Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 27 >> 

Parak

1Puniki daptar kepala-kepala kulawarga miwah pamimpin palingsehan wong Israel miwah prakangge-prakangge sane kapisara ngenterang pamrentahan sajeroning kaprabon Israele. Sajeroning ataun, nyabran sasih wenten klompok sareng patlikur tali diri akehipun polih giliran ngamargiang pakaryan kapimpin antuk satunggaling komandan.

2Parakomandan sane mimpin klompok sabilang sasih, inggih punika: Ring sasih sane kaping pisan: Dane Yesobam okan Dane Sabdiel (dane dados anggota palingsehan Dane Peres, saking suku Yehuda). Ring sasih sane kaping kalih: Dane Dodai katurunan Dane Ahohi (Dane Miklot, dados wakil danene). Ring sasih sane kaping tiga: Dane Benaya okan Pandita Yoyada. Dane dados pamimpin prawira sane tigang dasa (okan danene sane lanang Dane Amisabad sane ngentosin dane dados pamimpin prawira punika). Ring sasih sane kaping pat: Dane Asael semeton Dane Yoab (okan danene, Dane Sebaja ngentosin dane). Ring sasih sane kaping lima: Dane Samhut katurunan Dane Yisar. Ring sasih sane kaping nemnem: Dane Ira, oka Dane Ikes saking Tekoa. Ring sasih sane kaping pitu: Dane Heles wong Epraim saking Peloni. Ring sasih sane kaping kutus: Dane Sibkai saking Husa (dane punika anggota saking palingsehan Dane Serah, saking suku Yehuda). Ring sasih sane kaping sia: Dane Abieser saking Anatot ring wewidangan suku Benyamin. Ring sasih sane kaping dasa: Dane Maharai saking Netopa (dane punika palingsehan Dane Sera.) Ring sasih sane kaping solas: Dane Benaya saking Piraton ring wewidangan suku Epraim. Ring sasih sane kaping roras: Dane Heldai saking Netopa (dane punika katurunan Dane Otniel.)

3(27:2)

4(27:2)

5(27:2)

6(27:2)

7(27:2)

8(27:2)

9(27:2)

10(27:2)

11(27:2)

12(27:2)

13(27:2)

14(27:2)

15(27:2)

Parap

16Puniki daptar anake sane dados pamrentah suku-suku Israele, inggih punika: Suku Pamrentah Ruben Dane Elieser okan Dane Sikri., Simeon Dane Sepaca okan Dane Maaka., Lewi Dane Hasabya okan Dane Kemuel., Harun Dane Sadok., Yehuda Dane Elihu, salah tunggal semeton Sang Prabu Daud., Isakar Dane Omri okan Dane Mikael., Sebulon Dane Yismaya okan Dane Obaja., Naptali Dane Yerimot okan Dane Asriel., Epraim Dane Hosea okan Dane Asasya., Manase dauh tukad Dane Yoel okan Dane Pedaya., Manase dangin tukad Dane Yido okan Dane Sakaria., Benyamin Dane Yaasiel okan Dane Abner., Dan Dane Asareel okan Dane Yeroham.,

17(27:16)

18(27:16)

19(27:16)

20(27:16)

21(27:16)

22(27:16)

23Ida Sang Prabu Daud nenten nyacah jiwa rakyate sane durung matuuh kalih dasa taun. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa majanji pacang nadosang bangsa Israel punika sakadi bintang ring langite akehipun.

24Dane Yoab okan Dane Seruya sampun ngamargiang cacah jiwa, nanging dane nenten muputang pakaryane punika. Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang wong Israel uli krana cacah jiwane punika. Duaning punika gebogannyane nenten sinurat ring cakepan babad Ida Sang Prabu Daud.

Parap

25Puniki daptar anake sane dados pangenter arta branan ida sang prabu, inggih punika: Dane Asmawet okan Dane Adiel ngenterang gudang ida sang prabu. Dane Yonatan okan Dane Usia, ngenterang gudang sane ring daerah-daerah. Dane Esri okan Dane Kelub, ngenterang anak sane makarya ring pategalan. Dane Simei sane saking Rama, ngenterang abian anggur. Dane Sabdi sane saking Sipmi ngenterang pasediaan anggure. Dane Baal-Hanan sane saking Gederi, ngenterang wit saitun miwah wit aa (sane ring sampih bukite bedauh). Dane Yoas ngenterang panyimpenan minyak saitune. Dane Sitrai sane saking Saron, ngenterang banteng sane ring pangonane ring tanah Saron. Dane Sapat okan Dane Adlai, ngenterang banteng sane kangonang ring lebak-lebake. Dane Obil katurunan Dane Ismael ngenterang unta. Dane Yehdeya sane saking Meronot, ngenterang keledae. Dane Yasis, wong Hagri, ngenterang biri-biri miwah kambing.

26(27:25)

27(27:25)

28(27:25)

29(27:25)

30(27:25)

31(27:25)

Parap

32Dane Yonatan, paman Ida Sang Prabu Daud, dados pangabih sane pradnyan tur weruh ring cakepan. Dane miwah Dane Yehiel okan Dane Hakmoni kapisara ngurukang paraputran ida sang prabu.

33Dane Ahitopel dados pangabih sang prabu, tur Dane Husai wong Arki punika dados sawitran sang prabu.

34Sasampune Dane Ahitopel seda, Dane Abyatar miwah Dane Yoyada okan Dane Benaya dados pangabih sang prabu. Dane Yoab dados senapatin wadua balan ida sang prabu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran