Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 11 >> 

Kapra

1Silsilah Ida Sang Prabu Daud tan bina sakadi wit taru sane sampun kaponggol. Nanging sakadi tunggak wareng anyar sane mentik saking tuedipune, kadi asapunika taler jaga wenten ratu anyar sane jaga metu saking pantaran katurunan Ida Sang Prabu Daud punika.

2Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang maicain ida kawicaksanan, kaweruhan miwah kawidagdan buat mrentah kaulan idane. Ida pacang uning ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pacang ngluihang Ida,

3tur ida jaga muponin suka wirya sajeroning astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida tan pacang nepasin anak malantaran nyingak sebeng anake punika, wiadin malantaran pasadokipune kewanten.

4Ida pacang nepasin anake sane tiwas saha adil tur ngamanggehang hak-hak anake sane tan madue pitulungan. Antuk prentah idane jadmane pacang kasisipang tur jadmane sane jaat pacang padem.

5Ida jaga mrentah kaulan idane antuk kadilan lan kajujuran.

6Asu alase pacang mapunduh sareng-sareng ring biri-birine, tur macan tultule pacang medem-medeman sareng-sareng ring kambinge. Godel bantenge pacang sareng-sareng ngrereh teda ring panak singane, tur anak alit sane pacang ngangonang ipun.

7Banteng lan bruange pacang neda sareng-sareng, tur godel lan panak-panak bruange pada sareng-sareng saha dame. Singane pacang neda sumi pateh sakadi bantenge.

8Rare-rarene alit tan pacang keni sengkala, yadiastun ipun maplalianan ring samping ulane sane sandi.

9Ring Sion, Bukit Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Suci pacang nenten wenten baya wiadin kajaatan. Jagate pacang bek antuk kaweruh ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, waluya sakadi segarane bek antuk toya.

Rakya

10Masanipun pacang rauh, mungguing sang prabu sane anyar saking kulawargan Ida Sang Prabu Daud pacang dados simbul buat parabangsane. Parabangsane pacang pada mapunduh ring kota kaprabon idane tur pacang ngluihang ida.

11Yen masane punika sampun rauh, irika Ida Sang Hyang Widi Wasa malih pacang migunayang kawisesan Idane tur ngwaliang kaulan Idane sane kantun ring Asur miwah ring Mesir, ring panegara Patros, Sudan, Elam, Babel, Hamat miwah ring jagate sane ring pasisi miwah saking pulo-pulone sane wenten ring segarane.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nyujukang bendera buat nyinahang ring parabangsane, mungguing Ida munduhang rakyat Israel miwah Yehudane sane sumebar mabrarakan tur pacang ngwaliang ipun saking tanggu-tanggun jagate.

13Kaprabon Israele tan pacang iri ati ring kaprabon Yehuda, tur kaprabon Yehudane tan pacang malih dados meseh kaprabon Israele.

14Kaprabone makakalih punika pacang sareng-sareng ngebug wong Pilistin sane bedauh miwah nyarahin bangsane sane magenah bedan gin. Sang kalih pacang ngaonang wong Edom miwah wong Moab miwah wong Amone pacang satinut ring sang kalih.

15Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngenyatang Teluk Mesire tur Ida pacang ngrauhang angin sane panes buat ngetuhang Tukad Eprate, tur sane kantun wantah tlabah alit-alit pepitu, kantos sakancan anake jaga mrasidayang mamargi nglintang irika.

16Pacang wenten margi ageng medal saking Asur pabuat kaulan Idane Israel sane kantun urip irika, pateh sakadi pabuat leluurnyane rikala ipun makaon saking Mesir.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran