Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Petrus 2 : 11 >> 

NETBible: yet even angels, who are much more powerful, do not bring a slanderous judgment against them before the Lord.


AYT: padahal para malaikat, yang meskipun jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak mengucapkan tuduhan yang mengandung hujatan terhadap mereka di hadapan Tuhan.

TB: padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.

TL: padahal segala malaekat, walaupun lebih besar kuat kuasanya, tiada mengumpat mereka itu kepada Tuhan.

MILT: sedangkan para malaikat yang lebih besar dalam kekuatan dan kemampuan, tidak menyampaikan penghakiman yang menghujat terhadap mereka di hadapan * (YAHWEH - 2962).

Shellabear 2010: Padahal, para malaikat yang kekuatan dan kekuasaannya pun lebih besar, tidak berani menuduh mereka di hadapan Tuhan dengan hujahan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Padahal, para malaikat yang kekuatan dan kekuasaannya pun lebih besar, tidak berani menuduh mereka di hadapan Tuhan dengan hujahan.

Shellabear 2000: Padahal, para malaikat yang kekuatan dan kekuasaannya pun lebih besar, tidak berani menuduh mereka di hadapan Tuhan dengan hujahan.

KSZI: Sedangkan para malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah mencela dan menuduh makhluk yang adikudrati itu di hadapan Tuhan.

KSKK: sedang malaikat-malaikat, yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka, tidak menghujat di hadapan Tuhan.

WBTC Draft: Malaikat-malaikat lebih kuat dan lebih berkuasa daripada guru-guru palsu, tetapi mereka tidak mengucapkan hujatan terhadap orang itu di hadapan Tuhan.

VMD: Malaikat-malaikat lebih kuat dan lebih berkuasa daripada guru-guru palsu, tetapi mereka tidak mengucapkan hujatan terhadap orang itu di hadapan Tuhan.

AMD: Padahal, malaikat-malaikat yang lebih kuat dan lebih berkuasa dari mereka tidak memberikan penghakiman atas mereka di hadapan Tuhan.

TSI: Padahal para malaikat, walaupun mereka lebih berkuasa daripada semua manusia, tidak menghina guru-guru palsu itu di hadapan Tuhan.

BIS: Sedangkan malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan berkuasa dari guru-guru palsu itu, tidak menuduh para makhluk yang mulia itu dengan kata-kata penghinaan di hadapan Tuhan.

TMV: Sedangkan malaikat-malaikat yang jauh lebih kuat dan berkuasa daripada guru-guru palsu itu, tidak menuduh makhluk-makhluk itu di hadirat Tuhan dengan kata-kata hinaan.

BSD: Malaikat-malaikat saja, tidak berani menuduh makhluk-makhluk surga itu dengan kata-kata penghinaan di hadapan Tuhan, meskipun mereka jauh lebih kuat dan lebih berkuasa daripada guru-guru palsu itu.

FAYH: padahal para malaikat pun, yang berhadapan dengan Allah di surga dan yang kekuasaan serta kekuatannya jauh lebih besar daripada pengajar-pengajar palsu itu, tidak pernah menghujat para penguasa yang jahat itu.

ENDE: sedang Malaekat-malaekat, walau lebih kuat dan berkuasa dari mereka, tidak berani membuat putusan palsu melawan mereka pada Tuhan.

Shellabear 1912: sedang malaikat-malaikat yang terlebih pula kuat kuasanya itu tiada menuduhi dia dihadapan Tuhan dengan diumpatnya akan dia.

Klinkert 1879: Soenggoehpon segala malaikat, jang terlebih besar koewasanja dan gagahnja, tidak membawa pehoekoeman lanat atas mareka-itoepon dihadapan Toehan.

Klinkert 1863: Maski segala malaikat, jang terlebih besar koeasanja dan gagahnja,tidak membawa toedoehan laknat atas itoe orang dihadepan Toehan.

Melayu Baba: sdang mla'ikat-mla'ikat, sunggoh pun kuat-kuasa-nya lbeh bsar, t'ada bawa di dpan Allah satu d'awa'an yang umpatkan dia-orang.

Ambon Draft: Sedang djuga mela; ikat-mela; ikat, pada jang mana ada kowat dan kawasa terlebeh besar, tijada menahan hukum hodjat itu, jang terputus atas marika itu, berhadapan maha besar Tuhan.

Keasberry 1853: Muskipun sagala muleikat, yang turlebih busar kuasanya dan gagahnya, tiada iya mungadapkan tudohan umpatan atas marika itu dihadapan Tuhan.

Keasberry 1866: Mŭskipun sagala mŭliekat yang tŭrlebih bŭsar kwasanya, dan gagahnya, tiada iya mŭnghadapkan tudohan umpatan atas marika itu dihadapan Tuhan.

Leydekker Draft: Sedang segala Mela`ikat, jang 'ada berkalebehan dengan karasnja dan gahinja, tijada membawa barang hhukum hodjat 'atas marika 'itu dihadapan maha besar Tuhan.

AVB: Sedangkan para malaikat yang lebih kuat dan berkuasa tidak pernah mencela dan menuduh makhluk yang adikudrati itu di hadapan Tuhan.

Iban: Indah sida melikat, taja pen sida lebih agi kering sereta lebih agi bekuasa ari sida, deh enda besalah sida melikat nya ngena jaku kelese di mua Tuhan.


TB ITL: padahal <3699> malaikat-malaikat <32> sendiri, yang sekalipun lebih <3173> kuat <2479> dan <2532> lebih berkuasa <1411> dari pada mereka <1510>, tidak <3756> memakai <5342> kata-kata hujat <989>, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman <2920> atas <2596> mereka <846> di hadapan <3844> Allah <2962>.


Jawa: mangka para malaekat dhewe, sanadyan luwih peng-pengan sarta luwih kuwasa katimbang wong-wong iku, anggone nggugatake wong-wong mau ana ing ngarsaning Allah, padha ora nganggo tembung nyenyamah.

Jawa 2006: mangka para malaékat dhéwé, sanadyan luwih peng-pengan sarta luwih kwasa katimbang wong-wong iku, ora nggunakaké pitembungan panyenyamah menawa nggugat wong-wong mau ana ing ngarsaning Allah.

Jawa 1994: Mangka para malaékat dhéwé senajan kasektèn lan pangwasané luwih gedhé ketimbang karo para guru-guru palsu mau, ora nggugat titah-titah mau nganggo tembung panyenyamah ana ing ngarsané Pangéran.

Jawa-Suriname: Para mulékat waé, sing kuwaté lan kwasané ngungkuli wong-wong kuwi, ora wani ngèlèk-èlèkké pangwasa-pangwasa sing nang swarga kuwi. Ngelahké nang nggoné Gusti Allah waé ora wani.

Sunda: Cacakan para malaikat ge anu leuwih unggul jeung bedas ti batan maranehna, nyeuseulna ka eta mahluk-mahluk mulya teh henteu nganggo kecap anu ngahina di payuneun Pangeran.

Sunda Formal: Cacakan malaikat-malaikat anu jauh tangeh leuwih luhur jeung leuwih kawasa batan maranehna teh, teu warantuneun ngagogoreng maranehna di payuneun Allah.

Madura: Mangkana, kat-malaekat saos, se lebbi kowat sareng lebbi kobasa dhari ru-guru palsu ganeka, ta’ ngarane lok-mahlok e sowarga ganeka sareng ca’-oca’ se ya-nyeya e ajunanna Pangeran.

Bauzi: Lahana ame guru zi labe neham bak vi ozom vaba? Alat Am im gagu vou usemda zi lamti labi ame guru zi lamti iho vi ozom di bisi feàda Alat Am im gagu vou usemda zi am bak. Lahamnàme ame Alat Am im gagu vou usemda zi labe iho ba Boehàda Alat avaesdam laba le duzum di iho ame na asum doni beaba azimna feà zi laba neha, “Dam lam git modeho,” lahame ba le duzu vàlu feàtàdam vabak.

Bali: Yadiastu paramalaekate luihan miwah langkungan kawisesannyane katimbang ring guru-guru palsune punika, paramalaekate punika nenten nganistayang guru-guru palsune punika ring ayun Ida Sang Panembahan.

Ngaju: Aloh kare malekat je labih abas tuntang labih kuasa bara kare guru pananjaro te, jaton bahanyi mandawa kare taloh belom je paham ihormat te mahapan kare auh je mahina intu taharep Tuhan.

Sasak: Malaẽkat-malaẽkat saq jaoq kuatan dait bekuase ketimbang guru-guru palsu nike, ndẽq bani nuduh ie pade siq ucapan-ucapan saq menghine lẽq arepan Tuhan.

Bugis: Sedangkang malaéka’-malaéka’ iya mabélaé lebbi mawatang sibawa makuwasa naiya guru-guru palsuéro, dé’ nateppui sining mahlu’ iya malebbiéro sibawa ada-ada pappakatuna ri yolona Puwangngé.

Makasar: Sa’dangkang malaeka’-malaeka’ la’bi gassinganga siagang makoasanganga na anjo guru-guru takontutojenga takkana kamma antuntuki apa mala’birika katallassanna ri dallekanNa Batara.

Toraja: na mintu’ ia malaeka’ moi anna mandu kapua kamatotoranna sia kuasanna tae’ anna pa’peukungan tampak ropui tu tau iato lako Puang Matua.

Duri: Na ia una to malaeka' to la'bi mauku na makuasa too na ia joo guru tangtongan, na te'da nacapa'-capa'i ke napasalai joo guru tangtongan jio olo-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Hiyambola malaikati ta lebe molotolo wawu lebe kawasa mao, dila helohina olimongoliyo tou hepotuntutiya, alihu timongoliyo hukumaniyo lo Allahuta'ala Eya.

Gorontalo 2006: Hiambola mamaa-lai̒katiyalo talebe molotolo daa̒ wau okawasa wolo guguu-ruwaalo paluti boito, diila helo potuludu totoonulalo mahuluku umolamahu boito wolo tataa-heyalo umohina totalu lo Eeya.

Balantak: Poali malaa'ikatpo men moonggorna ka' kuasaan labi tia minti guru-guru iya'a, sian mingiroki i raaya'a kabai mangarait rongo-rongor Tumpu.

Bambam: Malaika' sia duka' anna tä'i umpassubum tula' pantelle dio olona Debatanta la untelle ingganna indo to matande kakuasaanna, moi kela daa matoho puha ia anna kuasa puha indo malaika' anna la indo to ma'pa'guhu sala.

Kaili Da'a: Malaeka-malaeka Alatala etu neliu nggaroso bo neliu nggakuasa nggari guru-guru topodawa etu. Tapi naupa iwetu malaeka-malaeka etu da'a nompakasala roa-roa ira to nowia sala ante tesa-tesa njilaka ri ngayo i Pue.

Mongondow: Padahaḷ umpakah malaekat mita inta mongoropot bo inta kokawasa no'iliu ko'i monia tua yo diaíbií kobalií im mopoyagi-yagimai kon singog kom bayongan mahaḷuk mita tatua kon tayowon i Allah.

Aralle: Aka' moi semalaeka'ang, ang matoho anna ma'kuasa puha nei' andana yato to pampakuhu kalosengang, datoi sika bahani untula' tahuhu bahtu' unsalla yato ingkänna to ma'kuasa ang matande di olona Puang Alataala.

Napu: Mogalorihe malaeka au melumbu kamakuasanda hangko i guru iti, barahe bai mopapakoi ba mosalai apa au merae iti i lindona Pue Ala.

Sangir: Arawe manga malaekatẹ̌ kụ limembom matatoghasẹ̌ dingangu kawasa wọu manga mahang, mananěntiro e tawe měmpěnanoke riạdikang mawawantugẹ̌ e ringangu manga waweran sasamedẹ̌ e su těngon Mawu.

Taa: Wali makoje kojo sira etu, apa sakowa pomakau i mPue Allah ndate saruga tare to manto’o maja’a tau to bose pangkanya etu ri tango i mPue Allah. Pomakau i mPue Allah etu, sira to roso-roso pei tau to mampotunde to taa monso etu pei sira taa rani manto’o maja’a tau etu ri tango i mPue Allah.

Rote: Te se'kona ata nusa so'da kala, nde be'i-balakain ma koasa nala ba'u lena heni mese masapepekok sila la, boeo ala ta lapalani lakamumulu-lakamamaek hata maso'da mandela-masa'ak sila la, nai Amak Manetualain matan fa.

Galela: Ena momongo, ngaroko o bi malaikat lo ifoloisi ikuasa, duma nakoso o Jou Awi simaka gena, ma ngale o guru ikokulai gena yakalakiwa de manga dorou lo isibicarawa.

Yali, Angguruk: It arimano apma weregma malaikat ine werehon palimu wereg angge famen malaikaren it siyag amag ulug enebug uk fug angge Allah olohotma wereg.

Tabaru: 'Ena 'o sagala mala'ekati gee 'ifoloiosi 'ikuata de 'ikuasa de gee 'o guru-guru ma ngeluku go'ona, ma koyakalakiwa 'o do-dadi 'iku-kumati ge'ena de 'o demo-demo 'isiti-tingoono ma Jou wi bionoka.

Karo: Sedangken malekat-malekat si ndauh gegehen ras belinen kuasana asangken guru-guru perguak e la nalahken mahluk-mahluk si mulia e alu nggombangisa i adep-adepen Tuhan.

Simalungun: Gari malekat-malekat, age pe surungan bani hagogohon ampa kuasa, seng mansahapkon uhum panrisaion dompak sidea i lobei ni Tuhan in.

Toba: Gari angka surusuruan, atik pe sumurung hagogoon dohot huasonasida, gari so mandabuhon uhum paminsangon dompak nasida di jolo ni Tuhan i.

Dairi: Keppèken ukum malaèkat-malaèkat, tukasi pè ndaoh mergegohen janah merkuasaan dari pada kalak guru-guru palsu i, oda nung ilèai kalak simersangap ni sorga i, i hadeppen Tuhan i.

Minangkabau: Sadangkan malekaik-malekaik nan labiah kuwaik, sarato nan labiah bakuwaso daripado guru-guru palasu tu, indak namuah doh manuduah mukaluak-mukaluak nan mulie tu, jo kato-kato nan mahino di adok-an Tuhan.

Nias: Mala'ika na'i, sabõlõ tohude fa'abe'e ba fa'abõlõ moroi ba zamahaõ sofaya andrõ, lõ latandraw̃aisi zo noso solakhõmi andrõ ba zorugo.

Mentawai: Beringan samalaika sisaliu peilé ron samba gegedda ka tubudda tai guru sipatataju néné, tá maró bagadda masijoaké makluk siabeu tiboi tubu ratiboaké nga-nga paloloiat ka matat Tuhan.

Lampung: Sedang malaikat-malaikat sai jaoh lebih kuat rik bekuasa jak guru-guru palsu udi, mak nuduh para makhluk sai mulia udi jama cawa-cawa sai ngehina di hadap Tuhan.

Aceh: Seudangkan malaikat-malaikat nyang jiôh leubeh teuga dan meukuasa nibak gurée-gurée peuleusu nyan, hana jitudôh dumna makhlok nyang mulia nyan ngon tutoe nyang hina dikeue Tuhan.

Mamasa: Annu malaeka'pa to marru matande kakuasaanna anna la itin matin to ussewangan pepa'guruan salao anna tangngia tula' pa'telle napasuun ke umpokadai kasalaanna to matande kakuasaanna dio olona Puang Allata'alla.

Berik: Guru ol kapkaiserem jemna baabeta bastantowaifer, jengga baabeta malaikatmana ba uskambarsusum. Safe gam, malaikata baabetsususerem Tuhanem tarnap aa jei ge fibilirim, jei enggam jam aa galap ge gubilirim guru ol kapka jeiserem jei kapkaiserem mes ne eyebili, jes galapserem malaikata jeiserem jei guru ol kapka jeiserem jam ne imei-imeitababiyen.

Manggarai: Ngot weki rud kaut sanggéd malékat, koném po céwé mberes agu céwé mésé kuasad oné-mai guru tangké situ, toé gorid te loér sanggéd cao-ca mengit situ du soléng wahéng disé oné ranga de Mori Keraéng.

Sabu: Jhe ri naju-naju Deo he le ma miha do rihi ri ko ne rui nga kuaha ngati guru-guru do pote do appi he, ngaddi dho ta pewoapa ro do kemuki do na harre ri likara nga menihi pa hedhapa Muri.

Kupang: Padahal Dia pung ana bua di sorga lebe kuat dari itu guru putar-balek dong. Biar bagitu, ma ana bua dong sonde omong bekin busuk sang itu guru dong di dong pung Bos pung muka. Dong ju sonde maen lempar sala pi sang itu guru dong.

Abun: Sarewo malaikat gato nggi wai kadit yeguru gato kidar suk ne, án da bi suktinggi mwa wai kadit yeguru ne, sarewo án yo kiket suk mwa neya gato gesyos ne mo Yefun Allah gwem mo gu ne nde.

Meyah: Erek koma tina, malaikat-malaikat ongga efen owesa efek ekirsa jeska mar ongga angh gu mebaga insa koma bera runoga oruh mar koma jinaga guru. Noba malaikat-malaikat tein runocunc mar koma erek oska skoita Allah jinaga guru.

Uma: Bangku' mala'eka–mala'eka to meliu karoho-ra pai' kabaraka'-ra ngkai guru to boa' toera-e', uma lau-ra daho' mporuge' ba mpopakilu anu mobaraka' toe hi nyanyoa Pue' Ala.

Yawa: Weramu naito Amisye taune onawamo wo awa akari maura tantunawi no Amisy amune ramu. Naite awa vambunine mo kuruno angkari awa rakivan, weramu onawamo umambirive maisyare kurune wato mansamaisye ramu.


NASB: whereas angels who are greater in might and power do not bring a reviling judgment against them before the Lord.

HCSB: however, angels, who are greater in might and power, do not bring a slanderous charge against them before the Lord.

LEB: whereas angels, who are greater in strength and power, do not bring against them a demeaning judgment from the Lord.

NIV: yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not bring slanderous accusations against such beings in the presence of the Lord.

ESV: whereas angels, though greater in might and power, do not pronounce a blasphemous judgment against them before the Lord.

NRSV: whereas angels, though greater in might and power, do not bring against them a slanderous judgment from the Lord.

REB: whereas angels, for all their superior strength and power, employ no insults in seeking judgement against them before the Lord.

NKJV: whereas angels, who are greater in power and might, do not bring a reviling accusation against them before the Lord.

KJV: Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.

AMP: Whereas [even] angels, though superior in might and power, do not bring a defaming charge against them before the Lord.

NLT: But the angels, even though they are far greater in power and strength than these false teachers, never speak out disrespectfully against the glorious ones.

GNB: Even the angels, who are so much stronger and mightier than these false teachers, do not accuse them with insults in the presence of the Lord.

ERV: The angels are much stronger and more powerful than these beings. But even the angels don’t accuse them and say bad things about them to the Lord.

EVD: The angels are much stronger and more powerful than these false teachers. But even the angels don’t accuse the false teachers and say bad things about them to the Lord.

BBE: Though the angels, who are greater in strength and power, do not make use of violent language against them before the Lord.

MSG: Even angels, their superiors in every way, wouldn't think of throwing their weight around like that, trying to slander others before God.

Phillips NT: Yet even angels, who are their superiors in strength and power, do not bring insulting criticisms of such things before the Lord.

DEIBLER: In contrast, angels do not insult those teachers when those teachers accuse the angels while the Lord God is watching, even though the angels are much more powerful [DOU] than the teachers of false teaching.

GULLAH: Angel dem got scrent an powa mo, fa sho, den dem wickity teacha yah. Stillyet, eben de angel dem ain neba sult dem teacha wen dey cuse um dey fo de Lawd.

CEV: Although angels are more powerful than these evil beings, even the angels don't dare to accuse them to the Lord.

CEVUK: Although angels are more powerful than these evil beings, even the angels don't dare to accuse them to the Lord.

GWV: Angels, who have more strength and power than these teachers, don’t bring an insulting judgment against them from the Lord.


NET [draft] ITL: yet even angels <32>, who <3699> are <1510> much more <3173> powerful <2479> <2532> <1411>, do <5342> not <3756> bring <5342> a slanderous <989> judgment <2920> against <2596> them <846> before <3844> the Lord <2962>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  2 Petrus 2 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran