Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 24 : 11 >> 

TB: Engkau dapat memastikan, bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah.


AYT: Engkau dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku naik ke Yerusalem untuk beribadah.

TL: tampaknya Tuan boleh mengambil paham, bahwa tiada lebih daripada dua belas hari semenjak hamba naik ke Yeruzalem hendak sembahyang.

MILT: Sebab engkau dapat mengetahui, bahwa hal-hal itu berlangsung terhadapku tidak lebih dari dua belas hari sejak aku naik untuk beribadah di Yerusalem,

Shellabear 2010: Sesungguhnya Tuan dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu, hamba datang ke Yerusalem untuk beribadah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sesungguhnya Tuan dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu, hamba datang ke Yerusalem untuk beribadah.

Shellabear 2000: Sesungguhnya Tuan dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu, hamba datang ke Yerusalem untuk beribadah.

KSZI: Hanya dua belas hari yang lalu aku telah pergi ke Baitulmaqdis untuk beribadat.

KSKK: Engkau dapat memperoleh kepastian bahwa tidak lebih dari dua belas hari lalu, aku pergi ke Yerusalem untuk beribadat.

WBTC Draft: Kurang lebih 12 hari yang lalu aku pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Engkau dapat memeriksa kebenaran dari kata-kataku itu.

VMD: Kurang lebih 12 hari yang lalu aku pergi ke Yerusalem untuk beribadat. Engkau dapat memeriksa kebenaran dari kata-kataku itu.

AMD: Dengan mudah engkau dapat memeriksa fakta bahwa kurang dari dua belas hari yang lalu aku pergi beribadah ke kota Yerusalem.

TSI: Bapak sangat gampang membuktikan bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu saya datang ke Yerusalem untuk beribadah di Rumah Allah. Jadi tidak ada waktu untuk saya melakukan hal-hal yang seperti mereka tuduhkan terhadap saya.

BIS: Tuan dapat menyelidiki sendiri bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu saya pergi ke Yerusalem untuk sembahyang.

TMV: Tuan dapat mengetahui hal itu sendiri, bahawa tidak lebih daripada dua belas hari yang lalu, saya pergi ke Yerusalem untuk beribadat.

BSD: Tuan bisa memeriksa sendiri apakah itu benar atau tidak. Orang-orang Yahudi tidak mendapati saya bertengkar dengan siapa pun di Rumah Tuhan.

FAYH: Yang Mulia akan maklum bahwa baru dua belas hari yang lalu hamba tiba di Yerusalem untuk beribadat di Bait Allah,

ENDE: Tuan dapat memperoleh kepastian, bahwa tidak lebih dari duabelas hari lalu, aku naik ke Jerusalem hendak melakukan ibadat.

Shellabear 1912: karena dapat juga tuan mengetahui bahwa tiada lebih dari pada dua belas hari lalu yang hamba pergi sembahyang ke-Yerusalim:

Klinkert 1879: Karena bolih toewan tahoe akan hal tiada lebih dari doewa-belas hari laloe, beharoe sehaja datang ka Jeroezalem hendak sembahjang.

Klinkert 1863: Karna toewan bolih taoe, jang trada lebih dari doewa-blas hari liwat saja baroe dateng di Jeroezalem maoe sembajang;

Melayu Baba: kerna tuan juga boleh tahu yang t'ada lbeh deri-pada dua-blas hari sahya sudah pergi smbahyang di Yerusalim:

Ambon Draft: Awleh angkaw bawleh tahu, bahuwa bukan ada le-beh deri duwa belas hari, de-ri pada tatkala b/eta sudah sampe di Jerusalem akan ber-sombajang di situ.

Keasberry 1853: Mulainkan angkau bulihlah mungataui, bahwa tiadalah lebih deripada dua blas hari lamanya aku bahru datang kaJerusalem handak sumbahyang.

Keasberry 1866: Mŭlainkan angkau bulihlah mŭngŭtahui, bahwa tiadalah lebih deripada duablas hari lamanya aku bahru datang kaJerusalem handak sŭmbahyang.

Leydekker Draft: Sedang 'angkaw sampat meng`atahuwij, bahuwa bukan 'ada lebeh deri pada duwa belas harij, deri pada tatkala patek sudah mudikh hendakh sombah sudjud di-Jerusjalejm.

AVB: Hanya dua belas hari yang lalu aku telah pergi ke Yerusalem untuk beribadat.

Iban: Tuan empu ulih mansik utai tu. Kira dua belas hari tu ti udah aku mansang ngagai Jerusalem deka nyembah Allah Taala.


TB ITL: Engkau <4675> dapat <1410> memastikan <1921>, bahwa <3754> tidak <3756> lebih dari <4119> dua belas <1427> hari <2250> yang lalu aku datang <305> ke <1519> Yerusalem <2419> untuk beribadah <4352>. [<1510> <3427> <575> <3739>]


Jawa: Panjenengan saged nguningani, bilih boten langkung saking kalih welas dinten ingkang kapengker punika anggen kula dhateng ing kitha Yerusalem prelu nindakaken pangibadah.

Jawa 2006: Panjenengan saged nguningani, bilih mboten langkung saking kalih welas dinten kapengker punika anggèn kula dhateng Yérusalèm prelu nindakaken pangibadah.

Jawa 1994: Panjenengan saged nitipriksa piyambak, bilih dhateng kawula wonten ing kitha Yérusalèm saperlu sembahyang menika saweg kalihwelas dinten.

Jawa-Suriname: Bapak bisa takon-takon déwé nèk aku teka nang kuta Yérusalèm arep ngabekti marang Gusti Allah, wis rolas dina kepungkur.

Sunda: Ku Juragan tangtos gampil kauninga, yen jisim abdi aya di Yerusalem teh nembe dua welas dinten anu kalangkung, maksad sumeja ngalakonan ibadah.

Sunda Formal: Bapa tangtos langkung tingali, simabdi aya di Yerusalem teh nembe dua welas dinten kalangkung, nya eta bade ngalakonan ibadah.

Madura: Panjennengngan kengeng nalektegi dibi’ ja’ ta’ lebbi dhari dhubellas are se kapongkor abdina entar ka Yerusalim asambajanga.

Bauzi: Eho amu nehaha bak. Em Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba le Ala bake, ‘Am abo feàte,’ lahame ahu adat iedi Ala bake vou baedalo modemu eho kota Yerusalem laba le eho vou mode leme niba fuhu usi dua belas ehete. Eho etei lab gagoho bak, ‘Imbo?’ laham bak oho Tertulus modeo, dam amomoi bake modeo, laham dam laba gagu aimeam, ‘Imbote,’ laham bak aim bak.

Bali: Yening palungguh iratu mitetesin, palungguh iratu pacang prasida wikan, mungguing nenten lintang saking roras rahina sane sampun langkung, titiang munggah ka kota Yerusalem nyadia mabakti.

Ngaju: Tuan tau mariksa kabuat, dia labih bara due walas andau je jari halau aku haguet akan Yerusalem uka sombayang.

Sasak: Pelungguh bau selidik mẽsaq bahwe ndẽq lebih lẽman due olas jelo saq liwat tiang lalo ojok Yerusalem jari sembahyang.

Bugis: Wedding aléna Bapa’ salidikiwi makkedaé dé’ nalebbi seppulo duwa esso labe’é laoka ri Yérusalém untu’ massempajang.

Makasar: Kalenta akkulle ansalidiki karaeng, angkanaya sampulo anrua allonna allaloa, a’lampa’ mange ri Yerusalem, ero’ assambayang.

Toraja: Kusanga ma’din sia takatappa’i, kumua tae’pa nala’bi sangpulo dua allona ka’nanku lao langngan Yerusalem massambayang.

Duri: Kusanga wa'ding kita' takanassai tee kumua sangpulo duami bonginna too tongkumale massambajang jao kota Yerusalem.

Gorontalo: Ti tuwani mowali mohintu to tawu deu dila lebe tou mopulu wawu duhuyi yilalu mao, watiya lonao mayi ode kota lo Yerusalem motabiya.

Gorontalo 2006: Ti Tuani mowali motulete mao̒ lohihilao deu̒ lebe lou̒ mopulaa duuhui mola uilalu mao̒ watia lonao̒ ode Yerusalemu mola lotabia.

Balantak: Tuan sida mamakanasa se' sianpo paraa sompulo' rua' ilio men niparereimo i yaku' nomae' bakitumpu na Yerusalem.

Bambam: Mala umpengngissanni tä'pi la'bi sapulo dua benginna lessu' anna laoä' ma'sambajam längäm Yerusalem.

Kaili Da'a: Mamala komi mboto mompakatantu da'apa nelabi nggari sampulu rombengi kaliuna aku nantende mpaka ri ngata Yerusalem nalau mepue ri Sapo Mpepue.

Mongondow: Mota'aubií pirikisa'an tontanií i Tuang, kon diaíbií no'iliu kom mopuḷuh bodoyowaí nosinggai inta ain kinotaliban aku'oi namangoi in Yerusalem sim mosambayang.

Aralle: Mala umpengnginsangngi aka' dake' la'bi sampulo derua allona ang puha anna maoä' ma'sambayang dai' di Yerusalem.

Napu: Agina nuparesa lolitangku ide: hampulo pea hai rongalo au liu, laona i Yerusale menomba i Souna Pue Ala.

Sangir: I tuang seng nakasẹ̌sui hala u tawe něngalembo wọu mapul᷊o dua su ěllone nal᷊iu iạ e nakoạ sol᷊ong Yerusalem kụ nẹ̌kal᷊iomaneng.

Taa: Wali komi maya mampakanasa wo’u resi tau to yusa, Pa’a, aku tawa masae kojo, owo sampuyu pei dua mbengi liu aku nayau nto’u Yerusalem damampue ri banua i mPue Allah.

Rote: Ama bole palisak matalololen te ta lenak neme faik sanahulu dua maneu ka, au u leo Yerusalem u fo au hule-haladoi.

Galela: Ai baba! Ngona masirete aku natailako nagala o wange mogiowo de sinoto ipasaka eko yaado waasi, de ngohi totagi o Yerusalemka ma ngale ai suba tatota o Gikimoi Awi Tahuka.

Yali, Angguruk: An sembahyang imin ulug o Yerusalem waharikikteg hup nisanggowenam eneg welatikikon hat holuk atmisiyen it kapal isamihin.

Tabaru: 'Aba, ngona ma sirete nalega ma diai, 'o wange mogiooko de modidi koipailuawasi ngoi totagi 'o Yerusalemuka ma ngale towisuba ma Jo'oungu ma Dutu.

Karo: Banci ietehndu jine maka la lebih sepulu dua wari si lewat ku Jerusalem aku guna ersembah man Dibata.

Simalungun: Boi do patangkasonmu, paboa sapuluh dua ari ope salpu, dob tangkog ahu hu Jerusalem laho martonggo.

Toba: Ai hatangkasan ho do: Sampuludua ari dope salpu, dung nangkok ahu tu Jerusalem martangiang.

Dairi: Ndorok ngo iselidik Tuan i, oda lebbih sipuluh dua ari sienggo laus i dèng ngo laus aku mi Jerusalem lako mersodip.

Minangkabau: Apak dapek manyalidiak-i sandiri, baraso indak labiah dari duwo baleh ari nan lapeh, ambo payi ka Yerusalem untuak ba ibadaik.

Nias: Tola õfareso samõsa, Tuha, wa felendrua ngaluo ba zi lalõ mõi ndra'o ba Yeruzalema wangandrõ.

Mentawai: Ai leú nuitsó nia bulat tubum, bulat tá aturitsí nia ka pulurua ngagogoi situsasabau, amei aku ka Jerusalem maniddou.

Lampung: Tuan dapok nyelidiki tenggalan bahwa mak lebih jak rua belas rani sai radu nyak mik di Yerusalem untuk sembahyang.

Aceh: Teungku jeuet neuseulidek keudroe bahwa hana leubeh nibak dua blaih uroe nyang ka lheueh ulôn jak u Yerusalem keu lôn jak seumayang.

Mamasa: La mupesa'man manappa ammu issananni kumua ta'pa nalewan sapulo dua allona mangkangku lao lako Yerusalem ma'sambayang.

Berik: Bunarsusfer ga iner is sarbili enggame, minggunu gwanan aaiserem ai kota Yerusalemwer ga ajem fornant enggalfe Uwa Sanbagiri jep gam pujitef.

Manggarai: Ité ngancéng tirik te olo toé lebi oné mai campulusua leso, aku ngo oné Yérusalém latang te ngaji.

Sabu: Do nara ta pereha miha ri tuan, rowi rihi de dho ngati henguru dhue lodho do ludu ta kako ke ya la Yerusalem ta la hebhajha.

Kupang: Kira-kira dua blas hari yang su lewat ni, beta ada pi Yerusalem ko sambayang di Ruma Sambayang Pusat. Bapa bisa tanya sa deng orang-orang yang ada iko sambayang itu waktu.

Abun: Kam musyu dik sop we ga nyim, yo wai nde, ji mu mo Yerusalem wa ji gwat suksom wa ji som Yefun Allah mone, nan ndo mo ye yi neya, bere ye ki re.

Meyah: Erek mona setka kungkob erfeka fob beda didif dija jah Yerusalem jeskaseda dugif gu Allah jah suma. Erek bua bijeka bebin rusnok jah suma, beda rua rimagot oida koma bera tenten ojgomu.

Uma: Ma'ala moto nupewulihi', lako' hampulu' romengi to liu, hilou-a hi Yerusalem bona mepue' hi rala Tomi Alata'ala.

Yawa: Ranivara nyare nyo vatane inta manajo, indati nyo raen sya ayao syo raura somamo tugae: Masyoto abusyin eane rurum nandijawe, risyamo syoroto no Yerusalem indamu ribe sambayambe.


NETBible: As you can verify for yourself, not more than twelve days ago I went up to Jerusalem to worship.

NASB: since you can take note of the fact that no more than twelve days ago I went up to Jerusalem to worship.

HCSB: You are able to determine that it is no more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem.

LEB: You can ascertain that _it has not been more than_ twelve days _since_ I went up to Jerusalem to worship.

NIV: You can easily verify that no more than twelve days ago I went up to Jerusalem to worship.

ESV: You can verify that it is not more than twelve days since I went up to worship in Jerusalem,

NRSV: As you can find out, it is not more than twelve days since I went up to worship in Jerusalem.

REB: As you can ascertain for yourself, it is not more than twelve days since I went up to Jerusalem on a pilgrimage.

NKJV: "because you may ascertain that it is no more than twelve days since I went up to Jerusalem to worship.

KJV: Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.

AMP: As you can readily verify, it is not more than twelve days since I went up to Jerusalem to worship;

NLT: You can quickly discover that it was no more than twelve days ago that I arrived in Jerusalem to worship at the Temple.

GNB: As you can find out for yourself, it was no more than twelve days ago that I went to Jerusalem to worship.

ERV: I went to worship in Jerusalem only twelve days ago. You can learn for yourself that this is true.

EVD: I went to worship in Jerusalem only twelve days ago. You can learn for yourself that this is true.

BBE: Seeing that you are able to make certain of the fact that it is not more than twelve days from the time when I came up to Jerusalem for worship;

MSG: I've been back in the country only twelve days--you can check out these dates easily enough. I came with the express purpose of worshiping in Jerusalem on Pentecost, and I've been minding my own business the whole time.

Phillips NT: You can easily verify the fact that it is not more than twelve days ago that I went up to worship at Jerusalem.

DEIBLER: You(sg) can easily ascertain that …it has not been more than twelve days since/only twelve days ago† I went up went up to Jerusalem to worship God. That is not enough time to cause a lot of trouble.

GULLAH: Ef ya aks, ya kin find out dat no mo den tweb day gone by since A gone op ta Jerusalem fa woshup een God House.

CEV: It was no more than twelve days ago that I went to worship in Jerusalem. You can find this out easily enough.

CEVUK: It was no more than twelve days ago that I went to worship in Jerusalem. You can find this out easily enough.

GWV: You can verify for yourself that I went to Jerusalem to worship no more than twelve days ago.


NET [draft] ITL: As <1410> you <4675> can <1410> verify <1921> for <3754> yourself, not <3756> more than <4119> twelve <1427> days <2250> ago I went up <305> to <1519> Jerusalem <2419> to worship <4352>.Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 24 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran