Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yehezkiel 21 >> 

Pedan

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

2“Ih manusa, marepanja ka kota Yerusalem, tur mucap-ucapja marep teken tongos-tongos rakyate mabakti. Patingetja gumi Israele,

3mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa masabda kene: ‘Ulun ene musuh kitane. Ulun lakar ngaud pedang Ulune laut ngamatiang kita ajak makejang, yadian ane melah wiadin ane corah.

4Ulun lakar ngadokang pedang Ulune nglawan sakancan jlemane, uli kaja kanti teked kelod.

5Sakancan manusane lakar nawang mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa suba ngaud pedang Ulune, tur Ulun tusing buin nyaungin pedange ento.’

6Ih manusa, gerong-gerongja buka anake ane nyag kenehne ulihan putus asa. Gerong-gerongja nandang kasedihan di tongose ane tepukina baan sakancan anake.

7Yen ia pada matakon, ngudiang dadi kita gerong-gerong, orahang teken ia, ulihan kita ningeh orta. Yen ortane ento suba neked dini, keneh anake lakar pada kaliput baan jejeh, limannyane lakar pada kepek tan pabayu, kawanenannyane lakar sirna, tur entudnyane lakar pada ngejer. Panemayannyane pasti lakar teka, tur lakar kasidan buka keto.” Sapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

9“Ih manusa warah-warahangja ramalane ene. Tekedang teken rakyate, sabdan Ulune, Sang Hyang Widi Wasa, ane buka kene: ‘Ada pedang ane suba masangih muah makosot.

10Pedange ento kasangih buat kanggon ngamatiang, tur kakosot apanga kelem-kelem buka kilape. Tusing lakar ada kaliangan, sawireh kaulan Ulune suba tusing ngrunguang sakancan piteket muah pasisipe.

11Pedange suba kakosot, apanga sida kaprabotang. Pedange ento kasangih muah kakosot, buat kapagemelin liman anake ane amati-mati.

12Ih manusa, ngelingja gerong-gerong nandang duhkita. Pedange ene katibakang teken kaulan Ulune marep teken sakancan pamimpin Israele. Ia ajaka makejang lakar kamatiang bareng-bareng teken sisan kaulan Ulune. Pantegja tangkah kitane ulihan putus asa.

13Ulun mintonin kaulan Ulun tur yen ia tusing kapok, sakancan unduke ene lakar katibakang teken ia.’

14Ih manusa, ane jani warah-warahangja ramalane. Andupangja liman kitane, ditu pedange lakar nyempal mawali-wali. Pedange ento pedang ane ngamatiang, pedang ane ngresresin muah munggal.

15Pedange ento ngranayang kaulan Ulune pada telah kawanenane tur ia pada bah. Ulun ngancam kotannyane aji pedang ane kelem-kelem buka kilape tur nyadia lakar ngamatiang.

16Ih iba pedang ane mangan, sempalja ane di kenawan muah ane di kebot. Sempalja milehan marep kijaja iba.

17Ulun masih lakar ngandupang liman Ulune tur pidukan Ulune lakar lemper. Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa, suba ngandika buka keto.”

Pedan

18Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki:

19“Ih manusa, ngaeja gambar jalan dadua, ane lakar entasina baan raja Babele, ane nganggar pedang. Jalane ento makadadua ngawitin uli di gumine abesik. Isininja panunjuk jalan di pateluan jalane ento.

20Panunjuk jalane ane abesik lakar matujuhin sang prabune ento jalan ane ngungsi kotan wong Amone ane madan Raba muah ane lenan lakar matujuhang jalane ka Yehuda, ka kota Yerusalem ane mabenteng.

21Sang prabu Babele majujuk di sisin panunjuk jalane ane di pateluan jalane ento. Buat lakar milih jalan ane lakar tuuta, ia ngocok panahne, tur ia nunasang teken arcannyane, nureksain atin aturan wewalungane.

22Nah ane jani limanne tengawan laut ngisi panah ane mapinget Yerusalem. Unduke ento ngorahin ia apanga ia majalan tur masang alat panggempur tembok, tur nyuryakang suryak perang, masang alat panggempur di arep gapuran kotane, ngae pertahanan muah ngae bangbang perlindungan.

23Wong Yerusaleme tusing ngugu unduke ene, sawireh ia andel teken prajanjian ane suba gaena ento. Nanging ramalane ene matinget ia unduk dosa-dosannyane muah ngwangsitin ia, mungguing ia lakar katawan.

24Sawireh keto, sabdan Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur kene: ‘Dosa-dosan kitane kaberberang. Sakancan anake pada nawang kapelihan kitane. Kita ngedengang dosa-dosan kitane aji sakancan laksanan kitane. Kita kena pasisip, tur Ulun lakar nyerahang kita teken musuh-musuh kitane.’

25Ih kita pamrentah Israel ane corah muah ane leteh, panemayan kitane nah ento dina pasisip kitane ane pamragat jani suba teka.

26Ulun Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur suba masabda. Embusja gelungan muah sorban kitane. Tusing ada ane enu buka ane suba-suba. Anake ane tiwas-tiwas pada bangunja. Surudangja tegak anake ane mrentah.

27Uug, uug! Sasajaane Ulun lakar nguugang kotane ento. Nanging unduke ene tusing lakar kasidan, satonden anake ane selik Ulun buat nyisipang kotane ento teka. Sasubane keto Ulun lakar maicayang unduke ento teken anake ento.”

Pedan

28“Ih manusa, warah-warahangja ramalane ene. Tekedangja sabdan Ulune Sang Hyang Widi Wasa Sang Maha Luur teken wong Amone, ane nganistayang wong Israele. Orahang teken ia kene: ‘Pedange suba sedia lakar nguugang. Pedange ento makosot buat lakar kanggon ngamatiang, tur kelem-kelem buka kilape.

29Wahyune ane tepukin kita ento palsu muah ramalan ane orahang kita ento bobab. Kita corah tur dursila tur panemayan kitane suba teka, nah ento dina pamragat kitane. Pedange ento lakar ulung di baong kitane.’

30Saunginja pedange ento. Ulun lakar nepasin kita di tongos kitane kadakang, nah ento di gumi palekadan kitane.

31Kita lakar ngrasayang pidukan Ulune, dikalan Ulune niwakang pidukane ento teken kita, buka apine ane ngendih murub. Ulun lakar nyerahang kita teken jlemane ane angkara ane suba biasa angrusak.

32Kita lakar kageseng aji api. Getih kitane lakar kakecorang di gumin kitane, tur tusing ada buin anak ane ngingetang kita.” Sapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yehezkiel 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran