Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 11 >> 

1Du Mori Yésus poli taungs pedén oné rasul situt campulu sua, ngog Hia nitu main te toing agu te tombo Keréba Di’a oné sanggéd béndar disé.

Mori Yésus agu Hi Yohanés Cebong (Luk 7:18-35)

2Oné mai buin hi Yohanés, dengé liha apa ata gori di Kristus,

3itu tara jera ata nungkun, te réi Hia: “Ité hitut mai, ko ami paka géréng ata banakm?”

4Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ngom ga méu, agu tombo oné hi Yohanés, apa ata dengé agu apa ata ita de méu:

5Ata buta ngancéng lélo, ata péko ngancéng lako, ata boké ciri helis wekin, ata nenteng ciri nilor, ata mata mosé kolé, agu oné isét lénggé ba keréba di’a.

6Agu mosé di’a hiat toé doét Akuy.”

7Du koléd ata nungku di Yohanés, pu’ung Mori Yésus tombo agu ata do situ latang te hi Yohanés: “Kudut te co’os méu ngo oné satar mambak? Kudut lélo helung ata héo-haol le burus?

8Ko kudut apa ngos? Te lélo ata paké ceca hemél? Ata situt paké ceca hemél, osangd oné mbaru de raja.

9Jari, apa weli tara ngos méu? Kudut lélo nabi? Tu’ung kéta, Aku taé agu méu: Hia céwé mésé oné mai nabi.

10Ai latang te hia manga tulisn: Lélo ga, Aku wuat atag bolo mai Ité, hia kudut wé’ang salang bolo mai Ité.

11Aku taé agu méu: Moro matan, oné mai isét loas le inéwai, toé dé’it manga tuan cengatan ata céwé mése oné mai hi Yobanés te Cebong; landing hiat merik-kejik oné osang Surga, céwé méséd oné mai hia.

12Du pu’ung mangan hi Yohanés Cebong dengkir te ho’on, manga ata te purakn Adak Surga, agu hiat purakn, damang te kuasan liha.

13Ai sanggéd nabi agu Kitab Taurat, ba pedé engkir tuan hi Yohanés,

14agu-émé goris méu te tiba - hituy hi Élia hitut kudut maiy.

15Céi-céing ata paéng tilun, séngét koé liha!

16Agu apa Laku rapangd ata uwa te ho’on? Isé situ rapang cama ného anak koé ata lonto oné ambas agu mai ciékd ngong haé rebad:

17Ami tebang sunding latang te méu, landing méu toé goris te saé, ami déré ngiwi-ngaéskm maik méu toé manga walus.

18Soho mai di Yohanés, toé hang agu toé inung maig taé disé: Hia hena le jing da’aty.

19Poli hitu woko cai Anak Manusia, Hia hangy agu inungy, mai taé disé: Lélo damang, Hia ata gomeng agu ata langu, asé-ka’é data tegi béa, agu ata ndékok. Maik le nai ngalis de Mori Keraéng, helek de cengata lélo oné mai pandén.”

Mori Yésus Maja Pisad Béndar (Luk 10:13-15)

20Itug kali majad le Mori Yésus béndar situt toé gorid te tesers, koném po nitu Hia do pandé tanda lengetn:

21“Copél hau Korazim! Copél hau Bétsaida! Ai émé oné Tirus agu Sidon, manga pandé tanda lenget situt poli mangad oné bahi-réha méu, médésg teserd agu walud.

22Landing aku taé agu méu: Du leso toto-bicar, mendo disét Tirus agu Sidon, te daing géald, itu po mendo de méu.

23Agu hau Kapérnaum, asah weli hau, te téti haéng awangh? Toé, hau kéta te rendak na’a wah, haéng lino disét matah! Ai émé oné Sodom mangas tanda lenget, ata poli jirid oné bahi-réha méu, béndar hitu toét-toé manga kin dengkir te ho’on.

24Maik Aku taé agu méu: du leso beté-bicar, mendo de bendar Sodom céwé géald itu po mendo de méu.”

Wancong Dihat Ba Selamak (Luk 10:21-22)

25Du hitu curup le Mori Yésus: “Aku wali di’a agu Ité Ema, Mori de awang agu tana, ai sanggéd situ, cehas Lité latang te isét nggalas agu isét nggepuk, maik tois Lité oné isét panga-wa.

26Yo Ema, hitu ata henan oné Ité,

27Sanggéd taung poli widang agu Akud le Emag, agu toé cengatan ata pecing ngasang Anak, émé toé le Ema, agu toé cengatan ata pecing Ema émé toé le Anak agu oné ata hituy henan toin le Anak hitu.

28Mai cé’é Akum, sangges méut poso le pola mendo, Aku kudut téing cembes agu méu.

29Pola ga oka ata na’a Laku agu nungku oné Aku, ai Aku ata jinggop agu lembak nai, wiga wakarm te delék melery.

30Ai oka hitut na’a Laku minakn doing, agu mendo Daku kolé géaln.” <<  Matius 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran