Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 28 >> 

Ida H

1Sasampune lintang Rerainan Sabate, wau pisan galang kangin ring rahina Redite punika, Maria Magdalena miwah Maria sane tiosan sampun mamargi ka kuburan Ida Hyang Yesus.

2Irika jeg wenten linuh ageng pisan santukan malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa tedun saking suarga tumuli ngulikang batu panutup bungas guan kubure. Malaekate raris malinggih ring batune punika.

3Prarain idane galang makalangan tur busanan idane putih sakadi kapas.

4Prajurite sane magebagan irika sami tengkejut pisan tur ajerih tan sipi kantos sakadi sawa gobanipune.

5Malaekate raris ngandika ring anake istri-istri iwau sapuniki: “Edaja ragane takut! Tiang nawang ane alih ragane, nah ento Ida Hyang Yesus ane kasalib.

6Ida tusing ada dini, Ida suba matangi, buka ane suba nikayang Ida. Maija delokin laad tongos Idane kaperemang.

7Ne jani kemo enggalang malipetan, tuturang teken parasisian Idane, mungguing Ida suba katangiang uli pantaran anake mati. Ida lakar malunan lunga ka wewengkon Galilea, ditu ragane lakar matemu teken Ida. Eda pesan engsapina, apa ane suba orahang tiang teken ragane.”

8Anake istri-istri punika gelis budal saking kubur, maduluran ajerih madukan liang. Ipun malaib-laib budal mangda gelis polih ngortayang indike punika ring parasisian Ida Hyang Yesus.

9Nanging tan pararapan Ida Hyang Yesus makantenang raga ring anake istri-istri punika sarwi ngandika sapuniki: “Rahayu cening pada!” Sang kalih raris ngarepang tumuli ngelut cokor Idane tur nyumbah Ida.

10Pangandikan Ida Hyang Yesus ring ipun: “Edaja takut. Jani kemo orahin nyama-nyamaan Gurune apanga ia pada ka wewengkon Galilea, ditu ia lakar katemu teken Guru.”

Atur

11Daweg anake istri punika kantun ring margi, makudang-kudang prajurite sane ngebag kubur Ida Hyang Yesus tangkil ring ajeng parapangageng panditane ngaturang sapariindik sane sampun panggihin ipun ring kuburan punika.

12Parapangageng panditane mapiguman sareng ring panglingsir bangsa Yahudine. Dane raris mapaica jinah akeh pisan ring prajurite iwau,

13saha kadulurin antuk pangandika sapuniki: “Kene baan ngorahang: ‘Petenge, dugas tiang ajak makejang pada pules, murid-muridNe teka mamaling sawan Anake ento.’

14Yen pade paundukane ene kanti kapireng baan sang gubernur, tiang lakar matur ring dane, apang ragane tusing kanti nepukin sengkala.”

15Ipun raris ngambil jinahe punika, tumuli ngamargiang paindikan sane kaprentahang ring ipun. Rauh mangkin ortine punika kantun sumebar ring pantaran anak Yahudine.

Pitud

16Irika parasisian Idane solas diri raris mamargi ka wewengkon Galilea, ngungsi bukit sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus.

17Rikala kapanggih ring Ida Hyang Yesus, raris dane pada nyumbah; nanging saking pantarannyane wenten taler sane kantun bimbang.

18Ida Hyang Yesus tumuli nganampekin parasisian Idane, sarwi ngandika sapuniki: “Saluiring kakuasaan di suargan muah di gumine suba kaserahang teken Guru.

19Ento krana, kemaja jani cening luas, alih bangsa-bangsane makejang. Dadiangja ia sisian Gurune, tur lukatja ia sajeroning parab Ida Sang Aji, Sang Putra muah Ida Sang Roh Suci.

20Buina urukangja ia nglaksanayang sakancaning ane suba prentahang Guru teken cening. Tur ingetangja, Guru tansah bareng teken cening kanti teked ka pamragat gumine.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 28):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel