Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 8 >> 

Kakal

1Sasampune punika suku Epraime raris mabaos ring Dane Gideon, sapuniki: “Napi awinannya semeton nenten nauhin tiang, rikala semeton lunga ngebug wong Midiane? Napi awinannya semeton matakeh kadi asapunika ring tiang?” Ipun sareng sami banget pisan makeengan ngeniang paindikane punika.

2Nanging Dane Gideon masaur sapuniki: “Paindikan sane sampun margiang tiang punika, tan wenten ajinipun yen bandingang ring paindikan sane sampun laksanayang semeton. Yadiastu paindikan sane alit sane sampun kalaksanayang antuk suku Epraim, paindikan punika agengan pangarganipun ring paindikan sane sampun kalaksanayang antuk suku bangsan tiange sareng sami.

3Yadianja kadi asapunika kawentenannyane, malantaran kakuatan Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton sampun nyedayang ratun wong Midiane kekalih, inggih punika Oreb miwah Seeb. Punapike sane sampun laksanayang tiang sane nyandang kabandingang ring paindikan punika?” Rikala dane mabaos kadi asapunika, ipun sareng sami nenten malih pedih ring dane.

4Daweg punika Dane Gideon miwah wadua balan danene tigang atus punika sampun rauh ring Tukad Yordane, tur sampun nglintang ring tukade punika. Dane miwah waduane sami kalintang lesu, nanging kantun taler nguber mesehe punika.

5Rikala dane rauh ring Sukot, dane mabaos ring wong kotane irika sapuniki: “Icenja waduan tiange nunas roti makudang-kudang bungkul. Ipun sareng sami sampun kalintang leleh, tur tiang sareng sami ngepung Sebah miwah Salmuna, ratun wong Midiane.”

6Nanging pamimpin wong Sukote mabaos kadi asapuniki: “Napi awinannya tiang patut maang wadua balan ragane ajengan? Semeton durung nyidayang ngejuk Sebah miwah Salmuna.”

7Duaning punika Dane Gideon raris ngandika sapuniki: “Inggih! Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyerahang Sebah miwah Salmuna ring tiang, tiang jaga nigtig ragane antuk dui miwah ketket sane saking tanah melakange.”

8Dane Gideon raris lunga ka Penuel, tur mapangidih ring rakyate irika, pateh sakadi iwau, nanging pasaur jadmane ring Penuel pateh sakadi pasaur jadmane ring Sukot.

9Duaning punika Dane Gideon raris ngandika sapuniki: “Yen tiang mawali saha rahayu, tiang jaga nguugang menaran ragane.”

10Sang Prabu Sebah miwah Sang Prabu Salmuna wenten ring Karkor kairing antuk wadua balan idane. Saking pantaran wadua balan suku-suku sane ring tegal melakange punika, wantah kantun sawatara 15.000 kewanten. Sane sampun kapademang wenten 120.000 akehipun.

11Dane Gideon mamargi nuluh margine ring sisin tegal melakange, dangin Nobah miwah Yogbehane, tur tan pasamodana ngebug wadua balane punika.

12Ratun wong Midiane makakalih, inggih punika Sebah miwah Salmuna, jerih kapilayu nanging kakepung tur keni kejuk, tur indike punika ngawinang sakancan wadua balan idane sami pada sambeh pablesat.

13Rikala Dane Gideon mawali saking payudan nglintang ring margine munggah ka Heres,

14dane ngejuk anak truna saking Sukot adiri, tur nakenin ipun. Anake truna punika raris nyuratang pesengan pamimpin-pamimpin rakyate ring Sukot, wenten pitung dasa pitu diri akehipune, katurang ring Dane Gideon.

15Sasampune punika Dane Gideon raris lunga maranin jadmane ring Sukot, sarwi ngandika sapuniki: “Elingangja rikala semeton nenten kayun nulungin tiang, semeton maosang mungguing semeton nenten mrasidayang micayang dedaaran ring wadua balan tiange sane kaleson, santukan tiang dereng mrasidayang ngejuk Sebah miwah Salmuna. Inggih sane mangkin puniki Sebah miwah Salmuna.”

16Irika dane tumuli ngambil dui miwah ketket saking tegal melakange kanggen ngukum pamimpin-pamimpin wong Sukote.

17Dane taler nguugang menarane ring Penuel tur ngamademang jadmane ring kotane punika.

18Sasampune punika Dane Gideon raris mataken ring Sang Prabu Sebah miwah Salmuna, sapuniki: “Sapunapike indik jadmane sane pademang ragane ring Tabor?” Pasaur idane sareng kalih, sapuniki: “Pakantenannyane pateh sakadi ragane. Asing-asing anake punika waluya sakadi putran sang prabu.”

19Dane Gideon raris ngandika: “Anake punika makasami nyaman tiange, pianak-pianak memen tiange. Saking sujati tiang masumpah, yen ragane nenten ngamademang ipun, sinah tiang jaga nenten nyedayang ragane.”

20Sasampune punika dane raris ngandika ring Dane Yeter, okan danene sane pinih duur, sapuniki: “Majuja cening, matiang ia makadadua!” Nanging okan danene punika nenten ngaud pedang danene. Dane mangu-mangu, santukan dane kantun alit.

21Sasampune punika Sang Prabu Sebah miwah Salmuna mabaos ring Dane Gideon sapuniki: “Durusangja ragane ngraga sane ngamademang tiang. Indike punika mula dados tetegenan anak lanang.” Duaning punika Dane Gideon raris nyedayang sang kalih. Sasampune punika dane raris ngambil pepayasan sane kagantungang ring baong untan sang kalih punika.

22Wusan punika, bangsa Israele raris matur ring Dane Gideon sapuniki: “Ledang semeton dados pamrentah tiange sareng sami, inggih punika semeton miwah katurunan semetone. Semeton sampun mebasang tiang sareng sami saking wong Midiane.”

23Dane Gideon raris masaur sapuniki: “Tiang nenten nyak dados pamrentah semetone, kadi asapunika taler pianak tiange. Wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane dados pamrentah semetone.”

24Nanging sapanglanturipun dane raris ngandika sapuniki: “Wenten pinunas tiange asiki ring parasemeton. Semeton suang-suang mangda ledang micayang anting-anting jejarahan semetone ring tiang.” (Sakadi bangsa sane lianan, sane wenten ring tegal melakange, wong Midiane punika sami pada ngangge anting-anting mas.)

25Irika rakyate sami pada masaur sapuniki: “Saking manah liang, tiang jaga ngaturang punika makasami ring semeton.” Ipun sareng sami ngebatang wastra, tur rakyate makasami ngenahang anting-anting jejarahane punika ring wastrane punika.

26Anting-anting mas sane katampi antuk Dane Gideon punika, beratipun sawatara wenten kalih dasa kilogram, sajawining pangangge mas-masan, kalung miwah wastra ungu sane karangsuk antuk pararatun wong Midiane, miwah bandong sane kanggen antuk unta-untan idane.

27Dane Gideon tumuli makarya arca malakar antuk mas tur arcane punika genahang dane ring kota uedan danene, inggih punika kota Opra. Bangsa Israele makasami raris ngutang Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli pada ka Opra buat mabakti ring arcane punika. Indike punika dados jeet pabuat Dane Gideon miwah kulawargan danene.

28Kadi asapunika indik wong Midiane kakaonang antuk wong Israele tur nenten malih wenten baya pabuat wong Israele. Jagate irika raris muponin kerta raharja ngantos petang dasa taun suenipun, ngantos Dane Gideon seda.

Dane

29Dane Gideon raris mawali ka jeron danene tur jenek malinggih irika.

30Dane madue oka lanang-lanang pitung dasa diri, santukan dane akeh madue rabi.

31Dane taler madue selir adiri ring Sikem. Selir danene punika madue oka lanang adiri mapesengan Abimelek.

32Dane Gideon okan Dane Yoas seda rikala dane sampun lingsir pisan, tur kaperemang ring setran Dane Yoas, ajin danene ring Opra, ring kota palingsehan Dane Abieser.

33Sasampune Dane Gideon seda, bangsa Israele malih nenten satia ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ipun mabakti ring Dewa Baal. Ipun pada ngadegang Dewa Baal-Berit makadados widinnyane,

34tur ipun nenten malih nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widinipune, sane sampun ngrahayuang ipun saking sakancan meseh-mesehipune sane wenten ring kiwa tengenipune.

35Ipun pada nenten marasa suksma ring kulawargan Dane Gideon, pabuat sakancan kabecikan sane sampun kardi dane buat bangsa Israele punika.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran