Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 13 >> 

Ida S

1Puniki sabda saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katampi antuk Dane Yesaya okan Dane Amos ngeniang indik panegara Babele.

2Jujukangja benderane ring muncuk bukite sane gundul! Arahinja wadua balane tur amengang tangane makadados tanda buat ipun mangda ngebug gapuran kotane sane sumbung punika.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngesengin wadua balan Idane sane kandelang tur kasumbungang, buat ngamargiang perang suci tur ngukum anake sane dukain Ida.

4Pirengangja uyute sane ring gunung-gununge, suaran papunduhan rakyate sareng akeh, suaran bangsa-bangsa miwah kaprabon sane mapunduh. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin wadua balane, nabdabang wadua balan Idane buat maperang.

5Ipun pada rauh saking panegara sane doh-doh, saking tanggun jagate. Sajeroning pidukan Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh buat ngrusak panegarane sami.

6Pada nangisja gerong-gerong. Panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nampek, inggih punika panemayan Sang Sane Maha Kuasa pacang ngrauhang bencana.

7Liman anake makasami pacang lemet, tur sawatek kawanenan anake pacang tan paguna.

8Ipun sareng sami pacang ajerih tur kaliput antuk sakit, waluya sakadi sakit anake istri nyakit ngembasang rare. Ipun pacang pada saling nengneng sajeroning katakutan, tur gobannyane badeng ulihan kimud.

9Panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun rauh, inggih punika sane madurgama uli krana pidukan Idane sane ngendih murub. Jagate pacang dados tegal melakang samaliha sawatek anake sane madosa pacang kasirnayang.

10Sawatek bintange miwah papunduhan bintange pacang wusan masunaran. Suryane pacang peteng rikala ipun endag, tur bulane pacang nenten masunaran.

11Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Ulun lakar nekaang bencana ka gumine ene, tur ngukum anake ane jaat makejang uli krana dosannyane. Ulun lakar ngasorang sawatek anake ane sumbung tur ngukum sawatek anake ane mrekak tur gemes.

12Anake ane nu idup lakar langahan teken mase.

13Ulun lakar ngejerang langite tur gumine lakar magenjotan uli di tongosne, rikalane Ulun Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Kuasa, nyinahang pidukan Ulune.

14Wong sunantara ane nongos di Babel bakal pada malaib ka guminnyane tan bina buka kidange pablesat ngelidang dewek uli juru borose muah buka biri-birine ane tuara ngelah pangangon.

15Asing-asing anak ane bakat kejuk lakar katektek kanti mati.

16Dikalane ia nepukin mungguing tusing ada ane sedeng buin andelang, rare-rarennyane lakar katoktok kanti mati, umahnyane lakar karampas tur somah-somahnyane lakar kaplegandang.”

17Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Ulun mangunang semangat wong Madaene buat ngebug wong Babele. Ia tuara ngrunguang perak wiadin mas.

18Aji gandewa muah panahne ia lakar ngamatiang anak truna-truna. Ia tuara ngelah kapiolasan teken rare-rare muah tusing madalem anake cerik-cerik.

19Babele ento kaprabon ane paling luung. Unduke ento tansah dadi kasumbungan rakyatnyane. Nanging Ulun Sang Hyang Widi Wasa lakar nguugang kotane ento buka ane suba laksanayang Ulun marep teken kota Sodom muah Gomorane.

20Tuara ada anak ane lakar buin nongos ditu. Tusing ada wong Arab ane ngumbara lakar njujukang kemahe ditu, tur tuara ada pangangon biri-biri ane lakar ngangonang biri-biri ditu.

21Tongose ento lakar dadi tongos sato alas tur kedis clepuke lakar pada masebun ditu. Kedis kasuarine lakar nongos ditu, tur kambing alasane lakar pasliwer macanda di uug-uugane ento.

22Menara muah purine lakar bek baan kongkongan munyin cicing alasan muah serigala. Panemayan Babele suba teka. Tuuhne tusingja enu buin makelo.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel