Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 19 >> 

Kalui

1Ambate galang langite nyinahang kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ambate terangnya ipun nyinahang pakardin Idane.

2Nyabran rahina, rahinane nyritayang indike punika ring rahina sane sapanglanturipun. Nyabran wengi indike punika kawawanin nyritayang ring wengi sane pacang rauh.

3Nenten wenten baos wiadin kruna sane kagunayang, tur nenten wenten suara sane kapiragi.

4Nanging suarannyane sumebar ka sakuub jagate, tur kapiragi kantos rauh ring tanggun gumine. Ida Sang Hyang Widi Wasa makarya genah pabuat sang surya ring langite.

5Ipun endag pasemengan waluya sakadi panganten sane bagia, wiadin sakadi olahragawan sane bintak jaga malomba.

6Suryane mamargi ngawit saking tanggun langite sane asiki, tumuli nglintang ngungsi tanggunnyane sane lianan. Nenten wenten sane kasaruan saking panesipune.

Pidab

7Pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa punika sampurna. Pidabdabe punika maicayang kakuatan sane anyar. Titah-titah Ida Sang Hyang Widi Wasa punika patut pisan kagega. Titahe punika maicayang kawicaksanaan ring jadmane sane nambet.

8Pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa punika patut, tur anake sane satinut ring pidabdabe punika muponin bagia. Titah Ida Sang Hyang Widi Wasa punika adil, tur Ida maicayang pangresepan ring pepineh manusane.

9Mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa punika becik. Indike punika jaga nglantur kantos salami-laminipun. Tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika adil, tur tetepasane punika setata jujur.

10Indike punika bangetan kadotang bandingang ring mas sane pinih becik. Indike punika manisan ring madune sane murni.

11Pidabdab-pidabdabe ngawinang titiang kaula druene molih pangresepan. Titiang molih pikolih malantaran titiang satinut ring pidabdabe punika. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, dohangja titiang saking kiwangan-kiwangan sane tan kanten.

12Nenten wenten anak sane mrasidayang manggihin kiwanganipune newek.

13Kadi asapunika taler rahayuangja titiang saking dosa-dosa sane nyelapang. Sampunangja icena dosane punika ngereh titiang, mangda titiang prasida sampurna tur bebas saking kajaatan dosane.

14Dumadak baos miwah pepineh titiange mantuk ring pakayunan Palungguh IRatu. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pasayuban miwah juru panebus titiange.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel