Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 6 >> 

Karus

1Ambate sengkalan semetone sane muponin urip seneng ring Sion miwah sane marasa sutrepti rahayu ring Samaria, semeton parasulinggih ring bangsa Israel sane ageng punika, semeton sane makadados genah anake pada nunas tulung.

2Mrikaja rarisang cingakin kota Kalnene. Sasampune punika rarisangja lunga ka kota Hamat sane ageng punika, tur saking irika rarisang lunga ka Gat kotan wong Pilistine. Punapike kota-kotane punika becikan yen bandingang ring kaprabon Yehuda miwah Israel? Punapike wewidanganipune linggahan ring wewidangan semetone?

3Semeton nenten kayun ngangkenin mungguing rahina bencanane punika jaga rauh, nanging paindikan sane laksanayang semeton, sujatinipun ngawinang rauh rahinane punika sayan nampek.

4Ambate sengkalan semetone sane masare ring pasareannyane sane malakar danta, sarwi mapesta antuk daging lembu miwah panak biri-biri.

5Semeton seneng ngawi kidung sakadi sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Daud, tumuli nabuh kidunge punika antuk kecapi.

6Semeton nginum anggur saking gucine sane bek, tur ngangge minyak wangi sane pinih miik, nanging semeton nenten mapangenan ngeniang indik uug Israele.

7Duaning punika, semeton sane pinih riin jaga kaselong. Pesta miwah panamiun semetone jaga wusan.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur miwah Sane Maha Kuasa sampun mapaica piteket, kadi asapuniki: “Ulun geting teken sumbung wong Israele. Ulun nganistayang umahne ane gede tur melah. Ulun lakar nyerahang ibukotannyane muah saisinne makejang, teken musuhnyane.”

9Yening wenten anak sareng dasa kantun urip sajeroning akuren, ipun makadasa jaga padem.

10Nyaman anake sane padem punika, sane ngetangang pamendeman sawannyane punika jaga ngamedalang sawane punika saking umahe. Nyamannyane punika jaga ngaukin sapasiraja sane kantun urip ring umahe punika, sapuniki: “Apake ada ane ajak nyama ditu?” Jaga wenten suara masaur sapuniki: “Tusing ada.” Sasampune punika nyamannyane punika raris mabaos sapuniki: “Mendepja! Iraga patut tangar, apanga eda kanti nyambat parab Ida Sang Widi Wasa.”

11Rikala Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pituduh, umah-umahe agung alit pada uug maglaturan.

12Punapike kuda-kudane malaib ring gunung batune? Punapike anake nekapin segara antuk banteng? Sujatinne semeton sampun nyilurin kadilan antuk racun miwah kapatutan antuk kiwangan.

13Semeton nyumbungang dewek malantaran semeton ngaonang kota Lodebare. Semeton nyumbungang raga sapuniki: “Iraga suba cukup kuat ngalahang Karnaime.”

14Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa ngandika sapuniki: “Ih wong Israel, Ulun lakar ngutus wadua bala sunantara buat lakar ngaug gumin kitane. Bangsane ento lakar nindes kita uli di jalane ane ngungsi ka Hamat ane badaja kanti teked di Lebak Arabane ane bedelod.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel