Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 16 >> 

Ata Parisi agu Ata Saduki Tegi Tanda (Mr 8:11-13)

1Poli hitu mais ata Parisi agu ata Saduki kudut damang Mori Yésus. Tegi lisé kudut Hia toto can tanda éta mai Surga, oné isé.

2Maik mai walé de Mori Yésus: “Du le mané, ai ndéras awang, mai taé de méu: leso nggirong,

3agu du gula, ai wara agu sagém awang, mai taé de méu: leso nembeng. Tara de awang baé le méu woléngd, maik tanda wié-1eso toé baé.

4Ata uwa so’ot da’at agu toé junggu so’o, soléng kéta can tanda. Landing latang te isé, toé kéta téing tanda cedion agu tanda de nabi Yunus.” Itu kali Mori Yésus legong isé agu ngon.

Ngong Ragi Data Parisi Agu Saduki (Mr 8:14-21)

5Du ngo besina mai sanod ata nungku de Mori Yésus, hémong lisé ba roti.

6Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Néka témo, agu jangka koé latang te ragi data Parisi agu Saduki.”

7Itug kali téntangn lisé agu mai taé cama taud: “Curup hitu Diha, méséng toé manga ba rotid ité.”

8Agu du baég le Mori Yésus apa hitut curup laing lisé, mai taén: “Co’o méu tara curup laing méséng toé manga roti? Oé, ata toé danga imbi!

9Toé kin dipecing le méu ko? Toé nuk le méu oné mai lima mongkod roti latang te lima sebu ata agu pisa rotod ata récid ligot le méu du hitu?

10Ko roti situt pitu mongko latang te pat sebu ata agu pisa rotod ata ligot le méu poli hitu?

11Co’o kaut méu tara toé pecingn, te toé roti betuan Daku. Jangka koé latang te ragi data Parisi agu Saduki.”

12Du hitud lisé pecingn betuan Diha: isé toé kudut sesenga’i agu ragi roti, maik latang te toing agu titong data Parisi agu Saduki.

Tura Di Pétrus (Mr 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Du cain Mori Yésus oné tana Kaisaréa, Pilipi, réi Liha agu ata nungkun: “Taé data, céing Anak Manusia hitu?”

14Mai walé disé: “Manga ata caro hi Yohanés tecebong, manga kolé ata caro: hi Élia agu manga kolé ata taé hi Yérémia ko cengata oné mai Sanggéd nabi.”

15Mai réi de Mori Yésus agu isé: “Maik le taé de méu ga, ceingk Aku ho’o?”

16Mai walé di Simon Pétrus: “Ité hi Mésias, Anak de Mori Keraéng ata mosé!”

17Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Mosé di’a hau Simon Bin Yunus, ai toé manusia hitut taé agu hau, maik Ema Daku hitut éta Surga.

18Aku taé agu hau: hau Pétrus, hau watu nampar, éta lobo hau Aku te hesed ro’éng Daku, toé ngancéng kodan le kuasa de mata.

19Oné hau téingn Laku kunci Adak Surga: Apa ata pongo le hau oné lino te pongo kid éta Surga, apa ata caca le hau oné lino, te caca kolés éta Surga.”

20Poli hitu Mori Yésus ré’ing ata nungkun kudut néka tombo agu céing kaut te Hiay Mésias.

Toi Te Laring Cain Mosé Céncés Dé Mori Yésus; Agu Co’o-Co’o Te Lorong Hia (Mr 8:31-9:1; Luk 9:22-27)

21Pu’ung du nitu main Mori Yésus wangkag tombon Liha agu ata nungkun te Hia paka ngo oné Yérusalém, agu do kéta cukung susan oné mai isét tu’a laing imam-imam kepala agu ata pecing Taurat, poli hitu ala latay, agu leso te telun to’o koléy.

22Maik hi Pétrus ndol Mori Yésus lupi racapn agu rengkes Hia, taén: “Mori, nahé Mori Keraéng oké tadang koéy ného curup Dité hitu! Nahé curup hitu néka kéta hena Itéy.”

23Og holésn Mori Yésus agu mai taén ngong hi Pétrus; “Pé’ang hau jing da’at, hau ca watu te timpok Akuh, ai hau toé nuk apa ata nuk de Mori Keraéngh, maik nuk kaut apa ata nuk de manusia.”

24Itu kali Mori Yésus taé agu ata nungkun: “Émé cengata ata ngoéng te lorong Akuy, paka pali weki run, pola panggoln agu lorong Akuy.

25Céi-céing ata momang nain, hia te mamur nawan, agu céing ata mamur nawan landing Aku, hia te mo’éng mosén.

26Apa betuan émé cengata ata delék taung tana linoy, maik mora mosén? Agu apa ata ngancéng téing laingn te lesing mosén?

27Ai Anak Manusia te mai kolé agu néra de Eman agu londang le sanggéd malékat; du hitu Hia te wali néténg ata lorong agu pandén.

28Aku taé agu méu: Moron, oné mai méu ata manga cé’é ho’o, manga ata toé di matay émé toéd ita lisé main Anak Manusia neho raja oné baté peréntan.” <<  Matius 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran