Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 72 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, urukja ida sang prabu ngamargiang tetepasan manut pidabdab Palungguh IRatu. Paicayangja ring ida kadilan Palungguh IRatune ngraga,

2mangda Ida nitah kaulan Palungguh IRatune miwah jadmane sane katindes antuk kadilan.

3Dumadak jagate muponin gemuh landuh miwah kerta raharja.

4Dumadak ida sang prabu saking jujur nepasin anake sane tiwas. Dumadak ida nulungin anake sane katunan, tur ngaonang anake sane nindes ipun.

5Dumadak ida tansah dirga yusa sakantun surya miwah candrane masunaran turun-temurun.

6Dumadak ida sang prabu waluya sakadi sabehe sane tumiba ring tegal pangonane wiadin sakadi sabehe bales nibenin pretiwine.

7Dumadakja sapanyeneng idane kadilane sayan sumebar, tur dumadakja kerta raharja nglantur sakantun candrane masunaran.

8Dumadak pamrentahan idane ngawit saking segarane sane asiki rauh ring tepin segarane sane lianan, saking Tukad Eprate rauh ka tanggun jagate.

9Bangsa-bangsane sane saking tegal melakange jaga pada rauh sumungkem ring ayun idane, tur meseh-meseh idane pada ngeb malingeb.

10Pararatune saking jagat Spanyol miwah saking pulo-pulone jaga pada rauh makta aturan ring ida, tur pararatune saking tanah Arab miwah Etiopia jaga pada rauh ngaturang upeti ring ida.

11Sakancan pararatune jaga sumungkem ring ajeng idane, tur sakancan bangsane jaga ngancangin ida.

12Ida ngluputang jadmane sane tiwas sane nunas ica ring ida miwah jadmane sane kakirangan miwah anake sane nenten kalinguang.

13Ida sih kapiolas ring jadmane sane lemet tur tiwas. Ida ngrahayuang urip jadmane sane kakirangan.

14Ida ngluputang ipun saking panindesan miwah kawirosan. Uripnyane kalintang maji ring ajeng idane.

15Dumadak ida sang prabu dirga yusa. Dumadak Ida katurin mas saking Arab. Dumadakja pangastawane tansah jaga kunggahang pabuat ida. Dumadak mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa tumiba ring ida nyabran rahina.

16Dumadakja cukup wenten gandum ring jagate. Dumadakja bukit-bukite kabekin antuk tetanduran gandum, sane nedeng mawoh sakadi gandume ring Libanon. Dumadakja kotane bek madaging jadma, sakadi tegale bek madaging padang.

17Dumadakja parab ida sang prabu langgeng salami-laminipun. Dumadak kabinawan Idane tan rered-rered sakantun wenten surya. Dumadak sakancan bangsane pada angayu bagia sajeroning parab idane, tur ipun pada muji ida.

18Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele! Ida ngraga sane ngardi paindikan-paindikan sane ngangobin puniki.

19Pujija parab Idane sane luih ngantos salami-laminipun! Dumadak kaluihan Idane ngebekin jagate sami. Amin! Amin!

20Punika pamuput pangastawan-pangastawan Ida Sang Prabu Daud, okan Dane Isai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 72 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran