Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 3 >> 

1Inggih semeton wong Israel, pirengangja sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun masabda ngeniang indik semetone, sakuub bangsa sane sampun ajak Ida medal saking Mesir, sapuniki:

2“Uli pantaran bangsane di gumine, tuah kita dogen ane suba tawang muah patiningin Ulun. Ento ane ngranayang dosa-dosan kitane abot pesan, tur ento awanane Ulun patut nyisipang kita ulihan dosa-dosan kitane ento.”

Tugas

3Apake ada anak majalan bareng-bareng ajaka dadua, yen ia tusing mapacukan?

4Apake singane ngelur di alase, yen ia tonden maan tetadahan? Apake pianak singane bareng-bareng di guannyane, yen ia tonden maan amah-amahan?

5Apake ada kedis kena jeet, yening jeete ento tonden kapasang? Apake jeet plantikane ento lakar mlantik, yening ia tonden ngenen?

6Yening trompet perange mamunyi di kota, tusingke ngranayang rakyate pada jejeh? Yening tusing Ida Sang Hyang Widi Wasa ane nibakang, apa ada kota ane kena bencana?

7Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur tusing lakar nibakang apa-apa yening Ida tonden nyinahang rencanan Idane teken paraparekan Idane, paranabine.

8Yening singane ngelur, nyenke ane tusing marasa jejeh? Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur masabda, nyenke ane patut ngwarah-warahang pawuwus Idane?

Nasib

9Warah-warahangja ring anake sane wenten ring puri-purine ring Mesir miwah ring Asdod, sapuniki: “Ngiringja mapunduh ring bukit-bukite ring kiwa tengen kota Samariane, tur cingakinja kaributane sane ageng miwah kacorahan sane kalaksanayang irika!”

10Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Bangsane ene ngebekin umahne ane gede aji barang-barang ane bakatanga aji corah miwah kawirosan. Ia tusing nawang kenken patutne dadi anak ane jujur.

11Sawireh keto, lakar ada musuh ngiter guminnyane, tur nguugang bentengnyane muah nyarah umahnyane ane gede ento.”

12Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Buka pangangone makatang batis biri-birinne dadua muah kupingne abesik ane laad sarap singa, aketo masih tuah abedik wong Samariane ane lakar enu idup, nah ento ane jani ane masare sig tabane ane melah.”

13Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur miwah Sane Maha Kuasa masabda sapuniki: “Ane jani padingehangja tur patingetja parakaturunan Yakube.

14Didinane ento, dikalan Ulune nyisipang wong Israele uli krana dosa-dosannyane, Ulun lakar nguugang pamorboran aturane di Betel. Bucu-bucun sakancan pamorboran aturane ento lakar kepeh tur ulung ka tanahe.

15Ulun lakar nguugang bale masan ujan muah bale masan panese. Umahe ane mapayas aji danta lakar bah tur uug maglaturan tur sakancan umahe ane linggah tur gede lakar kasirnayang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel