Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 >> 

1Um Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam abo num debu Korintus laba azihi dam abo Alam damalehe dam oa, eho Paulusat sunit nim toedume uba oluho. Alat amu neha, “Eho fa Kristus Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiamda meidatelese,” lahame fet ozome vàmadi esuhu labe em ab ame im modem dateleham bak. Eho ame da meida nibe sunit nim toedume uba oluho. Imti vahi Kristus bake tu vuzehi meedamda meida Sostenes nibe eba tau sunit nim toedume uba oluho. Uho Kristus Yesusti vou ali ahu vàmadehemu Alat uba neha, “Gi im Abadata fà meedase,” lahame ahit gagu fi hasi esuhu dam um am bak. Labi uho Yesus Kristus bake ahu adat iedi, “Im Boehàda am tame,” lahame vou baedam bak lamti ulohona dam totbaho bak iuba esuhu dam modeo, bak iuba esuhu dam modeo, labihasu ahebu laha im Boehàda Yesus Kristus laba neha, “Ame Da Yesus Kristus lam laha Boehàda ibida modem bak. Am abo feàte,” lahame ahu adat iedi vou baedam bak. Alat amu ame dam laba neha, “Dam lam Am damat modemu gi im vamdesum bakta meedale,” lahame ame dam laba fet gagu vàmadi esuhu bak lamti ulohona neo uba laha meedaha bak. “Um laha Am damat modemu uho laha im vamdesu bakta meedale,” lahame uba laha fet gagu vàmadi esuhu dam um am bak. Laham dam laba eho Paulusat sunit nim toedume uba oluho.

2(1:1)

3Im ahim nibe neha, “Im Ai Alati im Boehàda Kristus Yesusti ahili uba ozahit deeli im neà bak modi esuidase. Labi uba modi um ahu faheme fi goaitom vaba gi vabademsuse,” lahame im ahim nibe uba ozodume Ala bake labihasu tom gagodam bak.

4Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, uho Kristus Yesus bake lab tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadi meedàmu Alat uba ozahit deeli im neà bak mei im neà bak meime uba modi vizi meedaha bak. Lahaha bak laba eho vi ozome Ala bake, “Am abo neàte,” lahame vou baedam tadehe bak.

5Uho Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali meedàmu Alat uba tau im neà bakta abo feàna duana nehame meedaha bak. Aho uba modi vizi neàdedaha labe uho im Abada, “Iho meia akatihasu vameadàla?” laham bak lam uba modi um ozobohudi uhumo meia vameadam bak. Labi laha Aho uba vameadaha im imbona lam, “Akatihasu modem imot modela?” laham bak lam uba laha modi vizi um ozobohudi uho ame im lam meedam bak. Labihasu Alat uba tau im neà bakta abo feàna duana meedam bak.

6Neham labe labihaha bak. Iho amu uba le Kristusat meedaha im lam ahebu uba ahamte le vameadaha di lam Alat iba vi tau gago, “Lo. Imbote,” lahame labi vi tau gagoho labe uba laha modi vizi uho ame im laba ab tu vuzehi bohu vuusu meedamam bak.

7Labihàmu na uho damat modem biemna lam Alat Ahamo Am Aha Nutabe Neàna labe uba ilabdi modi vizi uhumo ab faheme ahala la modi le modidamam bak. Ba uba modi vizi teudemna amomoi vekeheda kaio. Gi ame im zi ab vizedume neàdedaham bak. Labihàmu im Boehàda Yesus Kristus lam Alat fa bak niba nom olum bak uho vou faodam di nibe uho gi ame baket ab meedamam bak.

8Uho neham bak mahate vi ozodale. Alat Aho neha, “Eho nehame mode tame,” lahame im gagom di ba vagem vaba abo ame bak lam imbodi modem tadem Alat modem bak. Labi laha Aho amu neha, “Um Korintus dam lam fa Am Adat abo im Boehàda Yesus Kristus bake uho tu vuzehi Amti vou ali ahu vàmadese,” lahame amu fet gagu vàmadi esuhu Ala Am am bak. Labihadam Alat modem labe iho laha nehi ozobohudehe bak. Làhà Alat ba diamut uba aame neha, “Um git modeha,” lahame vàlu gagom vabake aho ahit uba modi um ahu teudi uho Kristus bake tu vuzehem bak lam gi labaha bohu vuusdume im Boehàda Yesus Kristus ba fa li aam bak.

9(1:8)

10Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, im Boehàda Yesus Kristus labe eba gagu em Am im dedateli uba nehame vameadalo mozo. Eho aiha uho um ahu faheme dam totbaho labe neha, “Vabo. Eeda ibida im vameadamda bisi imboda am bak.” Labi dam totbaho neha, “Vabo. Eeda ibida im vameadamda bisi imboda am bak,” lahame labi otesi otesidam bak lam em aiha em abo àvodehe bak. Labihàmu eho uba gi nehalo. Um ba a labihadamule. Uho meidavat meit im gagom di gi ahu vàmadi ame bak labe meedale. Abo Kristus meedaha im lam uho a faheme dam zoho im amomoi ozo. Labi dam zoho gi ame baket neo mode. A labihadamule. Gi ahu vàmadi im vàmadele. Labi laha uho neha, “Iho nehame modemeam Alat iba deelem bak am tame,” lahame ozome meedam bak lam gi ahu vàmadedume im vàmadele. A ahu faheme dam totbahot im amomoi ozome meeda. Labi dam totbahot laha im amomoi ozome meeda. A labihadamule.

11Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Dat ee, “Koloe,” lahamdate tau azihi dam totbaho labe eba li gago, “Im dam totbaho git meedalo,” lahame eba li labi vameadaha bak lam em aihi bak. Uho vedi nehame daet otesida.

12Dam totbahot vedi neha, “Im Paulus bake tu im abada meedam bak.” Labi dam totbahot vedi neha, “Im Apolos bake tu im abada meedam bak.” Labi dam totbahot vedi neha, “Im Petrus bake tu im abada meedam bak.” Labi dam totbahot vedi neha, “Im abo Kristus bake tu im Abada meedam bak,” lahame uho labihasu gagodam damat modem bak.

13Aiee! Uho lab otesi otesidume ahu fahedaha bak lam em abo àvodehe bak. Uho ozom, Kristus ba im faheme dam iudu iuba le neha, “Uho nehame modele.” Labi neo dam iudu iuba le fa neo im amomoi, “Uho nehame modele,” lahame labi modehe? Labi uho faina meedam bake gohali damat em ve ut tetehesuhunaso laba paku dou em elohe? Labi um meit vuu valo vou baptislehe di lam damat neha, “Om Paulusam damali im abada vuzehi meedale,” lahame gagu um valo vou baptislehe? Vabà!

14Eho gi um dam behàsu Krispusti labi Gayusti dam ahim lamota eho vuu valo baptislehe bak. Lahana um dam dua totbaho lam eho vuu valo baptislehe vabak. Labihàmu damat ba neha, “Iho Paulus bake tu vuzehi im abada meedase,” lahame eba li gagohemu, “Eho um vuu valo vou baptisleho,” lahame ba eba labi gagom vabiem bak. Labiham labe eho gi dam koena vuu valo vou baptislehe bak laba it ozome, “Damat eba vou baedam vabake em ahole modehe,” lahame vi ozome fa Ala bake vou baedam bak.

15(1:14)

16Aa faod! Stefanus am num laba vahi azihi dam lamti eho laha vuu valo baptislehe bak ehe bak. Labi um dam totbaho eho vuu valo baptislehe bak lam em vabilem bak. Em mei vuu valo vou baptislem bak lam mahate vi ozodam vab dàt modem bak.

17Em gi dam koena vuu valo baptislehe bak. Nehaha bak. Kristus eba gagu oluhu di lam Aho eba neha, “Oho dam ahebu vuu valo baptisleidale,” lahame eba labi gagu oluhu vabak. Aho gi neha, “Aho meedaha Im Neàna lam eho dam bake vou vameatedale,” lahame eba labi gagu oluhu bak. Lahana ame im lam eho vou vameatedam di lam Kristus eba malehemu eho ba bak damat ibi iho ozome keobaeme vameadam bakti ulohona ame im vou vameatedam vabak. Bisi bak damat ibi iho ozome keobaeme vameadam bakti ulohona dam bake vou vameatedam labe damat gi ame bak labet tum bak labna zohàme em gi uho faina meedam bak laba Kristusat Aho gohali damat Am ve ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho im lamota vou vameatedam bak. Meit gi ame im lab aihi labe ame im lam feà labe uba modi vizi uho tum bak laba ozome eho gi ame im lamota dam bake vou vameatedam bak.

18Iho bak damat faina meedam bak lam Kristusat Aho fa faamolo damat Am ve ut tetehesuhunaso laba paku dou eloho im lam iho vou vameatedam im am bak. Alat dam vua elum feàna sutem gikina laba voou vaitesu esdalo modem dam labe iho ame im lam vi aime ozodam di gi neha, “Ostam imot moz,” lahame tozome gagodam dam am bak. Lahana Alat soat vausu fa vei neàdedam dam nibe iho ame Im Neàna lam aidam di ba tozome gagodam vaba gi, “Abo bisi feà Alat modem labe ame baket meedam bak,” lahame ozome gagodam bak.

19Eho etei lab gagoho bak lam ba ehemo ozome uba labi gagodam vabak. Dat ahamda abo Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesayat laha ame bak lam Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toeme esuhu bak. “Dam im ozobohu dam labe vedi neha, ‘Im ibida bisi imboda am bak,’ lahame ibi ihimo ozomom im lam Eho modi fi goaitoi ame im lam gi vàhàdeme sete tame. Labi damat neha, ‘Im bisi im ozobohuda im am bak,’ lahame it daetbadam dam labe ibi iho ozobohudehe bak lam Eho laha modi gi zohali sete tame.” Lahame Yesayat labihasu toeme esuhu bak.

20Labihàmu iho gi nehi ozodam bak. Bak damat neha, “Im bisi im ozobohuda im am bak,” lahadam damat modeo, labi damat neha, “Yahudi dam labe ibi iho vou vahoke usehe Im Feàna lam bisi ozobohuda im am bak,” lahadam damat modeo, labi damat neha, “Im vameadam bibada im am bak,” lahadam damat modeo, labihasu Alat ba, “Feàte,” lahame ozome gagodam vabak. Neham labe labihaha bak. Damat Ala bake tu vuzehem vab damat neha, “Im ahulat ozoho im nim bisi imboda am bak,” lahame ozobohudi meedam im lam Alat amu gi neha, “Um im lam ostam imot modem bak,” lahame ab ahatedi modesuham bak.

21Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Bak damat vedi neha, “Ibi iho ahulat ozome ozobohudi meedam im labet modi im Alati vou ali vahem bak am tame,” lahame ozodam damat modem bak. Lahana Alat bisi Ahamo im ozobohuda modem labe ba ame bak laba uledem vabak. Aho ahit mali ame dam laba modi Amti vou ali vahem bak ab modem bieham bak. Lahamnàme Alat deelehat gagu esuhu bak nim ehe bak. Alat amu neha, “Am Adat Yesusat meedaha Im Neàna lam abo bak damat vedi neha, ‘Ostam imot modem bak,’ lahame tozome moho im lam iho geàmu fa vou vameatedam di meit gi ame Im Neàna laba tu vuzehem labe Aho soat vausu fa vei neàdedam dam am bak,” lahame Alat deelehat gagu esuhu im am bak.

22Ame Da Yesus Aho meedaha Im Neàna lam Yahudi damat vi ozodam di, “Ostam imot modem bak,” lahame tozome moudam damat modem labe vedi neha, “Làhà uho na damat ihimo modem biem im feàna modi im aame ozobohudi, ‘Imbo?’ laham bak im aame im oboda iho fa tu vuzehese,” lahame gagodam damat modem bak. Labi Yahudi damat modem vab dam laha ame im laba vi ozodam di vedi iba ame im vameadam dam laba neha, “Làhà uhumo im bak damat ozobohudi la modi le modidam bak labet iba vahokedume im ahu vi ozobohudi im ubuda fà tu vuzehese,” lahame gagodam damat modem bak.

23Lahana imota ba labihadam vab damat modem bak. Iho gi nehadam bak. “Damat faina meedam bak lam fa faamome vei neàdedalo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda Kristus lam damat ve ut tetehesuhunaso laba ahit dou eloho bak,” laham im lam iho dam bake vou vameatedam bak. Lahana ame Im Neàna lam gi dam naba kebut ulasi biti dam beom bakti ulohona modi Yahudi damat faki ahu taihaoli mom imot modem bak. “Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ba akati eloe?” lahame tozome moudam bak. Labi Yahudi damat modem vab dam labe laha ame im laba ozom di, “Ostam imot modem bak,” lahame gagodam damat modem bak.

24Lahana Alat amu neha, “Dam lam Eho ve Em damalese,” lahame amu lab fet ozome esuhu dam lam abo Yahudi damat modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, laham dam labe iho Kristus ut tetehesuhunaso laba eloho bak lam meit vameadamna aim di tu vuzehem dam ehe bak. Ame dam labe ame Da Kristus labe Aba Aho meedaha im lam vi aime ozodam di fa im meida behàsu nim laha vi tu ozodam bak. “Ala abo im feàna meedam Ala ame. Labi laha Alat Am ahulat bisi im ozobohuda modem labe ame im lam meedam Ala ame.” Labihasu ame dam labe tu vi ozobohudem im behàsu am bak.

25Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Alat neha, “Am Adat Yesus lam damat ve ut tetehesuhunaso laba dou elose,” lahame uledehe bak lam bak damat vedi nehi ozo, “Alat ozoho vabna gi ostam im meedam Alat modem bak,” lahame ozome gagodam bak. Lahana um nasi ozomale. Im bak damat ahulat ozome meedam bak lamti Alat Aba Aho Am ahulat ozome meedam bak lamti bisi im ozobohu feà Ala Am am bak. Labi bak damat vedi neha, “Alat Aho meedam im lam Am gi nembeda modem Alat modem bak. Ba feàna modem vab Alat modem bak,” lahame gagodamnàme bak damat ibi iho feàna meedam bak lamti Alat Aba Aho im feàna meedam bak lamti bisi im feàna meedam tademda Ala Am am bak.

26Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, uho neham bak vi ozodale. Alat amu uba neha, “Aho um vame um Am damalese,” lahame amu uba fet gagu alimeat vaha di iube dam bakda totbahot uba ozome gagodam bak laba vi ozodale. Di lam ame dam labe uba ozodam di vedi neha, “Um dam gi koe zohota bisi im ozome ozobohudi la modi le modidam bak ame. Labi um gi koe zohota feà damali meedam bak ame. Labi um gi koe zohota ee feà dam labet faaha adamat modem bak ame.” Uba labihasu ozodam damat modem bak.

27Lahamnàme bak damat Ala bake tu vuzehi im Abada meedaha vab dam labe vedi neha, “Dam lam bisi im ozome ozobohudi la modi le modidam dam am bak,” lahame damat lab vou baedaha dam lam, “Fà ladese,” lahame Alat ahit ame dam lam mu fa bak damat neha, “Ostam im meedam damat modem bak,” lahame ibi iho tozodam dam laba Alat ahit gagu vadaha dam am bak. Labi laha Ala bake tu vuzehi im Abada meedaha vab dam labe neo neha, “Dam lam feà damali meedam bak lam iho dam labe iho gagom im aim uledem neà bak,” lahame lab vou baedaha dam lam, “Fà ladese,” lahame Alat ahit ame dam lam mu fa bak damat neha, “Bisi feà damali meedaha vab damat modem bak. Im dam lada labe im im aim moho bak,” lahame ibi iho tozodam dam laba Alat ahit gagu vadaha dam am bak.

28Labi laha bak damat iho vedi neha, “Dam lam bisi im feàna meedam vab damat modem bak. Gi aam ahasbeai voom damat modem bak,” lahame tozodam dam lam Alat ahit gagu vadaha dam am bak. Nehaha bak. Bak damat iho neha, “Dam lam bisi im feàna meedam dam am bak,” lahame iho lab vou baedaha dam labe iho vameadaha im modi, “Fa seddase,” lahame Alat ahit bak damat tozoho dam lam fa vadaha bak.

29Alat lab meedaha bak lam neham bake mali labihadaha bak. Ba meit Alat avaesdam laba le duzu neha, “Bisi ozome ozobohudi la modi le modidamda em am bak. Bisi feà damali meedamda em am bak,” lahame it daetbadam bak lam Alat ahit mali fa damat tozodaha dam lam fa vadume Am damalehe bak.

30Alat Aba Aho meedaha bak labet modi imti Kristus Yesusti vou ali ahu vàmadehe bak. Am abo im ozobohu Alat modem labe Aho amu neha, “Iba modi soat vausu fa vei neàdedase,” lahame Aho lab fet ozome esuhu bak labet modi Kristus Yesus bak niba li iho faina meedam bak lam Aho fa ot vai fai Dateli eloho bak. Labiha labe Alat Aho iba ozodam di im gi im vamdesu meedam damat modem bak. Labi laha, “Im Am damali gi im Abadata meedase,” lahame Alat iba fi hasi gagu esuhu bak. Labi laha iho faina meedam bak lam Alat ba neha, “Debu uho modehemu um beo tame,” laham bak lam Alat ba labi gagom vaba Aho amu gi fa faamome seddaha bak. Kristus lam iho faina meedam bak lam Aho fa ot vai fai Dateli eloho labe Alat gi labihadaha bak.

31Iho neha, “Bisi feà dam im am bak,” lahame it daetbadam vaba gi im Boehàda Yesus Kristus bake vou baedam bake Alat ahit labihadaha bak. Imo gi dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yeremia labe aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toeme esuhu bak lamti ulohona meedase. “Meit na im vi ozome vou baedalo modemeam làhà gi im Boehàda Alat Aba Aho meedaha bak laba vi ozome Aba vou baedale.” Lahame Yeremiat labihasu toeme esuhu im lamti ulohona meedase.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran