Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 26 >> 

Nabi

1Nentenja malih asue sasampun Ida Sang Prabu Yoyakim putran Ida Sang Prabu Yosia jumeneng nata ring Yehuda,

2Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring tiang, sapuniki: “Majujukja kita di natar Perhyangan Agunge laut warah-warahangja sakancan titah Ulune ane patut tekedang kita teken rakyate ane teka buat mabakti uli kota-kotan Yehudane. Eda pesan tunaina.

3Mirib rakyate lakar nyak madingehang tur suud malaksana ane jele. Yen ia buka keto, Ulun lakar ngubah kaputusan Ulune buat nekaang bencana ane suba rencanayang Ulun uli krana laksanannyane ane jaat.”

4Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda tiang mabaos ring rakyate sapuniki: “Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, ane suba masabda mungguing kita patut subakti teken Ulun malantaran nglaksanayang paurukan ane suba urukang Ulun teken kita,

5muah nelebang raos parekan Ulune paranabine ento, ane suba utus Ulun nekain kita. Sakewala kita tusing taen nuutang raosne.

6Yen kita terus tusing nyak nuutang, Ulun lakar nadiang Perhyangan Agunge patuh buka Silone tur sawatek bangsane di gumine lakar nemah misuh nganggon adan kotane ene.”

7Parapandita, paranabi miwah rakyate sane pada mireng tiang maosang paindikane punika ring Perhyangan Agunge.

8Sasampune tiang puput mabaos sakadi pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, digelis anake punika raris ngejuk tiang tur nyerit sapuniki: “Ragane patut ngemasin padem uli krana baos ragane puniki!

9Napi awinannya ragane mabaos sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing Perhyangan Agung punika pacang sakadi Silo, samaliha kotane puniki pacang uug tur nenten wenten anak sane pacang magenah irika.” Irika tumuli rakyate pagrunyung ngiter tiang.

10Rikala parapamimpin Yehudane mireng paindikane punika, dane raris gegison saking puri lunga ka Perhyangan Agung tumuli malinggih ring gapuran Perhyangan Agunge sane anyar.

11Irika parapandita miwah paranabine mabaos ring parapamimpin miwah rakyate, sapuniki: “Anake puniki patut katiwakin danda pati santukan ipun sampun mabaos nglawan kotan iragane. Semeton sareng sami sampun pada mireng baosipune.”

12Irika raris tiang mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngutus tiang buat nartayang saananing paindikane sane sampun pireng ragane ngeniang indik Perhyangan Agung miwah kotane puniki.

13Ragane patut ngentosin pamargi miwah laksanan ragane, tur patut subakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ragane. Yening ragane kayun nglakonin kadi asapunika, Ida jaga ngurungang pakayunan Idane ngeniang indik bencana sane pacang rauhang Ida ring ragane.

14Nanging indik tiange, tiang puniki wenten sajeroning kakuasan ragane. Rarisang margiang ring tiang napija sane rasayang ragane adil miwah patut.

15Nanging elingang pisan paindikane puniki. Yen ragane ngamademang tiang, ragane sareng-sareng ring rakyat kotane puniki pacang iwang ngamademang anak sane tan padosa, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngutus tiang buat mapakeling ragane.”

16Irika parapamimpine miwah rakyate matur ring parapandita miwah paranabine sapuniki: “Jadmane puniki mabaos ring tiang sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin iragane. Ipun tan patut kadanda pati.”

17Wusan punika makudang-kudang panglingsire irika ngadeg tur mabaos ring rakyate sane mapunduh irika sapuniki:

18“Ritatkala Ida Sang Prabu Hiskia jumeneng nata ring Yehuda, Nabi Mika saking Moreset mabaos ring rakyate mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa sampun ngandika asapuniki: ‘Sion lakar katekapin cara tegale, Yerusalem lakar dadi dugdugan uug-uugan tur Perhyangan Agunge lakar dadi alas.’

19Ida Sang Prabu Hiskia miwah rakyat Yehudane nenten nyedayang Dane Mika. Nanging Ida Sang Prabu Hiskia ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ida nyaratang ngulati ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngurungang pakayunan Idane ngeniang indik bencana sane pacang rauhang Ida punika. Raris sane mangkin iraga ngrauhang bencana ageng buat dewek iragane.”

20(Wenten malih anak siosan inggih punika Dane Uria okan Dane Semaya saking Kiryat-Yearim, sane mabaos sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa nglawan kota miwah bangsane puniki pateh sakadi sane kabaosang antuk Dane Yeremia.

21Rikala Ida Sang Prabu Yoyakim, parawadua balan idane miwah paraprakanggen idane mireng indik sane kabaosang antuk Dane Uria, ida sang prabu mapakayun jaga nyedayang dane. Rikala Dane Uria mireng indike punika, dane raris ajerih kapilayu tur masingidan ring Mesir.

22Sang Prabu Yoyakim raris ngutus Dane Elnatan okan Dane Akbor kasarengin antuk makudang-kudang anak lunga ka Mesir buat ngrereh Dane Uria.

23Dane ngajak Dane Uria mawali ka ajeng Ida Sang Prabu Yoyakim. Irika Ida Sang Prabu Yoyakim nyedayang dane tur sawannyane kentungang ring setrane.)

24Nanging santukan tiang polih pasayuban saking Dane Ahikam okan Dane Sapan, mawinan tiang nenten kaserahang ring anake akeh buat kapademang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yeremia 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel