Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

Dane

1Sasampune wenten kaputusan mungguing tiang sareng sami jagi malayar ka jagat Italia, Dane Paulus miwah paratahanane sane lianan raris kaserahang ring satunggiling prawira sane mapesengan Yulius, inggih punika prawira pasukan Sang Nata Ratu.

2Tiang sareng sami raris munggah ka kapale sane saking Adramitium, sane sampun sedia jaga malayar ka pelabuhan-pelabuhane, ring pasisin jagat Asiane. Tiang sareng sami raris malayar. Aristarkus, jadma Makedonia sane saking kota Tesalonika taler nyarengin tiang.

3Benjangne tiang sareng sami malabuh ring Sidon. Dane Yulius kalintang becik pakayunane marep ring Dane Paulus, tur dane kawehin sela buat nelokin parasawitran danene irika, mangdane parasawitran danene punika nyidayang nulungin kaperluan Dane Paulus.

4Saking irika tiang sareng sami nglanturang malayar, nanging santukan pamargin kapale mapas angin, tiang raris malayar nuluh pasisin Pulo Sipruse.

5Wus punika tiang malayar ring segara sane wenten ring arepan kota Kilikia miwah Pampiliane tumuli rauh ring Mira, ring wewengkon jagat Likiane.

6Irika sang prawira polih kapal sane saking Aleksandria sane jagi malayar ka Italia. Tiang sareng sami raris kunggahang ring kapale punika.

7Makudang-kudang rahina suenipun tiang malayar alon-alon, tur sasampune nempuh kamewehan sane ageng, pamuputipun tiang mrasidayang nganampekin kota Knidus. Pamargin kapale kantun kewanten mapas angin, kantos kapale tan mrasidayang nglantur. Punika awinane tiang raris malayar nuluh pasisin Pulo Kretane, nglintangin Tanjung Salmone.

8Tiang tetep malayar nampek ka pasisi, tur sasampune nempuh kamewehan sane ageng buat nglintangin tanjunge punika, tiang raris rauh ring genah sane mawasta Pelabuhan Indah, nampek saking kota Lasea.

9Sada sue tiang masandekan irika, santukan sampun baya pisan yan pacang nglanturang malayar, samaliha masan anake mapuasa sampun lintang. Punika awinan Dane Paulus raris mapakeling ring anake sami, sapuniki:

10“Inggih parasemeton, kamanah antuk tiang pamargin iragane ngawit saking iriki tur sapanglanturipun jaga katempuh antuk baya sane ageng. Boya wantah ngeniang muatane kewanten, nanging taler baya pabuat kapale miwah urip iragane sareng sami.”

11Nanging prawiran pasukane punika langkung andel ring baos juru mudi miwah juragan kapale, tur tan ngrengayang baos Dane Paulus.

12Santukan pelabuhane irika nenten becik buat masandekan rikalaning masan dingin, punika awinan akehan anake sane ring kapale punika nyadia jagi nglanturang malayar, tur yen bilih mrasidayang mangda rauh ring Peniks, raris masandekan irika kantos lintang masan dingine. Kota Peniks punika satunggiling pelabuhan ring Pulo Kreta, sane marep kaler kauh miwah kelod kauh.

Angin

13Duk punika wenten angin ngasirsir rauh saking kelod. Anake pada mitaenang mungguing ipun jaga mrasidayang nglaksanayang rencananipune, punika awinane ipun raris ngangkat jangkar, tumuli malayar nuluh pasisin Pulo Kretane.

14Nanging tan asue raris wenten angin linus, sane kawastanin angin “Kaja Kangin”, rauh saking pulone punika.

15Kapale punika katempuh antuk angine punika, kantos tan mrasidayang maju mapas angin. Punika awinane tiang sareng sami raris nyerah tur manggayang kapale ampehang angin.

16Tiang anyud kantos rauh ring satunggiling pulo sane alit, sane mawasta Kauda. Sasampune nempuh kakewehan sane ageng, irika tiang raris mrasidayang nabdabang sekocin kapale.

17Sekocine kunggahang ka kapale, tumuli ipun sareng sami nglilit awak kapale antuk tali. Ipun jejeh jaga kampih ring gili biase sane nampek ring pasisin jagat Libiane. Punika awinan layare raris kagulung, tur manggayang kapale ampehang angin.

18Santukan angin linuse tan rered-rered, punika awinan benjangne anake sami pada ngawitin ngentungang muatan kapale ka segarane.

19Malih kalih rahinane ipun sareng sami pada ngentungang prabot-prabot kapale.

20Makudang-kudang rahina suenipun tiang nenten mrasidayang manggihin surya wiadin bintang tur angine tan maren mampeh baret pisan. Pamuputipun tiang sareng sami sampun marasa telas manahe jaga mangguh rahayu.

21Sasampune makudang-kudang rahina anake punika nenten madaar, Dane Paulus raris ngadeg ring arepan anake punika tur mabaos sapuniki: “Inggih parasemeton, yen parasemeton ngidepang pitutur tiange, mangda sampunang malayar saking Pulo Kreta, sinah iraga tan katempuh antuk sengkala miwah kapocolan sakadi mangkin.

22Nanging sane mangkin tiang nunas ring parasemeton, entegangja kayun parasemetone. Santukan tan wenten saking pantaran parasemetone sane jaga padem, sajabaning kapale puniki kewanten sane jagi ical.

23Santukan dibi sande wenten malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Widi sane nruenang tiang miwah sane sungsung tiang, ngrauhin tiang.

24Malaekate punika ngandika ring tiang sapuniki: ‘Ih Paulus edaja takut! Kita tan urungan lakar nangkil di ajeng Sang Nata Ratu. Buina malantaran sih pasuecan Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa suba maicayang teken kita jiwan sawatek anake ane malayar bareng-bareng ajak kita.’

25Duaning punika parasemeton, entegangja pakayunan semetone. Santukan tiang pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing paindikane punika makasami pacang kasidan, sakadi sane sampun kasabdayang ring tiang.

26Nanging iraga pacang kampih ring satunggilang pulo.”

27Ngantos patbelas rahina suenipun, tiang kantun anyud ampehang angin ring Segara Tengah. Sawatara wenten tengah wengi parakelasin kapale mitaenang mungguing ipun sampun nampek ka pasisi.

28Raris ipun nyugjugin dalem toyane, tur keniang ipun dalem toyane irika kalih dasa depa. Sasampune malayar malih akedik, dalem toyane malih kajugjugin tur keniang ipun limolas depa.

29Ipun sami ajerih mungguing kapale jaga kandas ring batu kaange, punika awinan ipun raris mulang jangkar patpat akehipun ring tebenan kapale, tur sami pada ngajap-ajap mangda gelisja tatas rahina.

30Parakelasin kapale ngindayang jaga malaib ninggal kapale punika. Ipun nedunang sekocin kapale ka segarane tur mapi-mapi jaga mulang jangkar ring luanan kapale.

31Nanging Dane Paulus mabaos ring prawira pasukane miwah ring paraprajurite, sapuniki: “Yen parakelasin kapale tan nyak nongos ring kapale, ragane sareng sami tan pacang rahayu.”

32Irika prajurite raris ngetep talin sekocine punika, tur sekocine kabanggayang anyud.

33Rikala sampun makire tatas rahina, Dane Paulus raris ngajakin anake makasami mangda madaar, sapuniki baos danene: “Sane mangkin sampun patbelas rahina suen semetone nyantosang, tur amunika suennyane semeton nanang seduk tan ngajengang napi-napi.

34Duaning punika sane mangkin tiang nunas semeton mangda ngajengang akidik, santukan punika perlu pabuat karahayuan semetone. Santukan tan wenten jaga ical, yadiastun bok semetone akatih.”

35Sasampune mabaos kadi asapunika Dane Paulus raris ngambil roti makudang-kudang bungkul, tumuli ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ring arepan anake sami. Rotine punika tumuli kebes-kebes dane, raris dane majengan.

36Anake sami raris pada degdeg manahnyane, tumuli suang-suang taler pada madaar.

37Ring kapale punika wenten ajak tiang sareng satak pitung dasa nem diri akehipun.

38Sasampune pada wareg madaar, ipun sareng sami raris ngentungang muatan gandume ka segarane, mangda kapale dados inganan.

Kapal

39Sasampune tatas rahina parakelasin kapale raris manggihin teluk sane dangsah pasisinipune nanging ipun nenten tatas uning ring daatane punika. Punika awinan, yan mrasidayang ipun mamanah ngampihang kapale irika.

40Irika ipun raris ngetep talin jangkare, tur jangkare kabanggayang ring segarane. Duk punika taler ipun raris ngembusin talin kapale. Wusan punika ipun raris ngeberang layar kapale sane ring luanan mangdane kapale prasida ampehang angin ka pasisi.

41Nanging kapale punika raris nylocor ka gili-gili biase tur kampih irika. Luanan kapale nganceng, tan nyidayang makrisikan miwah tebenannyane benyah katempuh antuk ombak sane ageng.

42Irika paraprajurite raris ngrencanayang jaga mademang paratahanane makasami, mangda sampunang wenten sane nglangi raris malaib.

43Nanging prawiran pasukane punika mapakayunan ngluputang Dane Paulus, punika duaning dane tan nglugrain paraprajurite nglaksanayang paindikane punika. Dane raris mrentahang sawatek anake sane uning nglangi, mangda macebur riinan tur nglangi ka pasisi.

44Sane lianan mangda nutug nglangi nganggen papan wiadin kepeh-kepehan kapale. Kadi asapunika indik tiange sareng sami pada rahayu rauh ring pasisi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 27):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran