Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 21 >> 

Somah

1Rikala bangsa Israele sampun mapunduh ring Mispa, ipun sampun masumpah ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: “Ring pantaran titiange sareng sami, tan wenten sane jaga ngwehin pianaknyane luh buat jaga kanggen somah antuk wong Benyamine.”

2Duaning asapunika, sane mangkin bangsa Israele raris mamargi ka Betel, tur irika ipun pada negak ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ngantos rauh ka wengi. Ipun ngeling masesambatan banget pisan, kadi asapuniki:

3“Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele, punapi awinannya kantos wenten paindikan kadi asapuniki? Punapi awinannya suku Benyamine tambis-tambis sirna saking pantaran bangsa Israele?”

4Benjangne pasemengan pisan rakyate raris ngwangun pamorboran aturan irika tumuli ngaturang aturan maborbor miwah aturan karahayuan.

5Ipun sareng sami raris pada mataken asapuniki: “Punapike wenten saking pantaran bangsa Israele sane nenten sareng mapunduh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Mispa?” (Ipun sareng sami sampun masumpah, mungguing sapasiraja sane nenten sareng ka Mispa, anake punika patut kapademang.)

6Bangsa Israele raris rumasa kangen ring nyamanipune suku Benyamin tumuli ipun raris mabaos sapuniki: “Ring rahina puniki bangsa Israele sampun kicalan suku bangsannyane asiki.

7Sapunapi mangkin antuk nabdab buat nyediang somah pabuat wong Benyamine sane kantun urip. Iraga sampun masumpah ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing iraga nenten jaga ngwehin pianak-pianak iragane sane luh-luh, buat jaga anggen ipun somah.”

8Rikala ipun pada nakenang, punapike wenten saking suku-suku Israele sane nenten sareng-sareng mapunduh ring Mispa, irika raris kapanggih mungguing nenten wenten angan adiri anak saking Yabes sane ring Gilead, sane sareng-sareng mapunduh irika.

9Rikala wadua balane kasambat wastanipune suang-suang, nenten wenten angan adiriko anak saking Yabes sane masaur.

10Duaning punika parumane punika raris ngutus prajurit-prajurit sane sura dira roras tali akehipun, saha kapetegenin kadi asapuniki: “Mamargija semeton, tur pademangja sawatek jadmane ring Yabes lanang-istri agung alit.

11Pademangja sawatek sane muani miwah jadmane sane luh-luh sane nenten kantun bajang genten.”

12Ring pantaran jadmane sane ring Yabes, keniang ipun wenten anak bajang samas diri akehipun. Irika anake bajang-bajang punika raris kabakta ka pakemahane ring Silo, sane wenten ring tanah Kanaan.

13Sasampune punika parumane punika raris ngutus anak buat ngrauhin wong Benyamine sane wenten ring Gunung Batu Rimone, tur maosang indik muputang yudane punika.

14Wong Benyamine raris pada mawali budal, tur suku-suku Israele sane lianan raris ngwehin ipun anake bajang-bajang sane nenten kapademang saking Yabes punika. Nanging anake bajang-bajang punika nenten jangkep pabuat ipun sareng sami.

15Rakyate sami raris marasa kangen ring wong Benyamine, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngawinang patunggilan suku-suku Israele sagsag.

16Duaning punika pamimpin-pamimpin parumane punika tumuli mabaos sapuniki: “Ring pantaran suku-suku Benyamine nenten wenten malih anak luh. Napike sane patut laksanayang iraga buat nyediang somah pabuat jadmane sane kantun punika?

17Bangsa Israele nenten patut ngutang salah tunggil saking suku bangsane sane roras punika. Iraga patut ngrereh margi buat suku Benyamine mangda ipun kantun nutugang katurunannyane.

18Nanging iraga nenten ngwehin ipun nyuang pianak iragane sane luh-luh santukan iraga sampun nibakang temah ring asing-asing anak saking pantaran iragane sane malilayang pianak-pianakipune luh kajuang antuk wong Benyamine.”

19Sasampune punika ipun raris mabaos kadi asapuniki: “Rerainan sane anggen iraga ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa nyabran taun ring Silo, sane mangkin sampun nampek.” (Silo punika magenah ring baler kota Betele, delod kota Lebonane, dangin margine sane saking Betel ngungsi ka Sikem.)

20Ipun raris mabaos ring wong Benyamine, sapuniki: “Rarisangja semeton mrika ka Silo, tur mengkebja ring abian-abian anggure

21tur jantosangja irika. Rikala bajang-bajange saking Silo pada medal masolah ring rerainane punika, rarisang semeton medal saking abian anggure punika. Asing-asing semeton dados mamaksa ngambil rabi saking pantaran bajang-bajange punika, raris ajak ipun mawali ka wewidangan wong Benyamine.

22Yen wenten bapa wiadin nyamannyane sane ngrauhin tur mlungguh semeton, semeton patut masaur sapuniki: ‘Palilayangja ipun ring tiang, santukan tiang ngambil ipun saking semeton buat jagi anggen tiang somah, nenten malantaran mayuda. Samaliha santukan semeton sampun nenten maicayang ipun ring tiang, dadosipun semeton nenten lompang ring janjin semetone.’”

23Wong Benyamine raris nglaksanayang paindikane punika. Ipun suang-suang raris milih somah saking pantaran bajang-bajange sane masolah ring Silo, raris mawali budal ka wewidanganipune, tur malih ngwangun kota-kotanipune, tumuli ipun jenek irika.

24Duk punika wong Israele sane lianan raris pada kesah saking irika, tur pada mawali ring suku bangsa miwah kulawarga miwah paderbennyane suang-suang.

25Duk masane punika nenten wenten prabu madeg ring pantaran bangsa Israele. Asing-asing anake pada malaksana manut pakitannyane suang-suang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran