

5Kaula sakone’a ta’ arassa amaba’an dhari "sul-rasul" se lowar biyasa ganeka!

6Olle daddi kaula korang penter acaca, nangeng parkara pangataowan, kaula banne oreng budhu. Ganeka bi’ kaula sadaja ampon ebukteyagi ka sampeyan e dhalem parkara ponapa’a saos.

7E bakto kaula aberta’agi Kabar Bagus dhari Allah ka sampeyan, kaula ta’ menta sopaja sampeyan majari kaparlowan kaula maske sakone’a; ban kalaban cara se kantha ganeka kaula mamandhap aba’ kaula; ganeka kaangguy matenggi sampeyan. Ponapa ganeka anyama kasala’an kaula ka sampeyan?

8E bakto kaula aladine sampeyan, kaparlowan kaula etanggung jema’at-jema’at laen. Ekenneng koca’ kaula marogi jema’at-jema’at laen sopaja bisa nolong sampeyan.

9Mon e bakto ganeka kaula kakorangan, kaula ta’ oneng marepot pasera’a saos e antarana sampeyan. Sadaja se ekaparlo kaula esadhiya’agi sareng tan-taretan dhari Makedoniya. Kaula ajaga epagu-onggu sopaja ta’ marepot sampeyan e dhalem parkara ponapa’a saos, ban kaula terrosa ajaga sopaja teptep sapaneka.

10Se ekaperak ate kaula paneka ta’ ekenneng paelang e ka’imma’a saos e saantero nagara Akhaya, sabab pangajaranna Almasih se leres badha e kaula.

11Aponapa kaula me’ ngoca’ sapaneka? Ponapa polana kaula ta’ neser ka sampeyan? Allah ngagali ja’ kaula neser ka sampeyan!

12Ponapa se elakone kaula samangken paneka bi’ kaula terros elakonana sopaja "sul-rasul" se laen ka’issa’ ta’ gadhuwan alasan kaangguy ja-maraja aba’ ban ngoca’ alako akadi kaula sadaja.

13Reng-oreng akadi ganeka sul-rasul palsu; reng-oreng ganeka co-ngoco oreng kalaban nyamar ngako sul-rasulla Almasih.

14Ta’ heran reng-oreng ganeka alako sapaneka, sabab Iblis dibi’jugan nyamar akadi malaekat terrang!

15Daddi ta’ ane jugan mon di-abdina Iblis nyamar akadi di-abdi se ajalannagi kasokanna Allah. Dhi-budhina reng-oreng ganeka bakal narema’a babales se sabandhing sareng lalakonna.

16Kaula ngoca’a sakaleyan aggi’: Ja’ sampe’ badha se nganggep kaula paneka budhu. Nangeng mon sampeyan pajat nganggep sapaneka, edine kaula se budhu paneka edir jugan sakone’.

17E baba paneka kaula nyebbuddagiya barang se eedirragiya kaula, nangeng banne Pangeran se makon kaula ngoca’agi ganeka. E dhalem parkara paneka kaula pajat acaca akadi oreng budhu onggu.

18Pajat bannya’ oreng se ngedirragi parkara kadunnya’an, daddi kaula dir-ngedirragiya jugan.

19Sampeyan kalaban ate senneng sabbar ngadhebbi oreng budhu, polana sampeyan apangrasa ce’ penterra dibi’!

20Sampeyan neng-enneng malolo mon ekadunor oreng, otabana mon badha oreng se merres sampeyan sarta ngala’ kaontongan dhari sampeyan, otabana apangrasa atenggiyan dhari sampeyan ban bangal namper sampeyan.

21Kaula todhus ngakowa ja’ kaula sadaja ta’ bangal alakowa kantha ganeka. Nangeng ponapa se oreng laen bangal ngedirragi, kaula bangal jugan! (Kaula acaca akadi oreng budhu.)

22Ponapa reng-oreng ganeka oreng Ibrani? Kaula jugan oreng Ibrani. Ponapa reng-oreng ganeka oreng Isra’il? Kaula jugan oreng Isra’il. Ponapa reng-oreng ganeka toronanna Ibrahim? Kaula jugan sapaneka!

23Ponapa reng-oreng ganeka abdina Almasih? Mon eedhingngagi kaula paneka katon akadi se ampon elang akkal, nangeng pajat kaula paneka abdi se lebbi sae dhari reng-oreng ganeka sadaja! Kaula alako lebbi berra’, kaula aseggudan epamaso’ ka penjara, kaula lebbi bannya’ eseksa ban seggut kantos para’ mateya.

24Ampon lema kale kaula eseksa bi’ oreng Yahudi, epeccot tello polo sanga’ kale.

25Tello kale kaula epeccot reng-oreng Roma; jugan oneng kaula egarujuk ban bato. Tello kale kaula nompa’ kapal karem e tase’, ban sakaleyan bang-kambangan e tase’ kantos pa’ lekor ejjam.

26Kaula serreng mabadha parjalanan se babaja: ngadhebbi babaja banjir, babaja bigal, babaja dhari oreng Yahudi ban dhari se banne Yahudi, babaja e dhalem kottha, babaja e lowar kottha, babaja e tase’ ban babaja dhari reng-oreng se ngako taretan se padha Kristen nangeng sanyatana banne.

27Kaula abanteng tolang ban aperrang satengnga mate: serreng ta’ tedhung, ta neddha, ta’ ngenom; serreng kalaparan, kacellebban polana kakorangan kalambi ban ta’ gadhuwan kennengngan.

28Laen dhari ganeka sabban are kaula kobater jugan mekkere kabadha’anna sadajana jema’at.

29Mon badha se ta’ gadhuwan kakowadan, kaula arassa ta’ gadhuwan kakowadan jugan. Mon badha se gaggar ka dhalem dusa, ate kaula noro’ ancor.

30Daddi, mon kaula dir-ngedirragiya, kaula ngedirragiya sadajana se noduwagi ja’ kaula ta’ gadhuwan kakowadan.

31Allah, Ramana Guste Isa ngagali ja’ kaula ta’ lecek. Molja’agi asmana salanjangnga.

32E bakto kaula badha e Damsyik, gubennor se kobasa e ka’issa’, se badha e babana pamarenta’anna Rato Aretas, makon tantara ajaga labang saketheng kaangguy nangkep kaula.

33Nangeng kaula epamaso’ ka dhalem budhak, pas epakalowar epalebat lobang e geddhung, epatoron ka baba. Kalaban sapaneka kaula salamet dhari gubennor ganeka.Download Audio MP3 (2 Korintus 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran