Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 10 >> 

Wahyu

1Ring taun sane kaping tiga panyeneng Ida Sang Prabu Kores ring Persia, wenten sabda sane katampi antuk Dane Daniel, sane mapesengan Beltsasar. Sabda punika mula saking sujati, nanging meweh antuk ngresepang. Indike punika katerangang ring Dane Daniel sajeroning wahyu.

2Rikala punika tiang kaduhkitan tigang minggu suenipun.

3Tiang nenten nunas ajengan wiadin ulam, tur nenten nginum anggur lan nenten nyuahin bok tiange kantos tigang minggu suenipun.

4Ring tanggal patlikur, sasih sane kaping pisan ring taun punika, tiang majujuk ring sisin Tukad Tigrise sane ageng punika.

5Rikala tiang matolihan, jeg ton tiang wenten anak sane nganggen busana kain lenen tur nganggen pepetet sane malakar antuk mas sane becik.

6Anggannyane masinar sakadi intene, tur prarainnyane masunaran sakadi cayan kilape miwah panyingakannyane ngendih sakadi genine. Tangan miwah cokornyane masunaran ngreneb sakadi prunggune masepuh, tur suarannyane makuug sakadi geluran anake sareng akeh.

7Wantah tiang kewanten sane ngeton wahyune punika. Paraanake sane sareng-sareng ring tiang nenten ngeton punapa-punapi, nanging ipun pada ajerih tur malaib mengkeb.

8Tiang kakutang irika padewekan saha nyantosang wahyune sane ngangobin punika. Tiang nenten maderbe bayu, tur muan tiange magentos kantos tan wenten anak sane uning ring tiang.

9Rikala miragi suarannyane, tiang raris bah niwang ring tanahe tur malingeb nylempang irika.

10Sasampun punika raris wenten tangan ngambil tur mangunang saha nyujukang tiang, nanging tiang kantun ngejer.

11Sang malaekat ngandika ring tiang sapuniki: “Daniel, Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca teken kita. Bangunja tur padingehangja apang melah unduk ane lakar orahang manira teken kita. Manira suba kutus buat nekain kita.” Rikala sang malaekat ngandika kadi asapunika tiang raris majujuk nanging kari ngejer.

12Sang malaekat tumuli nglanturang pangandikane sapuniki: “Daniel, edaja takut. Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng pangastawan kitane ngawit uli pangawit kita ngasorang dewek kitane buat ngulati pangresepan. Manira teka buat ngisinin pangastawan kitane.

13Malaekat ane nyaga raja Persiane nglawan manira slikur lemeng makelonne. Sasubane keto Mikael nah ento salah tunggal pamimpin malaekate rauh nulungin manira, sawireh manira suba makutang di Persia padidian.

14Manira teka buat maang kita pangresepan apang kita nawang unduk ane lakar nibenin bangsan kitane di mani wekas, nah ento wahyu buat unduk ane lakar teka ento.”

15Rikala sang malaekat ngandika kadi asapunika, tiang wantah nguntul tan nyidayang matur.

16Malaekate punika sane pakantenannyane sakadi manusa raris nyujuh saha ngusud bibih tiange. Tiang raris matur ring dane sapuniki: “Inggih ratu, wahyune punika ngawinang titiang leleh tur tan mari ngetor.

17Titiang tan bina sakadi parekan sane majujuk ring ajeng gustinnyane. Sapunapiang titiang jaga matur ring iratu? Titiang tan maderbe kakuatan wiadin nenten wenten angkihan sane kantun ring dewek titiange.”

18Malih dane ngusud tiang, tur tiang raris rumasa segeran akidik.

19Sang malaekat tumuli ngandika sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca teken kita, sawireh keto edaja sumangsaya wiadin takut.” Rikala dane ngandika kadi asapunika, tiang malih rumasa nyegerang tumuli matur sapuniki: “Oduh ratu, rarisang nikayang indik sane buat nikayang iratu. Iratu sampun ngawinang titiang rumasa seger.”

20Dane raris ngandika sapuniki: “Apake kita nawang apa kranane manira nekain kita? Tusingja len tuah lakar nerangang teken kita unduk ane suba matulis di Cakepan Kasujatian. Ane jani manira lakar buin malipetan buat masiat nglawan paramalaekat ane nyaga gumi Persiane. Sasubane ento paramalaekat ane nyaga gumi Yunanine lakar teka. Ditu tusing ada anak ane lakar nulungin manira sajabaning Mikael malaekat ane nyaga bangsa Israele.

21(10:20)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Daniel 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran