Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 26 >> 

Dane

1Sang Prabu Agripa raris ngandika ring Dane Paulus, sapuniki: “Ragane jani kalugra ngwekasang sapariunduk ragane.” Irika Dane Paulus tumuli mawangsit antuk tangan danene tur ngwekasang sapariindik danene sapuniki:

2“Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Titiang marasa bagia pisan, santukan ring rahinane puniki titiang kalugra nguningayang sapariindik titiange ring ajeng palungguh iratu, ngeniang saluiring paindikan sane kadalihang ring titiang antuk jadma Yahudine.

3Pamekasipun pisan, santukan palungguh iratu sampun tatas uning ring adat istiadat miwah paindikan-paindikan anak Yahudine. Duaning asapunika, titiang mapinunas mangda iratu ledangja miarsayang atur titiange.

4Sawatek jadma Yahudine sami sampun pada uning ring pariindik urip titiange, ngawit saking titiang kantun muda. Santukan saking pangawit titiang urip ring pantaran bangsan titiange ring kota Yerusalem.

5Yening wantah ipun nyak, ipun mrasidayang nyaksiang, mungguing pangawit pisan titiang sampun dados warga golongan Parisi, inggih punika golongan sane teleb pisan nglaksanayang agaman titiange.

6Sane mangkin titiang katangkilang iriki ring ajeng pangadilane, malantaran titiang ngajap-ajap prajanjian sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring paraleluur titiange.

7Inggih punika prajanjian sane kaajap-ajap antuk suku bangsan titiange makaroras rikalaning ipun ngamargiang pangastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa rahina wengi. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa, malantaran pangajap-ajape punika, titiang kadalih antuk jadma Yahudine.

8Inggih parasemeton anak Yahudi, napi awinan ragane tan pracaya yening Ida Sang Hyang Widi Wasa mrasidayang nangiang anake sane sampun padem?

9Titiang newek sampun naenin maderbe pepineh, yadian ulihan asapunapija, patut nglawan Ida Hyang Yesus sane saking Nasaret punika.

10Kadi asapunika paindikan sane sampun laksanayang titiang ring Yerusalem. Titiang polih wewenang saking parapangageng panditane tur akeh kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa pangkeng titiang, tur ritatkala ipun pada kadanda pati, titiang taler saadung ring paindikane punika.

11Titiang sampun sering nyangsaren paraanake punika ring perhyangan anak Yahudine, tur ngusahayang mangda ipun nilas kapracayanipune ring Ida Hyang Yesus punika. Titiang geting pisan ring ipun sami, ngantos titiang mamargi ka kota-kotane sane lianan, misadia nyangsaren ipun sami.”

Dane

12“Malantaran misadia jaga nyangsaren ipun sami, titiang raris mamargi ka kota Damsik. Titiang mamuat wewenang miwah surat prentah saking parapangageng panditane.

13Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Sedeng tengai tepeta pisan rikala titiang kantun ring margi, tan dumade titiang ngeton sinar galang-gumilang sane galangan ring sinar suryane turun saking langite ngiter titiang miwah anake sane mamargi nyarengin titiang.

14Titiang sareng sami bah ka tanahe, tur titiang miragi sabda nganggen basa Ibrani, katiba ring titiang newek sapuniki: ‘Ih Saulus, Saulus, kenken dadi kita nyangsaren Ulun? Kita nyakitin dewek kitane padidi majalaran kita ngajet kuri, buka sampine ngajet pangigin tenggala.’

15Titiang raris mataken sapuniki: ‘Duh Panembahan, sapasirake IRatu?’ Ida Sang Panembahan raris masaur sapuniki: ‘Ulun ene Yesus, ane sangsarain kita.

16Nanging ane jani lautang bangun tur majujukja. Ulun suba ngedengang raga teken kita, buat nyelik kita lakar dadi parekan Ulune. Kita patut nuturang teken anake lenan unduk Ulune ane suba tingalin kita didinane ene, muah unduk ane lakar edengang Ulun teken kita manian.

17Ulun lakar nganehang kita uli pantaran bangsa Israele muah uli bangsane ane tidong Israel. Tur Ulun lakar ngutus kita maranin bangsa-bangsane ento.

18Kita patut nyedangang paningalan bangsa-bangsane ento, tur lakar malikang ia uli di petenge ngungsi ka galange muah uli kakuasan Ratun Setane ka sajeroning rehrehan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga malantaran pracaya teken Ulun, ia lakar maan pangampura buat dosa-dosannyane, tur nampi tegaknyane di pantaran bangsa seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa.’”

Dane

19“Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Punika awinanipun titiang nenten pisan purun piwal ring sipta jati sane sampun trima titiang saking suarga.

20Pangawitipun pisan titiang mapidarta ring kota Damsik miwah ring kota Yerusalem, tur sapanglanturipun ring sakuub jagat Yudeane miwah ring pantaran bangsane sane boya Yahudi. Inggih punika, jadmane sami patut ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosannyane raris astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha nglaksanayang paindikan-paindikan sane muktiang ipun sampun meseh pepineh tur ngutang dosa-dosanipune.

21Paindikane punika sane ngawinang anak Yahudine ngejuk titiang ring Perhyangan Agung, saha mamanah jaga ngamademang titiang.

22Nanging rauh ring rahinane mangkin titiang sampun kasuecanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sane mangkin titiang nangkil iriki ngaturang kasaksian dewek titiange ring ajeng anake sami, agung alit. Paindikan sane uningayang titiang puniki, tan bina ring paindikan sane sampun kapangandikayang antuk paranabine miwah Nabi Musa duke nguni, inggih punika:

23Mungguing Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang punika patut nandang sangsara ngantos seda tur dados anak sane pangawit jaga murip malih saking pantaran anake padem. Ida raris nglumbrahang galang karahayuan ring bangsa Yahudi miwah ring bangsane sane boya Yahudi.”

24Riwau kadi asapunika Dane Paulus ngwekasang sapariindik danene, Gubernur Pestus raris ngandika sada bangras, kadi asapuniki: “Ih Paulus ragane ene buduh! Karirihan ragane ene bes lebihan, ento ngranayang ragane buduh!”

25Dane Paulus raris masaur sapuniki: “Inggih Ratu Gubernur Pestus, titiang boyaja buduh. Titiang nguningayang paindikan sane sujati antuk manah tegteg.

26Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Titiang prasida purun prasangga matur ring palungguh iratu, santukan iratu pawikan ring paindikane punika. Kamanah antuk titiang, palungguh iratu sampun mireng sakancan paindikane punika, santukan paindikane punika mamargi boyaja ring genah sane doh tur sepi.

27Inggih ratu Sang Prabu Agripa! Punapike iratu pracaya ring nabi-nabi? Titiang uning mungguing iratu pracaya!”

28Sang Prabu Agripa tumuli ngandika ring Dane Paulus sapuniki: “Das-dasan ragane nadiang tiang anak Kristen.”

29Dane Paulus raris masaur sapuniki: “Pangastawan titiange ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen bilih dados, gelis wiadin tan gelis, mangda iratu miwah anake sane lianan sane mireng atur titiange ring rahina puniki jaga dados pateh sakadi titiang, nanging boyaja pateh maante.”

30Sasampune punika sang gubernur, Sang Prabu Agripa miwah semeton idane Bernike miwah anake sane lianan sami pada matangi.

31Sasampune makaon saking irika ida dane raris pada mabaos ring pantarannyane sapuniki: “Jadmane puniki tan pisan wenten nglaksanayang paindikan sane patut masin ipun padem wiadin mapangkeng.”

32Sang Prabu Agripa raris mabaos ring Gubernur Pestus, sapuniki: “Jadmane puniki yan ipun tan nunas tetepasan Ida Sang Nata Ratu, sujatinne ipun sampun dados kabebasang.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 26):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran