Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 10 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, punapike awinannya Palungguh IRatu kalintang doh? Punapike awinannya Palungguh IRatu nyingidang raga, rikalaning titiang katempuh antuk kamewehan?

2Jadmane dursila punika kalintang sumbung tur ngala-ala anake tiwas-tiwas. Jukja ipun antuk jeet sane sampun kardi ipun punika.

3Jadmane dursila punika nyumbungang pepinehipune sane jaat. Jadmane sane momo nemah tur nulak Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Jadmane dursila nenten lingu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning kasumbunganipune, ipun ngaden mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten wenten.

5Jadmane dursila sida karya ring saluiring paindikan. Ipun nenten mrasidayang ngresep ring tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun nganistayang meseh-mesehipune.

6Ipun mabaos ring padewekanipune sapuniki: “Idewek tusing lakar taen pocol. Idewek lakar tusing taen kena kakewehan.”

7Baosipune ngemu temah, bobab miwah pangala-ala. Ipun lancang ngucapang baos sane brangti miwah jaat.

8Ipun mengkeb ring desa-desa, buat nyadang tur ngamademang jadmane sane tan padosa. Ipun ngintip anake sane tan padaya.

9Ipun nyadang ring pengkebanipune waluya sakadi singane. Ipun nyadang jadmane sane tiwas. Ipun ngejuk anake tiwas-tiwas punika antuk jeet, raris paid ipun.

10Anake sane tan padaya punika bah tur kacakcak. Ipun kakaonang antuk kawirosan jadmane sane nyapa kadi aku.

11Jadmane dursila mabaos ring manahipune sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lingu. Ida suba sirep tur tusing lakar nyingak idewek.”

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sisipangja jadmane dursila punika. Elingangja jadmane sane nandang sangsara.

13Napi awinannya jadmane dursila nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mabaos sapuniki: “Ida lakar tusing nyisipang idewek.”

14Nanging Palungguh IRatu ngaksi. Palungguh IRatu uning ring kamewehan miwah kasangsaran, tur setata sedia mapaica pitulungan. Jadmane sane tan padaya ngaturang sikiannyane ring ayun Palungguh IRatu. Palungguh IRatu sampun setata mapaica pitulungan ring anake sane kakirangan.

15Sirnayangja kakuatan jadmane sane dursila miwah jaat punika, sisipangja ipun malantaran kiwangan sane sampun laksanayang ipun ngantos ipun nenten malih nglaksanayang paindikan sane kadi sapunika.

16Ida Sang Hyang Widi Wasa jumeneng Ratu salami-laminipun. Anake sane nyungsung Widi lianan jaga sirna saking tanahipune.

17Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu jaga mirengang pangastawan jadmane sane nista. Palungguh IRatu jaga mapaica kaprawiran ring ipun.

18Palungguh IRatu jaga mirengang sesambatan jadmane sane kala-ala miwah anake ubuh-ubuh. Palungguh IRatu jaga nepasin tur ngilonin ipun sajeroning kabecikanipune, mangda manusane nenten malih ngaduk-aduk.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran