Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Yohanes 2 >> 

Hi Kristus Létang Témba Dité

1Oé, anak daku! Tulis laku sanggéd taung so’o latang te méu, kudut néka pandé ndékokm. Maik émé manga ata pandé ndékoky, manga létang-témba dité nggere-oné hi Ema, ngong hi Yésus Kristus hitut agil.

2Hia te koso sanggéd ndékok dité, ngot toé hanang ndékok dité kanang, maik sanggéd ndékok oné temu tana lino.

3Ho’oy tandan te ité pecing Mori Keraéng: émé lorong lité sanggéd peréntaN.

4Céing ata nenggo’o taén, “Aku pecing Hiak,” maik hia toé lorong sanggéd peréntaN, hia hitu ata nggopéty agu Mori Keraéng toé manga oné nai diha.

5Maik céing ata lorong Reweng Diha, ngong momang de Mori Keraéng tu’ung-tu’ung poli jepekn oné hia. Hituy dé tandan te ité nai ca anggit agu Mori Keraéng.

6Céing kaut ata taé te hia nai ca anggit agu Mori Keraéng, paka mosé cama ného hi Kristus.

Perénta Weru

7Asé-ka’én ata momang laku! Toé perénta weru ho’ot tulis daku latang te méu, maik perénta manga. Perenta hitu, danong’g mangan oné méu, ngong Reweng hitut poli dengén le méu.

8Koném po nenggitu, weru kin perénta ho’ot tulis daku. Molorn perénta weru ho’o, ai polig toton oné Hia agu oné méu. Cemolg nendep, ai gérak hitut molor polig néran.

9Céing ata taé te hia ka’éng oné géraky, maik kodo asé-ka’é ca imbin, hia hitu ka’éng kin oné nendep dengkir te ho’on.

10Céing ata momang asé-ka’é ca imbin, hia ka’éng kin oné gérak agu toé wéléngy.

11Maik céing ata kodo asé-ka’é ca imbin, ka’éng agu mosé oné nendepy. Toé pecing liha nggere-nia lakon, ai buta matan le nendep hitu.

12Oé sanggéd anak daku! Tulis laku latang te méu, ai poli ampongd ndékok de méu le ngasang di Kristus.

13Oé sanggéd ema! Tulis laku latang te méu, ai méu poli pecing Hia hitut mangan du wangkan. Oé sanggéd ata uwa! Tulis laku latang te méu, ai poli kodad jing da’at le méu.

14Oé sanggés méut ngasang anak! Tulis laku latang te méu, ai pecing le méu hi Ema. Oé sanggéd méut ngasang ema! Tulis laku latang te méu, ai pecing le méu Hia hitut poli mangan du wangkan. Oé sanggéd méut ngasang ata uwa! Tulis laku latang te méu, ai mberes kis méu. Reweng de Mori Keraéng manga oné méuy agu poli kodad jing da’at le méu.

15Néka momang le méu lino ho’o agu sanggéd icin. Céing ata momang lino ho’o, ngong toé momang hi Ema.

16Ai sanggéd cao-ca oné lino ho’o, ngong belek de weki, ngoéng de mata agu mésé-nai, toé tua oné-mai hi Emad, maik todo oné-mai linod.

17Belek agu ngoéngn de lino ho’o lari morad, maik ata lorong ngoéng de Mori Keraéng te haéng mosé tédéng lén.

Bali Di Kristus

18Sanggéd anak daku! Ho’o gi cekeng turung cemol. Polig dengén le méu Danong, ata lawang hi Kristus kudut mais ga. Te ho’on ga do kétas tuad ata te lawang hi Kristus. Hituy dé tandan, ruis te cai gi cekeng turung cemol.

19Bo kali oné-mai weki ditéd isé situt lawang hi Kristus, maik danong toé wa-mai naid te nai ca-anggit agu ités. Émé tu’ung-tu’ung wa-mai naid te nai ca anggit agu ités, toét-toé kopé olés kid agu ité. Bécang disé situ oné-mai ité, kudut si’ang tu’ung te sanggéd isé toé nai ca anggit agu ité kolés ga.

20Maik méu poli tiba palas Nai Nggeluk de Mori Keraéng, wiga pecing taung le méu toing molor.

21Tulis daku ho’o, toé landing toé pecing le méu toing molor hitu, maik ali poli pecingn. Agu baé le méu oné toing molor hitu, toé manga nggopétn.

22Céing weli ata nggopét hitu? Ngong hia hitut poli wéwa te Mori Yésus toé Mésiasy. Hia dé ata bali di Kristus: hia pali hi Ema agu hi Anak.

23Ai céing ata pali hi Anak, hia kolé toé imbi Ema. Maik céing ata tiba hi Anak, hia kolé imbi hi Ema.

24Landing hitu, keréba hitut poli dengén le méu du wangkan, paka kukut oné pucu, na’a oné rak agu cawi oné atis, wiga méu ciri nai ca anggit agu tuka ca léléng kis agu hi Anak agu hi Ema.

25Ho’oy dé reké di Yésus Kristus hitu: ité te tiba mosé tédéng lén.

26Tulis sio éta daku bao latang te méu, ngong sanggéd ata siot rémé pandé wéléng méud.

27Ai palas hitut poli tiba le méu oné-mai hi Kristus, toé ngancéng mora kolén. Landing hitu, méu toé sékékn kolé te toing lata banam. Palas di Kristus hitu te toing méu sanggéd cao-ca; agu baé le méu te toing Diha situ molord, toé manga nggopétn. Landing hitu, méu paka nai ca anggit kis agu hi Kristus, ného ata poli toingn Liha danong.

Ité Ho’o Anak De Mori Keraéngt

28Sanggéd anak daku! Nai ca anggit ga agu hi Kristus, kudut émé cai Hia tai, ité harat naid te cumang agu toé cau ritak te imbi Hia.

29Émé pecing le méu te hi Kristus hitu ciri Anak le pandé molor, méu paka pecing kolé, te sanggéd ata situt pandé molor loas oné-mai Mori Keraéngd. <<  1 Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran