Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Rut 1 >> 

Elime

1Sane nguni, rikala panegara Israele durung madue ratu, jagate irika katiben sayah ageng pisan. Duk punika wenten anak muani saking palingsehan Eprata, ring Betlehem, wewidangan Yehuda, mangingsir ka tanah Moab kasarengin antuk somah miwah pianak-pianak ipune muani-muani kekalih. Irika ipun sareng sami ngempi dados wong sunantara. Anake muani mawasta Elimelek, kurenannyane mawasta Naomi, pianakipune mawasta Mahlon miwah Kilyon.

2(1:1)

3Nenten asue, Elimelek raris padem ninggal somah miwah pianakipune makakalih.

4Pianakipune makakalih ngambil anak luh bangsa Moab. Sane kelihan mawasta Orpa, tur sane alitan mawasta Rut. Sasampune ngempi ring Moab sawatara dasa warsa suenipun,

5Mahlon miwah Kilyon taler padem. Sane mangkin kantun Naomi katinggal antuk kurenan miwah pianakipune makakalih.

Naomi

6Sedek rahina anu Naomi mamanah jaga budal saking panegara Moab kasarengin antuk mantunipune makakalih. Santukan ring Moab ipun miragi mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyuryanin kaulan Idane malantaran mapaica pamupon sane becik.

7Naomi miwah mantunipune makakalih tumuli kesah saking irika, jaga mawali ka panegara Yehuda.

8Ring margi Naomi raris mabaos ring mantun ipune makakalih sapuniki: “Kemaja cening pada mulih ka umah memen ceninge. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang sih pasuecan Idane teken cening, buka kapitresnan ceninge tekening meme muah teken anake ane suba mati.

9Dumadakja uli krana panugrahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, cening suang-suang maan kurenan apanga cening buin mapumahan.” Mantunnyane tumuli karas, nanging sang kalih raris ngeling gerong-gerong,

10sarwi mabaos asapuniki: “Tiang nenten sairing. Tiang jaga nututin meme budal ngulati bangsan memene.”

11Naomi tumuli masaur: “Mulihja cening ajak dadua, to ngudiang cening nututin meme? Cening suba nawang, meme tuara nyidayang buin ngelah pianak muani ane lakar dadi anggon cening kurenan.

12Nah kema cening majalan mulih sawireh yen buat makurenan, meme suba kaliwat tua. Upama yening di petenge jani meme sadia buin ngelah kurenan, lantas meme ngelah pianak muani,

13sinah cening tuara nyidaang lakar ngantiang kantos ia kelih. Edaja ulihan ento cening lantas ngeret budi tur tusing ngalih kurenan. Nah eda keto cening, sawireh cening tusing nyidaang buka keto. Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyisipang meme, nanging meme madalem cening ajak dadua.”

14Sang kalih malih ngeling gerong-gerong. Ni Orpa raris ngaras matuannyane tumuli mapamit. Nanging Rut tetep leket ring matuannyane.

15Naomi raris mabaos ring Rut kadi asapuniki: “Ipah ceninge suba mulih ngulati bangsa muah paradewannyane. Kemaja cening mulih nututin ia!”

16Nanging Rut masaur asapuniki: “Sampunang meme maksa tiang buat budal nilarin meme. Banggayang tiang sareng-sareng ring meme. Kijaja meme lunga, miwah ring dijaja meme jaga madunungan, irika tiang taler jaga ngiring meme. Bangsan memene jaga dados bangsan tiange, samaliha Widin memene jaga dados Widin tiange.

17Ring dijaja meme seda, irika taler tiang pacang padem saha katanem. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang tiang, yening tiang nenten tuon ring janji. Tiang nenten jaga nilar meme, sajabaning tiang padem.”

18Rikala Naomi uning mungguing Rut puguh jaga nututin ipun, ipun raris wusan mabaos.

19Sang kalih tumuli mamargi kantos rauh ring Betlehem. Rikala sang kalih sampun rauh irika, amiug ortine ring sakuub kotane maosang ipun. Paraistrine pada mataken asapuniki: “Sajake ento Naomi.”

20Nanging Naomi masaur asapuniki: “Sampunangja ngwastanin tiang Naomi. Wastaninja tiang Mara! Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun manggayang tiang nandang duhkita banget pisan.

21Rikala tiang kesah saking iriki, akeh tiang makta arta brana, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngwaliang tiang matalang. Nenten patut semeton ngwastanin tiang Naomi, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa sampun nyisipang tur niwakang kakewehan ring tiang.”

22Kadi asapunika indiknyane Naomi budal saking Moab, kasarengin antuk mantunnyane anak luh bangsa Moab punika. Ipun rauh ring Betlehem rikala ngawitin masan ngampung gandum.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Rut 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran