Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 27 >> 

1Ring rahinane punika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngunayang kawisesan Idane tur pedang Idane sane mawisesa buat ngukum Lewiatan, naga sane nglegos tur malingkeh, tur ngamademang naga ageng sane ring segarane.

2Ring rahinane punika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngandika ring abian anggur Idane sane ngledangin Ida asapuniki:

3“Ulun nyaga abian anggure ento tur nyiamin ia terus-tumerus. Ulun nyaga ia peteng lemah kanti tuara ada anak ane lakar ngendahang ia.

4Ulun suba suud pedih teken abian anggure ento. Yen upama ditu ada punyan ketket wiadin dui tumbuh nglikadin, Ulun lakar mutbut tur nunjel duine ento kanti telah.

5Nanging yen musuh-musuh kaulan Ulune mamuatang pasayuban teken Ulun, depang ia ngae dame ngajak Ulun. Nah depang ia madame ngajak Ulun.”

6Ring masane sane jaga rauh, rakyat Israele inggih punika katurunan Dane Yakub pacang tumbuh akah sakadi taru, tur ipun pacang mabunga lan makedapan. Jagate pacang bek antuk woh sane medalang ipun.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten pacang ngukum bangsa Israele sakadi abot ukuman mesehnyane. Ipun tan pacang akeh kicalan jadma.

8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngukum kaulan Idane malantaran nyelong ipun. Ida sampun ngampehang ipun antuk angin sane baret sane rauh saking kangin.

9Nanging dosa-dosan wong Israele pacang kampurayang, yening batu-batu pamorboran aturan wong sunantarane punika sampun kanyagang sakadi pamor bubuke, samaliha nenten wenten pasepan wiadin arca-arcan Dewi Aserane sane kantun.

10Kota sane mabenteng bah tur uug maglaturan. Kotane punika kakutang sakadi tegal melakange sane suung. Ipun sampun dados tegal pangonan banteng, genah banteng-bantenge punika medem miwah neda.

11Carang-carang tarune pada layu, tuh tur empak, tur anake istri-istri pada nambunang ipun kangge saang. Santukan rakyate nenten ngresep punapa-punapi, punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi ipun nenten sayang ring ipun wiadin nyinahang sih pasueca ring ipun.

12Ring rahinane punika saking Tukad Eprate rauh ka wates panegara Mesire Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang munduhang kaulan Idane sakasiki, sakadi anake malasang gandum saking gumpange.

13Yen rahinane punika rauh, trompete pacang kasuarayang buat ngandikain mangda bangsa Israele sane wenten ring paselongan sami mawali saking Asur miwah Mesir. Ipun pacang rauh tur nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem, ring bukit Idane sane suci.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran