Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 18 >> 

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

2“Apa kranane rakyate setata ngucapang slokane ene di tanah Israel? ‘Bapanne ane naar woh-wohan ane matah, nanging pianakne ane ngrasayang masemne.’”

3Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur ngandika sapuniki: “Ulun ene Widi ane nyeneng. Kita tusing lakar buin ngucapang slokane ento di Israel.

4Idup sakancan anake ento duen Ulun, nah ento idup parawong tua muah idup pianak-pianakne. Tuah jlemane ane madosa ane patut mati.

5Yen pet ada jlema ane saja melah, patut muah jujur,

6sinah ia tusing nyungsung arca-arcan wong Israele wiadin naar surudan uli sig sanggah ane tan kawenangang. Buina ia tusing nemenin kurenan anak len wiadin matemu semara ngajak anak luh ane nujuang sebel di awak.

7Ia tusing nguluk-uluk muah ngrampok anak lenan. Ia nguliang barang-barang ane gadena. Ia nulungin anake seduk aji dedaaran muah anake malalung aji panganggo.

8Ia tusing mutranang pipis. Ia tusing nyak malaksana corah tur setata ngedengang kapatutan ane jujur dikala ada paiegan.

9Anake ane buka keto ninutin pituduh Ulune muah ngamanggehang pidabdab Ulune. Anake ento patut tur ia lakar muponin idup.” Sapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.

10“Sasubane keto, yen pet anake ento ngelah pianak muani, ane ngrampok muah amati-mati, ane nglaksanayang sakancan paundukan,

11ane tusing taen laksanayanga baan bapanne. Buina ia naar surudan uli sanggah ane tan kawenangang muah nemenin somah timpal,

12ia melog-melog anak lacur, ia ngrampok, ia nyuang barang anak ane gadeanga teken ia, ia singgah sig tongos panyungsungan arca-arcane tur nyungsung arca-arca ane cemer,

13muah mutranang pipis. Apake ia lakar idup? Tusing! Ia tusing lakar idup. Ia suba nglaksanayang sakancan paundukan ane cemer. Ento awanane ia lakar mati. Ia lakar ngemasin patinnyane niri.

14Ane jani yen pet anake ane kaping pindo ento ngelah pianak muani. Ia nepukin sakancan dosa ane laksanayanga baan bapanne, nangingke ia tusing nuutang laksanan bapanne ento,

15ia tusing nyungsung arca-arcan wong Israele, wiadin naar surudan uli sanggahe ane tan kawenangang, ia tusing nemenin somah timpal,

16wiadin nindes muah ngrampok anak lenan. Ia ngulihang barang-barang anak ane gadeanga teken ia, ia nulungin anake seduk aji dedaaran muah anake malalung aji panganggo.

17Ia tusing nyak malaksana corah muah tusing mutranang pipis. Ia ngamanggehang pidabdab Ulune muah ninutin sapatitah Ulune. Ia tusingja lakar mati ulihan dosa-dosan bapanne, nanging pasti ia lakar idup.

18Nanging bapanne ane setata melog-melog muah ngrampok muah malaksana corah teken sakancan anake. Ento awanane ia mati majalaran dosa-dosa ane suba laksanayanga.

19Nanging kita matakon kene: Napi awinanipun ipianak nenten ngemasin dosan bapannyane? Kene pasautne! Sawireh pianakne ento malaksana patut tur melah. Ia ngamanggehang muah teleb ninutin pidabdab Ulune, ento awanane ia pasti idup.

20Nyenja ane ngae dosa, ia ane lakar mati. Ipianak tusing patut ngemasin dosan bapannyane, wiadin ibapa tusing ngemasin dosan pianakne. Anake ane melah lakar nampi pikolih laksanannyane ane melah muah anake ane corah lakar ngemasin laksananne ane corah.

21Yening anake ane corah suud ngae dosa laut ngamanggehang pidabdab Ulune, tur ia nglaksanayang paundukan ane patut muah melah, ia tusing lakar mati, nanging sinah ia idup.

22Sakancan dosannyane lakar kampurayang tur ia lakar muponin idup, sawireh ia nglaksanayang paundukan ane patut.”

23Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur mataken sapuniki: “Apake kaden kita Ulun ledang nyingak jlemane corah ento mati? Tusing pesan buka keto. Ulun demenan nyingak ia kapok tur muponin idup.

24Nanging yen anake ane patut suud malaksana ayu, laut ngawitin nglaksanayang paundukan ane corah muah cemer, buka ane laksanayanga baan anake corah, apake ia lakar terus enu idup? Tusing! Sakancan laksanannyane ane melah ento tusing ada ane lakar kingetang. Ia lakar mati ulihan kalinyokan muah dosa-dosannyane.

25Nanging kita ngorahang kene: ‘Unduk ane laksanayanga baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento tusing beneh.’ Ih wong Israel, padingehangja sabdan Ulune. Kita ngaden mungguing unduk ane gae Ulun ento tusing beneh. Sujatinne laksanan kitane ane tusing beneh.

26Yen anak ane patut suud malaksana ayu, tur ngawitin malaksana corah laut ia mati, ia mati ento majalaran laksanannyane ane corah.

27Yen ada anak jaat suud ngae dosa laut nglaksanayang paundukan ane beneh muah melah, ia ngrahayuang idupnyane.

28Ia inget teken laksanannyane, laut suud ngae dosa. Ento awanane sinah ia tusing lakar mati, nanging nglantur ia enu idup.

29Ih kita wong Israel, kita buin ngraos kene: Paundukan ane kalaksanayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento tusing beneh. Apake kita ngaden laksanan Ulune ento tusing beneh? Sujatinne, laksanan kitane ane tusing beneh.

30Ane jani, Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur masabda teken kita wong Israel, mungguing Ulun lakar nepasin kita suang-suang, anut teken laksanan kitane. Kutangja sakancan laksanan kitane ane corah, tur edaja baanga dosan kitane nyirnayang kita.

31Suudangja sakancan laksanan kitane ane corah, tur sehinja pepineh kitane aji pepineh muah keneh ane anyar. Ih wong Israel, apa awanane kita makeneh mati?”

32Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Angan aukudko Ulun tusing ngarsayang apang anake mati. Kutangja dosa-dosan kitane tur idupja!” Sapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran